EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e5e37dca-04f6-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия)

02009R0480 — BG — 01.08.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 480/2009 НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(кодифицирана версия)

(ОВ L 145, 10.6.2009, p.10)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2021 година

L 209

1

14.6.2021

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02009R0480-20180408
Top