EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 909a240f-0742-11ed-acce-01aa75ed71a1

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31) (2014/528/ЕС)

02014O0031 — BG — 30.06.2022 — 009.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 юли 2014 година

относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/31)

(2014/528/ЕС)

(ОВ L 240, 13.8.2014 г., стp. 28)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 19 ноември 2014 година

  L 348

27

4.12.2014

►M2

НАСОКИ (ЕС) 2016/2300 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2016 година

  L 344

123

17.12.2016

►M3

НАСОКИ (ЕС) 2018/572 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 7 февруари 2018 година

  L 95

49

13.4.2018

►M4

НАСОКИ (ЕС) 2019/1034 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 май 2019 година

  L 167

79

24.6.2019

►M5

НАСОКИ (ЕС) 2020/515 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 7 април 2020 година

  L 110I

26

8.4.2020

 M6

НАСОКИ (ЕС) 2020/634 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 7 май 2020 година

  L 148

10

11.5.2020

►M7

НАСОКИ (ЕС) 2020/1691 HА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 25 септември 2020 година

  L 379

92

13.11.2020

►M8

НАСОКИ (ЕС) 2021/975 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 юни 2021 година

  L 215

40

17.6.2021

►M9

НАСОКИ (ЕС) 2022/989 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 май 2022 година

  L 167

135

24.6.2022
▼B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 юли 2014 година

относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/31)

(2014/528/ЕС)Член 1

Допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране и допустими обезпечения

1.  
Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.
2.  
В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако в настоящите насоки е предвидено друго.

▼M4 —————

▼B

Член 2

Възможност за намаляване на размера или прекратяване на операции по дългосрочно рефинансиране

1.  
Евросистемата може да реши, че при определени условия контрагентите могат да намалят размера на или да прекратят определени операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа (намаляването на размера или прекратяването са също така наричани заедно по-долу „предсрочно погасяване“). В съобщението за провеждане на търга се посочва дали възможността да намалят размера на или да прекратят въпросните операции преди падежа се прилага, както и датата, от която тази възможност може да бъде упражнена. Тази информация може да бъде предоставена алтернативно по друг начин, счетен за подходящ от Евросистемата.
2.  
Даден контрагент може да упражни възможността да намали размера на или да прекрати операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа, като уведоми съответната НЦБ за размера, който възнамерява да погаси съгласно процедурата за предсрочно погасяване, както и за датата, на която възнамерява да извърши това предсрочно погасяване, поне една седмица преди датата на това предсрочно погасяване. Освен ако е предвидено друго от Евросистемата, предсрочно погасяване може да бъде извършено на всяка дата, която съвпада с датата на сетълмента на основна операция по рефинансиране на Евросистемата, при условие че контрагентът направи уведомлението, посочено в настоящия параграф, поне една седмица преди тази дата.
3.  
Уведомлението, посочено в параграф 2, става задължително за контрагента една седмица преди датата на предсрочно погасяване, която е посочена в него. Ако контрагентът не успее до падежа изцяло или частично да покрие дължимата сума съгласно процедурата за предсрочно погасяване, това може да доведе до налагането на имуществена санкция, посочена в раздел 1 от допълнение 6 към приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Разпоредбите на раздел 1 от допълнение 6, приложими спрямо нарушенията на правилата, свързани с тръжните операции, се прилагат в случаите, когато даден контрагент не успее изцяло или частично да покрие дължимата сума на датата за предсрочно погасяване, посочена в параграф 2. Налагането на имуществена санкция не засяга правото на НЦБ да използва средствата за правна защита, предвидени в случай на неизпълнение, изложени в приложение II към Насоки ЕЦБ/2011/14.

Член 3

Допускане на определени допълнителни ценни книжа, обезпечени с активи

1.  

