EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:122:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, C 122, 9 април 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 122

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
9 април 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 122/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 122/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

(Текст от значение за ЕИП)

(2021/C 122/01)

Дата на приемане на решението

19.2.2021

Помощ №

SA.54462 (2019/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Czech Republic

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků a jalovic

Правно основание

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за задължения за хуманно отношение към животните

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: CZK 1 500 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2026

Икономически сектори

Отглеждане на едър рогат добитък; с друго направление

Название и адрес на предоставящия орган

Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků a jalovic

State Agricultural Intervention Fund

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.10.2020

Помощ №

SA.55559 (2019/N)

Държава-членка

Германия

Регион

BRANDENBURG

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Brandenburg: Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau

Правно основание

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg zur Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за ангажименти в областта на агроекологията и климата

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 70 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

До 31.12.2026

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)

Müllroser Chaussee 54, D-15236 Frankfurt (Oder)

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

17.12.2020

Помощ №

SA.57228 (2020/N)

Държава-членка

Дания

Регион

DANMARK

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget

Правно основание

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6.2.2020) Bekendtgørelse om lov om …

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за участието на производители на селскостопански продукти в схеми за качество, Помощ за трансфер на знания и за информационни дейности в сектора на селското стопанство, Помощ за консултантски услуги в сектора на селското стопанство, Помощ за разходи по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните и ликвидиране на нашествия на вредители по растенията и помощ за компенсиране на щети, причинени от болести по животните и нашествия на вредители по растенията, Помощ за рекламни мерки в полза на селскостопански продукти, Помощ за научноизследователска и развойна дейност в селскостопанския сектор

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, субсидирани услуги

Бюджет

Общ бюджет: DKK 3 300 (в млн.)

Годишен бюджет: DKK 550 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

До 31.12.2026

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Landbrugsstyrelsen (Promille- og produktionsafgiftsfondene i landbruget)

Nyropsgade 30, 1780 København V.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.11.2020

Помощ №

SA.57477 (2020/N)

Държава-членка

Кипър

Регион

Cyprus

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΧΛΗΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Правно основание

Decision no. 88.993 of the Council of Ministers of 27 February 2020 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.993, ημερ. 27.2.2020)

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони, Помощ за закриване на производствени мощности от съображения, свързани със здравето на животните, растенията или хората или поради санитарни, етични или екологични причини

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 0,675 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 0,225 (в млн.)

Интензитет

50 %

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Department of Agriculture (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ, 1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

27.11.2020

Помощ №

SA.57522 (2020/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

Правно основание

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за участието на производители на селскостопански продукти в схеми за качество, Помощ за консултантски услуги в сектора на селското стопанство, Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, субсидирани услуги

Бюджет

Общ бюджет: CZK 350 (в млн.)

Годишен бюджет: CZK 50 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.10.2027

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

2.2.2021

Помощ №

SA.57933 (2020/NN)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

GROOT-AMSTERDAM

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

AEB Holding N.V.

Правно основание

New Liquidity Funding Agreement d.d. 1st July 2020 (signed) and Amendment to Original Funding Guarantee d.d. 1st July 2020 (signed) and Third Amendment Agreement d.d. 1st July 2020 (signed)

Вид на мярката

помощи ad hoc

Afval Energie Bedrijf Holding N.V. (AEB Holding N.V.)

Цел

Преструктуриране на фирми в затруднено положение

Вид на помощта

Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 36 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

От 1.9.2020

Икономически сектори

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Название и адрес на предоставящия орган

Municipality of Amsterdam — Miriam van Genugten

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

13.10.2020

Помощ №

SA.58806 (2020/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

3rd amendment request to the Commission Decision of 8 June 2020 in case SA.57468 (2020/N) COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters (C(2020) 3951 final)

Правно основание

Minister of Justice Decree no. 6/2018 (II. 28) on the rules of the management and use of appropriations managed centrally.

Minister of Agriculture Decree no. 24/2015 (V. 26.) on the rules of the management and use of appropriations managed under the heading and centrally.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: HUF 2 600 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2020

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Justice and Ministry of Agriculture.

