EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2021-06442-AS

Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи

EESC-2021-06442-AS

BG

TEN/765

Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи

СТАНОВИЩЕ

Секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

[COM(2021) 813 final — 2021/0419 (COD)]

За контакт:

ten@eesc.europa.eu

Администратор

António Ribeiro Pereira

Дата на документа

15.3.2022 г.

Докладчик: Stefan Back

Искания за консултация

Европейски парламент, 27.1.2022 г.

Съвет, 28.1.2022 г.

Правно основание

член 91 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Решение на пленарната асамблея

ДД/MM/ГГГГ

Компетентна секция

„Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

Приемане от секцията

ДД/ММ/ГГГГ

Приемане на пленарна сесия

ДД/ММ/ГГГГ

Пленарна сесия №

Резултат от гласуването
(„за“/„против“/„въздържал се“)

…/…/…1.Заключения и препоръки

1.1ЕИСК приветства предложението на Комисията, което напълно съответства на препоръките, отправени в предходното становище на ЕИСК относно съвместните интелигентни транспортни системи, и вижда значителна добавена стойност в предложението по отношение на подобренията, сигурността, безопасността и ефективността.

1.2Освен това ЕИСК приветства факта, че ще се предоставя по-всеобхватна информация, както и задължението за сътрудничество от страна на държавите членки. По-конкретно може да се обърне внимание на разширения обмен на информация относно товарните превози, както и на съвместната, свързана и автоматизирана мобилност, включително комуникацията между отделните превозни средства, която също значително подобрява пътната безопасност.

1.3ЕИСК отбелязва, че подобрената ефективност ще бъде от значение както за пътническите, така и за товарните превози, тъй като например ще даде възможност за проследяване на дадена пратка.

1.4При все че оценява необходимостта от стандартизиране на обмена на информация, ЕИСК все пак подчертава, че е необходимо да се остави разумна възможност за решения на местно равнище и на равнището на отделните дружества, когато това е надлежно обосновано и пропорционално и като се вземе предвид какво въздействие биха имали тези решения върху вътрешния пазар.

1.5ЕИСК подчертава, че внедряването на ИТС трябва да се извърши в широк обществен контекст, като се отчитат съображения отвъд рамките на чисто техническите аспекти, а също и че неспособността за това може да има неблагоприятни последици за аспектите, свързани както с устойчивостта, така и с ефективността на ресурсите. В този контекст ЕИСК подчертава колко е важно да се отделят достатъчно внимание и ресурси за нуждите на селските райони, включително в областта на обществените услуги и алтернативните начини за придвижване като ходенето пеша и колоезденето.

1.6ЕИСК също така повдига въпроса за споделянето на ресурси за мобилност и с тази цел насочва вниманието към евентуалната нужда от делегиран акт относно подкрепата за ИТС, в който да се разглеждат например наличието на транспортни ресурси и капацитет и обединяването на нуждите от транспорт и да се определят възможностите за постигане на съответствие с цел да се оптимизира използването на капацитета.

1.7При увеличения брой превозни средства с нулеви емисии оптимизирането на начина, по който се използват наличните ресурси, ще подобри устойчивостта.

1.8ЕИСК разглежда предложението като важна стъпка към изграждането на общо европейско пространство на данни за мобилността, което ще донесе добавена стойност посредством подобрената ефективност и ще създаде предпоставки за по-добри условия на труд в транспортния сектор, например за улесняване на спазването на законодателството относно времето за труд и почивка, както и за локализирането на места за почивка и достъп до тях.

1.9ЕИСК насочва вниманието към значението на изграждането на доверие, за да може една система, основана на споделянето на ресурси и информация, да бъде приета от обществеността и да функционира правилно. Това означава, че, наред с другото, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както и опазването на търговската тайна трябва да бъдат задоволителни. Поради това ЕИСК има големи очаквания за рамката за управление, обявена от Комисията в нейното съобщение относно европейска стратегия за данните.

1.10Що се отнася до интегрираните в превозните средства данни, ЕИСК също така посочва, че е необходимо да се гарантира както защита на потребителите, така и лоялна конкуренция, както се пояснява по-подробно в параграф 3.18.

1.11ЕИСК призовава за спешно специфично за сектора регулиране по отношение на достъпа до интегрираните в превозните средства данни, функции и ресурси. Досега Комисията не е представила предложение по този въпрос. Особено потърпевши от подобно забавяне са потребителите.

1.12Освен това ЕИСК посочва, че е необходимо да се подобри приобщаването на хора с намалена мобилност, и призовава изискванията за достъпност съгласно Директива (ЕС) 2019/882 да бъдат включени в изискванията за ИТС по възможност под формата на делегиран акт.