В допълнение към обезпечените с активи ценни книжа, допустими съгласно глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, обезпечените с активи ценни книжа, които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечените с активи ценни книжа съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, са допустими като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата, при условие че те имат два рейтинга от най-малко ниво „BBB“ ( 1 ) от призната агенция за външна кредитна оценка, за емисията. Те също така следва да отговарят на всяко от следните изисквания:

а) 

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, следва да принадлежат към един от следните класове активи: i) жилищни ипотеки; ii) кредити за малки и средни предприятия (МСП); ►M3  ————— ◄ iv) кредити за покупка на автомобили; v) вземания по лизинг; vi) потребителски кредити; vii) вземания по кредитни карти;

б) 

не следва да има смесване на различни класове активи в активите, генериращи паричен поток;

в) 

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, не следва да включват кредити, които попадат в някоя от следните категории:

i) 

към момента на емитиране на обезпечените с активи ценни книжа са необслужвани;

ii) 

са необслужвани при инкорпорирането им в обезпечени с активи ценни книжа до падежа на обезпечените с активи ценни книжа, например чрез заместване или подмяна на активите, генериращи паричен поток;

iii) 

във всеки един момент са структурирани, синдикирани или представляват кредити към дружества с високо равнище на дълг;

г) 

документите на сделката с обезпечените с активи ценни книжа следва да съдържат разпоредби за приемственост в обслужването.

▼M2

2.  
За обезпечените с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които нямат два публични кредитни рейтинга със степен на кредитно качество най-малко 2 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата в съответствие с член 82, параграф 1, буква б) от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) ( 2 ), се прилага дисконтиране при оценяване, което зависи от среднопретегления срок на живота им, както е посочено в приложение IIа.

▼M2

2a.  
Среднопретегленият срок на живота на първостепенен транш на обезпечена с активи ценна книга се оценява като очаквания среднопретеглен период до погасяването на този транш. По отношение на задържаните мобилизирани обезпечени с активи ценни книжа при изчисляването на среднопретегления срок на живота се приема, че кол опциите в полза на емитента няма да бъдат упражнени.

▼M2 —————

▼B

4.  
Контрагент не може да предостави обезпечени с активи ценни книжа, които са допустими съгласно параграф 1 като обезпечение, ако контрагентът или трето лице, с което той има тесни връзки, предоставя хеджиране на лихвени проценти по отношение на обезпечената с активи ценна книга.

▼M7 —————

▼M2 —————

▼B

7.  

За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а) 

„жилищна ипотека“ включва, освен обезпечени с ипотека жилищни кредити, гарантирани жилищни кредити (без ипотека върху недвижим имот), ако гаранцията е платима веднага при неизпълнение. Такава гаранция може да се предоставя посредством различни видове договори, включително застрахователни договори, при условие че те се предоставят от публичноправни субекти или от финансова институция, която подлежи на публичен надзор. Кредитната оценка на гаранта, за целите на такива гаранции, трябва да е в съответствие със степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата по време на сделката;

б) 

„малко предприятие“ и „средно предприятие“ означава лице, занимаващо се с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма, при което отчитаните продажби за лицето или, ако лицето е част от консолидирана група — за консолидираната група, са по-малко от 50 млн. евро;

в) 

„необслужван кредит“ включва кредити, при които плащането на лихвата или главницата е просрочено с 90 или повече дни и длъжникът е в неизпълнение, както е определено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), или когато има основателни причини за съмнение, че плащането няма да бъде извършено изцяло;

г) 

„структуриран кредит“ е структура, в която са включени подчинени вземания по кредити;

д) 

„синдикиран кредит“ означава кредит, предоставен от група кредитодатели в кредитен синдикат;

е) 

„кредит към дружество с високо равнище на дълг“ е кредит, предоставен на дружество, което вече има съществена степен на задлъжнялост, като финансиране за изкупуване или поглъщане, при което кредитът се използва за придобиването на собствения капитал на дружество, което също е длъжник по кредита;

▼M2

ж) 

„разпоредби за приемственост в обслужването“ са разпоредби в правната документация на обезпечена с активи ценна книга, които се състоят от разпоредби относно резервно обслужващо лице или от разпоредби относно координатор на резервно обслужващо лице (ако няма разпоредби относно резервно обслужващо лице). В случай на разпоредби относно координатор на резервно обслужващо лице, следва да бъде номиниран координатор на резервно обслужващо лице и координаторът следва да бъде овластен да намери подходящо резервно обслужващо лице в рамките на 60 дни от настъпването на активиращо събитие с оглед на осигуряването на навременно плащане и обслужване на обезпечената с активи ценна книга. Тези разпоредби включват също и активиращи събития за замяна на обслужващо лице, които могат да бъдат рейтингово базирани или нерейтингово базирани, напр. неизпълнение на задълженията на настоящото обслужващо лице, за назначаването на резервно обслужващо лице. В случай на разпоредби за резервно обслужващо лице резервното обслужващо лице не може да се намира в тесни връзки с обслужващото лице. В случай на разпоредби за координатор на резервно обслужващо лице не може да има тесни връзки едновременно между следните лица: обслужващото лице, координатора на резервното обслужващо лице и банката, в която емитентът има сметка;

