EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:188:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 188, 15 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 188

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1214 на Комисията от 9 март 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 по отношение на икономическите дейности в някои сектори на енергетиката и на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 по отношение на специфичното публично оповестяване на информация за тези икономически дейности ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1215 на Комисията от 7 юли 2022 година за забрана на риболова на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1216 на Комисията от 8 юли 2022 година за дерогация по отношение на 2022 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) № 615/2014 и (ЕС) 2015/1368 по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/725

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1217 на Комисията от 14 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1218 на Комисията от 14 юли 2022 година за изменение на някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 по отношение на одобряването на статута свободен от болест на някои държави членки или зони от тях по отношение на някои болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на някои болести от списъка ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1219 на Комисията от 14 юли 2022 година за изменение на приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 по отношение на образци на сертификати за въвеждане в Съюза и за транзитно преминаване през него на пратки с определени съставни продукти ( 1 )

75

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1220 на Комисията от 14 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед прилагането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата за докладване на информацията по член 41, параграфи 3 и 4 от посочената директива от страна на клоновете на дружества от трети държави и компетентните органи ( 1 )

98

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1221 на Комисията от 14 юли 2022 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий за превозни средства с произход от Мароко

114

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/1222 на Съвета от 12 юли 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Асамблеята на Лисабонския специален съюз

142

 

*

Решение (ЕС) 2022/1223 на Съвета от 12 юли 2022 година относно разпределянето на средства, отменени от проекти по 10-ия и 11-ия Европейски фонд за развитие с цел финансиране на действия за справяне с кризата с продоволствената сигурност и икономическото сътресение в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) след агресивната война на Русия срещу Украйна

147

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1224 на Комитета по политика и сигурност от 13 юли 2022 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/913 на Комисията от 30 май 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( OB L 158, 13.6.2022 г. )

152

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1214 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2022 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 по отношение на икономическите дейности в някои сектори на енергетиката и на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 по отношение на специфичното публично оповестяване на информация за тези икономически дейности

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (1), и по-специално член 8, параграф 4, член 10, параграф 3 и член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Техническите критерии за проверка, определени в делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 на Комисията (2), обхващат няколко икономически сектора и дейности, които имат потенциал да допринесат за целите на Съюза за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него. Икономическите сектори и дейности са избрани поради своя дял в общите емисии на парникови газове и доказания си потенциал за избягване на генерирането на емисии на парникови газове, намаляването или премахването им. Освен това те имат доказан потенциал да позволят посочените избягване, намаляване и отстраняване за други икономически сектори и дейности или да осигурят дългосрочно съхранение на емисиите за други сектори и дейности.

(2)

Общото потребление на енергия генерира приблизително 75 % от преките емисии на парникови газове в Съюза. Поради това секторът на енергетиката играе решаваща роля за по-нататъшното намаляване на емисиите на парникови газове. Следователно, техническите критерии за проверка, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139, обхващат множество икономически сектори и дейности, свързани с веригата на енергийните доставки – от производството на електрическа и топлинна енергия от различни източници, през преносните и разпределителните мрежи до акумулирането, както и използването на термопомпи и производството на биогаз и биогорива. Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 обаче не съдържа технически критерии за проверка на икономическите дейности в секторите на изкопаемите газови горива и ядрената енергия, въпреки потенциала им да допринесат за декарбонизацията на икономиката на Съюза.

(3)

Както е посочено в съобщението на Комисията от 21 април 2021 г. („Таксономия на ЕС, отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения: Насочване на финансирането към Европейския зелен пакт“) и в съобщението на Комисията от 6 юли 2021 г. („Стратегия за финансиране на прехода към устойчива икономика“) изготвянето на технически критерии за проверка на производството на енергия от изкопаемите газови горива беше отложено с оглед на необходимостта от допълнителна техническа оценка, по-специално относно преходната роля на изкопаемите газови горива за декарбонизацията на икономиката (3). Въвеждането на технически критерии за проверка на дейностите по производство на електроенергия с помощта на ядрена енергия също беше отложено в очакване на задълбочена експертна оценка, каквато беше стартирана през 2020 г. дали жизненият цикъл на ядрената енергия, и по-специално ядрените отпадъци, могат да се смятат за съвместими с изискването, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, че дадена дейност не може да нанася значителни вреди на други екологични цели. С оглед на тези оценки е необходимо да се признае, че дейностите за производство на електроенергия с помощта на изкопаеми газови горива и ядрена енергия могат да допринесат за декарбонизацията на икономиката на Съюза.

(4)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, който обхваща преходните икономически дейности, е необходимо да се установят технически критерии за проверка на производството на електроенергия, високоефективното комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия/студ и производството на топлоенергия/студ в ефективни районни отоплителни и охладителни системи чрез изкопаемите газови горива, когато емисиите на парникови газове от изкопаемите газови горива са под подходящ праг. Освен това е необходимо да се определят технически критерии за проверка на използването на изкопаемите газови горива при производството на електроенергия, високоефективното комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия/студ и производството на топлоенергия/студ в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, когато производството на електроенергия, високоефективното комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия/студ и производството на топлоенергия/студ в ефективни районни отоплителни и охладителни системи все още не отговарят на посочения подходящ праг, тъй като освен използването на неутрална по отношение на климата енергия и повече инвестиции във вече нисковъглеродни икономически дейности и сектори преходът изисква значителни намаления на емисиите на парникови газове в други икономически дейности и сектори, за които няма технологично и икономически осъществими алтернативи с ниски нива на въглеродни емисии. Всички изброени икономически дейности следва да бъдат квалифицирани като преходни съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се има предвид, че технологично и икономически осъществимите нисковъглеродни алтернативи може все още да не са налични в търговската мрежа в достатъчен мащаб, за да покрият търсенето на енергия по непрекъснат и надежден начин. По-специално, за производството на електроенергия е целесъобразно да се предвиди алтернативен подход за пряко ограничаване на емисиите на парникови газове. При алтернативния подход, който следва да доведе до сходни резултати за период от двадесет години, в съоръженията може да се постигнат такива резултати чрез ограничаване на броя на работните часове или чрез ускоряване на преминаването към възобновяеми или нисковъглеродни (с малък въглероден отпечатък) газове на по-ранен етап. Техническите критерии за проверка следва да улесняват ускореното постепенно прекратяване на използването на енергийни източници с висок интензитет на емисиите, включително на твърди изкопаеми горива. Освен това, за да се изпълнят изискванията, определени в член 10, параграф 2, първа алинея, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2020/852, техническите критерии за проверка на използването на изкопаеми газови горива следва също така да гарантират, че са налице солидни доказателства, че същите енергийни възможности не могат да бъдат осигурени с възобновяеми източници, както и че са въведени ефективни планове за всяко съоръжение, в съответствие с най-добрите резултати в сектора, за преминаване изцяло към възобновяеми енергийни източници или нисковъглеродни газове до конкретна дата. И накрая, техническите критерии за проверка следва да предвиждат ограничено във времето признаване на приноса на тези дейности за декарбонизацията.

(5)

Възобновяемите енергийни източници ще играят основна роля за постигането на целите на Съюза в областта на климата и околната среда. С оглед на това инвестициите във възобновяеми енергийни източници трябва да се увеличат, за да отговорят на нуждите на енергийния пазар на Съюза за повече възобновяема и чиста енергия.

(6)

Дейностите, свързани с ядрената енергия, са дейности с малък въглероден отпечатък, които не осигуряват енергия от възобновяеми източници съгласно определението в член 2, втора алинея, точка 1) от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) и както е посочено в член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/852, и които не попадат в другите категории икономически дейности, изброени в букви б)—и) от посочената разпоредба. При липсата на подходящи по мащаб за посрещане на търсенето на енергия технологично и икономически осъществими нисковъглеродни алтернативни решения подобни икономически дейности, свързани с ядрената енергия, трябва да се квалифицират в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852. Освен това в окончателния доклад на Техническата експертна група по финансирането за устойчиво развитие от март 2020 г. (5) се посочва, че „производството на електроенергия с помощта на ядрена енергия има почти нулеви емисии на парникови газове на етапа на производство на енергия“ и „съществуват многобройни и ясни доказателства за потенциалния значителен принос на ядрената енергия за целите за смекчаване на последиците от изменението на климата“. Освен това редица планове на държавите членки включват ядрената енергия заедно с енергията от възобновяеми източници в енергийните източници, които ще се използват за постигане на целите в областта на климата, включително целта за декарбонизация до 2050 г., определена в Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета (6). И накрая, като осигурява стабилни доставки на енергия за покриване на базовия товар, ядрената енергия улеснява внедряването на непостоянни възобновяеми източници и не възпрепятства тяхното развитие, както се изисква в член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/852. Следователно дейностите, свързани с ядрената енергия, следва да се считат за съответстващи на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852.

(7)

В извършения от експерти научен преглед (7), бе направено заключението, че техническите критерии за проверка на икономическите дейности, свързани с ядрената енергия, следва да гарантират, че не се нанасят значителни вреди на други екологични цели поради потенциални рискове, произтичащи от дългосрочното съхранение и окончателно погребване на ядрени отпадъци. Поради това тези технически критерии за проверка следва да отразяват най-високите стандарти за ядрена безопасност, радиационна защита и управление на радиоактивните отпадъци, като се основават на изискванията, определени в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договора за Евратом“) и в законодателството, прието съгласно посочения договор, и по-специално в Директива 2009/71/Евратом на Съвета (8). В посочената директива се определя цел за високо равнище на ядрена безопасност, обхващаща всички етапи от жизнения цикъл на всяка ядрена инсталация, включително избора на площадка, проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и извеждането от експлоатация на такива инсталации. По-специално в посочената директива се призовава за значителни подобрения на безопасността при проектирането на нови реактори, включително така наречените „реактори от трето поколение+“, за които следва да се използват съвременни знания и технологии, като се вземат предвид най-новите международни изисквания за безопасност. Тези изисквания предвиждат ефективно изпълнение на целта за ядрена безопасност, включително прилагането на принципа за дълбоко ешелонирана защита и ефективна култура на безопасност. Тези изисквания гарантират, че въздействието на бедствията — както причинените от човека, така и природните — включително земетресенията и наводненията, е сведено до минимум и че се предотвратени аварии, необичайни манипулации и повреди или отказ на системи за управление, наред с другото, чрез защитни конструкции или резервни системи за охлаждане и електрозахранване.

(8)

На пазара стана разполагаемо устойчиво на аварии гориво за ядрени електроцентрали, което осигурява допълнителна защита срещу аварии, причинени от структурни повреждания на горивото или компонентите на реакторите. За да се вземат предвид последните технологични разработки, използването на този вид гориво следва да бъде определено като изискване в техническите критерии за проверка, като се вземе предвид лицензирането му в рамките на Съюза.

(9)

В световен мащаб се полагат усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност за разработване на нови технологии за ядрени реактори, които използват, наред с другото, затворени горивни цикли или концепции за самовъзпроизводство на горивото и които свеждат до минимум генерирането на високоактивни отпадъци („реактори от IV поколение“). Въпреки че тези реактори от четвърто поколение все още не са икономически жизнеспособни, следва да бъдат определени технически критерии за проверка за такива реактори с оглед на потенциалния им принос за постигането на целта за декарбонизация и свеждане до минимум на радиоактивните отпадъци.

(10)

В редица държави членки ядрената енергетика е включена сред бъдещите енергийни източници като част от усилията им за декарбонизация. Сценариите, оценени от Комисията, водят до декарбонизирана енергийна система, основана в много голяма степен на възобновяеми енергийни източници и на ядрена енергия със стабилни в сравнение с настоящите равнища инсталирани мощности. Тъй като понастоящем експлоатираните ядрени инсталации остаряват, необходимо е повишаване на безопасността им, за да се удължи експлоатационният им срок, както и нови ядрени инсталации, които да заменят остарелите инсталации. Това е непрекъснат процес, който следва да гарантира наличието на необходимата способност за декарбонизация на енергийната система до 2050 г. и ако е необходимо, и след тази дата. Съответно през периода до 2050 г. и след това ще бъдат необходими значителни инвестиции в ядрената енергетика. Необходимо е да се гарантира, че новите ядрени електроцентрали използват най-съвременните решения, произтичащи от технологичния напредък. Поради това в техническите критерии за проверка за такива нови ядрени електроцентрали следва да се предвидят редовни прегледи на всеки инвестиционен проект, както и технически параметри, които съответстват на най-добрата налична технология от гледна точка на резултатите от непрекъснатите усилия на научноизследователската и развойната дейност и непрекъснатите подобрения на технологиите. Следва да бъдат определени конкретни дати, за да се гарантира постепенното въвеждане, веднага щом станат разполагаеми, на нови технологии, съвместими с устойчивата декарбонизация.

(11)

В Приложение II към Договора за Евратом и Регламент (Евратом) № 2587/1999 (9) на Съвета се определят прагове и други изисквания за уведомяване на Комисията за инвестиции в ядрената енергетика. За да се гарантира, с оглед постигане на целите на таксономията, възможно най-цялостно спазване на принципите и изискванията на законодателството на Евратом, включително целта за ядрена безопасност, такива инвестиции следва да бъдат предмет на становище от Комисията, независимо дали приложение II към Договора за Евратом и Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета изискват уведомяване. По същата причина всички въпроси, свързани с прилагането на член 10, параграф 2 и член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, както и техническите критерии за проверка, определени от Комисията в нейното становище, следва да бъдат решени по задоволителен начин.

(12)

Предвид на дългите срокове за изпълнение на проектите във връзка с инвестициите в нови ядрени мощности за производство на електроенергия, удължаването на експлоатационния срок на съществуващи ядрени инсталации може да подпомогне декарбонизацията на енергийната система в краткосрочен до средносрочен план. Техническите критерии за проверка на такъв вид удължаване обаче следва да изискват изменения и подобрения на безопасността, за да се гарантира, че ядрените инсталации отговарят на най-високите постижими стандарти за безопасност и на всички обективни изисквания за безопасност, определени в законодателството, прието съгласно Договора за Евратом.

(13)

С оглед на очакваното технологично и научно развитие, към инвестициите в изграждането и безопасната експлоатация на нови ядрени инсталации, използващи най-добрите налични технологии и одобрени до подходяща дата от компетентните органи на държавите членки в съответствие с приложимото национално законодателство, следва да се прилагат технически критерии за проверка и изисквания за срокове, които ще насърчат разработването и бъдещото използване на реактори от четвърто поколение със затворен горивен цикъл или самовъзпроизводство на горивото, след като те станат разполагаеми на пазара. Сроковете следва да бъдат преразгледани по подходящ начин с оглед на напредъка в разработването на такива технологии.

