EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 40cfd58d-b480-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на система за информация за устойчивостта на земеделските стопанства (кодифицирана версия)

02009R1217 — BG — 01.01.2024 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►M7   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 г.

за създаване на система за информация за устойчивостта на земеделските стопанства ◄

(кодифицирана версия)

(ОВ L 328, 15.12.2009 г., стp. 27)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 737/2011 НА КОМИСИЯТА  от 26 юли 2011 година

  L 195

42

27.7.2011

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА  от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1318/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 22 октомври 2013 година

  L 340

1

17.12.2013

►M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2278 НА КОМИСИЯТА  от 4 септември 2017 година

  L 328

1

12.12.2017

►M5

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2497 НА КОМИСИЯТА  от 12 октомври 2022 година

  L 325

13

20.12.2022

►M6

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2514 НА КОМИСИЯТА  от 7 септември 2023 година

  L 

1

15.11.2023

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2674 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 22 ноември 2023 година

  L 

1

29.11.2023
▼B

▼M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 г.

за създаване на система за информация за устойчивостта на земеделските стопанства

▼B

(кодифицирана версия)ГЛАВА I

▼M7

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 1

1.  
За да се отговори на нуждите на общата селскостопанска политика (ОСП), включително оценката на нейното въздействие върху земеделския отрасъл, се създава система за информация за устойчивостта на земеделските стопанства (наричана по-нататък „СИУЗС“) с цел събиране и анализ на данни за устойчивостта на равнище земеделско стопанство, обхващащи икономическите, екологичните и социалните измерения (наричани по-нататък „данни по СИУЗС“). Данните по СИУЗС могат да се използват, за да се допринесе за оценката на допълнителните аспекти, свързани с устойчивостта на селското стопанство в Съюза, и за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено селското стопанство в Съюза.
2.  

Данните по СИУЗС обхващат темите, посочени в приложение –I. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 19а, изменящ приложение –I, с цел да изменя тези теми или да добавя нови. При упражняване на правомощието си да приема тези делегирани актове, Комисията:

а) 

гарантира, че делегираните актове са надлежно обосновани и не създават съществена допълнителна тежест за държавите членки или за отчетните стопанства;

б) 

извършва анализи на целесъобразността, осъществимостта и пропорционалността на такова изменение, включително наличието и качеството на подходящи източници на данни, по-специално съответните административни източници, и надлежно взема предвид резултатите от тези анализи;

в) 

гарантира, че добавените нови теми са свързани с целите на ОСП;

г) 

не добавя нови теми до 20 декември 2028 г.;

д) 

приема тези делегирани актове, когато се добавят нови теми, най-малко една година преди датата на прилагането на съответния акт за изпълнение, посочен в член 8, параграф 4.

3.  
Данните по СИУЗС и данните от други набори от данни, посочени в член 4а, се използват за извършване на анализи на състоянието на устойчивостта на селското стопанство в Съюза, включително във формат, позволяващ сравнителен анализ. Комисията прави обществено достояние резултатите от тези анализи под формата на обобщени и анонимизирани данни по СИУЗС. Тези данни могат да се използват за предоставяне на информация за сравнителен анализ или съвети на земеделските стопани с цел да се улесни управлението на стопанствата и да се подобри тяхната устойчивост. Публикуването на резултатите и използването на данни за целите на сравнителния анализ или предоставянето на съвети се извършва в съответствие с член 16.
4.  
Държавите членки могат да решат да използват данните по СИУЗС като източник на данни, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2022/2379 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), в приложение I към Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) или в други актове, приети въз основа на член 338, параграф 1 от ДФЕС.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице, чието стопанство е разположено в Съюза;

2) 

„земеделско стопанство“ или „стопанство“ означава отделна единица, както от техническа, така и от икономическа гледна точка, която има единно управление и която извършва икономически дейности в селското стопанство в обичайния смисъл на тези понятия в контекста на земеделските изследвания и преброявания на Съюза;

3) 

„категория стопанства“ означава група от стопанства, които принадлежат към една и съща категория, що се отнася до типа земеделие и икономическия размер по смисъла на типологията на Съюза за стопанствата, посочен в член 5б;