▼M2

з) 

„тесни връзки“ е със значението съгласно член 138, точка 2 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60);

и) 

„задържани мобилизирани обезпечени с активи ценни книжа“ са обезпечени с активи ценни книжа, които са използвани в процент, по-висок от 75 % от непогасената номинална стойност, от контрагента, който е инициирал обезпечената с активи ценна книга, или от лица, които се намират в тесни връзки с инициатора.

▼B

Член 4

Допускане на определени допълнителни вземания по кредити

1.  
НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата вземания по кредити, които не удовлетворяват критериите за допустимост на Евросистемата.
2.  
►M7  НЦБ, които решат да приемат вземания по кредити в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критерии за допустимост и мерки за контрол на риска, като определят отклонения от изискванията на Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60). ◄ Такива критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват критерий, че вземанията по кредити се уреждат по законодателството на държавата членка на НЦБ, създаваща критериите за допустимост и мерките за контрол на риска. Критериите за допустимост и мерките за контрол на риска се одобряват предварително от Управителния съвет.
3.  

При изключителни обстоятелства НЦБ могат, след предварително одобрение от Управителния съвет, да приемат вземания по кредити:

а) 

за прилагане на критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, създадени от друга НЦБ, съгласно параграфи 1 и 2; или

б) 

уредени от законодателството на държава членка, различна от държавата членка, в която е установена приемащата НЦБ; или

в) 

които са включени в съвкупност от вземания по кредити или са обезпечени с недвижим имот, ако правото, уреждащо вземането по кредит или съответния длъжник (или гарант, когато е приложимо), е правото на държава членка, различна от тази, в която е установена приемащата НЦБ.

4.  
Друга НЦБ предоставя подкрепа само на НЦБ, приемаща вземания по кредити съгласно параграф 1, ако е договорена двустранно между двете НЦБ и е одобрена предварително от Управителния съвет.

▼M7

5.  
При изчисляването на имуществената санкция в съответствие с приложение VII към настоящите насоки за неизпълнение на задължение по член 154, параграф 1, буква в) от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) се взема предвид сумата на стойностите в нарушение на такова задължение на всички несъответстващи вземания по кредити, включени в съвкупност от вземания по кредити.

▼B

Член 5

Приемане на някои краткосрочни дългови инструменти

1.  
НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата някои краткосрочни дългови инструменти, които не удовлетворяват критериите за допустимост на търгуеми активи на Евросистемата, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.
2.  

НЦБ, които решат да приемат краткосрочни дългови инструменти в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, при условие че те отговарят на минималните стандарти, определени от Управителния съвет. Тези критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват следните критерии, приложими към краткосрочните дългови инструменти:

а) 

Те са емитирани от нефинансови предприятия ( 4 ), които са установени в еврозоната. Гарантът на краткосрочния дългов инструмент (ако има такъв) трябва също да бъде нефинансово предприятие, което е установено в еврозоната, освен ако гаранцията не е необходима, за да отговаря краткосрочният дългов инструмент на разпоредбите относно установяване на високи кредитни стандарти, както е изложено в буква г).

б) 

Те не са допуснати за търгуване на пазар, който се счита за приемлив от Евросистемата, както е посочено в раздел 6.2.1.5 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

в) 

Те са деноминирани в евро.

г) 

Те изпълняват изискванията за високи кредитни стандарти, установени от съответната НЦБ, които се прилагат вместо изискванията по раздели 6.3.2 и 6.3.3 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

д) 

Освен посоченото в букви а) — г), те отговарят на критериите за допустимост на Евросистемата за търгуеми активи, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

3.  

