EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2019-04339-AC

Становище - Европейски икономически и социален комитет - Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (изменение)

EESC-2019-04339-AC

BG

Европейски икономически и социален комитет

SOC/631

Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

СТАНОВИЩЕ

Европейски икономически и социален комитет


Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
[COM(2019) 620
final]

Консултация

Европейски парламент, 19.9.2019 г.

Съвет на Европейския съюз, 19.9.2019 г.

Правно основание

член 149 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Компетентна секция

„Заетост, социални въпроси и гражданство“

Приемане на пленарна сесия

30.10.2019 г.

Пленарна сесия №

547

Резултат от гласуването
(„за“/„против“/„въздържал се“)

219/3/11

След като прецени, че съдържанието на предложението е задоволително, и предвид факта, че вече се е произнесъл по въпроса в свое предходно становище SOC/620 – „Новата роля на публичните служби по заетостта (ПСЗ) в контекста на прилагането на Европейския стълб на социалните права“ 1 , прието на 17 юли 2019 г., на 547-ата си пленарна сесия, проведена на 30 и 31 октомври 2019 г. (заседание от 30 октомври 2019 г.), Комитетът реши с 219 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст и да се позове на позицията, изразена в горепосочения документ.

Luca Jahier,
председател на Европейския икономически и социален комитет

_____________

Top