(14)

Техническите критерии за проверка, свързани с целите за смекчаване на изменението на климата или адаптиране към него, следва да гарантират, че икономическите дейности не нанасят значителни вреди на никоя от другите екологични цели. Конкретно за икономическите дейности, свързани с ядрената енергетика, е необходимо да се гарантира, че дългосрочното погребване на отпадъци не причинява значителни и дългосрочни вреди на околната среда, както е посочено в член 17, параграф 1, буква г), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2020/852. Поради това е целесъобразно в техническите критерии за проверка да се определят специфични изисквания за фонд за управление на радиоактивни отпадъци и фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, които могат да бъдат комбинирани, като се спазва принципът, че производителите на отпадъци отговарят за разходите за управлението на отпадъците, както и да се изискват оперативни съоръжения за окончателно погребване на всички радиоактивни отпадъци, които следва да предотвратяват всякакъв износ на радиоактивни отпадъци за погребване в трети държави. В няколко държави членки ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци вече се погребват в съоръжения за погребване в близост до повърхността, като през десетилетията на експлоатацията на тези съоръжения за погребване са натрупани значителен опит и ноу-хау в областта на управлението на отпадъците. За високоактивни отпадъци и отработено гориво дълбокото геоложко погребване представлява най-съвременното решение, което е общоприето в експертната общност в световен мащаб като най-безопасният и най-устойчив вариант за краен етап на управлението на смятани за отпадъци високоактивни отпадъци и отработено гориво. Държавите членки, като запазват отговорността за политиките си по отношение на управлението на отработеното гориво и ниско-, средно- или високоактивните отпадъци, следва да включат планирането и прилагането на варианти за погребване в своите национални политики, по-специално в рамките на националните програми за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, обхващащи всички видове отработено гориво и радиоактивни отпадъци и всички етапи на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци — от генерирането до погребването. Съдържанието на националните програми е определено в Директива 2011/70/Евратом на Съвета (10) и включва ключови показатели за изпълнението с цел прозрачно наблюдение на напредъка. Държавите членки трябва редовно да докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на националните програми. Докладите на държавите членки от 2021 г. показват, че е постигнат значителен напредък в изграждането на първите съоръжения за дълбоко геоложко погребване на територията на Съюза. На разположение на държавите членки са реалистични решения за разработването и експлоатацията на такива съоръжения до 2050 г. Поради това включването на съответно изискване в техническите критерии за проверка гарантира, че не се причиняват значителни вреди на околната среда.

(15)

Необходимо е нефинансовите и финансовите предприятия да осигурят на инвеститорите висока степен на прозрачност по отношение на инвестициите си в дейности за производство на изкопаеми газови горива и дейности във връзка с ядрената енергетика, за които следва да бъдат определени технически критерии за проверка. За да се осигури прозрачност, следва да се определят специфични изисквания за оповестяване за нефинансовите и финансовите предприятия. За да се осигури съпоставимост на информацията, която се оповестява на инвеститорите, тя следва да бъде представена под формата на отношение, в чийто знаменател ясно се посочва делът на дейностите в областта на изкопаемите газови горива и делът на дейностите в ядрената енергетика и, когато е целесъобразно, в числителя се посочват ключовите показатели за резултатите на тези предприятия. За да осигури висока степен на прозрачност за лицата, инвестиращи във финансовите продукти, посочени в член 5 и член 6 от Регламент (ЕС) 2020/852, по отношение на експозицията на дейности във връзка с изкопаемите газови горива и ядрената енергетика, за които са определени технически критерии за проверка, Комисията ще измени или предложи да се измени по целесъобразност рамката за оповестяване, отнасяща се за тези финансови продукти, за да осигури висока степен на прозрачност за инвеститорите през целия жизнен цикъл на тези финансови продукти. За да се направи така, че тази информация да може ясно да се открива от крайните инвеститори, Комисията ще обмисли изменението на изискванията за финансовите и инвестиционните съвети, предоставяни от разпространителите.

(16)

За да се повиши доверието на инвеститорите, спазването на техническите критерии за проверка по отношение на дейностите, свързани с изкопаемите газови горива, трябва да се проверява от независима трета страна. За да се гарантира безпристрастна и надлежна проверка на съответствието, независимата трета страна трябва да има ресурсите и експертния опит, необходими да извърши тази проверка, да бъде независима, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси със собственика или спонсора, и да не участва в разработването или експлоатацията на дейности, свързани с изкопаемите газови горива. В допълнение към механизма за проверка финансовите и нефинансовите предприятия могат да подлежат на специфични изисквания за проверка, предвидени в други законодателни актове на Съюза относно финансирането за устойчиво развитие, които обхващат спазването на техническите критерии за проверка. В съответствие с член 26, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/852 Комисията следва да преразгледа разпоредбите за създаване на механизми за проверка на съответствието с критериите, определени в посочения регламент.

(17)

Секторите на изкопаемите газови горива и ядрената енергетика се характеризират с бързо технологично развитие. Поради това, както се изисква в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/852 в тези сектори е необходимо редовно да се преразглеждат техническите критерии за проверка, обхващащи дейностите по производство на енергия. Освен това, въз основа на условията, определени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, този преглед следва да обхваща целесъобразността на сроковете, определени в техническите критерии за проверка.

(18)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 (11) следва да бъдат съответно изменени. Измененията на делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 и делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 не предвиждат никакви инвестиции, а имат за цел да помогнат на финансовите пазари и инвеститорите да определят, при спазване на строги условия, съответните дейности във връзка с газа и ядрената енергетика, които са необходими за прехода на енергийните системи на държавите членки към неутралност по отношение на климата в съответствие с целите и ангажиментите на Съюза в областта на климата.

(19)

Измененията на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178, предвидени в настоящия делегиран регламент, са тясно свързани. С цел да се осигури съгласуваност между тези разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, да се спомогне за постигането на цялостно виждане за нормативната уредба за заинтересованите лица и да се облекчи прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852, е необходимо тези разпоредби да бъдат включени в един общ регламент.

(20)

Необходимо е на нефинансовите и финансовите предприятия да се предостави достатъчно време, за да преценят дали икономическите им дейности, свързани с изкопаемите газови горива и ядрената енергетика, отговарят на техническите критерии за проверка, определени в настоящия регламент, и да докладват въз основа на тази оценка в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178. Поради това началото на прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено до 1 януари 2023 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 се изменя, както следва:

1)

добавя се следният член 2а:

„Член 2а

Преглед

При извършване на прегледа, посочен в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/852, Комисията също така преразглежда и оценява необходимостта от изменение на датите, посочени в приложение I, раздел 4.27, раздел 4.28, раздел 4.29, точка 1, буква б), раздел 4.30, точка 1, буква б) и раздел 4.31, точка 1, буква б).

При всяко преразглеждане на датата, посочена в точка 2) от раздели 4.27 и 4.28 от приложение I, се взема предвид техническият напредък в търговията със устойчиво на аварии гориво в Съюза и в световен мащаб.“

2)

Приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

3)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 се изменя, както следва:

1)

в член 8 се добавят следните параграфи 6, 7 и 8:

„6.   Нефинансовите и финансовите предприятия оповестяват размера и дела на:

а)

съобразените с таксономията икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 — в знаменателя и числителя на своите ключови показатели за ефективност;

б)

допустимите за таксономията, но несъобразени с нея икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 — в знаменателя и числителя на своите ключови показатели за ефективност;

в)

недопустими за таксономията дейности, свързани с ядрената енергия — в знаменателя на своите ключови показатели за ефективност.

7.   Нефинансовите и финансовите предприятия оповестяват размера и дела на:

а)

съобразените с таксономията икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 — в знаменателя и числителя на своите ключови показатели за ефективност;

б)

допустимите за таксономията, но несъобразени с нея икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 — в знаменателя на своите ключови показатели за ефективност;

в)

недопустимите за таксономията дейности, свързани с изкопаемите газови горива — в знаменателя на своите ключови показатели за ефективност.

8.   Информацията по параграфи 6 и 7 се представя в табличен вид по образците, установени в приложение XII към настоящия регламент.“

2)

текстът на приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение XII.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 на Комисията от 4 юни 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на техническите критерии за проверка с цел определяне на условията, при които дадена икономическа дейност се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаването на изменението на климата или за адаптирането към изменението на климата, и с цел определяне дали тази икономическа дейност не нанася значителни вреди във връзка с постигането на някоя от другите екологични цели (ОВ L 442, 9.12.2021 г., стр. 1).

(3)  Съобщение на Комисията от 21 април 2021 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Таксономия на ЕС, отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения: насочване на финансирането към Европейския зелен пакт“ (COM/2021/188 final) и в Съобщението на Комисията от 06 юли 2021 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за финансиране на прехода към устойчива икономика, (COM/2021/390 final).

(4)  Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

(5)  Докладът на ТЕГ е достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

(6)  Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

(7)  Доклад на JRC: Техническата оценка на ядрената енергетика по отношение на критериите за ненанасяне на значителни вреди от Регламент (ЕС) 2020/852 („Регламент за таксономията“) е на разположение на адрес: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en

(8)  Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18);

(9)  Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета от 2 декември 1999 г. относно определянето на инвестиционните проекти, които следва да се съобщават на Комисията в съответствие с член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 315, 9.12.1999 г., стр. 1).

(10)  Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 на Комисията от 6 юли 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за изпълнение на това задължение за оповестяване (ОВ L 443, 10.12.2021 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 се вмъкват следните раздели 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 и 4.31:

„4.26.   Етапи преди пускането на пазара на авангардни технологии за производство на енергия от ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл

Описание на дейността

Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация и внедряване на иновативни съоръжения за производство на електроенергия, лицензирани от компетентните органи на държавите членки в съответствие с приложимото национално законодателство, които произвеждат енергия с помощта на ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл.

Дейността може да се класифицира под няколко кода по NACE — статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006, а именно кодове M72 и M72.1.

Всяка икономическа дейност от тази категория е дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Общи критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и ненанасяне на значителни вреди („ненанасяне на значителни вреди“)

1.

Свързаният със стопанската дейност проект („проектът“), се намира в държава членка, която отговаря на всички изброени по-долу условия:

а)

Държавата членка изцяло е транспонирала Директива 2009/71/Евроатом на Съвета (*1) както и Директива 2011/70/Евратом (*2);

б)

държавата членка е в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договора за Евратом“) и със законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2009/71/Евратом, Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом (*3), както и с приложимото законодателство на ЕС в областта на околната среда, прието на основание на член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*4) и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*5);

в)

държавата членка разполага, считано от датата на одобрение на проекта, с фонд за управление на радиоактивни отпадъци и фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, които могат да бъдат комбинирани;

г)

държавата членка е доказала, че ще разполага с ресурси в края на прогнозния експлоатационен срок на ядрената електроцентрала, съответстващи на очакваните разходи за управление и извеждане от експлоатация на радиоактивни отпадъци в съответствие с Препоръка 2006/851/Евратом на Комисията (*6);

д)

държавата членка разполага с действащи съоръжения за окончателно погребване на всички много ниско-, ниско- и среднорадиоактивни отпадъци, нотифицирани на Комисията съгласно член 41 от Договора за Евратом или член 1, параграф 4 от Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета и включени в националната програма, актуализирана съгласно Директива 2011/70/Евратом;

е)

държавата членка разполага с документиран план с подробни стъпки за въвеждане в експлоатация до 2050 г. на съоръжение за погребване на високорадиоактивни отпадъци, описващ всички изброени по-долу елементи:

i)

концепции или планове и технически решения за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от производството на електроенергия до погребването;

ii)

концепции или планове за периода след приключване на експлоатационния срок на съоръжението за погребване, включително периода, през който се поддържа подходящ контрол, и средствата, които се използват за съхраняване на информация за съоръжението в дългосрочен план;

iii)

отговорностите за изпълнението на плана и ключовите показатели за ефективност за наблюдение на напредъка на изпълняването му;

iv)

оценки на разходите и схеми за финансиране.

За целите на буква е) държавите членки могат да използват планове, изготвени като част от националната програма, изисквана съгласно членове 11 и 12 от Директива 2011/70/Евратом.

2.

Проектът е част от научноизследователска програма, финансирана от Съюза, или Комисията е уведомена за него в съответствие с член 41 от Договора за Евратом или с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2587/1999 на Съвета, когато е приложима някоя от тези разпоредби, Комисията е дала становището си по него в съответствие с член 43 от Договора за Евратом и всички въпроси, повдигнати в становището, които са от значение за прилагането на член 10, параграф 2 и член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, както и на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел, са били разгледани в задоволителна степен.

3.

Съответната държава членка се е ангажирала да докладва на Комисията на всеки пет години за всеки проект за всеки от следните елементи:

а)

адекватността на натрупаните ресурси, посочени в точка 1, буква в);

б)

действителен напредък в изпълнението на плана, посочен в точка 1, буква е).

Въз основа на докладите Комисията прави преглед на адекватността на натрупаните ресурси във фонда за управление на радиоактивни отпадъци и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, посочени в точка 1, буква в), и напредъка в изпълнението на документирания план, посочен в точка 1, буква е), и може да изпрати становище до съответната държава членка.

4.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира законодателството, посочено в точка 1, букви а) и б), включително по отношение на оценката, по-специално чрез стрес тестове, на устойчивостта на ядрените електроцентрали, разположени на територията на Съюза, срещу природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния мащаб и естество на опасността, свързана с ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом);

б)

е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото, че въздействието на външните природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

в)

е извършил подходяща оценка за площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

5.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки от Международната агенция за атомна енергия („МААЕ“) и Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA), и допринася за повишаване на устойчивостта и способността на новите и съществуващите ядрени електроцентрали да устояват на природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични явления.

6.

Радиоактивните отпадъци, посочени в точка 1, букви д) и е), се погребват в държавата членка, в която са генерирани, освен ако няма споразумение между съответната държава членка и държавата членка на местоназначение, както е определено в Директива 2011/70/Евратом. В този случай държавата членка на местоназначение има програми за управление и погребване на радиоактивни отпадъци и подходящо съоръжение за погребване, което се експлоатира в съответствие с изискванията на Директива 2011/70/Евратом.

Допълнителни критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата

С дейността се цели производство на електроенергия чрез използване на ядрена енергия или с нея се произвежда електроенергия чрез използване на ядрена енергия. Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл при производството на електроенергия чрез използване на ядрена енергия са под прага от 100 g CO2e/kWh.