НЦБ не може да приема краткосрочни дългови инструменти съгласно параграфи 1 и 2, които са емитирани в еврозоната, освен ако не го прави в съответствие с двустранно споразумение с друга НЦБ:

а) 

с тази друга НЦБ; или

б) 

с централен депозитар на ценни книжа, който i) е получил положителна оценка от Евросистемата съгласно стандартите и процедурите за оценка, описани в Рамката за оценката на системите и връзките за сетълмент на ценни книжа с оглед определяне на допустимостта им за използване при кредитни операции на Евросистемата ( 5 ); и ii) е установен в държавата членка от еврозоната, в която е установена другата НЦБ.

4.  
За целите на настоящия член „краткосрочни дългови инструменти“ са дългови инструменти с матуритет от не повече от 365 дни при емитирането им или в който да е момент след това.

▼M4 —————

▼B

Член 7

Приемане на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустимо обезпечение

1.  
Търгуемите дългови инструменти, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, представляват допустимо обезпечение за операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: а) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; б) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство; и в) те отговарят на всички други критерии за допустимост, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.
2.  
Евросистемата прилага следните намаления от преоценка спрямо такива търгуеми дългови инструменти: а) намаление от 16 % спрямо активи, деноминирани в британски лири или щатски долари; и б) намаление от 26 % спрямо активи, деноминирани в йени.
3.  
Търгуемите дългови инструменти, описани в параграф 1, които имат купони, индексирани спрямо един лихвен процент на паричния пазар в тяхната валута на деноминация или спрямо инфлационен индекс, които не съдържат дискретни променливи интервали (discrete range), интервално начисляване (range accrual), таван на нарастване (ratchet) или подобни сложни структури за съответната държава, също представляват допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата.
4.  
ЕЦБ може да публикува на уебсайта си www.ecb.europa.eu списък с други приемливи референтни лихвени проценти в чуждестранна валута, освен посочените в параграф 3, след като бъдат одобрени от Управителния съвет.
5.  
Само членове 1, 3, 6, 7 и 9 от настоящите насоки се прилагат спрямо деноминирани в чуждестранна валута търгуеми активи.

Член 8

Суспендиране на изискванията за праговете за кредитно качество за някои търгуеми инструменти

1.  
Минималните изисквания за праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на Евросистемата за търгуеми активи в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират в съответствие с параграф 2.

▼M4

2.  
Въз основа на нарочно решение на Управителния съвет в този смисъл прагът за кредитно качество на Евросистемата не се прилага за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централното държавно управление на държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, доколкото Управителният съвет счита, че тази държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/или на макроикономическата програма.

▼M4 —————

▼M5

Член 8a

Приемане на търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от централното правителство на Република Гърция

1.  
НЦБ могат да приемат като обезпечение за кредитните операции на Евросистемата търгуеми дългови инструменти, емитирани от централното правителство на Република Гърция, които не отговарят на изискванията на Евросистемата за кредитното качество на търгуемите активи, посочени в членове 59 и 70 и част четвърта, дял II, глава 2 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ECB/2014/60), при условие че тези инструменти отговарят на всички други критерии за допустимост на търгуемите активи, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ECB/2014/60).
2.  
Спрямо ценните книжа, посочени в параграф 1, приети от НЦБ като обезпечение, се прилагат дисконтиранията при оценяването, посочени в приложение IIб към настоящите насоки.

▼M9 —————

▼M8

Член 8б

Приемане на определени търгуеми активи и емитенти, допустими на 7 април 2020 г.

1.  
Използваните в настоящия член термини имат същото значение като тези, определени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).
2.  

Независимо от разпоредбите на член 59, параграф 3, член 71 и член 82, параграф 1, буква а) от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) търгуемите активи — различни от обезпечените с активи ценни книжа — емитирани на или преди 7 април 2020 г., които на 7 април 2020 г. са имали публичен кредитен рейтинг, присъден от поне една призната система на АВКО, който е удовлетворил минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата, представляват допустими обезпечения за кредитните операции на Евросистемата, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

имат публичен кредитен рейтинг, присъден от поне една призната система на АВКО, който отговаря поне на степен на кредитно качество 5 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

продължават да изпълняват всички други приложими към търгуемите активи критерии за допустимост, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

За избягване на съмнения публичният кредитен рейтинг на 7 април 2020 г., посочен в настоящия параграф, се определя от Евросистемата съгласно правилата в член 82, параграф 1, буква а), член 82, параграф 2, член 83, член 84, букви а) и б), член 85 и член 86 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

3.  