1357 Budapest, Pf.: 2.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

30.11.2020

Помощ №

SA.58936 (2020/N)

Държава-членка

Люксембург

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural

Правно основание

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Règlement grand-ducal 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d''aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за инвестиции в полза на опазването на културното и природното наследство, разположено в земеделски стопанства, Помощ за ангажименти в областта на агроекологията и климата

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 0,6 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 0,2 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Service d'Economie rural

115 route de Hollerich, 1741 Luxembourg

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

30.11.2020

Помощ №

SA.59001 (2020/N)

Държава-членка

Люксембург

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Transformation des produits agricoles

Правно основание

Art. 25-27 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développment durable des zones rurales

Art. 21-25 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développment durable des zones rurales

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 10 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 3,3 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

30.11.2020

Помощ №

SA.59002 (2020/N)

Държава-членка

Люксембург

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Lutte biologique contre le ver de la grappe — viticulture 2015-2020

Правно основание

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (loi agraire);

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et

Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aides en faveur de la méthode de production agricole respectueuse de l’environnement (Art.59 à 62).

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за ангажименти в областта на агроекологията и климата

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 0,6 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 0,2 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.10.2023

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Institut viti-vinicole

Boîte postale 50 L-5501 REMICH

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

30.11.2020

Помощ №

SA.59003 (2020/N)

Държава-членка

Люксембург

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Правно основание

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за инвестиции в материални и нематериални активи на територията на земеделски стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

institut viti-vinicole

B.P. 50 L-5501 REMICH

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2020

Помощ №

SA.59019 (2020/N)

Държава-членка

Дания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Forlaengelse af SA.41782 (2015/N)

Правно основание

SA.41782 (2015/N)

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2022

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2020

Помощ №

SA.59052 (2020/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Podaljšanje sheme pomoči SA.44014 (2015/N) in druge spremembe

Правно основание

SA.44014 (2015/N)

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2022

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.11.2020

Помощ №

SA.59099 (2020/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendment of the scheme SA.57558 — COVID-19: Additional intervention measures scheme (Short-time work scheme, wage subsidies for June, cableways, agriculture land)

Правно основание

The Act Determining Interim Measures for Mitigation and Remedy the Consequences of the COVID-19

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: EUR 1 000 000 000 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 1 000 000 000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.10.2020 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, SI — Slovenia

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

29.3.2021

Помощ №

SA.59401 (2021/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Uncovered fixed costs scheme for exhibitions, fairs, conferences and business events

Правно основание

Act No. 218/2000 Coll., On the Budgetary Rules and the Amendments to Certain Related Acts (Budgetary Rules)

Resolution of the Czech Government No. 116 of 8 February 2021, which approves the „Programme Framework of the Ministry of Industry and Trade COVID — Fairs/Conferences“

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: CZK 600 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

Икономически сектори

Други професионални дейности, Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, Комплексно обслужване на сгради, Други дейности в областта на културата

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Innovation and Trade

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

10.3.2021

Помощ №

SA.59435 (2021/N)

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aides automatiques à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée — modification temporaire dans le cadre de la crise du covid 19

Правно основание

Aides automatiques à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

Вид на мярката

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 375 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 100 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Centre National du Cinéma et de l'image animée

291 Boulevard Raspail, 75675 Cedex 14 Paris

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

10.3.2021

Помощ №

SA.59437 (2021/N)

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aides automatiques aux oeuvres audiovisuelles du genre de fiction et documentaire de création — modification temporaire dans le cadre de la crise du covid 19

Правно основание

Aides automatiques aux oeuvres audiovisuelles du genre de fiction et documentaire de création

Вид на мярката

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 600 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 160 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 bld Raspail, 75675 Paris Cedex 14

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

27.11.2020

Помощ №

SA.59450 (2020/N)

Държава-членка

Португалия

Регион

PORTUGAL

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Direct grants to micro, small and medium companies in specific sectors.

Правно основание

The legal basis for the measure is the Resolution of the Council of Ministers no. 101/2020, of 5 November 2020 and the specific regulation approved by governmental Ordinance n.o 271-A/2020 of 24 November 2020, setting up the „Programa APOIAR“.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката, Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 750 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 750 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (Compete 2020)

Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1 — 3o Piso, 1998-014 Lisboa

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.12.2020

Помощ №

SA.59462 (2020/N)

Държава-членка

Гърция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Covid-19: Damage compensation to Aegean Airlines

Правно основание

Вид на мярката

помощи ad hoc

Aegean Airlines

Цел

Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 120 (в млн.)