Икономиите на емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват въз основа на Препоръка на Комисията 2013/179/ЕС или като вместо нея се използват стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Допълнителни критерии, отнасящи се до принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

Дейността отговаря на изискванията, определени в член 6, буква б), член 8б, параграф 1, буква а) и член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, прилагана в съответствие с международните насоки на МААЕ и WENRA във връзка с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен в консултация със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на ядрени електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните операции, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие със законодателството на Съюза.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Евратом.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водоемите и земята (почвата) са в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, или с националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом (*7) и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.27.   Изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени електроцентрали за производство на електроенергия или топлинна енергия, включително за производство на водород, като се използват най-добрите налични технологии

За целите на настоящия раздел „най-добри налични технологии“ означава технологии, които напълно отговарят на изискванията на Директива 2009/71/Евратом и напълно съответстват на най-новите технически параметри на стандартите на МААЕ и на целите и базовите нива на WENRA по отношение на безопасността.

Описание на дейността

Изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени инсталации, за които е издадено разрешение за строеж до 2045 г. от компетентните органи на държавите членки в съответствие с приложимото национално законодателство, за производство на електроенергия или технологична топлина, включително за целите на топлофикация или технологични процеси, например производство на водород (нови ядрени инсталации — „НЯИ“), както и за повишаване на тяхната безопасност.

Дейността може да се класифицира под кодове по NACE D35.11 и F42.22 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Всяка икономическа дейност от тази категория е дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Общи критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и ненанасяне на значителни вреди („ненанасяне на значителни вреди“)

1.

Свързаният със стопанската дейност проект („проектът“), се намира в държава членка, която отговаря на всички изброени по-долу условия:

а)

Държавата членка изцяло е транспонирала Директива 2009/71/Евроатом на Съвета и Директива 2011/70/Евратом;

б)

Дейността е в съответствие с разпоредбите на Договора за Евратом и законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2009/71/Евратом, Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом, както и действащото право на Съюза в областта на околната среда, прието съгласно член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС и Директива 2000/60/ЕО.

в)

държавата членка разполага, считано от датата на одобрение на проекта, с фонд за управление на радиоактивни отпадъци и фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, които могат да бъдат комбинирани;

г)

държавата членка е доказала, че ще разполага с ресурси в края на прогнозния експлоатационен срок на ядрената електроцентрала, съответстващи на очакваните разходи за управление и извеждане от експлоатация на радиоактивни отпадъци в съответствие с Препоръка 2006/851/Евратом;

д)

държавата членка разполага с действащи съоръжения за окончателно погребване на всички много ниско-, ниско- и среднорадиоактивни отпадъци, нотифицирани на Комисията съгласно член 41 от Договора за Евратом или член 1, параграф 4 от Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета, включени в националната програма, актуализирана съгласно Директива 2011/70/Евратом;

е)

държавата членка разполага с документиран план с подробни стъпки за въвеждане в експлоатация до 2050 г. на съоръжение за погребване на високорадиоактивни отпадъци, описващ всички изброени по-долу елементи:

i)

концепции или планове и технически решения за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от производството на електроенергия до погребването;

ii)

концепции или планове за периода след приключване на експлоатационния срок на съоръжението за погребване, включително периода, през който се поддържа подходящ контрол, и средствата, които се използват за съхраняване на информация за съоръжението в дългосрочен план;

iii)

отговорностите за изпълнението на плана и основните показатели за изпълнение с цел наблюдение на напредъка;

iv)

оценки на разходите и схеми за финансиране.

За целите на буква е) държавите членки могат да използват планове, изготвени като част от националната програма, изисквана съгласно членове 11 и 12 от Директива 2011/70/Евратом.

2.

Проектът напълно прилага най-добрата налична технология и от 2025 г. в него се използва устойчиво на аварии гориво. Технологията е сертифицирана и одобрена от националния регулатор по безопасността.

3.

Комисията е уведомена за проекта в съответствие с член 41 от Договора за Евратом или с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2587/1999 на Съвета, и когато е приложима някоя от тези разпоредби, Комисията е дала становището си по него в съответствие с член 43 от Договора за Евратом, като всички въпроси, повдигнати в становището, които са от значение за прилагането на член 10, параграф 2 и член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, както и на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел, са били разгледани в задоволителна степен.

4.

Съответната държава членка се е ангажирала да докладва на Комисията на всеки пет години за всеки проект за всеки от следните елементи:

а)

адекватността на натрупаните ресурси, посочени в точка 1, буква в);

б)

действителен напредък в изпълнението на плана, посочен в точка 1, буква е).

Въз основа на докладите Комисията прави преглед на адекватността на натрупаните ресурси във фонда за управление на радиоактивни отпадъци и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, посочени в точка 1, буква в), и напредъка в изпълнението на документирания план, посочен в точка 1, буква е), и може да изпрати становище до съответната държава членка.

5.

Комисията преразглежда, считано от 2025 г. и най-малко на всеки 10 години, техническите параметри, съответстващи на най-добрата налична технология, въз основа на оценката на Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG).

6.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира законодателството, посочено в точка 1, букви а) и б), включително по отношение на оценката, по-специално чрез стрес тестове, на устойчивостта на ядрените електроцентрали, разположени на територията на Съюза, срещу природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния мащаб и естество на опасността, свързана с ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом);

б)

че въздействието на външни природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом); е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото,

в)

е извършил подходяща оценка за площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

7.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки от МААЕ и WENRA, и допринася за повишаване на устойчивостта и способността на новите и съществуващите АЕЦ да се справят с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

8.

Радиоактивните отпадъци, посочени в точка 1, букви д) и е), се погребват в държавата членка, в която са генерирани, освен ако няма споразумение между съответната държава членка и държавата членка на местоназначение, както е определено в Директива 2011/70/Евратом. В този случай държавата членка на местоназначение има програми за управление и погребване на радиоактивни отпадъци и подходящо съоръжение за погребване, което се експлоатира в съответствие с изискванията на Директива 2011/70/Евратом.

Допълнителни критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата

При дейността се произвежда електроенергия с използване на ядрена енергия. Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл при производството на електроенергия чрез използване на ядрена енергия са под прага от 100 g CO2e/kWh.

Икономиите на емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват въз основа на Препоръка 2013/179/ЕС или вместо нея се използват стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Допълнителни критерии, отнасящи се до принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

Дейността отговаря на изискванията, определени в член 6, буква б), член 8б, параграф 1, буква а) и член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, прилагана в съответствие с международните насоки на МААЕ и WENRA във връзка с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен в консултация със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на ядрени електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните операции, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие със законодателството на Съюза.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Евратом.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водните обекти и земята (почвата) отговарят на индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, или на националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.28.   Производство на електроенергия от ядрена енергия в съществуващи инсталации

Описание на дейността

Изменение на съществуващи ядрени инсталации с цел удължаване, разрешено от компетентните органи на държавите членки до 2040 г. в съответствие с приложимото национално законодателство, на работното време за безопасна експлоатация на ядрени инсталации, които произвеждат електроенергия или топлинна енергия от ядрена енергия („ядрени електроцентрали“).

Дейността може да се класифицира под кодове по NACE D35.11 и F42.22 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Всяка икономическа дейност от тази категория е дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Общи критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и ненанасяне на значителни вреди („ненанасяне на значителни вреди“)

1.

Свързаният със стопанската дейност проект („проектът“), се намира в държава членка, която отговаря на всички изброени по-долу условия:

а)

Държавата членка изцяло е транспонирала Директива 2009/71/Евратом на Съвета и Директива 2011/70/Евратом;

б)

Дейността е в съответствие с разпоредбите на Договора за Евратом и законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2009/71/Евратом, Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом и действащото законодателство на Съюза в областта на околната среда, прието съгласно член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС и Директива 2000/60/ЕО.

в)

фонд за управление на радиоактивни отпадъци и фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, които могат да бъдат комбинирани; държавата членка е въвела, считано от датата на одобрение на проекта,

г)

държавата членка е доказала, че ще разполага с ресурси в края на прогнозния експлоатационен срок на ядрената електроцентрала, съответстващи на очакваните разходи за управление и извеждане от експлоатация на радиоактивни отпадъци в съответствие с Препоръка 2006/851/Евратом;

д)

държавата членка разполага с действащи съоръжения за окончателно погребване на всички много ниско-, ниско- и среднорадиоактивни отпадъци, нотифицирани на Комисията съгласно член 41 от Договора за Евратом или член 1, параграф 4 от Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета, включени в националната програма, актуализирана съгласно Директива 2011/70/Евратом;

е)

за проектите, разрешени след 2025 г., държавата членка разполага с документиран план с подробни стъпки за въвеждане в експлоатация до 2050 г. на съоръжение за погребване на високорадиоактивни отпадъци, описващ всички изброени по-долу елементи:

i)

концепции или планове и технически решения за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от производството на електроенергия до погребването;

ii)

концепции или планове за периода след приключване на експлоатационния срок на съоръжението за погребване, включително периода, през който се поддържа подходящ контрол, и средствата, които се използват за съхраняване на информация за съоръжението в дългосрочен план;

iii)

отговорностите за изпълнението на плана и ключовите показатели за ефективност за наблюдение на напредъка на изпълняването му;

iv)

оценки на разходите и схеми за финансиране.

За целите на буква е) държавите членки могат да използват планове, изготвени като част от националната програма, изисквана съгласно членове 11 и 12 от Директива 2011/70/Евратом.

2.

С модернизирания проект се осъществява всяко разумно осъществимо подобрение на безопасността, а от 2025 г. се използва гориво, устойчиво на аварии. Технологията е сертифицирана и одобрена от националния регулатор по безопасността.

3.

Комисията е уведомена за проекта в съответствие с член 41 от Договора за Евратом или с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2587/1999 на Съвета, и когато е приложима някоя от тези разпоредби, Комисията е дала становището си по него в съответствие с член 43 от Договора за Евратом, като всички въпроси, повдигнати в становището, които са от значение за прилагането на член 10, параграф 2 и член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, както и на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел, са били разгледани в задоволителна степен.

4.

Съответната държава членка се е ангажирала да докладва на Комисията на всеки пет години за всеки проект за всеки от следните елементи:

а)

адекватността на натрупаните ресурси, посочени в точка 1, буква в);

б)

действителен напредък в изпълнението на плана, посочен в точка 1, буква е).

Въз основа на докладите Комисията прави преглед на адекватността на натрупаните ресурси във фонда за управление на радиоактивни отпадъци и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, посочени в точка 1, буква в), и напредъка в изпълнението на документирания план, посочен в точка 1, буква е), и може да изпрати становище до съответната държава членка.

5.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира законодателството, посочено в точка 1, букви а) и б), включително по отношение на оценката, по-специално чрез стрес тестове, на устойчивостта на ядрените електроцентрали на Съюза на природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния мащаб и естество на опасността, свързана с ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом);

б)

е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото, че въздействието на външните природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

в)

е извършил подходяща оценка за площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

6.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки от МААЕ и WENRA, и допринася за повишаване на устойчивостта и способността на новите и съществуващите АЕЦ да се справят с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

7.

Радиоактивните отпадъци, посочени в точка 1, букви д) и е), се погребват в държавата членка, в която са генерирани, освен ако няма споразумение между съответната държава членка и държавата членка на местоназначение, както е определено в Директива 2011/70/Евратом. В този случай държавата членка на местоназначение има програми за управление и погребване на радиоактивни отпадъци и подходящо съоръжение за погребване, което се експлоатира в съответствие с изискванията на Директива 2011/70/Евратом.

Допълнителни критерии, отнасящи се до съществения принос за смекчаване на последиците от изменението на климата

При дейността се произвежда електроенергия с използване на ядрена енергия. Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл при производството на електроенергия чрез използване на ядрена енергия са под прага от 100 g CO2e/kWh.

Икономиите на емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват въз основа на Препоръка 2013/179/ЕС или вместо нея се използват стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Допълнителни критерии, отнасящи се до принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

Дейността отговаря на изискванията, определени в член 6, буква б), член 8б, параграф 1, буква а) и член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом.

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, прилагана в съответствие с международните насоки на МААЕ и WENRA във връзка с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен в консултация със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на ядрени електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните операции, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие със законодателството на Съюза.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Евратом.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водоемите и земята (почвата) отговарят на индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, или на националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на ядрена електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.29.   Производство на електроенергия от изкопаеми газообразни горива

Описание на дейността

Изграждане или експлоатация на съоръжения за производството на електроенергия с използване на изкопаеми газообразни горива. Тази дейност не включва производството на електроенергия от изключителното използване на възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.7 от настоящото приложение, и биогаза и течните биогорива, посочени в раздел 4.8 от настоящото приложение.

Икономическите дейности от тази категория може да се отнесат към няколко кода по NACE, а именно кодове D35.11 и F42.22 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Всяка икономическа дейност от тази категория е преходна дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за смекчаването на изменението на климата

1.

Дейността отговаря на един от следните критерии:

а)

емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл при производството на електроенергия, при което се използват изкопаеми газообразни горива, са по-ниски от 100 g CO2e/kWh.

Емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват по данни за конкретния проект, когато има такива, въз основа на Препоръка 2013/179/ЕС или вместо това въз основа на стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Когато съоръженията включват каквато и да било форма на намаляване на емисиите (включително улавяне на въглерод или използване на газове от възобновяеми източници или газове с малък въглероден отпечатък), тази дейност по намаляване на емисиите отговаря на критериите, установени в съответния раздел от настоящото приложение, когато това е приложимо.

Когато CO2, който би бил отделен при процеса на производство на електроенергия, се улавя с цел подземно съхранение, CO2 се транспортира и се съхранява в подземни инсталации съгласно техническите критерии за проверка, установени в раздели 5.11 и 5.12 от настоящото приложение.