Ако това дали търгуем актив изпълнява минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата на 7 април 2020 г. се определя въз основа на рейтинга от АВКО за емитента или рейтинга от АВКО за гаранта, присъден от призната система на АВКО, този търгуем актив представлява допустимо обезпечение за кредите операции на Евросистемата, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

за този търгуем актив рейтингът от АВКО за емитента или рейтингът от АВКО за гаранта — според приложимото — отговаря поне на степен на кредитно качество 5 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

този търгуем актив продължава да изпълнява всички други приложими към него критерии за допустимост, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

4.  

Търгуемите активи — различни от обезпечените с активи ценни книжа — емитирани след 7 април 2020 г., чийто емитент или гарант — според приложимото — на 7 април 2020 г. е имал публичен кредитен рейтинг, присъден от поне една призната система на АВКО, който е удовлетворил минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата, представляват допустими обезпечения за кредитните операции на Евросистемата, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

тези търгуеми активи имат публичен кредитен рейтинг, присъден от поне една призната система на АВКО, който отговаря поне на степен на кредитно качество 5 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

тези търгуеми активи изпълняват всички други приложими към търгуемите активи критерии за допустимост, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

За избягване на съмнения публичният кредитен рейтинг, посочен в буква а) от настоящия параграф, се определя от Евросистемата съгласно правилата в член 82, параграф 1, буква а), член 82, параграф 2, член 83, член 84, букви а) и б), член 85 и член 86 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

5.  

Обезпечените облигации, емитирани след 7 април 2020 г. по програма за обезпечени облигации, която на 7 април 2020 г. е имала кредитна оценка, присъдена от поне една призната система на АВКО, която е удовлетворила минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата, представляват допустими обезпечения за кредитните операции на Евросистемата, при условие че:

а) 

във всеки един момент след 7 април 2020 г. програмата за обезпечени облигации има публичен кредитен рейтинг, присъден от поне една призната система на АВКО, който отговаря поне на степен на кредитно качество 5 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

тези обезпечени облигации изпълняват всички други приложими към тях критерии за допустимост, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

6.  

Търгуемите активи, посочени в член 87, параграф 2 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), които на 7 април 2020 г. не са имали публичен кредитен рейтинг, присъден от призната система на АВКО, но които на 7 април 2020 г. са имали косвена кредитна оценка, извлечена от Евросистемата в съответствие с правилата в член 87, параграфи 1 и 2 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), която е удовлетворила изискванията за кредитно качество на Евросистемата, представляват допустимо обезпечение за кредитните операции на Евросистемата независимо от датата на емитирането им, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

емитентът или гарантът — според приложимото — на тези търгуеми активи отговаря поне на изискването за кредитно качество, съответстващо на степен на кредитно качество 5 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

тези търгуеми активи изпълняват всички други приложими към тях критерии за допустимост, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

7.  

Независимо от разпоредбите на член 59, параграф 3, член 71 и член 82, параграф 1, буква б) от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) обезпечените с активи ценни книжа, емитирани на или преди 7 април 2020 г., които на 7 април 2020 г. са имали поне два публични кредитни рейтинга, присъдени от различни признати системи на АВКО, които са удовлетворили минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата съгласно Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), представляват допустими обезпечения за кредитните операции на Евросистемата, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

имат поне два публични кредитни рейтинга, присъдени от различни признати системи на АВКО, които отговарят поне на степен на кредитно качество 4 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата; и

б) 

продължават да изпълняват всички други критерии за допустимост, приложими към обезпечените с активи ценни книжа, посочени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

За избягване на съмнения изискванията, посочени в член 3, параграф 1, букви а)—г) и в член 3, параграф 4 от настоящите насоки, не се прилагат към обезпечените с активи ценни книжа по настоящия параграф.

8.  

Обезпечените с активи ценни книжа, които на 7 април 2020 г. са били приети от Евросистемата като допустими обезпечения съгласно член 3, параграф 1 от настоящите насоки, продължават да са допустими, при условие че във всеки един момент след 7 април 2020 г.:

а) 

имат два публични кредитни рейтинга от поне степен на кредитно качество 4 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата, присъдени от две признати системи на АВКО; и

б) 

продължават да изпълняват всички други приложими към тях изисквания съгласно член 3, параграф 1 (с изключение на равнището на рейтинга), член 3, параграф 2а и член 3, параграф 4 от настоящите насоки.