1.13И накрая, ЕИСК отново отправя предложението си, направено в горепосоченото становище относно съвместните интелигентни транспортни системи, да съдейства на Комисията при изпълнението на нейните дейности, като служи за връзка с гражданското общество.

2.Контекст на становището

2.1Предложението на Комисията е част от изпълнението на нейната стратегия от 2020 г. за устойчива и интелигентна мобилност („стратегията“) и трансформацията на европейската транспортна система. В него се посочва къде цифровизацията играе ключова роля за това цялата транспортна система да функционира безпроблемно и по-ефикасно.

2.2Интелигентните транспортни системи (ИТС) играят ключова роля за създаването на свързана и автоматизирана система за мултимодална мобилност, която ще подобри ефективността, безопасността и устойчивостта на транспорта.

2.3В съответствие със своето съобщение относно европейска стратегия за данните (COM(2020) 66) Комисията представи настоящото предложение, за да допринесе за изпълнението на целите на Зеления пакт и да подготви Европа за цифровата ера.

2.4Директивата относно ИТС (2010/40/ЕС) се нуждае от актуализация, за да отговори на предизвикателствата във връзка с техническото развитие при ИТС, и по-конкретно, за да се подобри сътрудничеството между заинтересованите страни, както и наличието на услуги на ИТС.

2.5Предложението за актуализация на Директивата относно ИТС е част от законодателен пакет, който е съсредоточен върху целите за намаляване на емисиите на CO2, цифровизация и по-добра устойчивост на транспортната инфраструктура. Например както предложението за преглед на Регламента за TEN-T 1 , така и съобщението относно новата рамка за градска мобилност 2 включват разпоредби относно внедряването на услуги на ИТС, като предоставянето на информация, свързана с безопасността, и развитието на градската мобилност.

2.6Директивата относно ИТС ще бъде важен елемент при въвеждането на общото европейско пространство на данни за мобилността, което е едно от пространствата на данни, планирани за стратегически сектори съгласно европейската стратегия за данните.

2.7С предложението се изменя Директивата относно ИТС, като към нейния обхват се добавят наличността на данни и внедряването на услуги на ИТС. Приоритетните области за действие са преструктурирани така, че да съответстват по-добре на различните видове услуги на ИТС.

·Във всяка държава членка се създава национална точка за достъп с цел обмен на данни. Обменът или предоставянето на данни придобиват задължителен характер в редица области, като данни ще се изпращат до голяма степен и на заинтересованите страни.

·Държавите членки следва също да си сътрудничат, когато е необходимо, със съответните заинтересовани страни по оперативните аспекти на прилагането.

·Приложение I включва нов раздел относно приоритетните области, който съдържа разпоредби относно ролята на данните за локализиране и проследяване на товари, а също и нов раздел относно съвместните, свързани и автоматизирани услуги за мобилност.

·Има и разпоредби относно защитата и цялостността на данните.

·Важно е, че на Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове за актуализиране на някои изисквания по отношение на информацията.

·Държавите членки следва да докладват редовно на Комисията за изпълнението на директивата.

3.Общи бележки

3.1ЕИСК приветства предложението на Комисията, което напълно съответства на препоръките, отправени от ЕИСК в предишното му становище относно съвместните интелигентни транспортни системи 3 . В актуализираната система на ИТС, която Комисията понастоящем предлага, Комитетът вижда значителна добавена стойност по отношение както на подобрената сигурност и безопасност, така и на подобрената ефективност не само във връзка с подобрените и по-безопасни транспортни потоци, но и като помощна функция за ефикасна логистика.

3.2Ето защо ЕИСК приветства и по-широкия набор от информация, която ще се предоставя, както и факта, че държавите членки ще имат задължението да си сътрудничат. Комитетът оценява по-специално разширения обхват на разпоредбите относно обмена на информация по отношение на товарите и включването на по-обширна информация, която да обхваща съвместните, свързани и автоматизирани услуги за мобилност.

3.3ЕИСК приема, че предложената информационна система обхваща и комуникацията между отделните превозни средства в съответствие с неговите искания в становището относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи. ЕИСК припомня за големия принос, който има комуникацията между отделните превозни средства за предотвратяването на пътни инциденти.

3.4ЕИСК предполага, че понастоящем предлаганата актуализирана система за обмен на информация ще има добавена стойност, която ще се изразява в подобрена ефективност както при пътническия, така и при товарния транспорт, а също и в това, че местоположението на дадена пратка например вече лесно ще се проследява от съответните лица, тъй като информацията за това ще се изпраща и на съответните заинтересовани страни.

3.5Той отбелязва, че информацията, която ще се обменя на този етап, до голяма степен е стандартизирана, поради което отново изразява становището си, че е важно да се остави разумна възможност за решения на местно равнище и на равнището на отделните дружества, когато това е надлежно обосновано и пропорционално и като се вземе предвид какво въздействие биха имали тези решения върху вътрешния пазар. ЕИСК предполага, че това не представлява проблем, стига информацията, която се подава в предложената система, да отговаря на определените стандарти.