Интензитет

85 %

Продължителност

Икономически сектори

Пътнически въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Greek State

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2020

Помощ №

SA.59592 (2020/N)

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Grants to companies affected by the Covid-19 crisis to ensure the flow of working capital

Правно основание

Regulation no. 676, of 10 November 2020, on aid to companies affected by the Covid-19 crisis to ensure the flow of working capital, as amended on 1 December 2020.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 70,8 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 70,8 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

State Revenue Service (Valsts ieņēmumu dienests)

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2020

Помощ №

SA.59633 (2020/N)

Държава-членка

Естония

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Meetme SA.42894 (mida on muudetud meetmega SA.45613) pikendamine (riigiabi)

Правно основание

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

%

Продължителност

1.1.2021 — 31.12.2022

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

22.1.2021

Помощ №

SA.59634 (2020/N)

Държава-членка

Естония

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Meetme SA.41173 (mida on muudetud meetmega SA.49827) pikendamine

Правно основание

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: EUR 0,6 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

14.12.2020

Помощ №

SA.59661 (2020/N)

Държава-членка

Италия

Регион

TRENTO

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO TROTE MORTE

Правно основание

LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003 N. 4 ART. 43BIS — DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 230 DEL 16.2.2015 MODIFICATA CON DELIBERA 2405 DEL 20.12.2016 E DELIBERA 1739 DEL 30.10.2020

Вид на мярката

Схема

Цел

Рибарство и аквакултури

Вид на помощта

субсидирани услуги

Бюджет

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2022

Икономически сектори

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни

Название и адрес на предоставящия орган

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VIA ROMAGNOSI 9 — TRENTO

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

15.12.2020

Помощ №

SA.59715 (2020/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Prolongation of SA.56876; SA.56922; SA.56979; SA.56996; SA.57015; SA.57054; SA.57055; SA.57191; SA.57306; SA.57452; SA.57519; SA.57726.

Правно основание

Вид на мярката

Схема

Цел

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

%

Продължителност

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

17.12.2020

Помощ №

SA.59758 (2020/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Modification of the state aid scheme SA.56996 (2020/N) — Poland COVID-19: repayable advance scheme for micro, small and mediumsized enterprises

Правно основание

Art. 21a (1) of the Act of 4 July 2019 on the system of development institutions, as amended (Journal of Laws, item 2011)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Заем/възстановяеми аванси

Бюджет

Интензитет

Продължителност

1.1.2021 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

The Polish Development Fund („Polski Fundusz Rozwoju“)

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

14.12.2020

Помощ №

SA.59768 (2020/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 — SIH

Правно основание

Vnútroštátny právny základ pre poskytovanie pomoci:

1.

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

3.

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vnútroštátny právny základ pre výkon oprávnených aktivít:

4.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Uznesenie Vlády SR č.111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

6.

Uznesenie Vlády SR č.113 z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

7.

Uznesenie Vlády SR č.114 z 15.3.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

8.

Uznesenie Vlády …

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: EUR 25 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

21.8.2020 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.3.2021

Помощ №

SA.59801 (2020/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Richtlinien für die TOP-Tourismus-Förderung, Teil D: Restrukturierung

Правно основание

Richtlinien der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus über den TOP-Tourismus-Impuls 2014-2020

Вид на мярката

Схема

Цел

Преструктуриране на фирми в затруднено положение

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: EUR 9,45 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2023

Икономически сектори

Хотелиерство

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Stubenring 1, 1010 Wien

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

14.1.2021

Помощ №

SA.59810 (2020/N)

Държава-членка

Германия

Регион

BRANDENBURG

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Vertragsnaturschutz Brandenburg

Правно основание

Verwaltungsvorschrift zum Vertragsnaturschutz in Brandenburg (VV-VN)

Вид на мярката

Схема

Цел

Помощ за ангажименти в областта на агроекологията и климата

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 47,4 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 18,4 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.1.2021 — 31.12.2023

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Landesamt für Umwelt (Lfu)

Seeburger Chaussee 2, D-14476 Potsdam

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.12.2020

Помощ №

SA.59915 (2020/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

State aid in the form of reduction from the annual fee for perpetual usufruct for 2021 or conversion fee for 2021 the amount equivalent to the number of pandemic days in 2020 to support entrepreneurs affected by the COVID-19 pandemic outbreak (modification of SA.57726(2020/N)).