б)

съоръженията, за които е издадено разрешение за строеж до 31 декември 2030 г., отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

i)

преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh от произведената енергия или годишните преки емисии на парникови газове от дейността не надвишават средна стойност от 550 kgCO2e/kW от капацитета на съоръжението за период от 20 години;

ii)

въз основа на сравнителна оценка мощността, която трябва да бъде заменена, не може да бъде генерирана от възобновяеми енергийни източници с най-ефективната от гледна точка на разходите и технически осъществима алтернатива за същата мощност; резултатът от тази сравнителна оценка се публикува и е предмет на консултация със заинтересованите страни;

iii)

дейността заменя съществуваща дейност за производство на електроенергия с високи емисии, при която се използват твърди или течни изкопаеми горива;

iv)

новоинсталираната производствена мощност не надвишава мощността на замененото съоръжение с повече от 15 %;

v)

съоръжението е проектирано и изградено за използване на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива, като преминаването към използване единствено на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива се извършва до 31 декември 2035 г., въз основа на ангажимент и проверим план, одобрен от управителния орган на предприятието;

vi)

замяната води до намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % през експлоатационния срок на новоинсталирания производствена мощност;

vii)

когато дейността се осъществява на територията на държава членка, в която за производство на енергия се използват въглища, тази държава членка е поела ангажимент за постепенно прекратяване на използването на производството на енергия от въглища и е докладвала това в своя интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (*8), или в друг инструмент.“

Съответствието с критериите, посочени в точка 1, буква б), се проверява от независима трета страна. Независимата проверяващa трета страна разполага с необходимите ресурси и експертен опит, за да извърши такава проверка. Независимата проверяваща трета страна не може да бъде в конфликт на интереси със собственика или с финансиращото лице и не може да участва в разработването или изпълнението на дейността. Независимата трета страна проверява надлежно съответствието с техническите критерии за проверка. По-специално, всяка година независимата трета страна публикува и предава на Комисията доклад, като:

а)

сертифицира равнището на преките емисии на парникови газове, посочени в точка 1, буква б), подточка i);

б)

когато е приложимо, оценява дали годишните преки емисии на парникови газове от дейността следват надеждна траектория, за да се спази средният праг за период от 20 години, посочен в точка 1, буква б), подточка i);

в)

оценява дали дейността е с надеждна траектория, за да бъде в съответствие с точка 1, буква б), подточка v).

Когато извършва оценката, посочена в точка 1, буква б), независимата проверяваща трета страна взема предвид по-специално планираните годишни преки емисии на парникови газове за всяка година от траекторията, реализираните годишни преки емисии на парникови газове, планираните и реализираните експлоатационни часове и планираното и реализираното използване на възобновяеми или нисковъглеродни газове.

Въз основа на предадените ѝ доклади Комисията може да изпрати становище до съответните оператори. Комисията взема предвид тези доклади при извършването на прегледа, посочен в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/852.

2.

Дейността отговаря на всеки един от следните критерии:

а)

при изграждането се монтират измервателни уреди за следене на физическите емисии като тези от изпускане на метан или се въвеждат програми за откриване и отстраняване на течовете (пропуските);

б)

по време на експлоатацията се отчитат физическите показатели на емисиите и течовете (пропуските) се отстраняват.

3.

Когато при осъществяване на дейността се смесват изкопаеми газообразни горива с газообразни или течни биогорива, селскостопанската биомаса, използвана за производството на биогорива, отговаря на критериите, посочени в член 29, параграфи 2–5 от Директива (ЕС) 2018/2001, а горскостопанската маса отговаря на критериите, установени в член 29, параграфи 6–7 от посочената директива.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

4.30.   Високоефективно комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия от газообразни изкопаеми горива

Описание на дейността

Изграждане, обновяване и експлоатация на съоръжения за комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия, използващи изкопаеми газообразни горива. Тази дейност не включва високоефективното комбинирано производството на топлоенергия/студ и електроенергия от изключителното използване на възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.19 от настоящото приложение, и биогаза и течните биогорива, посочени в настоящото приложение, раздел 4.20.

Икономическите дейности от тази категория може да се отнесат към кодове по NACE D35.11 и D35.30 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Всяка икономическа дейност от тази категория е преходна дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за смекчаването на изменението на климата

1.

Дейността отговаря на всеки един от следните критерии:

а)

емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл от комбинираното производство на топлоенергия/студ и електроенергия от газообразни горива са под 100 g CO2e на 1 kWh произведена при комбинираното производство енергия.

Емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват по данни за конкретния проект, когато има такива, въз основа на Препоръка 2013/179/ЕС или вместо това въз основа на стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Когато съоръженията включват каквато и да било форма на намаляване на емисиите (включително улавяне на въглерод или използване на възобновяеми газови горива или газове с малък въглероден отпечатък), тази дейност по намаляване на емисиите отговаря на съответните раздели от настоящото приложение, когато това е приложимо. Когато емисиите на CO2 от производството на електроенергия се улавят, CO2 трябва да отговаря на пределната стойност на емисиите, определена в точка 1 от настоящия раздел, като CO2 се транспортира и съхранява под земята по начин, който отговаря на техническите критерии за проверка за транспортиране на CO2 и съхранение на CO2, установени съответно в раздели 5.11 и 5.12 от настоящото приложение.

б)

съоръженията, за които е издадено разрешително за строеж до 31 декември 2030 г., отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

i)

с дейността се постигат икономии на енергия от първични енергоизточници от най-малко 10 % в сравнение с данните за разделно производство на топлинна енергия и електроенергия; икономиите на енергия от първични енергоизточници се изчисляват въз основа на формулата, предвидена в Директива 2012/27/ЕС;

ii)

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh от произведената енергия.

iii)

въз основа на сравнителна оценка електроенергията и/или топлоенергията/студът, която трябва да бъде заменена, не може да бъде генерирана от възобновяеми енергийни източници с най-ефективната от гледна точка на разходите и технически осъществима алтернатива за същата мощност; резултатът от тази сравнителна оценка се публикува и е предмет на консултация със заинтересованите страни;

iv)

дейността заменя съществуваща дейност за комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия с високи емисии, отделна дейност за производство на топлоенергия/студ или отделна дейност за производство на електроенергия, при която се използват твърди или течни изкопаеми горива;

v)

новоинсталираната производствена мощност не надвишава мощността на замененото съоръжение;

vi)

съоръжението е проектирано и изградено за използване на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива, като преминаването към използване единствено на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива се извършва до 31 декември 2035 г., въз основа на ангажимент и проверим план, одобрен от управителния орган на предприятието;

vii)

замяната води до намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % на kWh от произведената енергия.

viii)

обновяването на съоръжението не увеличава производствената мощност на съоръжението;

ix)

когато дейността се осъществява на територията на държава членка, в която за производство на енергия се използват въглища, тази държава членка е поела ангажимент за постепенно прекратяване на използването на производството на енергия от въглища и е докладвала това в своя интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999, или в друг инструмент.

Съответствието с критериите, посочени в точка 1, буква б), се проверява от независима трета страна. Независимата проверяваща трета страна разполага с необходимите ресурси и експертен опит, за да извърши такава проверка. Независимата проверяваща трета страна не може да бъде в конфликт на интереси със собственика или с финансиращото лице и не може да участва в разработването или изпълнението на дейността. Независимата трета страна проверява надлежно съответствието с техническите критерии за проверка. По-специално, всяка година независимата трета страна публикува и предава на Комисията доклад, като:

а)

сертифицира равнището на преките емисии на парникови газове, посочени в точка 1, буква б), подточка ii);

б)

оценява дали дейността е с надеждна траектория, за да бъде в съответствие с точка 1, буква б), подточка vi).

Въз основа на предадените ѝ доклади Комисията може да изпрати становище до засегнатите оператори. Комисията взема предвид тези доклади при извършването на прегледа, посочен в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/852.

2.

Дейността отговаря на всеки един от следните критерии:

а)

при изграждането се монтират измервателни уреди за следене на физическите емисии като тези за откриване на изпускане на метан или се въвеждат програми за откриване и отстраняване на течовете (пропуските);

б)

по време на експлоатацията се отчитат физическите показатели на емисиите и всеки теч (пропуск) се отстранява.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

4.31.   Производство на топлоенергия/студ от изкопаеми газообразни горива в ефективна районна отоплителна и охладителна система

Описание на дейността

Изграждане, обновяване и експлоатация на свързани с ефективни районни отоплителни и охладителни системи по смисъла на член 2, точка (41) от Директива 2012/27/ЕС съоръжения за производство на топлинна енергия, които произвеждат топлоенергия/студ с използване на изкопаеми газообразни горива. Дейността не включва производството на топлоенергия/студ от ефективни районни отоплителни системи, при които се използват изключително възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.23 от настоящото приложение, и биогазът и течните биогорива, посочени в раздел 4.24 от настоящото приложение.

Дейността може да се класифицира под код по NACE D35.30 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Всяка икономическа дейност от тази категория е преходна дейност в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато отговаря на техническите критерии за проверка, установени в настоящия раздел.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за смекчаването на изменението на климата

1.

Дейността отговаря на всеки един от следните критерии:

а)

Емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл при производството на топлоенергия/студ от изкопаеми газообразни горива са по-ниски от 100 g CO2e/kWh. Икономиите на емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се изчисляват въз основа на Препоръка 2013/179/ЕС или вместо нея се използват стандарт ISO 14067:2018 или ISO 14064-1:2018.

Количествено определените емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл се проверяват от независима трета страна.

Когато съоръженията включват каквато и да било форма на намаляване на емисиите (включително улавяне на въглерод или използване на възобновяеми газови горива или газове с малък въглероден отпечатък), тази дейност по намаляване на емисиите отговаря на съответните раздели от настоящото приложение, когато това е приложимо. Когато емисиите на CO2 от производството на електроенергия се улавят, CO2 трябва да отговаря на пределната стойност на емисиите, определена в точка 1 от настоящия раздел и се транспортира и съхранява под земята по начин, който отговаря на техническите критерии за проверка за транспортиране на CO2 и съхранение на CO2, установени съответно в раздели 5.11 и 5.12 от настоящото приложение.

б)

съоръженията, за които е издадено разрешително за строеж до 31 декември 2030 г., отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

i)

топлинната енергия, генерирана от дейността, се използва в ефективна районна отоплителна и охладителна система, както е определено в Директива 2012/27/ЕС;

ii)

преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh от произведената енергия.

iii)

въз основа на сравнителна оценка топлоенергията/студът, която трябва да бъде заменена, не може да бъде генерирана от възобновяеми енергийни източници с най-ефективната с най-ефективната от гледна точка на разходите и технически осъществима алтернатива за същата мощност; резултатът от тази сравнителна оценка се публикува и е предмет на консултация със заинтересованите страни;

iv)

дейността заменя съществуваща дейност за производство на топлоенергия/студ с високи емисии, при която се използват твърди или течни изкопаеми горива;

v)

новоинсталираната производствена мощност не надвишава мощността на замененото съоръжение;

vi)

съоръжението е проектирано и изградено за използване на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива, като преминаването към използване единствено на възобновяеми и/или такива с малък въглероден отпечатък газообразни горива се извършва до 31 декември 2035 г., въз основа на ангажимент и проверим план, одобрен от управителния орган на предприятието;

vii)

замяната води до намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % на kWh от произведената енергия.

viii)

обновяването на съоръжението не увеличава производствената мощност на съоръжението;

ix)

когато дейността се осъществява на територията на държава членка, в която за производство на енергия се използват въглища, тази държава членка е поела ангажимент за постепенно прекратяване на използването на производството на енергия от въглища и е докладвала това в своя интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999, или в друг инструмент.

Съответствието с критериите, посочени в точка 1, буква б), се проверява от независима трета страна. Независимата проверяващa трета страна разполага с необходимите ресурси и експертен опит, за да извърши такава проверка. Независимата проверяваща трета страна не може да бъде в конфликт на интереси със собственика или с финансиращото лице и не може да участва в разработването или изпълнението на дейността. Независимата трета страна проверява надлежно съответствието с техническите критерии за проверка. По-специално, всяка година независимата трета страна публикува и предава на Комисията доклад, като:

а)

сертифицира равнището на преките емисии на парникови газове, посочени в точка 1, буква б), подточка ii);

б)

оценява дали дейността е с надеждна траектория, за да бъде в съответствие с точка 1, буква б), подточка vi).

Въз основа на предадените ѝ доклади Комисията може да изпрати становище до засегнатите оператори. Комисията взема предвид тези доклади при извършването на прегледа, посочен в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/852.

2.

Дейността отговаря на всеки един от следните критерии:

а)

при изграждането се монтират измервателни уреди за следене на физическите емисии като тези за откриване на изпускане на метан или се въвежда програма за откриване и отстраняване на течовете (пропуските);

б)

по време на експлоатацията се отчитат физическите показатели на емисиите и всеки теч (пропуск) се отстранява.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(2)

Адаптиране към изменението на климата

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение А към настоящото приложение.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.


(*1)  Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамкаядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

(*2)  Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността заотговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 стр. 48).

(*3)  Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ L 13,17.1.2014 г., стр. 1)

(*4)  Директива 2011/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г.,стр. 1)

(*5)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(*6)  Препоръка 2006/851/Евратом на Комисията от 24 октомври 2006 г. относно управлението на финансовите ресурси за извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 330,28.11.2006 г., стр. 31).

(*7)  Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека(OJ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).

(*8)  Регламент (ЕС) № 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно Управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 се вмъкват следните раздели 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 и 4.31:

„4.26.   Етапи преди пускането на пазара на авангардни технологии за производство на енергия от ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл

Описание на дейността

Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация и внедряване на иновативни съоръжения за производство на електроенергия, лицензирани от компетентните органи на държавите членки в съответствие с действащото национално законодателство, при които се произвежда енергия от ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл.

Дейността може да се класифицира под кодове по NACE — M72 и M72.1 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (1), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (2), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (3) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (4) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (5) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

5.

Дейността е в съответствие с разпоредбите на Договора за Евратом и законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2013/59/Евратом, Директива 2009/71/Евратом и Директива 2011/70/Евратом, както и действащото законодателство на Съюза в областта на околната среда, прието съгласно член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС и Директива 2000/60/ЕО.

6.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира Директива 2009/71/Евратом, включително по отношение на оценката чрез стрес тестове на атомните електроцентрали в Съюза на крайно неблагоприятни природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния размер и естество на опасността, съответстваща на ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом).

б)

е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото, че въздействието на външните природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

в)

е извършил подходяща оценка на площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки с помощта на МААЕ и WENRA, и допринася за повишаване на устойчивостта на способността на новите и съществуващите ядрени електроцентрали да се справят с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен с консултиране със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на атомни електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните операции, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие с регулаторната рамка на ЕС.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Euratom.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение. Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водоемите и земята (почвата) отговарят на индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, и/или на националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.27.   Изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени електроцентрали за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, включително за производство на водород, като се използват най-добрите налични технологии

Описание на дейността

Изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени инсталации, за които е издадено разрешително за строеж до 2045 г. от компетентните органи на държавите членки в съответствие с действащото национално законодателство, за производство на електроенергия или технологична топлина, включително за целите на топлофикацията, или технологични процеси, като например производство на водород (нови ядрени инсталации), както и за повишаване на тяхната безопасност.

Дейността може да се класифицира под кодове по NACE D35.11 и F42.22 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (6), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (7), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (8) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (9) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (10) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

5.

Дейността е в съответствие с разпоредбите на Договора за Евратом и законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2013/59/Евратом, Директива 2009/71/Евратом и Директива 2011/70/Евратом, както и действащото законодателство на Съюза в областта на околната среда, прието съгласно член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС и Директива 2000/60/ЕО.