3.6ЕИСК отбелязва, че внедряването на интелигентните транспортни системи (ИТС) трябва да се извърши в широк обществен контекст и не води автоматично до благоприятна за климата транспортна система. Сама по себе си цифровизацията на видовете транспорт (напр. автоматизираната мобилност с автомобил) може дори да има обратен ефект по отношение на политиката в областта на околната среда Интелигентните транспортни системи следва да се разработват, насърчават и използват по такъв начин, че да допринесат с благоприятна за климата добавена стойност.

3.7Наличието на ефикасна система за обществен транспорт като част от услугите от общ (икономически) интерес, допълнена от колоезденето и ходенето пеша, е от основно значение за устойчивата мобилност. ЕИСК се застъпва за насърчаването на интелигентните транспортни системи с цел подсилване и допълване на обществения транспорт.

3.8ЕИСК посочва, че една чисто технологична гледна точка към развитието на интелигентните транспортни системи може да доведе до неспособност да се допринесе за постигането на заложените цели и резултати — пример за това са системите за споделено ползване на автомобили в градските агломерации, които вече разполагат с добре развити системи за обществен транспорт. Автоматизираното управление на автомобили също може да не е далновидно решение за градовете, особено на места със задръствания и ограничено обществено пространство. Ето защо ЕИСК твърди, че основните иновации в областта на мобилността, свързани с електрификация, автоматизация и споделяне, ще осигурят най-добрата добавена стойност, ако са проектирани и изградени след надлежно отчитане на нуждите на обществото, като например аспектите, свързани с достъпност, ефективност и обществени услуги.

3.9Консултациите със заинтересованите страни показаха множество притеснения относно териториалния обхват. ЕИСК изразява съжаление, че развитието на интелигентните транспортни системи в предложението не се разглежда като отделен въпрос във връзка с нуждите на селските райони, различен от тяхното развитие в градските райони. ЕИСК препоръчва Комисията да обърне специално внимание на разширяването на системите на ИТС и в селските райони, тъй като животът в такива райони зависи до голяма степен от наличието на качествени обществени услуги и инфраструктура. В отделно съобщение на Комисията, озаглавено „Дългосрочна визия за селските райони на ЕС“ 4 , също се посочва, че основните услуги и свързаната с тях инфраструктура в тези райони са ключови за гарантирането на социално и икономическо приобщаване. Ето защо на въпроса относно селските райони и тяхната възможност да се възползват от предоставяните от ИТС решения следва да се отдаде внимание на равнището на ЕС.

3.10Това може да представлява особен интерес при ефикасното използване на транспортния капацитет в селските райони. Вредите от транспорта не се изразяват само в емисии, но и в използването на транспортните ресурси. ЕИСК отправя препоръка към Комисията да помисли за приемането на делегирани актове, където е целесъобразно, насочени към споделянето на подкрепени от ИТС ресурси. Това следва да включва интелигентно, подкрепено от цифрови технологии обединяване на нуждите от пътуване и споделянето на свободен капацитет (вж. споделено пътуване), което би било особено необходимо в селските райони, където наличният транспортен капацитет е все по-ограничен, а поради разстоянията изграждането на нов капацитет става все по-трудно. Подобни интелигентни системи следва да дават възможност за споделяне на информация за използване на превозното средство и за превоз на допълнителни пътници или стоки в рамките на съществуващата система.

3.11ЕИСК приветства факта, че освен за разпространението на превозни средства с нулеви емисии, предложението ще допринесе и за постигането на по-устойчив транспорт чрез услуги за споделена мобилност, което ще доведе до постигане на целта за нулеви нетни емисии до 2050 г. Чрез облекчаването на движението по пътищата и намаляването на задръстванията благоприятстваме по редица начини постигането на целите в областта на околната среда.

3.12ЕИСК оценява факта, че укрепването на ИТС, което понастоящем се предлага, може да се разглежда като първа стъпка към създаването на общо европейско пространство на данни за мобилността. Това би донесло значителна добавена стойност по отношение на подобрената ефективност.

3.13Създаването на такова пространство несъмнено ще улесни предоставянето на мобилността като услуга по отношение както на пътниците, така и на товарите, а може и да подобри условията на труд в транспортния сектор.

3.14ЕИСК приветства ИТС за безопасно паркиране за професионални шофьори по трансевропейската мрежа от магистрали. Телематичните приложения за безопасно паркиране могат да улеснят спазването на правните разпоредби за време за шофиране и почивка. ЕИСК обаче посочва, че основният проблем както за дружествата, така и за професионалните шофьори е неподходящата инфраструктура на зоните за почивка на магистралите, която води до прекомерно паркиране през нощта. Развитието на инфраструктурата трябва да бъде придружено от основани на ИТС услуги (напр. резервирани паркоместа).