4) 

„отчетно стопанство“ означава всяко стопанство, което съставя земеделски статистически отчет за целите на СИУЗС;

5) 

„земеделски статистически отчет“ означава формулярът, който трябва да бъде попълнен или вече е попълнен, с данни за отчетното стопанство, с изключение на връзките и данните, посочени в член 4а, параграф 1;

6) 

„район от системата за информация за устойчивостта на земеделските стопанства“ или „район по СИУЗС“ означава територията на държава членка или част от нея, с определени граници с оглед подбора на отчетните стопанства; списък на тези райони е даден в приложение I“;

7) 

„събирач на данни“ означава орган за връзка или субект, на който органът за връзка е възложил събирането на данни по СИУЗС;

8) 

„стандартна продукция“ означава стандартна стойност на брутното производство;

9) 

„лични данни“ означава лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ) и в член 3, точка 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

10) 

„индивидуални данни“ означава данни, свързани с отчетно стопанство, които позволяват пряко или косвено идентифициране на стопанството или земеделския стопанин и които могат да бъдат лични данни или данни относно юридически лица;

11) 

„анонимизирани данни“ означава данни във форма, която не позволява пряко или косвено идентифициране на физически или юридически лица;

12) 

„псевдонимизирани данни“ означава индивидуални данни, които вече не може да бъдат свързани с конкретно физическо или юридическо лице, без да се използва допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не са свързани с физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

13) 

„обобщени данни“ означава изходящите данни, получени в резултат на комбиниране или изчисления въз основа на данни, свързани с няколко отчетни стопанства.

Член 3

С цел да се гарантира, че списъкът на районите от СИУЗС може да се актуализира по искане на държава членка, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а за изменението на приложение I във връзка със списъка на районите от СИУЗС по държави членки.

▼B

ГЛАВА II

▼M7

ДАННИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ И СВЪРЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Член 4

1.  
Земеделските статистически отчети се съставят посредством изследвания, за които държавите членки могат да използват, когато е уместно, данни от източниците на данни, посочени в параграф 2, и други приложими източници на данни, както и методи за компилиране на данни или иновативни подходи за обмен и компилиране на данни.
2.  

Органите за връзка имат право на безплатен достъп и използване на следните източници на данни:

а) 

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена съгласно Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 );

б) 

системата за идентификация и регистрация на отглеждани сухоземни животни, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 );

в) 

лозарския регистър, поддържан в съответствие с член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 );

г) 

регистрите в сектора на биологичното земеделие, създадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 );

д) 

данните на държавите членки за извършване на мониторинга и оценката на стратегическите планове по ОСП (ДМО), получени в съответствие с акта за изпълнение, приет въз основа на член 133 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 );

е) 

когато е приложимо, данните на равнище земеделско стопанство, събрани за съставянето на програмите за действие съгласно член 5 от Директива 91/676/ЕИО на Съвета ( 11 );

ж) 

всеки друг приложим източник на данни, достъпен за органите на държавите членки.

3.  
Държавите членки гарантират, че органите за връзка имат право на достъп и използване на източниците на данни, посочени в параграф 2. За тази цел държавите членки могат да създадат необходимите механизми за сътрудничество, които да улесняват ефективния достъп до тези източници на данни и използването им. Правото на достъп и ползване се предоставя, когато органът за връзка делегира задачи на юридически или физически лица, които те изпълняват от негово име.
4.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а за изменение на параграф 2 от настоящия член чрез добавяне на нови подходящи източници на данни, установени от правото на Съюза.

▼M7

Член 4а

1.  

В допълнение към земеделския статистически отчет държавите членки определят връзките между отчетното стопанство и идентификаторите, отнасящи се до това стопанство, в следните набори от данни:

а) 

ДМО;

б) 

ИСАК.

Държавите членки изпращат на Комисията или тези връзки, или директно данните, свързани с отчетното стопанство, в наборите от данни, посочени в първа алинея, различни от идентификаторите. Държавите членки, които изпращат данните директно, предоставят номера в СИУЗС на отчетното стопанство.

2.  

