EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 476f7758-af17-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/46 на Комисията от 14 януари 2015 година за разрешаване на употребата на диклазурил като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване и токачки за угояване и разплод (притежател на разрешението Huvepharma NV) (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

02015R0046 — BG — 28.12.2023 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/46 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2015 година

за разрешаване на употребата на диклазурил като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване и токачки за угояване и разплод (притежател на разрешението Huvepharma NV)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 009, 15.1.2015 г., стp. 5)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2733 НА КОМИСИЯТА  от 7 декември 2023 година

  L 

1

8.12.2023
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/46 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2015 година

за разрешаване на употребата на диклазурил като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване и токачки за угояване и разплод (притежател на разрешението Huvepharma NV)

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на диклазурил, CAS номер 101831-37-2, който принадлежи към категорията добавки „кокцидиостатици и хистомоностатици“, при спазване на условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕИдентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) в съответните храни от животински произход

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Кокцидиостатици и хистомоностатици

51775

Huvepharma NV

Диклазурил 0,5 g/100 g (Coxiril)

Състав на добавката

Диклазурил: 5 g/kg.

Скорбяла: 15 g/kg.

Пшенично брашно: 700 g/kg.

Калциев карбонат: 280 g/kg.

Характеристика на активното вещество

Диклазурил, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-хлорофенил[2,6-дихлоро-4- (2,3,4,5- тетрахидро-3,5-диоксо-1,2,4-триазин-2- ил)фенил]ацетонитрил,

CAS номер: 101831-37-2.

Примес D (1): ≤ 0,1 %.

Други примеси: ≤ 0,5 %.

Общо примеси: ≤ 1,5 %.

Метод за анализ (2)

За определяне на диклазурил във фуражите: високоефективна обратнофазова течна хроматография (HPLC) с помощта на UV детекция при 280 nm (Регламент (ЕО) № 152/2009) (3).

Пилета за угояване

Пуйки за угояване

Токачки за угояване и за разплод

0,8

1,2

1.  Добавката се смесва с комбинирани фуражи под формата на премикс.

2.  Диклазурил следва да не се смесва с други кокцидиостатици.

3.  Мерки за безопасност: носене на средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

4.  Притежателят на разрешението следва да проведе програма за наблюдение след пускането на пазара относно резистентността към бактерии и Eimeria spp.

4 февруари 2025 г.

►M1

 Регламент (ЕС) № 37/2010 

(4)  ◄

— 1 500 μg диклазурил/kg черен дроб (пресен);

— 1 000 μg диклазурил/kg бъбрек (пресен);

— 500 μg диклазурил/kg мускул (пресен);

— 500 μg диклазурил/kg кожа/мастна тъкан (пресни).

(1)   

Европейска фармакопея, монография 1718 (Диклазурил за ветеринарна употреба).

(2)   

Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)   

Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).

(4)   

Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1).

Top