Правно основание

Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, the counteraction and the combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Намаляване на данъчната основа

Бюджет

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

(a)

Regarding real estate owned by the State: starosts and cities presidents with poviat rights and other bodies and entities managing property on behalf of the State Treasury;

(b)

Regarding real estate owned by the local government: commune head, mayor, city president, poviat board, or voivodeship board.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

9.12.2020

Помощ №

SA.59930 (2020/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

KAERNTEN

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes Kärnten

Правно основание

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG) idjgF, Allgemeine Geschäftsbedingungen des KWF (AGB)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

Продължителност

1.2.2020 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Völkermarkter Ring 21-23

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2020

Помощ №

SA.60080 (2020/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

5th amendment request to the Commission Decision of 8 June 2020 in case SA.57468 (2020/N) COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters (C(2020) 3951 final).

Правно основание

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

(„Decree of the Minister without Portfolio Responsible for National Assets 20/2020. (IV. 22.) on the utilisation of centrally managed appropriations of the

national assets revenues and expenditures chapter of the budget“).

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Капиталови инструменти, Заем/възстановяеми аванси

Бюджет

Общ бюджет: HUF 1 000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Minister without Portfolio Responsible for National Assets.

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.1.2021

Помощ №

SA.60198 (2020/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Investment aid for the production of COVID-19 related products (Université de Liège)

Правно основание

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 confiant une mission déléguée à la S.A. SOFIPOLE pour l’octroi d’une subvention à l’Université de Liège pour le financement des investissements destinés à la production de produits dans le cadre du dépistage du COVID-19.

Convention relative à l’octroi d’une subvention en faveur de l’université de Liège.

Вид на мярката

помощи ad hoc

University of Liège

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 3,5416 (в млн.)

Интензитет

80 %

Продължителност

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Walloon Government

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

19.3.2021

Помощ №

SA.60280 (2021/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID19 — support to tour operators

Правно основание

Government Resolution No. 49 of 18 January 2021; Act No. 218/2000 Coll. on Budgetary Rules; Act No. 159/1999 Coll. on certain conditions in tourism sector

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: CZK 75 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности; свързани с пътувания и резервации

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Regional Development CZ

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, Czech Republic

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.1.2021

Помощ №

SA.60290 (2020/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

TIROL

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes Tirol

Правно основание

Förderungsrichtlinie des Landes Tirol „''Anschlussförderung zum Coronavirus-Maßnahmenpaket für den Tourismus der ÖHT“

SA.57148: Förderungsrichtlinie des Landes Tirol „''Anschlussförderung zur „aws-Garantierichtlinie für KMU“ der AWS“;

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Субсидиране на лихвата

Бюджет

Интензитет

Продължителност

12.1.2021 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Land Tirol, Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz

Österreich, 6020 Innsbruck, Heiliggeiststraße 7

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.1.2021

Помощ №

SA.60414 (2020/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Investment aid scheme for the production of COVID-19 related products (Walloon Region)

Правно основание

arrêté du 22 décembre 2020 dy Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux no 74 relatif à l’octroi d’une prime à l’investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: EUR 20 (в млн.)

Интензитет

50 %

Продължителност

Икономически сектори

Производство на химични продукти, Производство на лекарствени вещества и продукти

Название и адрес на предоставящия орган

Walloon Government — Département de l’Investissement du Service Public de Wallonie — Economie, Emploi, Recherche

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

12.1.2021

Помощ №

SA.60599 (2020/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19; Garantien von aws und ÖHT gemäß KMU-FG

Правно основание

Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz) (BGBl. Nr. 432/1996) in der geltenden Fassung

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Интензитет

Продължителност

12.1.2021 — 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abteilung II/3 — Standort und Unternehmensfinanzierung

A — 1011 Wien, Stubenring 1

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Abteilung V/4 — Tourismus-Förderungen

A — 1011 Wien, Stubenring 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

15.2.2021

Помощ №

SA.60698 (2020/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Правно основание

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони, Помощ за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 300 (в млн.)