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а за изменение на списъка на наборите от данни, посочени в параграф 1 от настоящия член, и за добавяне на нови подходящи и целесъобразни набори от данни. При упражняване на правомощието си да приема тези делегирани актове Комисията:

а) 

гарантира, че делегираните актове са надлежно обосновани и не създават съществена допълнителна тежест за държавите членки или за отчетните стопанства;

б) 

извършва анализи на целесъобразността, осъществимостта, пропорционалността и качеството на тези набори от данни и надлежно взема предвид резултатите от тези анализи.

3.  
Комисията приема актове за изпълнение, в които се изброяват данните, които трябва да бъдат извлечени от посочените в параграф 1 от настоящия член набори от данни, както и за определяне на подробни правила относно техническите спецификации и сроковете за предаване на данните между държавите членки и Комисията. Тези данни са свързани с целта на настоящия регламент, посочена в член 1, и с една или повече от темите, посочени в приложение –I. При приемането на тези актове за изпълнение Комисията взема предвид целесъобразността на тези данни и осъществимостта на извличането на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.
4.  
Комисията изготвя и предоставя на държавите членки технически насоки относно методиката за извличане на съответните данни.

▼M7

Член 5

1.  
Полето на изследване обхваща стопанствата с икономически размер, равен на или по-голям от прага, отговарящ на една от долните граници на класовете икономически размер от типологията на Съюза за стопанствата, посочени в член 5б.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а, за да допълва настоящия регламент с правилата за установяването на прага, посочен в първата алинея от настоящия параграф. Тези правила гарантират, че стопанствата с по-малък икономически размер са адекватно представени в плановете за подбор на отчетни стопанства, изготвени от държавите членки в съответствие с член 5а.

Въз основа на получените от държавите членки данни и информация Комисията приема актове за изпълнение за установяването на прага, посочен в първата алинея от настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

2.  

За да отговаря на изискванията за отчетно стопанство, стопанството трябва да:

а) 

попада в полето на изследването, посочено в параграф 1;

б) 

бъде представително, заедно с останалите стопанства и на равнището на всеки район от СИУЗС за полето на изследване.

3.  
Държавите членки могат да приемат национални правила за насърчаване на участието в изследванията.

В изключителни случаи държавите членки могат също така да приемат правила за справяне с възможни случаи, в които броят на отчетните стопанства, определен в плана за подбор на отчетни стопанства, вероятно няма да бъде достигнат. Тези правила обаче не предвиждат санкции за земеделските стопани.

▼M3

Член 5а

1.  
►M7  Всяка държава членка изготвя план за подборa на отчетни стопанства, който осигурява представителна извадка за полето на изследване. ◄

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19а за определянето на правилата, по които държавите членки да изготвят тези планове. Тези правила гарантират, че плановете за подбор на отчетните стопанства:

— 
се изготвят въз основа на най-новата статистическа информация;

▼M7

— 
се представят в съответствие с типологията на Съюза за земеделските стопанства; и

▼M3

— 
уточняват, по-специално, разпределянето на отчетните стопанства по категории стопанства и подробните правила за техния подбор.

▼M7

2.  
В съответствие с правилата, приети в съответствие с параграф 1, и въз основа на подадените от държавите членки данни Комисията приема актове за изпълнение за определянето на броя отчетни стопанства по държави членки и по райони от СИУЗС. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.
3.  
Броят отчетни стопанства, подбрани по район по СИУЗС, може да бъде най-много 20 % по-малък или по-голям от броя, посочен в актовете за изпълнение, които трябва да се приемат съгласно параграф 2, при условие че е спазен общият брой отчетни стопанства на съответната държава членка.

▼M3

4.  
Комисията приема актове за изпълнение за съставянето и актуализирането на моделите и методите, свързани с формата и съдържанието на информацията, която държавите членки трябва да съобщят на Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

Член 5б

▼M7

1.  
Стопанствата се класифицират по еднакъв начин в съответствие с типологията на Съюза за стопанствата.

Типологията за стопанствата се използва по-специално за представянето, по тип земеделие и по клас по икономически размер, на данните, събрани посредством изследванията на структурата на земеделските стопанства на Съюза и СИУЗС.

