EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:345:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, C 345, 21 септември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 345

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
21 септември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 345/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2016/C 345/02

Известие на вниманието на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2

2016/C 345/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

Европейска комисия

2016/C 345/04

Обменен курс на еврото

4

2016/C 345/05

Съобщение на Комисията относно датата на прилагане на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по конвенцията

5

 

Сметна палата

2016/C 345/06

Специален доклад № 22/2016 — Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия: постигнат е известен напредък след 2011 г., но предстоят сериозни предизвикателства

10


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 345/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8165 — Eneco/Elicio/Norther JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 345/01)

На 14 септември 2016 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32016M8171. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/2


Известие на вниманието на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

(2016/C 345/02)

Лицата и образуванията, посочени в приложения II и IV към Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета (1), прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1694 на Съвета (2), и в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета (3), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1687 на Съвета (4) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия, се информират за следното:

След като преразгледа списъка на лицата и образуванията, посочени в изброените по-горе приложения, Съветът на Европейския съюз реши, че ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета (5) и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета (6), следва да продължат да се прилагат спрямо тези лица и образувания.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства за основни нужди или за конкретни плащания (вж. член 8 от регламента).

Преди 1 юни 2017 г. засегнатите лица и образувания могат да отправят до Съвета искане, придружено от съпътстваща документация, за преразглеждане на решението за включването им в горепосочения списък. Тези искания следва да се изпращат на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Всички получени съображения ще бъдат взети предвид за целите на периодичния преглед на списъка с посочени лица и образувания, който Съветът извършва в съответствие с член 17, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2015/1333 и член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/44.


(1)  ОВ L 206, 1.8.2015 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.

(6)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/3


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

(2016/C 345/03)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1):

Правното основание за тази обработка на данни е Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета (2).

Контролиращият орган за процеса на обработка на данни е Съветът на Европейския съюз, който се представлява от генералния директор на ГД С „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ на Генералния секретариат на Съвета, а отделът, на който е възложено да извърши обработката на данните, е Отдел 1С на ГД С, с който можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Целта на обработката на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/44.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в посочения регламент.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответните лица, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни могат да се предоставят при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията, предвидени в член 20, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕО) № 45/2001, на исканията за получаване на достъп, както и на тези за извършване на поправка или на възраженията се дава отговор в съответствие с раздел 5 от Решение 2004/644/ЕО на Съвета (3).

Личните данни се съхраняват пет години след момента на заличаването на субекта на данните от списъка на лицата, спрямо които се прилага мярка за замразяване на активи, или след като срокът на мярката е изтекъл, или за периода на съдебния процес, в случай че е даден ход на съдебен процес.

Субектите на данни могат да сезират Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.


(1)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 21.9.2004 г., стр. 16.


Европейска комисия

21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/4


Обменен курс на еврото (1)

20 септември 2016 година

(2016/C 345/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1184

JPY

японска йена

113,93

DKK

датска крона

7,4520

GBP

лира стерлинг

0,86213

SEK

шведска крона

9,5763

CHF

швейцарски франк

1,0943

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2648

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,022

HUF

унгарски форинт

309,12

PLN

полска злота

4,2975

RON

румънска лея

4,4513

TRY

турска лира

3,3275

AUD

австралийски долар

1,4812

CAD

канадски долар

1,4792

HKD

хонконгски долар

8,6753

NZD

новозеландски долар

1,5220

SGD

сингапурски долар

1,5237

KRW

южнокорейски вон

1 252,40

ZAR

южноафрикански ранд

15,5144

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,4604

HRK

хърватска куна

7,5127

IDR

индонезийска рупия

14 698,01

MYR

малайзийски рингит

4,6310

PHP

филипинско песо

53,527

RUB

руска рубла

72,5141

THB

тайландски бат

38,909

BRL

бразилски реал

3,6473

MXN

мексиканско песо

21,9650

INR

индийска рупия

74,9620


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/5


Съобщение на Комисията относно датата на прилагане на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по конвенцията

(2016/C 345/05)

За целите на прилагането на диагоналната кумулация на произходa между договарящите страни (1) по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2) (наричана по-долу „Конвенцията“), засегнатите страни се уведомяват взаимно, чрез Европейската комисия, относно правилата за произход, които са в сила между тях и другите страни.

Въз основа на посочените уведомления в приложените таблици се уточнява датата, от която диагоналната кумулация става приложима.

Датите, посочени в таблица 1, се отнасят за:

датата на прилагане на диагоналната кумулация на основание на член 3 от допълнение I към Конвенцията, когато съответното споразумение за свободна търговия съдържа позоваване на Конвенцията. В този случай датата е предшествана от „(К)“,

датата на прилагане на протоколите за правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация, приложени към съответното споразумение за свободна търговия, в други случаи.