Интензитет

90 %

Продължителност

До 31.12.2026

Икономически сектори

СЕЛСКО; ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

19.3.2021

Помощ №

SA.60949 (2021/N)

Държава-членка

Франция

Регион

FRANCE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Régime d’aides destiné à compenser les coûts d’exploitation des sociétés de remontées mécaniques en raison de la flambée de COVID - 19

Правно основание

Loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Вид на мярката

Схема

Цел

Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

EUR 140 million — 700 million

Интензитет

Продължителност

До 30.4.2021

Икономически сектори

Друг пътнически сухопътен транспорт; некласифициран другаде

Название и адрес на предоставящия орган

MEF (Direction Générale des Entreprises) — DGE

DGE, 61 boulevard Vincent-Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.2.2021

Помощ №

SA.61211 (2021/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Znižanje letne koncesijske dajatve upravljavcem lovišč za leto 2020

Правно основание

Odredba o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve (predlog)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Други — Znižanje letne koncesijske dajatve upravljavcev lovišč

Бюджет

Общ бюджет: EUR 0,24 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 0,24 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

10.3.2021

Помощ №

SA.61298 (2021/N)

Държава-членка

Швеция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Loans to Traffic Control Services

Правно основание

Regeringens beslut:

Uppdrag att genomföra ett program med återbetalningspliktiga lån till förmån för leverantörer av lokal flygtrafikledning inom Sverige.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Заем/възстановяеми аванси

Бюджет

Общ бюджет: SEK 164 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Пътнически въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Trafikverket

781 89 Borlänge

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

9.3.2021

Помощ №

SA.61330 (2021/N)

Държава-членка

Франция

Регион

FRANCE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Régime d’aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes en application de la Section 3.12 de l’Encadrement temporaire des aides d’Etat dans le contexte de la flambée de COVID-19

Правно основание

1)

„Loi de Finances“ for 2021, 2) Decree no 2020-371 of 30 March 2020 relating to the Solidarity Fund scheme, as amended, 3) any other legal act which may be issued by the French authorities relating to the details of this scheme.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 2 000 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 2 000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Directorate-General for Public Finances

DGE, 61 boulevard Vincent-Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.3.2021

Помощ №

SA.61769 (2021/N)

Държава-членка

Латвия

Регион

Latvia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19 — Sustainability of cultural institutions affected by COVID-19

Правно основание

Tender regulation of the State Culture Capital Foundation „Sustainability of culture institutions affected by COVID-19“

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката, Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 3 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 3 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

КУЛТУРА; СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Название и адрес на предоставящия орган

State Culture Capital Foundation

Kr.Valdemara street 20

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

5.3.2021

Помощ №

SA.61808 (2021/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Support for operators of ski resorts

Правно основание

Act No. 218/2000 Col., on budgetary rules, as amended

Act No. 500/2004 Col., Administrative procedure Code, as amended

Resolution of the government of January 11 2021 No. 32 on a program to support entrepreneurs affected by global dissemination COVID-19 disease caused by SARS CoV-19 „COVID — SPORT III — Ski Resorts“ Program „COVID Sport III — Ski Resorts“

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката, Спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: CZK 1 000 000 000 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Сухопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Industry and Trade

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

15.3.2021

Помощ №

SA.61841 (2021/N)

Държава-членка

Италия

Регион

ITALIA

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali

Правно основание

articolo 183 comma 2 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, modificato dall'articolo 6 -bis, comma 4, del decreto legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката, Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 1 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 1 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2021

Икономически сектори

Дейности в областта на спорта

Название и адрес на предоставящия орган

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

via del Collegio Romano, 27 — Roma

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.3.2021

Помощ №

SA.61875 (2021/N)

Държава-членка

Испания

Регион

ESPANA

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19 Amendment of decisions SA.56851, SA.57019 and SA.57659

Правно основание

The legal basis for the current amendments to the Umbrella Schemes is the Agreement of the Government's Delegate Commission for Economic Affairs of 5 February 2021.