▼M3

2.  
Типът земеделие на дадено стопанство се определя от относителния дял на стандартната продукция на различните характеристики на това стопанство в общата стандартна продукция на стопанството.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а за определяне на референтния период за стандартната продукция.

3.  
Стопанствата се класифицират чрез ограничен брой типове земеделие. Определят се общи типове земеделие. В зависимост от изискваната степен на точност общите типове земеделие се разделят на основни типове земеделие.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а по отношение на определянето на общите и основните типове земеделие.

Определя се съответствието между общите и основните типове земеделие и специализациите за специфичните типове земеделие, съответстващи на основните типове земеделие.

4.  
Икономическият размер на стопанството се определя на базата на общата стандартна продукция на стопанството.
5.  
Значението на пряко свързаните със стопанството доходоносни дейности, които са различни от селскостопанските дейности на стопанството, се определя въз основа на приноса на тези доходоносни дейности за продукцията на стопанството.
6.  
Стандартната продукция и данните за определянето ѝ се предават на Комисията (Евростат) от органа за връзка, определен от всяка държава членка в съответствие с член 7, или от органа, на който е била делегирана тази функция.
7.  

Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят:

— 
методите за изчисляване на специализациите за специфични типове земеделие, посочени в параграф 3, и за отнасяне на стопанството към основен тип земеделие;
— 
метода за изчисляване на икономическия размер на стопанството;
— 
класовете икономически размер на стопанствата по параграф 1;
— 
методите за изчисляване на продукцията на стопанството и за оценка на приноса на другите доходоносни дейности за тази продукция за целите на параграф 5;
— 
метода на изчисление за определяне на стандартната продукция на всяка характеристика по параграф 2, процедурите за събиране на съответните данни и средствата и сроковете за предаване на Комисията на данните за стандартната продукция в съответствие с параграф 6.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

▼B

Член 6

▼M7

1.  
Всяка държава членка създава национален комитет за СИУЗС („национален комитет“).

▼M3

2.  
Националният комитет отговаря за подбора на отчетните стопанства. За тази цел неговите задължения включват, по-специално, одобряването на плана за подбор на отчетни стопанства.

▼B

3.  
Председателят на националния комитет се определя от държавата-членка измежду членовете на този комитет.

Решенията на националния комитет се вземат с единодушие. Когато единодушие не може да се постигне, решенията се вземат от орган, определен от държавата-членка.

▼M7

4.  
Държавите членки, които имат няколко района от СИУЗС, могат да създадат за всеки от попадащите в тяхна юрисдикция райони от СИУЗС регионален комитет за СИУЗС (наричан по-нататък регионален комитет).

▼B

Регионалният комитет по-специално има задължението да сътрудничи с органа за връзка, посочен в член 7, при подбора на отчетните стопанства.

▼M3

5.  
Комисията приема актове за изпълнение за определянето на подробни правила за прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

Член 7

▼M7

1.  

Всяка държава членка определя орган за връзка, чиито задачи са да:

а) 

информира националния комитет, регионалните комитети и събирачите на данни относно приложимата нормативна рамка и да гарантира правилното ѝ прилагане;

б) 

изготви плана за подбора на отчетните стопанства, да го представи на националния комитет за одобрение и след това да го изпрати на Комисията;

в) 

състави:

i) 

списък на отчетните стопанства;

ii) 

когато е приложимо — списък на събирачите на данни, които могат да попълват земеделските статистически отчети;

г) 

представи земеделските статистически отчети;

д) 

проверява дали земеделските статистически отчети са били надлежно попълнени, и когато е необходимо, отстранява всички открити грешки или неточности;

е) 

изпраща на Комисията надлежно попълнените земеделски статистически отчети в необходимия формат и в определения срок;

ж) 

изпраща връзките или данните, посочени в член 4а, параграф 1;

з) 

предава исканията за информация, посочени в член 17, на националния комитет, на регионалните комитети и на събирачите на данни и изпраща съответните отговори до Комисията;

и) 