6.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира Директива 2009/71/Евратом, включително по отношение на оценката чрез стрес тестове на атомните електроцентрали в Съюза на природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния размер и естество на опасността, съответстваща на ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом).

б)

е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото, че въздействието на външните природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

в)

е извършил подходяща оценка на площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки с помощта на МААЕ и WENRA, и допринася за повишаване на устойчивостта на способността на новите и съществуващите ядрени електроцентрали да се справят с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен с консултиране със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на атомни електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие с регулаторната рамка на ЕС.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Euratom.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение. Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водоемите и земята (почвата) отговарят на индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, и/или на националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.28.   Производство на електроенергия от ядрена енергия в съществуващи инсталации

Описание на дейността

Изменение на съществуващи ядрени инсталации с цел удължаване, разрешено от компетентните органи на държавите членки до 2040 г. в съответствие с действащото национално законодателство, на работното време за безопасна експлоатация на ядрени инсталации, които произвеждат електроенергия или топлинна енергия от ядрена енергия („ядрени електроцентрали“).

Дейността може да се класифицира под кодове по NACE D35.11 и F42.2 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (11), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (12), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (13) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (14) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (15) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

5.

Дейността е в съответствие с разпоредбите на Договора за Евратом и законодателството, прието въз основа на този договор, по-специално Директива 2013/59/Евратом, Директива 2009/71/Евратом и Директива 2011/70/Евратом, както и действащото законодателство на Съюза в областта на околната среда, прието съгласно член 192 от ДФЕС, по-специално Директива 2011/92/ЕС и Директива 2000/60/ЕО.

6.

Дейността е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира Директива 2009/71/Евратом, включително по отношение на оценката чрез стрес тестове на атомните електроцентрали в Съюза на природни бедствия, включително земетресения. Съответно дейността се осъществява на територията на държава членка, в която операторът на ядрена инсталация:

а)

е представил доказателство за ядрена безопасност, чийто обхват и ниво на детайлност са съизмерими с потенциалния размер и естество на опасността, съответстваща на ядрената инсталация и нейната площадка (член 6, буква б) от Директива 2009/71/Евратом).

б)

е предприел мерки за дълбоко ешелонирана защита, за да гарантира, наред с другото, че въздействието на външните природни бедствия и нежеланите причинени от човека опасности е сведено до минимум (член 8б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

в)

е извършил подходяща оценка на площадката и инсталацията, когато съответният оператор кандидатства за лицензия за изграждане или експлоатация на ядрена електроцентрала (член 8в, буква а) от Директива 2009/71/Евратом).

Дейността отговаря на изискванията на Директива 2009/71/Евратом, подкрепена от най-новите международни насоки с помощта на МААЕ и WENRA, и допринася за повишаване на устойчивостта на способността на новите и съществуващите ядрени електроцентрали да се справят с природни бедствия, включително наводнения и крайно неблагоприятни метеорологични условия.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

Рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се констатират и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите, разработен с консултиране със съответните заинтересовани страни.

С цел да се ограничат топлинните аномалии, свързани с изхвърлянето на отпадна топлина, операторите на атомни електроцентрали във вътрешността на територията, използващи еднократно мокро охлаждане с вода от река или езеро, контролират:

а)

максималната температура на приемния сладководен водоем след смесване, и

б)

максималната температурна разлика между изпуснатата охлаждаща вода и приемния сладководен водоем.

Контролът на температурата се прилага в съответствие с индивидуалните лицензионни условия за конкретните операции, когато е приложимо, или праговите стойности в съответствие със законодателството на Съюза.

Дейността е в съответствие със стандартите за IFC (Industry Foundation Classes).

Ядрените дейности се извършват в съответствие с изискванията за водите, предназначени за консумация от човека, предвидени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2013/51/Евратом за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

(4)

Преход към кръгова икономика

Въведен е план за управление както на нерадиоактивните, така и на радиоактивните отпадъци, с който се осигурява максимално повторно използване или рециклиране при излизане на отпадъците от употреба в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, включително чрез договорни споразумения с партньорски организации за управление на отпадъците, чрез отразяване във финансови прогнози или официална документация на проекти.

По време на експлоатацията и извеждането от експлоатация количеството радиоактивни отпадъци е сведено до минимум, а количеството на материалите за свободно изхвърляне се увеличава до максимум в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и в съответствие с изискванията за радиационна защита, определени в Директива 2013/59/Евратом.

Въведена е схема за финансиране, за да се гарантира подходящо финансиране за всички дейности по извеждане от експлоатация и за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Препоръка 2006/851/Euratom.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

Съответните елементи в настоящия раздел са обхванати от докладите на държавите членки до Комисията в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение. Нерадиоактивните емисии са в рамките или под равнищата на емисии, съответстващи на интервалите на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации. Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до ядрените електроцентрали с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

Радиоактивните изпускания във въздуха, водоемите и земята (почвата) отговарят на индивидуалните лицензионни условия за конкретните дейности, когато е приложимо, и/или на националните прагови стойности в съответствие с Директива 2013/51/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно и отговорно в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и Директива 2013/59/Евратом.

Налице е достатъчна способност за временно съхранение за проекта, като същевременно са налице национални планове за погребване, за да се сведе до минимум продължителността на временното съхранение, в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/70/Евратом, в която съхранението на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното, се разглежда като временно решение, но не и като алтернатива на погребването.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

Оценка на въздействието върху околната среда е завършена преди изграждането на атомна електроцентрала в съответствие с Директива 2011/92/ЕС. Изпълнени са необходимите мерки за смекчаване на последиците и компенсаторни мерки.

За обекти/дейности, разположени в чувствителни от гледна точка на биологичното разнообразие зони, които е вероятно да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие, или в близост до такива зони (включително от мрежата от защитени територии „Натура 2000“, обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и ключови области на биологичното разнообразие, както и други защитени територии), в съответните случаи, е извършена целесъобразна оценка и въз основа на заключенията от нея се предприемат необходимите мерки за смекчаване.

Площадките/дейностите не трябва да вредят на природозащитния статус на никое от местообитанията или видовете, срещащи се в защитените територии.

4.29.   Производство на електроенергия от изкопаеми газообразни горива

Описание на дейността

Изграждане или експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия, произвеждащи електроенергия чрез използване на изкопаеми газообразни горива, които отговарят на критериите в приложение I, раздел 4.29, точка 1, буква а). Тази дейност не включва производството на електроенергия от изключителното използване на възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.7 от приложение I, и биогаза и течните биогорива, посочени в приложение I, раздел 4.8.

Икономическите дейности от тази категория може да се отнесат към няколко кода по NACE, а именно кодове D35.11 и F42.22 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (16), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (17), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (18) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (19) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (20) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

4.30.   Високоефективно комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия от изкопаеми газообразни горива

Описание на дейността

Изграждане, обновяване и експлоатация на съоръжения за комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия, при което се използват газообразни изкопаеми горива, които отговарят на критериите в приложение I, раздел 4.30, точка 1, буква а). Тази дейност не включва високоефективното комбинирано производството на топлоенергия/студ и електроенергия от изключителното използване на възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.19 от приложение I, и биогаза и течните биогорива, посочени в приложение I, раздел 4.20.

Икономическите дейности от тази категория може да се отнесат към кодове по NACE D35.11 и D35.30 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (21), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (22), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (23) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (24) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (25) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.

4.31.   Производство на топлоенергия/студ от изкопаеми газообразни горива в ефективна централна отоплителна и охладителна система

Описание на дейността

Изграждане, обновяване и експлоатация на съоръжения за производство на топлинна енергия, произвеждащи топлоенергия/студ чрез използване на изкопаеми газообразни горива, свързани с ефективни централни отоплителни и охладителни системи по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС, които отговарят на критериите в приложение I, раздел 4.31, точка 1, буква а). Тази дейност не включва производството на топлоенергия/студ от ефективни централни отоплителни системи при които се използват изключително възобновяемите неизкопаеми газообразни и течни горива, посочени в раздел 4.23 от приложение I, и биогазът и течните биогорива, посочени в раздел 4.24 от приложение I.

Дейността може да се класифицира под код по NACE D35.30 в съответствие със статистическата класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Технически критерии за проверка

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.

В рамките на икономическата дейност са внедрени физически и нефизически решения („решения за адаптиране“), осигуряващи съществено намаление на най-важните физически климатични рискове, които са съществени за тази дейност.

2.

Физическите климатични рискове, които са съществени за дейността, са установени въз основа на рисковете, изброени в допълнение А към настоящото приложение, чрез извършване на надеждна оценка на климатичните рискове и уязвимост, състояща се от следните стъпки:

а)

изследване (проверка) на дейността с цел установяване кои физични климатични рискове от списъка в допълнение А към настоящото приложение може да повлияят на резултатите от икономическата дейност през очакваната ѝ продължителност;

б)

когато е преценено, че дейността е изложена на един или няколко физични климатични риска от списъка в допълнение А към настоящото приложение – оценка на климатичните рискове и уязвимост, за да се установи степента на същественост на физичните климатични рискове за икономическата дейност;

в)

оценка на решенията за адаптиране, които може да намалят установения физичен климатичен риск.

Оценката на климатичните рискове и уязвимост е съразмерна с мащаба на дейността и очакваната ѝ продължителност, така че:

а)

за дейностите с очаквана продължителност от под 10 години оценката се извършва най-малко въз основа на климатични прогнози в най-малкия целесъобразен мащаб;

б)

за всички останали дейности оценката се извършва въз основа най-съвременни климатични прогнози с най-високата налична разделителна способност за широк спектър от бъдещи сценарии (26), отговарящи на очакваната продължителност на дейността, в т.ч. поне прогнозни климатични сценарии за срок от 10 до 30 години при големите инвестиции.

3.

Климатичните прогнози и оценката на въздействието се изготвят въз основа на най-добрите практики и наличните насоки и се съобразяват с най-съвременните научни данни за анализа на уязвимостта и рисковете и съответните методики съгласно най-новите доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (27), рецензирани научни публикации и модели с отворен код (28) или платени модели.

4.

Внедряваните решения за адаптиране:

а)

не засягат неблагоприятно усилията за адаптиране или равнището на издръжливост на други лица, на природата, на културното наследство, на активите и на други икономически дейности спрямо физическите климатични рискове;

б)

се разработват с предпочитание към природосъобразните решения (29) или с разчитане на екосъобразна (екологосъобразна) инфраструктура (30) (съобразена с водните екосистеми – „синя“, или съобразена със сухоземните екосистеми – „зелена“), доколкото е възможно.

в)

са съгласувани с плановете и стратегиите за адаптиране на местно, секторно, регионално или национално равнище;

г)

се наблюдават и измерват въз основа на предварително определени показатели, при чието неспазване се обмислят поправителни действия;

д)

когато внедреното решение е физическо и представлява дейност, по отношение на която техническите критерии за проверка са определени в настоящото приложение, решението отговаря на техническите критерии за проверка за тази дейност във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Ненанасяне на значителни вреди (НЗВ)

(1)

Смекчаване на изменението на климата

Преките емисии на парникови газове от дейността са по-ниски от 270 g CO2e/kWh.

(3)

Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Б към настоящото приложение.

(4)

Преход към кръгова икономика

Не се прилага

(5)

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение В към настоящото приложение.

Емисиите са в рамките или под равнищата, съответстващи на емисиите съгласно най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), определени в най-новите относими заключения за НДНТ, в т.ч. заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации.

Не възникват значителни сумарни въздействия върху компонентите на околната среда.

Що се отнася до горивните инсталации с входяща топлинна мощност над 1 MW, но под праговете за прилагане на заключенията за НДНТ за големите горивни инсталации, емисиите са под нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение II към Директива (ЕС) 2015/2193.

(6)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

Дейността отговаря на критериите, установени в допълнение Г към настоящото приложение.“


(1)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(2)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(4)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(5)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.

(6)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(7)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(8)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(9)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(10)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.

(11)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(12)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(13)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(14)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(15)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.

(16)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(17)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(18)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(19)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(20)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.

(21)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(22)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(23)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(24)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(25)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.

(26)  Бъдещите сценарии включват представителните траектории на концентрациите RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5, съставени от Междуправителствения комитет по изменението на климата.

(27)  Доклади за оценка на изменението на климата: Impacts, Adaptation and Vulnerability („Доклади за оценка на изменението на климата: въздействия, адаптиране и уязвимост“), издавани периодично от Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) – органа на Организацията на обединените нации, отговарящ за оценяване на научните данни във връзка с ефектите от изменението на климата, https://www.ipcc.ch/reports/.

(28)  Например услугите по програма „Коперник“, управлявана от Европейската комисия.

(29)  Природосъобразните решения се определят като „решения, които са вдъхновени от природата и се опират на нея и които са разходноефективни, осигуряват едновременно екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на издръжливост. Такива решения внасят повече и по-разнообразна природа и природни елементи и процеси в градовете, ландшафтите на сушата и в морето, посредством адаптирани на местно равнище, ресурсноефективни и системни намеси“. Следователно природосъобразните решения са от полза за биологичното разнообразие и подкрепят предоставянето на различни екосистемни услуги (версия от [дата на приемане]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(30)  Вж. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, COM(2013) 249 final.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Стандартни образци за оповестяването, посочено в член 8, параграфи 6 и 7

Информацията, посочена в член 8, параграфи 6 и 7, се представя, както следва, за всеки приложим ключов показател за ефективност (KPI).

Образец 1 Дейности във връзка с ядрената енергия и изкопаемите газови горива

Ред

Дейности, свързани с ядрената енергия

1.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на научноизследователска и развойна дейност, демонстрация и внедряване на иновативни съоръжения за производство на електроенергия, които произвеждат енергия с помощта на ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл.

ДА/НЕ

2.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени инсталации за производство на електроенергия или технологична топлина, включително за целите на топлофикация или технологични процеси, като например производство на водород, както и за повишаване на тяхната безопасност, като се използват най-добрите налични технологии.

ДА/НЕ

3.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на изграждане и безопасна експлоатация на нови ядрени инсталации за производство на електроенергия или технологична топлина, включително за целите на топлофикация или технологични процеси, като например производство на водород, както и за повишаване на тяхната безопасност, като се използват най-добрите налични технологии.

ДА/НЕ

 

Дейности във връзка с изкопаеми газови горива

4.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на изграждането или експлоатацията на съоръжения за производство на електроенергия, които произвеждат електроенергия чрез използване на изкопаеми газообразни горива.

ДА/НЕ

5.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на изграждане, обновяване и експлоатация на съоръжения за комбинирано производство на топлоенергия/студ и електроенергия, използващи изкопаеми газообразни горива.

ДА/НЕ

6.

