EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 573d8129-0f1d-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 347/2012 на Комисията от 16 април 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране

02012R0347 — BG — 06.07.2022 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2012 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране

(ОВ L 109, 21.4.2012, p.1)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година

L 325

1

16.12.2019

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429
Top