предлага на всяко отчетно стопанство възможността да получи резултатите си от органа за връзка или от организация, която той назначава, във възможно най-кратък срок, но във всички случаи не по-късно от четири месеца, след като Комисията потвърди, че земеделският статистически отчет е надлежно попълнен; когато е възможно, тези резултати включват сравнителна информация, сравняваща тези резултати със средните стойности в региона, страната или Съюза или със средните стойности в сектора;

й) 

изготви план за стимулиране на участието на земеделските стопани в СИУЗС и го представи на Комисията заедно с плана за подбор на отчетни стопанства;

к) 

предоставя на разположение, сам или чрез организация, назначена от него, получените резултати под формата на обобщени и анонимизирани данни, например на регионално, национално, равнище на Съюза или секторно равнище.

▼M3

2.  
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

▼M7

Член 8

1.  
За всяко отчетно стопанство се попълва индивидуален статистически отчет и то се идентифицира в СИУЗС с уникален национален номер по СИУЗС.
2.  

Данните, представени във всеки надлежно попълнен статистически отчет, са такива, че да може да:

а) 

се опише отчетното стопанство въз основа на основните елементи на неговите производствени фактори;

б) 

се опишат доходите на стопанството в различните им форми;

в) 

се опише икономическото, екологичното и социалното положение на стопанството;

г) 

се провери достоверността на дадената информация чрез подходящи средства като проверки на място и контрол от разстояние.

3.  
Данните в земеделския статистически отчет се отнасят за едно стопанство и една отчетна година от 12 последователни месеца. Тези данни се отнасят за земеделските дейности на самото стопанство и другите доходоносни дейности, пряко свързани с това стопанство. При подготвянето на земеделските статистически отчети не се вземат предвид никакви данни, свързани с наследство, лични банкови сметки, имущество, различно от стопанството, данъчно облагане на физически лица или частни застраховки.
4.  

С цел да се гарантира, че данните, събирани чрез земеделски статистически отчети, са сравними независимо от изследваните отчетни стопанства, Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата относно:

а) 

променливите и определенията на променливите, свързани с една или повече от темите, посочени в приложение –I;

б) 

началото и края на отчетната година;

в) 

формата и оформлението на земеделския статистически отчет;

г) 

методите и сроковете за предаване на данни на Комисията, включително евентуално удължаване на сроковете и изключения за конкретни променливи, които могат да бъдат предоставени на държава членка при обосновано искане;

д) 

честотата на предаване на данни, което се извършва ежегодно или по-рядко в зависимост от естеството на променливите.

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията използва във възможно най-голяма степен променливите от съществуващи източници на данни, когато добавя, изменя или заменя променливи, и взема предвид необходимостта да не се създава значителна допълнителна тежест за държавите членки или за отчетните стопанства. Преди да приеме тези актове за изпълнение, Комисията анализира осъществимостта на предложените променливи въз основа, inter alia, на информация от държавите членки, включително наличието и качеството на нови и съществуващи източници на данни, евентуалното прилагане на нови методи и финансовата тежест за държавите членки и за отчетните стопанства. Резултатите от този анализ се обсъждат в комитета, посочен в член 19б, параграф 1.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

▼M7

Член 8а

1.  
Земеделските статистически отчети и или връзките, или данните, посочени в член 4а, се предоставят на Комисията от органа за връзка посредством компютризирана система за данни, установена от Комисията. Данните се подават по електронен път въз основа на формуляри, предоставени на органа за връзка чрез тази система.
2.  
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила относно съхранението, обработването, повторното използване и споделянето на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, в рамките на Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

▼M3 —————

▼B

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

▼M7

Член 16

1.  
Индивидуалните данни, получени по време на прилагането на настоящия регламент, се използват само за изпълнение на задачи за целите на член 1 от настоящия регламент. Във всеки случай държавите членки и Комисията не използват такива индивидуални данни за никакви други цели, по-специално за контрол в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116, или за данъчни цели.
2.  
Данните по СИУЗС и, за целите на настоящия регламент, данните от други набори от данни, посочени в член 4а, може да бъдат оповестени публично, при условие че са както обобщени, така и анонимизирани.
3.  
Комисията може да предоставя достъп до псевдонимизирани данни за научноизследователски цели. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19а за допълване на настоящия регламент с правилата и условията за такъв достъп на равнището на Съюза. При приемането на тези делегирани актове Комисията взема предвид необходимостта от защита на индивидуалните данни, и по-специално правилата за предаване на данни на получатели, намиращи се извън територията на Съюза, както е посочено в глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и глава V от Регламент (ЕС) 2018/1725. Комисията изисква становище на Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането на тези делегирани актове.