Предприятието извършва, финансира или има експозиции на изграждане, обновяване и експлоатация на съоръжения за производство на топлинна енергия, които произвеждат топлоенергия/студ чрез използване на изкопаеми газообразни горива.

ДА/НЕ

Образец 2 Съобразени с таксономията икономически дейности“ (знаменател)

Ред

Икономически дейности

Сума и пропорция (информацията се представя в парично изражение и в проценти)

СИК + АИК

Смекчаване на изменението на климата (СИК)

Адаптиране към изменението на климата (АИК)

Сума

%

Сума

%

Сума

%

1.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.26 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

2.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.27 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

3.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

4.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.29 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

5.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.30 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

6.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

7.

Размер и дял на други съобразени с таксономията икономически дейности, непосочени в редове 1—6 по-горе в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

8.

Приложими KPI — общо

 

 

 

Образец 3 Съобразени с таксономията икономически дейности“ (числител)

Ред

Икономически дейности

Сума и пропорция (информацията се представя в парично изражение и в проценти)

СИК + АИК

Смекчаване на изменението на климата

Адаптиране към изменението на климата

Сума

%

Сума

%

Сума

%

1.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.26 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

2.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.27 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

3.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

4.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.29 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

5.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.30 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

6.

Размер и дял на съобразената с таксономията икономическа дейност, посочена в раздел 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в числителя на приложимия KPI

 

 

 

7.

Размер и дял на други съобразени с таксономията икономически дейности, непосочени в редове 1—6 по-горе в числителя на приложимия KPI

 

 

 

8.

Общ размер и дял на съобразените с таксономията икономически дейности в числителя на приложимия KPI

 

100  %

 

 

Образец 4 Допустими за таксономията, но несъобразени с нея икономически дейности

Ред

Икономически дейности

Пропорция (информацията се представя в парично изражение и в проценти)

СИК + АИК

Смекчаване на изменението на климата

Адаптиране към изменението на климата

Сума

%

Сума

%

Сума

%

1.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.26 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

2.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.27 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

3.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

4.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.29 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

5.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.30 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

6.

Размер и дял на допустимата за таксономията, но несъобразена с нея икономическа дейност, посочена в раздел 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

7.

Размер и дял на други допустими за таксономията, но несъобразени с нея икономически дейности, непосочени в редове 1—6 по-горе в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

8.

Общ размер и дял на допустимите за таксономията, но несъобразени с нея икономически дейности в знаменателя на приложимия KPI

 

 

 

Образец 5 Недопустими за таксономията икономически дейности

Ред

Икономически дейности

Сума

Процент

1.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 1 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.26 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

2.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 2 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.27 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

3.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 3 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

4.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 4 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.29 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

5.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 5 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.30 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

6.

Размер и дял на икономическата дейност, посочена в ред 6 на образец 1, която е недопустима за таксономията в съответствие с раздел 4.31 от приложения I и II към Делегиран регламент 2021/2139, в знаменателя на приложимия KPI

 

 

7.

Размер и дял на други недопустими за таксономията икономически дейности, непосочени в редове 1—6 по-горе в знаменателя на приложимия KPI

 

 

8.

Общ размер и дял на недопустимите за таксономията икономически дейности в знаменателя на приложимия KPI

 

 


15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1215 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2022 година

за забрана на риболова на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета (2) се определят квотите за 2022 г.

(2)

Според информацията, получена от Комисията, с улова от запаса на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз, или регистрирани в такава държава, отпуснатата за 2022 г. квота е била изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят определени риболовни дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението квота за риболов на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2, отпусната за 2022 г. на държавите — членки на Европейския съюз, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Считано от указаната в приложението дата се забранява риболовът на посочения в член 1 рибен запас от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз, или регистрирани в такава държава. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането и разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

03/TQ109

Държава членка

Европейски съюз (всички държави членки)

Запас

GHL/1N2AB.

Вид

Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

Зона

Норвежки води от 1 и 2

Дата на въвеждане на забраната

20 юни 2022 г.


15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1216 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2022 година

за дерогация по отношение на 2022 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) № 615/2014 и (ЕС) 2015/1368 по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/725

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 62, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (2), и по-специално член 8 и член 18, параграф 1, втора алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (3), и по-специално член 7, член 11, параграф 3 и член 14, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В резултат на пандемията от COVID-19 и мерките, предприети от държавите членки за справяне с нея, всички държави членки са изправени пред извънредни административни затруднения, свързани със своевременното планиране и изпълнение на изисквания брой проверки на място. Съществува риск тези затруднения да забавят извършването на проверките и последващото изплащане на помощта. Същевременно земеделските стопани са уязвими поради икономическите сътресения, причинени от пандемията, и изпитват финансови затруднения и проблеми с паричните потоци.

(2)

С оглед на безпрецедентния характер на тези обстоятелства Комисията прие регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/532 (4) и (ЕС) 2021/725 (5) на Комисията, за да облекчи посочените затруднения чрез дерогация от различни регламенти за изпълнение, приложими в областта на общата селскостопанска политика, по отношение на графика и броя на някои административни проверки и проверки на място. Като се има предвид, че пандемията от COVID-19 и свързаните с нея затруднения продължават и през 2022 г., е целесъобразно подобни мерки да се предвидят и по отношение на 2022 г.

(3)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (6) се определят правила, наред с другото, относно графика на проверките на място и броя на някои проверки на място в рамките на интегрираната система, включително във връзка със схемите за помощ за животни. В него също така се съдържат правила относно проверките на място във връзка с критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения по отношение на заявленията за помощ за добитък и исканията за плащане по мерките за подпомагане за животни, броя на проверките във връзка с мерки за развитие на селските райони, необвързани с площ и животни, и минималния брой на проверките, свързани с кръстосаното съответствие.

(4)

В член 24, параграф 4, член 48, параграф 5, член 49, параграф 1, член 52, параграф 1, член 60, параграф 2 и член 71, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се определят някои правила, които компетентният орган трябва да спазва при извършване на административни проверки или проверки на място. С оглед на обстоятелствата, породени от пандемията от COVID-19, е целесъобразно да се насърчи извършването на тези проверки чрез дистанционно наблюдение и чрез използване на нови технологии, като например безпилотни летателни системи, геомаркирани снимки, приемници за глобалната навигационна спътникова система в съчетание с Европейската геостационарна служба за навигационно покритие и „Галилео“, данни, получени от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“, и други относими документални доказателства за проверка на съответствието с критериите за допустимост, ангажиментите или другите задължения във връзка със съответната схема за помощ или мерките за подпомагане, както и спазването на изискванията и стандартите, свързани с кръстосаното съответствие.

(5)

В член 26, параграф 4 и член 42, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се съдържат правила относно проверките на място, целящи да се установи дали са изпълнени всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения и да се обхванат всички животни, за които са подадени заявления за помощ или искания за плащане по схемите за помощ за животни или свързаните с животни мерки за подпомагане, които подлежат на проверка. С оглед на настоящата ситуация е уместно да се предвиди, че когато държавите членки не са в състояние да извършат тези проверки на място съгласно изискванията в посочените разпоредби и когато няма налични алтернативни доказателства, държавите членки могат да решат да извършат проверките за референтната 2022 година или календарната 2022 година по всяко време на годината, доколкото те все още позволяват да се проверят условията за допустимост.

(6)

За изпълнението на няколко задължения съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на кръстосаното съответствие и съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) по отношение на свързаните с животни схеми за помощ и мерки за подпомагане са предвидени специфични и диференцирани графици и съответно се налага проверките на място да бъдат извършени съгласно тези графици. Мерките, предприети от държавите членки във връзка с пандемията от COVID-19, засягат възможността изискваните проверки на място да бъдат извършени точно и в сроковете, предвидени за посочените задължения. Също така е възможно някои видове проверки да не може да се извършват с използването на нови технологии, които да заменят посещенията в стопанството. Поради това по отношение на някои проверки, които трябва да бъдат извършени през 2022 г., е необходимо да се въведе дерогация от членове 30—33, членове 40а, 50, 52 и член 68, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и да се намали минималният брой на проверките на място в сравнение с обичайния брой на проверките за свързаните с площи и животни схеми за помощ и мерки за подпомагане, различни от съответно тези по интегрираната система за администриране и контрол и задълженията за кръстосано съответствие.

(7)

За да се запази превантивният ефект на проверките, задължението, предвидено в член 35, член 50, параграф 5 и член 68, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, за увеличаване на броя на проверките поради случаи на значително неспазване, констатирани по време на извършените проверки през предходната година, трябва да се запази за референтната 2022 година. Случаите на значително неспазване, констатирани по време на проверките на място през 2021 г., следва да налагат увеличаване на равнището на проверките на място за 2022 г. Поради това държавите членки, които съгласно член 35, член 50, параграф 5 и член 68, параграф 4 от посочения регламент са задължени да увеличат броя на проверките през референтната 2022 година, но решат да приложат намаления брой проверки, предвиден в настоящия регламент, следва да прилагат този увеличен брой проверки в допълнение към намаления брой проверки, предвиден в настоящия регламент.

(8)

В регламенти за изпълнение (ЕС) № 180/2014 (8) и (ЕС) № 181/2014 (9) на Комисията се предвижда какъв да бъде броят на проверките на специфичните мерки в областта на селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и по отношение на малките острови в Егейско море. Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, които засягат и най-отдалечените региони на Съюза, както и малките острови в Егейско море, е целесъобразно да се предвиди дерогация от посочените регламенти, като се разшири възможността да се използват нови технологии за алтернативни доказателствени източници и се адаптира броят на проверките на място за 2022 г. Въпреки това, за да се запази превантивният ефект на проверките съгласно регламенти за изпълнение (ЕС) № 180/2014 и (ЕС) № 181/2014, следва да бъде запазено задължението за увеличаване на броя на проверките в съответствие с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Поради това държавите членки, които съгласно член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 са задължени да увеличат броя на проверките през референтната 2022 година, но решат да приложат намаления брой проверки, предвиден в настоящия регламент, следва да прилагат този увеличен брой проверки в допълнение към посочения намален брой проверки.

(9)

В член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията (10) се предвижда държавите членки да проверяват, включително на място, спазването на критериите за признаване на организациите или асоциациите на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците. Поради мерките, предприети в отговор на пандемията от COVID-19, проверките на място във връзка с критериите за признаване не следва да се прилагат през 2022 г.

(10)

В член 27, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 извадката за годишните проверки на място се определя на поне 30 % от общия размер на помощта, за която са подадени заявления. Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, е възможно държавите членки да не са в състояние да спазят посочените изисквания и поради това следва да им се позволи да извършват по-малък процент от тези проверки през 2022 г.

(11)

Наред с това в член 27, параграф 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 се предвижда, че за действията във връзка с индивидуални стопанства на членове на организации на производители, обхванати от извадката по член 27, параграф 2 от същия регламент, се извършва поне едно посещение, за да се провери тяхното изпълнение. Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, е възможно държавите членки да не са в състояние да спазят посочените изисквания и поради това през 2022 г. спрямо тях следва да не се прилагат изискванията за честотата на посещенията в индивидуални стопанства на организациите на производители.

(12)

В член 29, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 се предвижда, че проверките на първо ниво на операциите по изтегляне от пазара трябва да обхващат 100 % от количеството на изтеглените от пазара продукти, с изключение на предназначените за безплатно разпространение продукти, от които съгласно член 29, параграф 3 от същия регламент държавите членки могат да проверят по-малък процент, който да не е по-нисък от 10 % от засегнатите количества през пазарната година на съответната организация на производители. Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, е възможно държавите членки да не са в състояние да спазят посоченото изискване и следва да им бъде позволено през 2022 г. да проверяват по-малък процент, който да не е по-нисък от 10 % от засегнатите количества през пазарната година на съответната организация на производители, също и за всички останали изтеглени от пазара продукти, независимо от планираното им предназначение.

(13)

В член 30, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 се предвижда, че всяка проверка включва извадка, представляваща най-малко 5 % от количествата, изтеглени от пазара от организацията на производители през пазарната година. Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, е възможно държавите членки да не са в състояние да спазят посоченото изискване и следва да им бъде позволено през 2022 г. да използват извадки, представляващи най-малко 3 % от количествата, изтеглени от пазара от организацията на производители през пазарната 2020 година.

(14)

Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, за държавите членки ще продължи да бъде практически трудно да извършат през 2022 г. проверките на място на годишните заявления за помощ, проверките на първо и второ ниво на операциите по изтегляне от пазара и проверките на събиране на реколтата на зелено и небране на реколтата, определени съответно в член 27, параграфи 2 и 7, член 29, параграф 2, член 30, параграф 3 и член 31, параграф и 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892. Затова на държавите членки следва да се позволи да определят проверки, които са равнозначни на проверки на място, като например геомаркирани снимки, снимки с посочени дати, доклади от наблюдението с дронове с посочени дати, административни проверки или видеоконференции с бенефициерите.

(15)

Поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, за държавите членки ще продължи да бъде практически трудно да извършат през 2022 г. систематичните и основаните на извадки проверки на място за операциите, подпомагани по членове 45—52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11). Ето защо следва да бъде предвидена дерогация от член 32, параграф 1 и от член 42, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията (12) по отношение на финансовата 2022 година, каквато вече беше въведена и по отношение на финансовата 2020 и 2021 година, за да се позволи на държавите членки да определят проверки, които са равнозначни на систематичните проверки на място, като например снимки с посочени дати, доклади от наблюдението с дронове с посочени дати, административни проверки или видеоконференции с бенефициерите, които гарантират, че са спазени правилата относно програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор преди извършването на плащанията.

(16)

За държавите членки ще бъде също така практически трудно да извършат по отношение на финансовата 2022 година и в срока, установен в член 43, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, систематичните проверки на място за операциите по събиране на реколтата на зелено, подпомагани по член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Ето защо следва да бъде въведена дерогация, която да позволи приключването на проверките да бъде отложено до 15 септември 2022 г.

(17)

В член 27, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията (13) се определя броят на пробите от прясно грозде, които да се вземат от лозята през периода, през който се прибира реколтата от съответния парцел, за целите на създаването на аналитичната база данни за изотопни данни, посочена в член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (14). Когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки продължават да са възпрепятствани да извършват такива проверки, следва да бъде им позволено да приложат дерогация от минималния брой на пробите.

(18)

Съгласно член 31, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 държавите членки са длъжни да извършват годишни проверки на място на най-малко 5 % от всички лозари, вписани в лозарския регистър. Тъй като поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, извършването на такива проверки в няколко произвеждащи вино държави членки продължава да е практически трудно, този процент следва да бъде намален за 2022 г. Поради същата причина на държавите членки следва да бъде позволено временно да преустановят през 2022 г. систематичните проверки на място, посочени в член 31, параграф 2, буква в) от посочения регламент, които трябва да се извършат в засадените с лозя площи, невключени в нито едно досие на лозар.

