EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:001:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 001, 3 януари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 1

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 януари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС т 17 декември 2019 година за освобождаване от отговорност на директора на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество (ЦРЗ) във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2018 година [2020/1]

1

 

*

Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 17 декември 2019 година за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2020/2]

3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

3.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/1


РЕШЕНИЕ № 2/2019 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС

т 17 декември 2019 година

за освобождаване от отговорност на директора на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество (ЦРЗ) във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2018 година [2020/1]

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (1), и по-специално член 2, параграф 6 от приложение III към него,

като взе предвид Решение № 5/2013 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 7 ноември 2013 г. относно устава на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество (ЦРЗ) (2), и по-специално член 4, параграф 2 от приложението към него,

като взе предвид Решение № 3/2006 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 27 септември 2006 г. относно Финансовия регламент за Техническия център за аграрно и селско сътрудничество (ЦРЗ) (3), и по-специално член 26, параграф 5 от него,

като взе предвид финансовите отчети на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество за финансовата 2018 година, която приключи на 31 декември 2018 г.,

като взе предвид доклада на одиторите за финансовите отчети за финансовата 2018 година,

като взе под внимание одобряването от управителния съвет на Центъра на финансовите отчети на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество за финансовата 2018 година, въз основа на разглеждането на одитния доклад,

като има предвид, че:

(1)

Приходите на Центъра за финансовата 2018 година се състоят основно от вноски от Европейския фонд за развитие в размер на 17 146 000 EUR.

(2)

Цялостното изпълнение на бюджета на Центъра от страна на директора през финансовата 2018 година показа, че той следва да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на този бюджет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Комитетът, въз основа на доклада на одиторите и финансовите отчети за съответната финансова година, освобождава от отговорност директора на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комитета на посланиците АКТБ—ЕС

Председател

Marja RISLAKKI


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 309, 19.11.2013 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 350, 12.12.2006 г., стр. 1.


3.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/3


РЕШЕНИЕ № 3/2019 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС

от 17 декември 2019 година

за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2020/2]

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), и по-специално член 15, параграф 4 и член 16, параграф 2 от него, във връзка с член 95, параграф 4 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна („Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), подписано в Котону на 23 юни 2000 г., влезе в сила на 1 април 2003 г. и трябва да се прилага до 29 февруари 2020 г.

(2)

В съответствие с член 95, параграф 4, първа алинея от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС през септември 2018 г. бяха започнати преговори по ново споразумение за партньорство АКТБ—ЕС („новото споразумение“). Тъй като до изтичане на срока на действие на настоящата правна уредба няма да има готовност за прилагане на новото споразумение, е необходимо да се приемат преходни мерки за удължаване на срока на прилагането на разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС.

(3)

В член 95, параграф 4, втора алинея от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС е предвидено, че Съветът на министрите АКТБ—ЕС приема всички преходни мерки, които може да са необходими до влизането в сила на новото споразумение.

(4)

Съгласно член 15, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, на 23 май 2019 г. Съветът на министрите АКТБ—ЕС делегира правомощия за приемане на преходни мерки на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС (2).

(5)

Поради това е целесъобразно Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС да приеме решение в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, за удължаване на срока на прилагане на разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС до 31 декември 2020 г. или до влизането в сила на новото споразумение, или до временното прилагане между Съюза и държавите от АКТБ на новото споразумение, в зависимост от това кое настъпи по-рано.

(6)

Разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС ще се прилагат с цел запазване на приемствеността в отношенията между Съюза и неговите държави членки, от една страна и държавите от АКТБ, от друга страна. Поради това преходните мерки нямат за цел изменения на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както е посочено в член 95, параграф 3 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Прилагането на разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС се удължава до 31 декември 2020 г. или до влизането в сила на новото споразумение, или до временното прилагане на новото споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, в зависимост от това кое настъпи по-рано.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 март 2020 г.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕС,

от Комитета на посланиците АКТБ—ЕС,

Председател

Marja RISLAKKI


(1)  OВ ЕС L 317, 15.12.2000 г., стp. Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС беше изменено със споразумението, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27), и със споразумението, подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (OВ L 287, 4.11.2010 г., стp. 3).

(2)  Решение № 1/2019 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 23 май 2019 г. относно делегирането на правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за вземане на решението за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2019/920] (ОВ L 146, 5.6.2019 г., стp. 114).


Top