▼M7

Член 16а

1.  
Всяка държава членка и Комисията приемат и прилагат подходящи технически и организационни мерки, включително по отношение на компютризираната система за данни, посочена в член 8а, за да гарантират и да са в състояние да докажат, че събирането, обработката, компилирането и предаването на индивидуални данни са ограничени до целите на настоящия регламент.
2.  
Индивидуалните данни се съхраняват толкова дълго, за колкото те са необходими за извършване на анализи на динамични редове.
3.  
Индивидуални данни не се предоставят на лица, различни от тези, чиито функции изискват достъп до тези данни за целите на настоящия регламент.
4.  
Забранява се на всяко лице, участващо или участвало в СИУЗС, да разкрива всякакви индивидуални данни или друга индивидуална информация, която е узнало при изпълнението на задълженията си или случайно във връзка с изпълнението на задълженията си. Държавите членки и Комисията предприемат всички подходящи мерки за справяне с нарушенията на тази забрана.

Член 16б

1.  
Обработването, управлението и използването на лични данни, събрани съгласно настоящия регламент, се извършват в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725.
2.  
Комисията е администратор на обработването на лични данни, включени в земеделските статистически отчети, от момента на получаване на тези данни от Комисията. Държавите членки определят администратора, и когато е приложимо, обработващия лични данни, включени в земеделските статистически отчети, относно стопанствата, разположени на тяхна територия.

▼B

Член 17

▼M7

1.  
Националният комитет, регионалните комитети, органът за връзка и събирачите на данни се задължават, в рамките на съответните си сфери на отговорност, да предоставят на Комисията съответната информация, която Комисията може да поиска от тях във връзка с изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Такива искания за информация, подадени до националния комитет, до регионалните комитети или до събирачите на данни, и съответните отговори се изпращат писмено чрез органа за връзка.

▼B

2.  
Ако предоставената информация е непълна или ако такава информация не пристигне своевременно, Комисията, в сътрудничество с органа за връзка, може да изпрати експерти за работа на място.

▼M3 —————

▼M7

Член 19

1.  

Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) финансира разходи, които обхващат:

а) 

сумата, дължима на държавите членки за предаването на надлежно попълнени земеделски статистически отчети в определения срок до максималния брой на отчетните стопанства, определен в съответствие с член 5а, параграф 2; когато общият брой на надлежно попълнените и предадени земеделски статистически отчети по отношение на даден район от СИУЗС или държава членка е под 80 % от броя на отчетните стопанства, определен за този район от СИУЗС или държава членка в съответствие с член 5а, параграфи 2 и 3, полагащата се сума за всяко отчетно земеделско стопанство от този район от СИУЗС или от съответната държава членка се намалява с 20 %; ако такова намаление вече е било приложено за двете предходни последователни години по отношение на даден район от СИУЗС или държава членка, намалението е в размер на 25 %;

б) 

всички разходи за компютризираните системи за данни, използвани от Комисията за експлоатацията и развитието на СИУЗС и за получаването, проверяването, обработването, оперативната съвместимост и анализирането на данните, предоставени от държавите членки. Тези разходи включват по целесъобразност разходите за разпространяване на резултатите от тези операции и разходите за проучвания и развитие на други аспекти на СИУЗС.

