EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5e2fbd16-126f-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Решение (ЕС) 2015/2099 на Комисията от 18 ноември 2015 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (нотифицирано под номер С(2015) 7891) (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

02015D2099 — BG — 20.07.2022 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2099 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2015 година

за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч

(нотифицирано под номер С(2015) 7891)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 303, 20.11.2015, p.75)

Отменено със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Решение (ЕС) 2022/1244 на Комисията от 13 юли 2022 година

L 190

141

19.7.2022

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02015D2099-20190703
Top