3.15В този контекст ЕИСК отново подчертава значението на изграждането на доверие, както и факта, че нито едно задължение за предоставяне на информация не бива да засяга търговската тайна, неприкосновеността на личния живот или защитата на данни.

3.16По отношение на правото на Комисията да приема делегирани актове за актуализиране на специфични задължения за предоставяне на информация ЕИСК отбелязва необходимостта от равнопоставеност и доверие към всички участващи в „споделянето на данни“. ЕИСК подкрепя разширяването на обхвата на Директивата относно ИТС и свързаната с него добавена стойност. Освен това ЕИСК отбелязва съществуването на проблеми с доверието по отношение на споделянето на данни и необходимостта от създаване на рамка за управление на европейските пространства на данни, особено в стратегически области като мобилността, както се посочва в съобщението на Комисията относно европейска стратегия за данните 5 .

3.17Тук ЕИСК също подчертава, че е важно информацията в системата да се използва само за целите на ИТС, а не за други цели. ЕИСК отново подчертава значението на ефективната неприкосновеност на личния живот и на защитата на данните в контекста на внедряването на интелигентните транспортни системи. В Общия регламент за защита на данните обаче не се предоставя достатъчно защита, когато при анонимизирането на данни се използват технологии (напр. модели за мобилност на данните за превозните средства, лицево разпознаване и т.н.), които позволяват съставянето на заключения за отделни лица или дори дискриминация чрез алгоритми. Когато става въпрос за използването на лични данни на работното място, е необходимо работниците, техните представители и синдикалните организации да имат право на мнение и на вето. ЕИСК подчертава, че член 10 от предложението (разпоредбите относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот) трябва да изключи този потенциален риск. Това е особено важно, за да се подсили доверието в системата и приемането в обществото като цяло.

3.18ЕИСК отбелязва, че потребителите трябва да запазят контрола си върху споделяните данни — върху своите лични данни при резервиране на услуги или билети, както и върху данните, които техните автомобили споделят с доставчиците на услуги или с инфраструктурата. При всички обстоятелства основният акцент трябва да се поставя върху потребителите, а техните данни трябва да бъдат защитени в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

3.19Достъпът до интегрираните в автомобилите данни трябва най-накрая да се регулира в полза на защитата на данните и потребителите, както и на лоялната конкуренция. Ако тези данни бъдат оставени на производителите на автомобили, това води до монопол и господстващо положение на пазара, както и до риск от злоупотреби. Към Комисията отдавна се отправят призиви да представи регулаторно предложение. При все че се наблюдават положителни сигнали в тази посока, например горепосочената стратегия за данните, до момента Комисията не е предприела никакви стъпки за представяне на предложение. Това забавяне е в особен ущърб на интересите на потребителите и на техните възможности да контролират данните и да правят алтернативен, информиран избор.

3.20Цифровизацията може да подобри приобщаването, чиято недостатъчност оказва въздействие върху ежедневието на хората с намалена мобилност. В този смисъл категоричните изисквания по отношение на достъпността съгласно Директива (ЕС) 2019/882 следва да залегнат като програма в настоящата директива за всички сектори на ИТС. Твърде недостатъчно е тази тема да се спомене само в съображение, в което се предлага възможността за разработване на функции в полза на достъпността на хора с намалена мобилност в цифрови мултимодални услуги.

3.21Трябва да се приветстват планираният в приложение III обмен и наличието на данни за пътищата и магистралите (забрани за шофиране, ограничения на скоростта, данни в реално време за затваряне на пътища, строителни дейности и т.н.). В този контекст ЕИСК би насърчил разработването на интелигентни системи за управление на движението, които могат да уравновесят движението на автомобилния (транзитен) транспорт по магистралите във времево отношение и по този начин да гарантират безопасността и облекчаването на движението.

3.22В тази връзка ЕИСК отбелязва, че в своята работа по актуализацията на списъка със задължителна информация Комисията възнамерява да използва приноса на европейската консултативна група за ИТС. Тук ЕИСК отново отправя предложението си, направено в горепосоченото становище, да съдейства на Комисията, като служи за връзка с гражданското общество.

Брюксел, 10 март 2022 г.

Baiba Miltoviča,

председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

_____________

(1)    Регламент (ЕС) 1315/2013.
(2)    COM(2021) 1811.
(3)    TEN 621 – EESC 2017 и COM(2016) 766.
(4)    „Дългосрочна визия за селските райони на ЕС — към по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г.“, COM(2021) 345.
(5)    COM(2020) 66.
Top