EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 7e742418-d36d-11ed-a05c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Решение на Комисията от 15 февруари 2007 година за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116 за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост (нотифицирано под номер C(2007) 249) (текст от значение за ЕИП) (2007/116/ЕО)текст от значение за ЕИП

02007D0116 — BG — 06.03.2023 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със „116“ за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост

(нотифицирано под номер C(2007) 249)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/116/ЕО)

(ОВ L 049, 17.2.2007 г., стp. 30)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2007 година

  L 284

31

30.10.2007

 M2

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година

  L 317

46

3.12.2009

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/468 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2022 година

  L 68

96

6.3.2023
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със „116“ за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост

(нотифицирано под номер C(2007) 249)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/116/ЕО)Член 1

Предмет и приложно поле

Номерационният обхват, започващ със „116“, се резервира в националните номерационни планове за хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост.

Конкретните номера в този номерационен обхват и услугите, за които е резервиран всеки номер, са изброени в приложението.

Член 2

Хармонизирана услуга със социална значимост

„Хармонизирана услуга със социална значимост“ представлява услуга с общоприето описание; достъпна за отделните лица посредством безплатен номер, което би било полезно за посетители от други страни; тя задоволява конкретна социална нужда, в частност допринася за благосъстоянието или безопасността на гражданите или на конкретни групи от граждани, или е от помощ на гражданите в затруднение.

Член 3

Резервиране на конкретни номера в рамките на номерационния обхват, започващ със „116“

Държавите-членки гарантират, че:

а) 

номерата, изброени в приложението се използват само за услугите, за които са били резервирани;

б) 

номерата в рамките на номерационния обхват, започващ със „116“, които не са изброени в приложението, не се използват;

в) 

номер 116112 не се предоставя и не се използва за каквато и да е услуга.

Член 4

Условия, с които е обвързано правото за ползване на хармонизирани номера

Държавите-членки обвързват правото за ползване на хармонизираните номера за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост със следните условия:

а) 

услугата предоставя на гражданите информация или съдействие, или средство за получаване на сведения, или е комбинация от изброените;

б) 

услугата може да се използва свободно от всички граждани без каквото и да е изискване за предварителна регистрация;

в) 

услугата е на разположение без времеви ограничения;

г) 

няма заплащане или задължение за заплащане като необходимо условие за ползването на услугата;

д) 

не се допускат следните дейности по време на телефонно повикване: реклама, забавление, маркетинг и продажби, използване на повикването за бъдещи продажби на търговски услуги.

Освен това държавите-членки обвързват правото за ползване на хармонизирани номера със специфични условия, както е посочено в приложението.

Член 5

Предоставяне на хармонизирани номера

1.  
Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че от 31 август 2007 г. компетентният национален регулаторен орган може да предоставя номерата, посочени в приложението.
2.  
Наличието в списъка на определен номер и на съответната услуга със социална значимост не обвързва държавите-членки със задължението да осигуряват предоставянето на въпросната услуга на тяхна територия.
3.  
От момента на включване на определен номер в списъка от приложението държавите-членки оповестяват на национално ниво, че конкретният номер е на разположение за предоставяне на съответната хармонизирана услуга със социална значимост и че могат да бъдат подавани заявления за получаване на права за ползване на този конкретен номер.
4.  
Държавите-членки гарантират, че се води регистър на всички хармонизирани номера и на съответните хармонизирани услуги със социална значимост на тяхна територия. Регистърът е лесно достъпен за обществеността.

Член 6

Наблюдение

Държавите-членки докладват редовно на Комисията относно действителното използване на тяхна територия на изброените в приложението номера за предоставяне на съответните услуги.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕСписък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост

Номер

Услуга, за която е резервиран този номер

Специфични условия, с които е обвързано правото за използване на този номер

116 000

Наименование на услугата:

Гореща телефонна линия за изчезнали деца

Описание:

Услугата: а) приема повиквания, съобщаващи за изчезнали деца, и ги препредава на полицията; б) предлага инструкции и подкрепа за лицата, които са отговорни за изчезналото дете; в) съдейства на разследването.

Услугата е постоянно на разположение (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна).

116 006

Наименование на услугата:

Телефонна линия за жертви на престъпления

Описание:

Услугата осигурява на жертвите на престъпления емоционална подкрепа при дадените обстоятелства, информира ги за техните права и за възможностите да заявят правата си и ги насочва към съответните организации. По-конкретно тя дава информация за: а) местните полицейски процедури и тези в областта на наказателното правораздаване, и б) възможностите за обезщетения и застраховки. Тя оказва също подкрепа при търсенето на други източници на помощ за жертвите на престъпления.

Когато услугата не се предлага непрекъснато (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна), доставчикът на тази услуга трябва да направи информацията за работното ѝ време публично достъпна в леснодостъпна форма и да гарантира, че в периодите на недостъпност потърсилите услугата получават указание кога тя ще бъде отново на разположение.

116 016

Наименование на услугата:

Телефонна линия за жертви на насилие срещу жени

Описание:

Услугата дава възможност на жертвите на насилие срещу жени да потърсят съдействие и подкрепа, информира ги за техните права и за възможностите да заявят правата си и ги насочва към съответните организации.

Когато услугата не се предлага непрекъснато (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна), доставчикът на тази услуга трябва да направи информацията за работното ѝ време публично достъпна в леснодостъпна форма и да гарантира, че в периодите на недостъпност потърсилите услугата получават указание кога тя ще бъде отново на разположение.

116 111

Наименование на услугата:

Телефонни линии за оказване помощ на деца

Описание:

Услугата оказва помощ на деца, нуждаещи се от грижа и защита, и ги свързва със съответните служби и ресурси; тя предоставя на децата възможност да изразят своето безпокойство, да говорят по проблеми, които ги засягат пряко, и да се свържат с някого при спешен случай.

Когато услугата не се предлага непрекъснато (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна), доставчикът на тази услуга трябва да направи информацията за работното ѝ време публично достъпна в леснодостъпна форма и да гарантира, че в периодите на недостъпност потърсилите услугата получават указание кога тя ще бъде отново на разположение.

116 117

Наименование на услугата:

Услуга за неспешна медицинска помощ от дежурен

Описание:

Услугата насочва обаждащите се към медицинска помощ според техните нужди, които са неотложни, но не са животозастрашаващи, особено, но не непременно, извън рамките на нормалното работно време, през почивните дни или националните празници. Тя свързва обаждащия се с компетентен оператор, ползващ подкрепа, или непосредствено с квалифициран практикуващ лекар или с клиничен специалист.

Когато услугата не се предлага непрекъснато (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна), доставчикът на тази услуга трябва да направи информацията за работното ѝ време публично достъпна в леснодостъпна форма и да гарантира, че в периодите на недостъпност потърсилите услугата получават указание кога тя ще бъде отново на разположение.

116 123

Наименование на услугата:

Телефонни линии за емоционална подкрепа

Описание:

Услугата дава възможност на обаждащия се да се възползва от истинска човешка връзка, основаваща се на неосъждащо изслушване. Тя предлага емоционална подкрепа на обаждащи се, страдащи от самота, в състояние на психична криза или обмислящи самоубийство.

Когато услугата не се предлага непрекъснато (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в цялата страна), доставчикът на тази услуга трябва да направи информацията за работното ѝ време публично достъпна в леснодостъпна форма и да гарантира, че в периодите на недостъпност потърсилите услугата получават указание кога тя ще бъде отново на разположение.

Top