(19)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията (15) по отношение на работните програми за подпомагане на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини се съдържат правила за проверките на място, за да се установи дали са изпълнени условията за предоставяне на финансиране от Съюза. Мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, може да доведат до трудности при извършването на тези проверки по изискванията на член 6 от посочения регламент. Поради това е уместно на държавите членки да се предостави възможност за гъвкавост, като се позволи замяната на проверките на място през календарната 2022 година с алтернативни проверки.

(20)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията (16) по отношение на помощта в сектора на пчеларството се съдържат правила относно текущото наблюдение и проверките във връзка с правилното изпълнение на националните програми за пчеларството, действително направените разходи и точния брой на кошерите, докладван от пчеларите. В съответствие с член 8, параграф 3 от посочения регламент държавите членки трябва да гарантират, че най-малко 5 % от заявителите за подпомагане по техните програми за пчеларството се подлагат на проверки на място. Мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, може да създадат затруднения при извършването на необходимия брой проверки на място за достигане на този праг. Поради това е уместно на държавите членки да се предостави възможност за гъвкавост чрез въвеждане на дерогация от това изискване. Тази дерогация обаче не следва да води до нарастване на риска от неправомерни плащания. Поради това намаляването на броя на проверките на място следва да се компенсира, доколкото е възможно, с алтернативни проверки.

(21)

Поради предишните варианти за гъвкавост, които бяха предложени на държавите членки през последните две години във връзка с увеличаването на броя на проверките, е важно да се възстанови първоначалното правило, което има значителен възпиращ ефект, и да се поясни годината, която следва да се вземе предвид при определянето на увеличението на броя на проверките в съответствие с член 35, член 50, параграф 5 и член 68, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. С оглед на възможните промени, въведени от държавите членки в техните процедури за контрол след откриването на случаи на неспазване, не се счита за целесъобразно прилагането на коригиращи механизми по отношение на случаите на неспазване, констатирани по време на проверките, свързани с референтната 2019 година, а следва да се вземе предвид последната година. Поради това е необходимо да се изменят членове 3, 5 и 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/725.

(22)

Дерогациите от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) № 615/2014 и (ЕС) 2015/1368, предвидени в настоящия регламент, следва да позволят на държавите членки да избегнат закъсненията при мерките за контрол и при обработката на заявленията за помощ и съответно да избегнат закъснения при плащанията за бенефициерите за 2022 г. Задължително е обаче посочените дерогации да не са в разрез с доброто финансово управление и с изискването за достатъчна степен на увереност. От своя страна, държавите членки, които използват тези дерогации, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да се избегнат надплащания и да се пристъпи към възстановяване на неправомерно платените суми. Също така използването на тези дерогации следва да бъде включено в декларацията за управлението, предвидена в член 7, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за финансовата 2022 и 2023 година.

(23)

С цел да се осигури гладкото изпълнение на мерките, предвидени в настоящия регламент, които са необходими, за да могат държавите членки да организират кампании за контрол при спазване на мерките във връзка с пандемията от COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага с обратно действие, за да се даде възможност на държавите членки да изпълнят предвидените промени от началото на съответните кампании за контрол: мерките в глави I и II и в глава III, раздели 3 и 4 следва да се прилагат от 1 януари 2022 г., което съответства на референтната година в интегрираната система за администриране и контрол или на календарната година по отношение на мерките за развитие на селските райони, необвързани с площ и животни, и на мерките в лозаро-винарския сектор; мерките в глава III, раздели 1 и 2 следва да се прилагат от 16 октомври 2021 г., което съответства на финансовата година; мерките в глава III, раздел 5 следва да се прилагат от 1 август 2021 г., което съответства на пчеларската година.

(24)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове, Комитета за директните плащания, Комитета за развитие на селските райони и Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ДЕРОГАЦИИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 809/2014

Член 1

Чрез дерогация от член 24, параграф 4, член 48, параграф 5, член 49, параграф 1, член 52, параграф 1, член 60, параграф 2, трета алинея и член 71, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, за проверките, които трябва да се извършват съответно за референтната 2022 година или календарната 2022 година, държавите членки могат да решат изцяло да заменят физическите проверки по силата на посочения регламент, и по-специално посещенията на терен и проверките на място, с фотоинтерпретиране на сателитни или въздушни ортоснимки или използването на нови технологии, като например геомаркирани снимки, или други относими доказателства, включително документални доказателства, представени от бенефициера по искане на компетентния орган, даващи възможност да се направят категорични заключения, които да са удовлетворителни за компетентния орган.

Ако посещенията на място на операцията, получила подпомагане, или на инвестиционния обект по член 48, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 не може да бъдат заменени с относими документални доказателства, държавите членки осъществяват посочените посещения след извършване на окончателното плащане.

Член 2

Чрез дерогация от член 26, параграф 4 и член 42, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки не са в състояние да извършват проверки на място съгласно графика, заложен в посочените разпоредби, а алтернативните методи, включително използването на нови технологии, не осигуряват необходимите доказателства, държавите членки могат да решат да извършат тези проверки за референтната 2022 година или съответно календарната 2022 година по всяко време на годината, доколкото те продължават да дават възможност за проверка на условията за допустимост.

Член 3

1.   Когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки не са в състояние да извършват проверки на място през референтната 2022 година или съответно календарната 2022 година в съответствие с изискванията на членове 30—33, член 40а, параграф 1, първа алинея, буква в), член 40а, параграф 2, буква б), член 50, параграф 1, първа алинея, член 52, параграф 2, член 60, параграф 2, трета алинея и член 68, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, държавите членки могат да решат да приложат правилата, съдържащи се съответно в параграфи 2—10 от настоящия член.

2.   Чрез дерогация от член 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през референтната 2022 година броят на проверките трябва да отговаря най-малко на:

а)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ;

б)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за преразпределителното плащане;

в)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането за райони с природни ограничения;

г)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането за млади земеделски стопани;

д)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащанията, свързани с площ, по доброволното обвързано с производството подпомагане;

е)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането по схемата за дребни земеделски стопани;

ж)

10 % от декларираните площи за производство на коноп;

з)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи за специалното плащане за памук.

Държавите членки, които вече са взели решение да намалят броя на проверките за някои схеми на 3 % в съответствие с член 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, могат допълнително да намалят посочените в настоящия параграф проценти за тези схеми на 1 %. Държавите членки, които са въвели система за предварително одобрение на отглеждането на коноп в съответствие с член 36, параграф 6 от посочения регламент, не намаляват допълнително броя на проверките под 10 %.

3.   Чрез дерогация от член 31 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през референтната 2022 година броят на проверките трябва да отговаря най-малко на:

а)

3 % от всички бенефициери, от които се изисква спазване на земеделските практики, благоприятни за климата и околната среда;

б)

1 % от:

i)

всички бенефициери, отговарящи на условията за плащането за екологизиране, които са освободени от задълженията за диверсификация на културите и задълженията във връзка с екологично насочените площи поради недостигане на праговете, посочени в членове 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за които не се отнасят задълженията, посочени в член 45 от същия регламент;

ii)

или — през годините, през които в дадена държава членка не се прилага член 44 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията (17) — бенефициерите, отговарящи на условията за плащането за екологизиране, които са освободени от задълженията за диверсификация на културите и задълженията във връзка с екологично насочените площи поради недостигане на праговете, посочени в членове 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за които не се отнасят задълженията, посочени в член 45, параграф 1 от същия регламент;

в)

3 % от всички бенефициери, които са длъжни да спазват практиките за екологизиране и които използват национални или регионални схеми за сертифициране на екологичните практики, посочени в член 43, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Същевременно броят на проверките, посочен в първата алинея, буква а), трябва да обхваща най-малко 3 % от всички бенефициери, имащи райони с постоянно затревени площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (18) или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19), и екологично чувствителните зони, посочени в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

4.   Чрез дерогация от член 32 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през референтната 2022 година броят на проверките трябва да отговаря най-малко на:

а)

3 % от всички бенефициери, кандидатстващи по мерките за развитие на селските райони;

б)

3 % от всички колективи, които подават колективно искане.

Броят на проверките, посочен в първата алинея, буква а), за мерките, предвидени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (20), в размер на 3 % трябва да се постигне на равнището на отделната мярка.

5.   Чрез дерогация от член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през референтната 2022 година броят на проверките трябва да е най-малко 3 % от всички бенефициери, кандидатстващи по схемите за помощ за животни, като се обхващат поне 3 % от животните.

6.   Чрез дерогация от член 40а, параграф 1, първа алинея, буква в), първото изречение от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 съответните проверки, свързани с критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, се извършват за най-малко 3 % от съответните бенефициери.

7.   Чрез дерогация от член 40а, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 проверките на съдържанието на тетрахидроканабинол в конопа се извършват за най-малко 10 % от площта.

8.   Чрез дерогация от член 50, параграф 1, първа алинея и член 60, параграф 2, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през календарната 2022 година броят на проверките трябва да отговаря най-малко на 3 %.

9.   Чрез дерогация от член 52, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през календарната 2022 година броят на последващите проверки трябва да отговаря най-малко на 0,6 %.

10.   Чрез дерогация от член 68, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 през референтната 2022 година минималният брой на проверките за кръстосано съответствие трябва да е 0,5 %.

ГЛАВА II

ДЕРОГАЦИИ ОТ СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ РЕГИОНИ НА СЪЮЗА И МАЛКИТЕ ОСТРОВИ В ЕГЕЙСКО МОРЕ

РАЗДЕЛ 1

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 16, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки не са в състояние да извършват физически проверки в най-отдалечените региони в съответствие с правилата в посочената разпоредба, през 2022 г. държавите членки могат да решат да организират физически проверки в съответствие с правилата по параграф 2 от настоящия член.

2.   Физическите проверки, извършвани в съответния най-отдалечен регион по отношение на вноса, въвеждането, износа и експедицията на селскостопански продукти, включват представителна извадка с обем от най-малко 3 % от лицензиите и сертификатите, представяни в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014.

3.   Чрез дерогация от член 22 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки не са в състояние да извършват проверки на място в най-отдалечените региони в съответствие с правилата в посочения член, през 2022 г. държавите членки могат да решат да организират проверки на място в съответствие с правилата по параграф 4 от настоящия член.

4.   Въз основа на анализ на риска в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 компетентните органи извършват проверки на място върху извадка от най-малко 3 % от заявленията за помощ. Освен това извадката трябва да представлява най-малко 3 % от сумите, обхванати от помощта за всяко действие.

5.   Чрез дерогация от член 16, параграф 2 и член 22 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014, когато поради въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки държавите членки не са в състояние да извършват проверки на място по отношение на специфичните мерки в полза на най-отдалечените региони в съответствие с правилата, определени в посочените разпоредби за 2022 г., държавите членки могат да решат:

а)

да заменят проверките на място с използването на нови технологии, включително геомаркирани снимки, снимки с посочена дата, доклади от наблюдение с дронове с посочени дати, видеоконференции с бенефициерите или всякакви относими документни доказателства, които биха могли да бъдат от помощ при проверката на правилното изпълнение на мерките;

б)

да извършват тези проверки по всяко време на годината, доколкото те продължават да дават възможност за проверка на условията за допустимост, включително след извършване на окончателното плащане.

РАЗДЕЛ 2

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 13, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, Гърция не е в състояние да извършва физически проверки в съответствие с правилата в посочената разпоредба, през 2022 г. Гърция може да реши да организира физически проверки в съответствие с правилата по параграф 2 от настоящия член.

2.   Физическите проверки, извършвани на малките острови в Егейско море при въвеждане на селскостопански продукти, включват представителна извадка с обем от най-малко 3 % от сертификатите, представяни в съответствие с член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014. Физическите проверки, осъществявани на малките острови в Егейско море при износа или експедицията, предвидени в раздел 3 от посочения регламент, включват представителна извадка с обем от най-малко 3 % от операциите, въз основа на профилите на риска, изготвени от Гърция.

3.   Чрез дерогация от член 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, Гърция не е в състояние да извършва проверки на място в съответствие с правилата в посочения член, през 2022 г. Гърция може да реши да организира проверки на място в съответствие с правилата по параграф 4 от настоящия член.

4.   Въз основа на анализ на риска в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014 компетентните органи извършват проверки на място върху извадка от най-малко 3 % от заявленията за помощ по отношение на всяко действие. Освен това извадката трябва да представлява най-малко 3 % от сумите, обхванати от помощта за всяко действие.

5.   Чрез дерогация от член 13, параграф 2 и член 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014, когато поради въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки Гърция не е в състояние да извършва проверки на място по отношение на специфичните мерки в полза на малките острови в Егейско море в съответствие с правилата, определени в посочените разпоредби за 2022 г., Гърция може да реши:

а)

да заменят проверките на място с използването на нови технологии, включително геомаркирани снимки, снимки с посочена дата, доклади от наблюдение с дронове с посочени дати, видеоконференции с бенефициерите или всякакви относими документни доказателства, които биха могли да бъдат от помощ при проверката на правилното изпълнение на мерките;

б)

да извършват тези проверки по всяко време на годината, доколкото те продължават да дават възможност за проверка на условията за допустимост, включително след извършване на окончателното плащане.

ГЛАВА III

ДЕРОГАЦИИ ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 проверките на място във връзка с критериите за признаване не се прилагат през 2022 г.

2.   Чрез дерогация от член 27, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 през 2022 г. проверките на място по член 27 от посочения регламент се извършват върху извадка, представляваща най-малко 10 % от общия размер на помощта, за която са подадени заявления през 2021 г.;

3.   Чрез дерогация от член 27, параграф 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 правилото, че за действията във връзка с индивидуални стопанства на членове на организации на производители, обхванати от извадката по член 27, параграф 2 от посочения регламент, се извършва поне едно посещение на мястото на изпълнение на действието, за да се провери изпълнението му, не се прилага за проверките на място, извършвани през 2022 г.

4.   Чрез дерогация от член 29, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 през 2022 г. държавите членки могат да проверят от всички изтеглени от пазара продукти, независимо от тяхното планирано предназначение, по-малък процент от този в посочената разпоредба, при условие че той не е по-нисък от 10 % от засегнатите количества през пазарната година на съответната организация на производители.

5.   Чрез дерогация от член 30, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 през 2022 г. всяка проверка включва извадка, представляваща най-малко 3 % от количествата, изтеглени от пазара от организацията на производители през пазарната 2021 година.