The legal basis for the current prolongation of the period of application of the Recapitalisation Fund is the Agreement of the Council of Ministers establishing the operation of the Support Fund for the solvency of companies, which explicitly foresees that temporary support under such scheme can be granted until 30 June, 2021, „or until a later date the Temporary Framework may establish“.

Вид на мярката

Схема

Цел

Секторно развитие, Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия, Капиталови инструменти, Гаранция, Други хибридни капиталови инструменти, Възстановяеми аванси, Подчинен дълг, Данъчно предимство или освобождаване от данъци — The first Spanish „umbrella“ scheme, providing limited amounts of aid, guarantees on loans, subsidised loans and support for uncovered fixed costs.

The second Spanish „umbrella“ scheme, providing support for research and development, testing and production of coronavirus relevant products as well as wage subsidies and deferrals of tax and social security contributions.

The Spanish recapitalisation fund provides debt and capital support.

Бюджет

Общ бюджет: EUR 10 000 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

General State Administration, Ministry of Economy and Digital Transformation the Administration of the Autonomous Communities the entities integrating the Local Administration organisations and other public entities linked to or depending on any of the previous authorities

Paseo de la Castellana No160 CP-28046 Madrid (Spain)

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

9.3.2021

Помощ №

SA.61912 (2021/N)

Държава-членка

Чехия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Amendment of the support scheme for Spas (SA.58018)

Правно основание

Act No. 218/2000 Coll. on Budgetary Rules;

Act No. 164/2001 Coll. on natural curative resources, sources of naturally occurring mineral water, natural curative spas and spa facilities and change to some related acts (the Spa Act);

Act No. 215/2004 Coll. amending the regulation of relations in the area of State aid and amending the Act on the promotion of research and development;

Government Resolution No. 631/2020 of 8 June 2020, on the crisis action plan for tourism in the Czech Republic 2020–2021;

Government Resolution No. 703/2020 of 29 June 2020, on the support of the spa tourism industry (COVID-Spa Act)

Government Resolution No.169/2021 on the amendment of Government Resolution No. 48/2021, extending the duration of the COVID-spa support until 31 December 2021.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Други

Бюджет

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Други дейности по хуманно здравеопазване

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Regional Development, Department of administration of national support programs

Staroměstské Náměstí 6 110 15 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

10.3.2021

Помощ №

SA.61959 (2021/N)

Държава-членка

Финландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID19 Modifications to SA.56995, SA.57059, SA.57221, SA.57231 and to SA. 57192

Правно основание

This is an amendment to existing schemes according to the 5th Amendment to Temporary Framework (C/2021/564).

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

Продължителност

24.4.2020 — 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

1.3.2021

Помощ №

SA.61987 (2021/N)

Държава-членка

Финландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Tuki yrityksille vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi

Правно основание

Valtionavustuslaki 688/2001

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката, Рибарство и аквакултури

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 1 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 1 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

30.3.2021

Помощ №

SA.62032 (2021/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

REGION WALLONNE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

BE — COVID-19 — Subsidised loan scheme Société Régionale d’Investissement de Wallonie

Правно основание

Board of Directors decision of the Société Régionale d’Investissement de Wallonie S.A.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Субсидиране на лихвата, Заем при облекчени условия , Подчинен дълг

Бюджет

Общ бюджет: EUR 200 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

30.3.2021 — 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Société Régionale d’Investissement de Wallonie

13 avenue Destenay, 4000 Liège

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.3.2021

Помощ №

SA.62035 (2021/NN)

Държава-членка

Дания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19 — Aid scheme for discounts on tickets for cultural events

Правно основание

Act 247/2020 of 23 June 2020

Вид на мярката

Схема

Цел

Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: DKK 286,6 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2020

Икономически сектори

КУЛТУРА; СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Название и адрес на предоставящия орган

Danish Agency for Culture and Palaces

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.3.2021

Помощ №

SA.62041 (2021/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Second amendment to the SA.57724 (2020/N) Zero interest and soft loans scheme