2.  
ЕФГЗ също така предоставя на държавите членки финансиране, което да допринесе за покриването на разходите за изпълнение на държавите членки, когато създаването на системата за събиране на данни за екологичните и социалните променливи съгласно настоящия регламент, включително за обучение и оперативна съвместимост между системите за събиране на данни, налага значителни адаптации в системата за събиране на данни за СЗСИ на дадена държава членка. Това финансиране се предоставя на държавите членки до 31 декември 2027 г.
3.  
Сумата, посочена в параграф 1, буква а), може да бъде частично или изцяло изплатена на земеделските стопани за участието им в изследвания по линия на СИУЗС в съответствие с критерии за разпределение, установени от държавите членки.
4.  
Комисията приема актове за изпълнение за установяване на подробните процедури във връзка със сумата, посочена в параграф 1, буква а), и финансирането, посочено в параграф 2. В актовете за изпълнение във връзка с финансирането Комисията ясно посочва въз основа на какви критерии това финансиране се отпуска. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19б, параграф 2.

▼M3

Член 19а

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

▼M7

2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 2, член 3, член 4, параграф 4, член 4а, параграф 2, член 5, параграф 1, член 5а, параграф 1, член 5б, параграфи 2 и 3 и член 16, параграф 3 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 декември 2023 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегираните правомощия се удължават мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегираните правомощия, посочени в член 1, параграф 2, член 3, член 4, параграф 4, член 4а, параграф 2, член 5, параграф 1, член 5а, параграф 1, член 5б, параграфи 2 и 3 и член 16, параграф 3, може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратяват посочените в него делегирани правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

▼M3

4.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

▼M7

5.  
Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 2, член 3, член 4, параграф 4, член 4а, параграф 2, член 5, параграф 1, член 5а, параграф 1, член 5б, параграфи 2 и3 и член 16, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19б

1.  
Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет за системата за информация за устойчивостта на земеделските стопанства“. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ).
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

При актовете за изпълнение, посочени в член 4а, параграф 3, и член 8, параграф 4, буква а) от настоящия регламент, когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼M7

Член 19в

До 20 декември 2028 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането на член 4а и член 7, параграф 1, буква ж), придружен, когато е целесъобразно, от предложение за законодателен акт за изменение на член 19, параграф 1, буква а).

▼B

Член 20

Регламент № 76/65/ЕИО се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ –I

Списък на темите

Икономически

Обща информация за стопанството

Вид владение на земята

Активи и инвестиции

Квоти и други права

Дългове и кредити

Данък върху добавената стойност

Вложени ресурси

Земеползване и култури

Животновъдна продукция

Продукти и услуги, свързани с животни

Интеграция на пазара

Качествени продукти — географски указания

Членство в организация на производители

Управление на риска

Иновации и цифровизация

Други доходоносни дейности, свързани със стопанството

Субсидии

Индикативен дял на приходите извън земеделското стопанства

Околна среда

Селскостопански практики

Управление на почвите

Използване и управление на хранителните вещества;

Въглеродно земеделие

Емисии и поглъщания на парникови газове

Замърсяване на въздуха

Използване и управление на водите

Използване на растителна защита

Използване на антимикробни средства

Хуманно отношение към животните

Биологично разнообразие

Биологично земеделие

Схеми за сертифициране

Потребление на енергия и производство на енергия

Загуба на храна на равнище първично производство

Управление на отпадъците

Социални

Труд

Образование

Баланс между половете

Условия на труд

Социално включване

Социална сигурност

Инфраструктура и основни услуги

Приемственост между поколенията

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M7

Списък на районите от СИУЗС

▼B

Белгия

1. Vlaanderen

2. Bruxelles — Brussel

3. Wallonie

България

1. Северозападен (Severozapaden)

2. Северен централен (Severen tsentralen)

3. Североизточен (Severoiztochen)

4. Югозападен (Yugozapaden)

5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен (Yugoiztochen)

България обаче може да съставлява един район до 31 декември 2009 г.

Чешка република

Съставлява един район

Дания

Съставлява един район

▼M4

Германия

1. 

Schleswig-Holstein/Hamburg

2. 

Niedersachsen

3. 

Bremen

4. 

Nordrhein-Westfalen

5. 

Hessen

6. 

Rheinland-Pfalz

7. 

Baden-Württemberg

8. 

Bayern

9. 

Saarland

10. 

Berlin

11. 

Brandenburg

12. 

Mecklenburg-Vorpommern

13. 