6.   Чрез дерогация от член 27, параграфи 2 и 7, член 29, параграф 2, член 30, параграф 3 и член 31, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 през 2022 година, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват проверки на място в съответствие с посочените разпоредби, проверките на място може да се заменят с други видове проверки, определени от държавите членки, като например геомаркирани снимки, снимки с посочени дати, доклади от наблюдението с дронове с посочени дати, административни проверки или видеоконференции с бенефициерите.

РАЗДЕЛ 2

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 32, параграф 1 и член 42, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 през финансовата 2022 година, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват проверки на място в съответствие с посочените разпоредби, проверките може да се заменят с други видове проверки, определени от държавите членки, като например снимки с посочени дати, доклади от наблюдението с дронове с посочени дати, административни проверки или видеоконференции с бенефициерите, гарантиращи спазването на правилата относно програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

2.   Чрез дерогация от член 43, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 през финансовата 2022 година, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват проверки на място в съответствие с тази разпоредба, проверките на операциите по събиране на реколтата на зелено се извършват до 15 септември 2022 г.

РАЗДЕЛ 3

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 27, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки по време на периода на прибиране на реколтата от грозде през 2022 г. да събират и преработват прясно грозде в степента, необходима, за да достигнат броя на пробите по част II от приложение III към посочения регламент, държавите членки могат да прилагат дерогация от този брой проби.

2.   Чрез дерогация от член 31, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват проверки на място през 2022 г. в съответствие с тази разпоредба, държавите членки извършват тези проверки най-малко на 3 % от всички вписани в лозарския регистър лозари.

3.   Чрез дерогация от член 31, параграф 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 през 2022 г. държавите членки могат временно да преустановят систематичните проверки на място, извършвани в засадените с лозя площи, които не са включени в нито едно досие на лозар, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват тези проверки.

РАЗДЕЛ 4

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014

Член 9

Чрез дерогация от член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, когато въведените във връзка с пандемията от COVID-19 мерки възпрепятстват държавите членки да извършват своевременно през календарната 2022 година проверките на място, държавите членки могат да решат да заменят частично или изцяло проверките на място с административни проверки или с относими доказателства, включително геомаркирани снимки, видеоразговори или други доказателства в електронен формат.

РАЗДЕЛ 5

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368

Член 10

Чрез дерогация от член 8, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 през пчеларската 2022 година държавите членки могат да решат да се отклонят от прага от 5 % по отношение на проверките на място на заявителите за подпомагане в рамките на своята програма за пчеларството, при условие че заменят планираните проверки на място с алтернативни проверки, като изискват снимки, видеоразговори или чрез други средства, които могат да послужат за доказателство при проверка на правилното изпълнение на мерките, включени в програмата за пчеларството.

ГЛАВА IV

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/725

Член 11

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/725 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Чрез дерогация от член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 държавите членки могат да решат да не прилагат увеличението на броя на проверките, което е трябвало да бъде приложено през референтната 2021 година за схемите за помощ и мерките за подпомагане, посочени в параграфи 2—5 от настоящия член.“;

б)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Чрез дерогация от член 50, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 държавите членки могат да решат да не прилагат увеличението на броя на проверките, което е трябвало да бъде приложено през календарната 2021 година за схемите за помощ и мерките за подпомагане, посочени в параграфи 2—5 от настоящия член.“;

в)

параграф 13 се заменя със следното:

„13.   Чрез дерогация от член 68, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 държавите членки могат да решат да не прилагат увеличението на броя на проверките, което е трябвало да бъде приложено през референтната 2021 година.“;

2.

В член 5 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Чрез дерогация от член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки могат да решат да не прилагат увеличението на броя на проверките, което е трябвало да бъде приложено през референтната 2021 година за схемите за помощ и мерките за подпомагане, посочени в параграфи 1—5 от настоящия член.“;

3.

В член 6 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Чрез дерогация от член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Гърция може да реши да не прилага увеличението на броя на проверките, което е трябвало да бъде приложено през референтната 2021 година за схемите за помощ и мерките за подпомагане, посочени в параграфи 1—5 от настоящия член.“

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

За държавите членки, които прилагат разпоредбите на глави I, II и III, декларацията за управлението, която се изготвя в съответствие с член 7, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, трябва да съдържа за финансовата 2022 и 2023 година потвърждение, че са избегнати надплащания за бенефициерите и че възстановяването на неправомерно платените суми е предприето въз основа на проверка на цялата необходима информация.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Глави I и II, глава III, раздели 3 и 4 и глава IV се прилагат от 1 януари 2022 г.

Глава III, раздели 1 и 2 се прилагат от 16 октомври 2021 г.

Глава III, раздел 5 се прилага от 1 август 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 на Комисията от 16 април 2020 г. за дерогация по отношение на 2020 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) 2017/39, (ЕС) 2015/1368 и (ЕС) 2016/1240 по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика (ОВ L 119, 17.4.2020 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/725 на Комисията от 4 май 2021 г. за дерогация по отношение на 2021 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) № 615/2014 и (ЕС) 2015/1368 по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика (ОВ L 155, 5.5.2021 г., стр. 8).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(7)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза (ОВ L 63, 4.3.2014 г., стр. 13).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (ОВ L 63, 4.3.2014 г., стр. 53).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 57).

(11)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 23).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 60).

(14)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).

(15)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията от 6 юни 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на работните програми за подпомагане на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 95).

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията от 6 август 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството (ОВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 9).

(17)  Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1).

(18)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(19)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(20)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).


15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1217 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

През 2013 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 (2), в който се предвиждат приспадания от отпуснатата на Испания за 2013 г. квота за скумрия в участък 8c на ICES, подзони 9 и 10 на ICES и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1, както и от квотата за хамсия в подзона 8 на ICES, поради прекомерния риболов на квотата за скумрия през 2009 г.

(2)

През 2021 г. извършеният от испанските риболовни кораби улов е бил с 3 400 тона по-малко от размера на съответната квота за скумрия, в резултат на което натискът върху този запас е бил по-слаб в сравнение с максималното разрешено количество на определените за същата година възможности за риболов. Испания поиска това количество неизвършен улов да бъде взето предвид при приспаданията за 2021 г. и да бъдат съответно намалени приспаданията за 2022 г. и 2023 г., предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013. Във връзка с това количествата на приспаданията за 2021 г., 2022 г. и 2023 г., определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013, следва да бъдат съответно адаптирани.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 на Комисията от 5 март 2013 г. за приспадане на прекомерния риболов в рамките на определена квота за скумрия през 2009 г. от някои риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2013 г. и за следващите години (ОВ L 62, 6.3.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Запас

Първоначална квота 2009 г.

Адаптирана квота 2009 г.

Установен улов 2009 г.

Разлика между квотата и улова (прекомерен улов)

Приспадане 2013 г.

Приспадане 2014 г.

Приспадане 2015 г.

Приспадане 2016 г.

Приспадане 2017 г.

Приспадане 2018 г.

Приспадане 2019 г.

Приспадане 2020 г.

Приспадане 2021 г.

Приспадане 2022 г.

Приспадане 2023 г.

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

7 762

3 328

8 944

2 411

0

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  По отношение на хамсията годината следва да се разбира като риболовния сезон, започващ през въпросната година.


15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1218 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2022 година

за изменение на някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 по отношение на одобряването на статута „свободен от болест“ на някои държави членки или зони от тях по отношение на някои болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на някои болести от списъка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 31, параграф 3 и член 36, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установяват конкретни за отделните болести правила за болестите от списъка в съответствие с член 5, параграф 1 от него, и се предвижда начинът на прилагане на тези правила за различните категории болести от списъка. В Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда държавите членки да въведат задължителни програми за ликвидиране на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква б) от него, и изборни програми за ликвидиране на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква в) от него, както и тези програми да бъдат одобрявани от Комисията. В посочения регламент се предвижда също така Комисията да одобрява или отнема статута „свободен от болест“ на държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на някои болести от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви б) и в) от него.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (2) се допълва Регламент (ЕС) 2016/429 и се определят критериите за предоставяне, запазване, спиране и отнемане на статута „свободен от болест“ за държави членки или зони или компартменти от тях, както и изискванията за одобряване на задължителни или изборни програми за ликвидиране на болести в държави членки или зони или компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията (3) се установяват правила за прилагане по отношение на посочените в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 болести от списъка по животните във връзка със статута „свободен от болест“ и липсата на имунизационен статут на някои държави членки или зони или компартменти от тях и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка. По-специално в приложенията към него е съставен списък на държавите членки или зоните или компартментите от тях със статут „свободен от болест“ и се изброяват и съществуващите одобрени програми за ликвидиране. Поради променящата се епидемиологична обстановка по отношение на някои болести е необходимо да се включат в списъка нови държави членки или зони от тях със статут „свободен от болест“ и да се одобрят някои програми за ликвидиране, представени на Комисията.

(4)

По отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae и M. tuberculosis), ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ), инфекция с мукозна болест —вирусна диария по говедата (МБ-ВД) и инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) няколко държави членки наскоро са подали заявление до Комисията за статут „свободен от болест“ или за одобряване на програми за ликвидиране за цялата им територия или за част от нея.

(5)

По отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при говедата Италия е подала до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статута „свободен от болест“, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в провинция Vibo Valentia в област Calabria и провинция Teramo в област Abruzzo. Поради това посочените зони следва да бъдат включени като зони, свободни от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при говедата, в част I, глава 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(6)

По отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при овцете и козите Италия е подала до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статута „свободен от болест“, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в провинция Lecce в област Puglia. Поради това посочената зона следва да бъде включена като зона, свободна от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при овцете и козите, в част I, глава 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(7)

По отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis Италия представи на Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статута „свободен от болест“ по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в провинциите Aquila, Chieti и Teramo в област Abruzzo, в провинция Latina в област Lazio, в провинции Bari и Taranto в област Puglia и в провинция Nuoro в област Sardinia. Поради това посочените зони следва да бъдат включени като зони, свободни от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, в част I от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(8)

По отношение на инфекция с ензоотична левкоза по говедата Хърватия е подала до Комисията заявление за одобряване на програма за ликвидиране на територията си. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за одобряване на програми за ликвидиране за ЕЛГ, определени в част II, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това тази държава членка следва съответно да бъде включена в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като държава с одобрена програма за ликвидиране на ЕЛГ.

(9)

По отношение на инфекция с МБ-ВД Дания и Германия са подали до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ от инфекция с МБ-ВД, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени съответно за цялата територия на Дания и в области Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu и Fulda в Германия. Поради това посочената държава членка и посочените зони следва да бъдат включени съответно в списъка в част I от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ по отношение на инфекция с МБ-ВД.

(10)

По отношение на инфекция с МБ-ВД Ирландия е подала до Комисията заявление за одобряване на програма за ликвидиране на територията си. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за одобряване на програми за ликвидиране за МБ-ВД, определени в част II, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това тази държава членка следва съответно да бъде включена в част II от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като държава с одобрена програма за ликвидиране на МБ-ВД.

(11)

По отношение на инфекцията с вируса на болестта син език, Германия е подала до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ по отношение на болестта син език са изпълнени за цялата територия на провинциите Baden-Württemberg, Hessen и Nordrhein-Westfalen. След извършената от Комисията оценка беше установено, че тези заявления отговарят на критериите за предоставяне на статут „свободен от болест“ по отношение на инфекция с вируса на болестта син език, определени в част II, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени в списъка в част I от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ по отношение на инфекция с вируса на болестта син език.

(12)

Поради това приложения I, II, IV, VII и VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, IV, VII и VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 г. за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването на статута „свободен от болест“ и на липсата на имунизационен статут на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка ( ОВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 78).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, IV, VII и VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят, както следва:

(1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

част I се изменя, както следва:

i)

в глава 1 вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo: провинции Pescara, Teramo

Област Calabria: провинция Vibo Valentia

Област Campania: провинции Avellino, Benevento, Napoli

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche

Област Molise: провинция Campobasso

Област Piemonte

Област Puglia: провинции Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Област Sardegna

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto“

ii)

глава 2 се заменя със следното:

ГЛАВА 2

Държави членки или зони от тях със статут „свободна от болест“ по отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при популациите на овце и кози

Държава членка  ((*))

Територия

Белгия

Цялата територия

Чехия

Цялата територия

Дания

Цялата територия

Германия

Цялата територия

Естония

Цялата територия

Ирландия

Цялата територия

Испания

Цялата територия

Франция

Регион Auvergne et Rhône-Alpes

Регион Bourgogne-Franche-Comté

Регион Bretagne

Регион Centre-Val de Loire

Регион Corse

Регион Grand Est

Регион Hauts-de-France

Регион Ile-de-France

Регион Normandie

Регион Nouvelle-Aquitaine

Регион Occitanie

Регион Pays de la Loire

Регион Provence-Alpes-Côte d'Azur

Италия

Област Abruzzo

Област Calabria: провинции Catanzaro, Cosenza

Област Campania: провинция Benevento

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche

Област Molise

Област Piemonte

Област Puglia: провинции Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Област Sardegna

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto

Кипър

Цялата територия

Латвия

Цялата територия

Литва

Цялата територия

Люксембург

Цялата територия

Унгария

Цялата територия

Нидерландия

Цялата територия

Австрия

Цялата територия

Полша

Цялата територия

Португалия

Автономен регион на Азорските острови

Румъния

Цялата територия

Словения

Цялата територия

Словакия

Цялата територия

Финландия

Цялата територия

Швеция

Цялата територия

Обединено кралство (Северна Ирландия)

Северна Ирландия

б)

част II се изменя, както следва:

i)

в глава 1 вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo: провинции Aquila, Chieti

Област Basilicata

Област Calabria: провинции Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Област Campania: провинции Caserta, Salerno

Област Molise: провинция Isernia

Област Puglia: провинция Foggia, Taranto

Област Sicilia“

ii)

в глава 2 вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Basilicata

Област Calabria: провинции Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Област Campania: провинции Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Област Puglia: провинция Foggia

Област Sicilia“

(2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

част I се заменя със следното:

„ЧАСТ I

Държави членки или зони от тях със статут „свободна от болест“ по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis

Държава членка

Територия

Белгия

Цялата територия

Чехия

Цялата територия

Дания

Цялата територия

Германия

Цялата територия

Естония

Цялата територия

Испания

Автономна област Canarias

Автономна област Galicia

Автономна област País Vasco

Автономна област Principado de Asturias

Франция

Цялата територия

Италия

Област Abruzzo

Област Basilicata: провинция Matera

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio: провинции Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Област Molise

Област Piemonte

Област Puglia: провинция Bari, Taranto

Област Sardegna: Citta Metpolitana Cagliari, провинции Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto

Латвия

Цялата територия

Литва

Цялата територия

Люксембург

Цялата територия

Унгария

Цялата територия

Нидерландия

Цялата територия