Правно основание

Protocol of SID bank on State aid in the form of public loans granted in accordance with the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Субсидиране на лихвата, Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 222 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

SID banka

Ulica Josipine Turnograjske 6, SI — Slovenia

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

26.3.2021

Помощ №

SA.62042 (2021/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prolongation of approved measures under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak

Правно основание

The legal bases described in the initial decisions (SA.56919, SA.57057, SA.57083, SA.57132, SA.57246, SA.57605, SA.58081, SA.58165 and SA.58299)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Гаранция, Субсидиране на лихвата

Бюджет

Интензитет

Продължителност

1.1.2021 — 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

the granting authorities described in the initial decisions

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.3.2021

Помощ №

SA.62102 (2021/N)

Държава-членка

Франция

Регион

FRANCE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

France — COVID-19 — Amendment of State aid measures SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57219, SA.57367, SA.57695, SA.57754 and SA.60965

Правно основание

See decisions SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57367, SA.57695, SA.57754, SA.60965 et SA.57219

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Гаранция, Субсидиране на лихвата, Възстановяеми аванси, Намаляване на ставката за социално осигуряване, Заем при облекчени условия , Данъчни отстъпки, Намаляване на данъчната основа, Отлагане на данъка, Намаляване на данъчната ставка

Бюджет

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'économie, des finances et de la relance

139 Rue de Bercy, 75012 Paris

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

25.3.2021

Помощ №

SA.62129 (2021/N)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

NEDERLAND

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Extension SA.57850 on Qredits

Правно основание

Articles 2 and 6 of the Framework Act for Subsidies for the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

Draft grant decision of the State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy to Stichting Qredits Microfinanciering Nederland amending the grant decision of the State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy to Qredits of 16 July 2020.

Draft addendum to the loan agreement between the State of the Netherlands/ State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy and Qredits of 22 July 2020.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Субсидиране на лихвата

Бюджет

Общ бюджет: EUR 30 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 30 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Minister of Economic Affairs and Climate Policy

Postbus 20401, 2500

EK The Hague

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.3.2021

Помощ №

SA.62171 (2021/N)

Държава-членка

Гърция

Регион

ELLADA

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID 19- aid to entities operating tourist buses and trains

Правно основание

Article 139, Law no. 4764/2020 (Gov. Gazette Α’ 256)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 21 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 21,0073 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности; свързани с пътувания и резервации

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Tourism

12, Amalias Avenue, 105 57 Athens, Greece

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

18.3.2021

Помощ №

SA.62216 (2021/N)

Държава-членка

Кипър

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID 19: Amendment to Interest rate subsidy scheme for new business loans

Правно основание

Decision of the Council of Ministers (draft) dated 17th February 2021 approving additional Measures to Support the Economy Dealing with the Effects of the Pandemic of COVID-19.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 280 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Grigori Afxentiou, Nicosia 1439

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

29.3.2021

Помощ №

SA.62250 (2021/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Hungary

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 — Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Правно основание

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции, Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: HUF 3 000 (в млн.)

Годишен бюджет: HUF 3 000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Kecskemét Urban Development Fund

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

29.3.2021

Помощ №

SA.62268 (2021/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Hungary

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 — Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Правно основание

Government Decree 105/2021 (III. 5.)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Данъчни отстъпки

Бюджет

Общ бюджет: HUF 112 800 (в млн.)

Годишен бюджет: HUF 112 800 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance, The Regional Government Offices

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

29.3.2021

Помощ №

SA.62359 (2021/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Hungary

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 — Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Правно основание

Act XLII of 1994 on the Hungarian Export-Import Bank Corporation and the Hungarian Export Credit Insurance Corporation

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Гаранция, Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: HUF 795 600 (в млн.)

Годишен бюджет: HUF 795 600 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Hungarian Export-Import Bank (HEXIM)

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

26.3.2021

Помощ №

SA.62419 (2021/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

OESTERREICH

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

COVID-19: Schutzschirm für Veranstaltungen I, Verlängerung

Правно основание

Richtlinie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen Schutzschirm für Veranstaltungen I

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 300 000 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

26.1.2021 — 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.

Parkring 12a, 1010 Wien

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top