За избягване на съмнения член 3 параграф 2 от настоящите насоки не се прилага към обезпечените с активи ценни книжа по настоящия параграф.

9.  
Докато продължават да бъдат приемани като допустими обезпечения от Евросистемата съгласно настоящия член, спрямо търгуемите активи, включително обезпечените облигации, посочени в параграфи 2—6, се прилагат дисконтиранията при оценяването, посочени в приложение IIб към настоящите насоки. Спрямо обезпечените с активи ценни книжа, посочени в параграфи 7 и 8, се прилагат дисконтиранията при оценяването, посочени в приложение IIа към настоящите насоки. Дисконтиранията при оценяването се изчисляват въз основа на настоящия рейтинг, отнасящ се за всеки един ден след 7 април 2020 г. в съответствие с правилата за приоритет на кредитните оценки от АВКО, посочени в членове 83—88 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).
10.  

Освен предвидените в параграф 9 дисконтирания при оценяването се прилагат следните допълнителни дисконтирания при оценяването:

а) 

спрямо обезпечените с активи ценни книжа, обезпечените облигации и необезпечените дългови инструменти, емитирани от кредитни институции, които на теория се оценяват в съответствие с правилата на член 134 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), се прилага допълнително дисконтиране при оценяването под формата на намаление на стойността от преоценка в размер на 4 %;

б) 

спрямо собствено ползваните обезпечени облигации се прилага допълнително дисконтиране при оценяването в размер на i) 6,4 %, приложимо към стойността на дълговите инструменти, разпределени в степени на кредитно качество 1 и 2, и ii) 9,6 %, приложимо към стойността на дълговите инструменти, разпределени в степени на кредитно качество 3, 4 и 5;

в) 

за целите на буква б) „собствено ползвани“ се отнася до предаването или използването от контрагент на обезпечени облигации, емитирани или гарантирани от самия него или от субект, с когото той се намира в тесни връзки съгласно предвиденото в член 138 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60);

г) 

ако посоченото в буква б) допълнително дисконтиране при оценяването не може да бъде приложено по отношение на системата за управление на обезпеченията на дадена НЦБ, трето лице — посредник или техническата платформа на TARGET2-Securities за автоматично обезпечаване, то се прилага в тези системи или в тази платформа към цялата емисионна стойност на обезпечените облигации, които могат да бъдат собствено ползвани.

11.  
Разпоредбите на настоящия член са самостоятелни и не се вземат предвид за целите на оценяването на допустимостта за окончателни покупки по програмата за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари ( 6 ), третата програма за закупуване на обезпечени облигации ( 7 ), програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа ( 8 ), програмата за закупуване от корпоративния сектор ( 9 ) и временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия ( 10 ).

▼M9

12.  
Разпоредбите на настоящия член продължават да действат до 7 юли 2022 г.

▼B

Член 9

Влизане в сила, изпълнение и прилагане

1.  
Настоящите насоки влизат в сила на 9 юли 2014 г.
2.  
НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на член 1, параграф 3, член 3, параграфи 2, 3, 5 и 6 и параграф 7, буква ж), член 4, параграф 3, буква в) и член 8, параграф 3 и прилагат настоящите насоки от 20 август 2014 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, свързани с член 1, параграф 3, член 3, параграфи 2, 3, 5 и 6 и параграф 7, буква ж), член 4, параграф 3, буква в) и член 8, параграф 3, най-късно до 6 август 2014 г., и за мерките, свързани с член 5, в съответствие с процедурите, определени от Управителния съвет.

▼M4 —————

▼B

Член 10

Изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

В част 5 от приложение III параграфът, следващ таблица 2, се заменя със следното:

„Изчисляване на еднократна отстъпка за контролни цели (R6):

Еднократна отстъпка: Отстъпката се прилага за всяка кредитна институция. Всяка кредитна институция приспада максималната еднократна отстъпка за намаляване на административните разходи по управление на много малки задължителни резерви. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-малко от 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на [резервната база × резервното съотношение]. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-голямо или равно на 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на 100 000 евро. Институциите, на които е разрешено да отчитат като група статистически данни относно тяхната консолидирана резервна база (съгласно приложение III, част 2, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), държат минималните резерви чрез една от институциите от групата, която действа като посредник изключително за тези институции. В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) ( *1 ) в последния случай само групата като цяло има право да приспада еднократната отстъпка.