Напомняме, че диагонална кумулация може да се прилага единствено ако страните на окончателна изработка и на окончателно местоназначение на стоките са сключили споразумения за свободна търговия, съдържащи идентични правила за произход, с всички страни, участващи в придобиването на статут „с произход“ за стоките, т.е. с всички страни, от които произхождат използваните материали. Материалите с произход от страна, която не е сключила споразумения със страните на окончателна изработка и на окончателно местоназначение, ще бъдат разглеждани като материали без произход. Конкретни примери са дадени в Обяснителните бележки към пан-евро-средиземноморските протоколи за правила за произход (3).

Датите, посочени в таблица 2, се отнасят за датата на прилагане на протоколите за правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация, приложени към споразуменията за свободна търговия между ЕС, Турция и участниците в процеса на ЕС за стабилизиране и асоцииране. При всяко позоваване на Конвенцията в споразумение за свободна търговия между страните в тази таблица, в таблица 1 е добавена дата, предшествана от „(К)“.

Напомняме също, че материалите с произход от Турция, обхванати от митническия съюз между ЕС и Турция, могат да бъдат включени като материали с произход за целите на диагонална кумулация между Европейския съюз и държавите — участнички в процеса на стабилизиране и асоцииране, с които има в сила протокол за произход.

За договарящите страни, посочени в таблиците, са използвани следните кодове:

Европейски съюз

EU

държавите от ЕАСТ:

Исландия

IS

Швейцария (включително Лихтенщайн) (4)

CH (+ LI)

Норвегия

NO

Фарьорските острови

FO

Участници в Барселонския процес:

Алжир

DZ

Египет

EG

Израел

IL

Йордания

JO

Ливан

LB

Мароко

MA

Западният бряг на р. Йордан и Ивицата Газа

PS

Сирия

SY

Тунис

TN

Турция

TR

Участници в процеса на ЕС за стабилизиране и асоцииране:

Албания

AL

Босна и Херцеговина

BA

бивша югославска република Македония

MK (5)

Черна гора

ME

Сърбия

RS

Косово (*)

KO

Република Молдова

MD

Настоящото съобщение заменя Съобщение 2016/C 244/04 (ОВ C 244, 5.7.2016 г., стр. 10).

Таблица 1

Дата на прилагане на правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация в паневросредиземноморската зона

 

 

Държавите от ЕАСТ

 

Участници в Барселонския процес

 

Участници в процеса на ЕС за стабилизиране и асоцииране

 

 

EU

CH

(+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

EU

 

1.1.2006 г.

(К)

1.2.2016 г.

1.1.2006 г.

(К)

1.5.2015 г.

1.1.2006 г.

(К)

1.5.2015 г.

1.12.2005 г.

(К)

12.5.2015 г.

1.11.2007 г.

1.3.2006 г.

(К)

1.2.2016 г.

1.1.2006 г.

1.7.2006 г.

 

1.12.2005 г.

1.7.2009 г.

 

1.8.2006 г.

 (6)

(К)

1.5.2015 г.

 

(C)

1.4.2016 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.2.2015 г.

 

CH

(+LI)

1.1.2006 г.

(К)

1.2.2016 г.

 

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

1.1.2006 г.

 

1.8.2007 г.

1.7.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

1.3.2005 г.

 

 

1.6.2005 г.

1.9.2007 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.1.2015 г.

 

(К)

1.9.2012 г.

1.2.2016 г.

(К)

1.5.2015 г.

 

IS

1.1.2006 г.

(К)

1.5.2015 г.

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

 

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

1.11.2005 г.

 

1.8.2007 г.

1.7.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

1.3.2005 г.

 

 

1.3.2006 г.

1.9.2007 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.1.2015 г.

 

(К)

1.10.2012 г.

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

 

NO

1.1.2006 г.

(К)

1.5.2015 г.

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

1.8.2005 г.

(К)

1.7.2013 г.

 

1.12.2005 г.

 

1.8.2007 г.

1.7.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

1.3.2005 г.

 

 

1.8.2005 г.

1.9.2007 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.1.2015 г.

 

(К)

1.11.2012 г.

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

 

FO

1.12.2005 г.

(К)

12.5.2015 г.

1.1.2006 г.

1.11.2005 г.

1.12.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006 г.

(К)

1.2.2016 г.

1.8.2007 г.

1.8.2007 г.

1.8.2007 г.

 

 

 

 

6.7.2006 г.

 

6.7.2006 г.

 

 

6.7.2006 г.

1.3.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006 г.

1.7.2005 г.

1.7.2005 г.

1.7.2005 г.

 

 

 

 

9.2.2006 г.

 

 

 

 

 

1.3.2006 г.

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006 г.

17.7.2007 г.

17.7.2007 г.

17.7.2007 г.

 

 

6.7.2006 г.

9.2.2006 г.

 

 

6.7.2006 г.

 

 

6.7.2006 г.

1.3.2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005 г.

1.3.2005 г.

1.3.2005 г.

1.3.2005 г.

 

 

6.7.2006 г.

 

6.7.2006 г.

 

 

 

 

6.7.2006 г.

1.1.2006 г.

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006 г.

1.6.2005 г.

1.3.2006 г.

1.8.2005 г.

 

 

6.7.2006 г.

 

6.7.2006 г.

 

6.7.2006 г.

 

 

 

1.7.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (6)

1.9.2007 г.

1.9.2007 г.

1.9.2007 г.

 

 

1.3.2007 г.

1.3.2006 г.

1.3.2011 г.

 

1.1.2006 г.

 

1.1.2007 г.

1.7.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

BA

 

(К)

1.1.2015 г.

(К)

1.1.2015 г.

(К)

1.1.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.2.2015 г.

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.4.2014 г.

KO

(C)

1.4.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

ME

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.9.2012 г.

(К)

1.10.2012 г.

(К)

1.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.4.2014 г.

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

MK

(К)

1.5.2015 г.

1.2.2016 г.

1.5.2015 г.

1.5.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

RS

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

(К)

1.5.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.2.2015 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

 

(К)

1.4.2014 г.

MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

(К)

1.4.2014 г.

 


Таблица 2

Дата на прилагане на протоколите за правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бившата югославска република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007 г.

1.7.2008 г.

1.4.2016 г.

1.1.2007 г.

1.1.2008 г.

8.12.2009 г.

 (7)

AL

1.1.2007 г.

 

22.11.2007 г.

1.4.2014 г.

26.7.2007 г.

26.7.2007 г.

24.10.2007 г.

1.8.2011 г.

BA

1.7.2008 г.

22.11.2007 г.

 

1.4.2014 г.

22.11.2007 г.

22.11.2007 г.

22.11.2007 г.

14.12.2011 г.

KO

1.4.2016 г.

1.4.2014 г.

1.4.2014 г.

 

1.4.2014 г.

1.4.2014 г.

1.4.2014 г.

 

MK

1.1.2007 г.

26.7.2007 г.

22.11.2007 г.

1.4.2014 г.

 

26.7.2007 г.

24.10.2007 г.

1.7.2009 г.

ME

1.1.2008 г.

26.7.2007 г.

22.11.2007 г.

1.4.2014 г.

26.7.2007 г.

 

24.10.2007 г.

1.3.2010 г.

RS

8.12.2009 г.

24.10.2007 г.

22.11.2007 г.

1.4.2014 г.

24.10.2007 г.

24.10.2007 г.

 

1.9.2010 г.

TR

 (7)

1.8.2011 г.

14.12.2011 г.

 

1.7.2009 г.

1.3.2010 г.

1.9.2010 г.

 


(1)  Договарящите страни са Европейският съюз, Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Египет, Фарьорските острови, Израел, Исландия, Йордания, Косово (съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 1999 г.), Ливан, бившата югославска република Македония, Мароко, Норвегия, Сирия, Сърбия, Швейцария (включително Лихтенщайн), Тунис, Турция, Черна гора и Западният бряг на р. Йордан и Ивицата Газа.

(2)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.

(3)  ОВ C 83, 17.4.2007 г., стр. 1.

(4)  Швейцария и Княжество Лихтенщайн образуват митнически съюз.

(5)  Код по ISO 3166. Временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за страната, която ще бъде приета след приключване на преговорите, провеждани понастоящем под егидата на Организацията на обединените нации.

(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(6)  За стоки, обхванати от митническия съюз между ЕС и Турция, датата на прилагане е 27 юли 2006 г.

За селскостопански продукти датата на прилагане е 1 януари 2007 г.

За въглища и продукти от стомана датата на прилагане е 1 март 2009 г.

(7)  За стоки, обхванати от митническия съюз между ЕС и Турция, датата на прилагане е 27 юли 2006 г.


Сметна палата

21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/10


Специален доклад № 22/2016

„Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия: постигнат е известен напредък след 2011 г., но предстоят сериозни предизвикателства“

(2016/C 345/06)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 22/2016 „Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия: постигнат е известен напредък след 2011 г., но предстоят сериозни предизвикателства“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu или на уебсайта на EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 345/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8165 — Eneco/Elicio/Norther JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 345/07)

1.

На 12 септември 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Eneco Wind Belgium NV („EWB“, Белгия), собственост на групата Eneco group and Elnu NV („Elnu“, Белгия), контролирано от Nethys SA, посредством покупка на дялове/акции придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Norther NV („Norther“, Белгия), новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

EWB е активно в Белгия в производството на електроенергия от вятърна енергия. То участва в проекти за вятърни паркове и управлява такива проекти на сушата и в морето. По отношение на разположените на сушата вятърни паркове EWB действа както на етапа на развитие, така и на етапа на експлоатация; за разположените в морето вятърни паркове предприятието EWB е активно в Белгия само на етапа на развитие.

Elnu е 100 % дъщерно дружество на Elicio NV („Elicio“). В Белгия Elicio (чрез дъщерните си дружества) произвежда електроенергия от активни на сушата вятърни паркове и разработва различни проекти, свързани с производството на енергия от биомаса и вятърна енергия (включително вятърни паркове в морето). Elicio е дъщерно предприятие на Nethys SA.

Norther NV ще притежава, управлява и поддържа вятърен парк, разположен в Северно море.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата с позоваване на M.8165 — Eneco/Elicio/Norther JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top