Минималните (или „задължителните“) резерви се изчисляват, както следва:

Минималните (или „задължителните“) резерви = резервна база × резервно съотношение – еднократна отстъпка

Този процент на задължителните резерви се определя съгласно Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 11

Отмяна

1.  
Насоки ЕЦБ/2013/4 се отменят от 20 август 2014 г.
2.  
Позоваванията на Насоки ЕЦБ/2013/4 се считат за позовавания на настоящите насоки и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

▼M4 —————

▼M8
ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

Нива на дисконтирания при оценяването (в %), прилагани към обезпечените с активи ценни книжа, допустими съгласно член 3, параграф 2 и член 8б от настоящите насокиКредитно качество

Среднопретеглен срок на живот  ()

Дисконтиране при оценяването

Степен 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Степен 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

(1)   

т.е. [0,1) среднопретеглен срок на живот, по-малък от една година; [1,3) среднопретеглен срок на живот, равен на или по-голям от една година и по-малък от три години и т.н.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

Нива на дисконтирания при оценяването (в %), прилагани към търгуеми активи, различни от обезпечените с активи ценни книжа, посочени в членове 8а и 8б 

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Кредитно качество

Остатъчен срок до падежа (в години) (*1)

Фиксиран и плаващ купон

Нулев купон

Фиксиран и плаващ купон

Нулев купон

Фиксиран и плаващ купон

Нулев купон

Фиксиран и плаващ купон

Нулев купон

Степен 4

[0,1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1,3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3,5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5,7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7,10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Степен 5

[0,1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1,3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3,5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5,7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7,10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

(*1)   

т.е. [0,1) остатъчен срок до падежа, по-малък от една година; [1,3) остатъчен срок до падежа, равен на или по-голям от една година и по-малък от три години и т.н.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОТМЕНЕНИ НАСОКИ И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ТЯХ

Насоки ЕЦБ/2013/4 (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23).

Насоки ЕЦБ/2014/12 (ОВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42).
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОНасоки ЕЦБ/2013/4

Настоящите насоки

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 7

Член 4

Член 4

Член 3, параграф 6, точка 1

Член 3, параграф 7, буква а)

Член 3, параграф 6, точка 2

Член 3, параграф 7, буква б)

Член 3, параграф 6, точка 3

Член 3, параграф 7, буква в)

Член 3, параграф 6, точка 4

Член 3, параграф 7, буква г)

Член 3, параграф 6, точка 5

Член 3, параграф 7, буква д)

Член 3, параграф 6, точка 6

Член 3, параграф 7, буква е)

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Насоки ЕЦБ/2014/12

Настоящите насоки

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 1

Решение ЕЦБ/2013/22

Настоящите насоки

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 8, параграф 3

Приложение

Приложение II

Решение ЕЦБ/2013/36

Настоящите насоки

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 7, буква ж)

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 6

Член 4, буква в)

Член 4, параграф 3, буква в)( 1 ) Рейтинг „BBB“ е рейтинг от най-малко „Baa3“ от Moody's, „BBB–“ от Fitch или Standard & Poor's или рейтинг „BBBL“ от DBRS.

( 2 ) Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (Насоки относно общата документация) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

( 4 ) Нефинансовите предприятия се дефинират така, както са представени в Европейската система от сметки 1995 (ЕСС 95).

( 5 ) Достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

( 6 ) Решение (ЕС) 2020/188 на Европейската централна банка от 3 февруари 2020 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2020/9) (ОВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 12).

( 7 ) Решение (ЕС) 2020/187 на Европейската централна банка от 3 февруари 2020 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2020/8) (ОВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 6).

( 8 ) Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).

( 9 ) Решение (ЕС) 2016/948 на Европейската централна банка от 1 юни 2016 г. относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор (ЕЦБ/2016/16) (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28).

( 10 ) Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка от 24 март 2020 г. относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17) (ОВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 1).

( *1 ) ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.“

Top