Sachsen

14. 

Sachsen-Anhalt

15. 

Thüringen

▼B

Естония

Съставлява един район

Ирландия

Съставлява един район

Гърция

1. Μακεδονία — Θράκη

2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3. Θεσσαλία

4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Испания

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

▼M5

Франция

1. 

Île de France

2. 

Champagne-Ardenne

3. 

Picardie

4. 

Haute-Normandie

5. 

Centre

6. 

Basse-Normandie

7. 

Bourgogne

8. 

Nord-Pas de Calais

9. 

Lorraine

10. 

Alsace

11. 

Franche-Comté

12. 

Pays de la Loire

13. 

Bretagne

14. 

Poitou-Charentes

15. 

Aquitaine

16. 

Midi-Pyrénées

17. 

Limousin

18. 

Rhône-Alpes

19. 

Auvergne

20. 

Languedoc-Roussillon

21. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

22. 

Corse

23. 

Antilles françaises

24. 

La Réunion

▼M2

Хърватия

1. 

Kontinentalna Hrvatska

2. 

Jadranska Hrvatska

Хърватия обаче може да съставлява един район за следващите три години след присъединяването.

▼B

Италия

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli — Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia — Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Кипър

Съставлява един район

Латвия

Съставлява един район

Литва

Съставлява един район

Люксембург

Съставлява един район

▼M1

Унгария

1. Észak-Magyarország

2. Dunántúl

3. Alföld

▼B

Малта

Съставлява един район

Нидерландия

Съставлява един район

Австрия

Съставлява един район

Полша

1. Pomorze и Mazury

2. Wielkopolska и Śląsk

3. Mazowsze и Podlasie

4. Małopolska и Pogórze

Португалия

1. Norte e Centro

2. Ribatejo-Oeste

3. Alentejo e Algarve

4. Açores e Madeira

Румъния

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov

Словения

Съставлява един район

Словашката република

Съставлява един район

▼M6

Финландия

1. Etelä-Suomi

2. Pohjanmaa, Sisä- и Pohjois-Suomi

▼B

Швеция

1. Равнини в Южна и Централна Швеция

2. Горски и смесени земеделско-горски области в Южна и Централна Швеция

3. Области в Северна Швеция

▼M5 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIОтмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета

(ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859)

 

Акт за присъединяване от 1972 г., Приложение I, точка II.A.4 и Приложение II, точка II.Г.1

(ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 59 и стp. 125)

 

Регламент (ЕИО) № 2835/72 на Съвета

(ОВ L 298, 31.12.1972 г., стр. 47)

 

Регламент (ЕИО) № 2910/73 на Съвета

(ОВ L 299, 27.10.1973 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1979 г., Приложение I, точки II.A. и II.Ж.

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 64 и стp. 87)

 

Регламент (ЕИО) № 2143/81 на Съвета

(ОВ L 210, 30.7.1981 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕИО) № 3644/85 на Съвета

(ОВ L 348, 24.12.1985 г., стр. 4)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., Приложение I, точка XIV.(и)

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стp. 235)

 

Регламент (ЕИО) № 3768/85 на Съвета

(ОВ L 362, 31.12.1985 г., стр. 8)

Единствено точка 2 от приложението

Регламент (ЕИО) № 3577/90 на Съвета

(ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 23)

Единствено приложение XVI

Акт за присъединяване от 1994 г., Приложение I, точка V.А.I

(ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 117)

 

Регламент (ЕО) № 2801/95 на Съвета

(ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1256/97 на Съвета

(ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 1 от приложение II

Акта за присъединяване от 2003 г., Приложение II, точка 6.А.1

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 346)

 

Регламент (ЕО) № 2059/2003 на Съвета

(ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 660/2004 на Комисията

(ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 97)

 

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1)

Единствено глава 5, раздел А, точка 1 от приложението

Регламент (ЕО) № 1469/2007 на Комисията

(ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 5)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент № 79/65/ЕИО

Настоящият регламент

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 2a

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б), първо тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква б), второ тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 6, параграф 1, буква в), първо тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква в), второ тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка ii)

Член 6, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 7, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Член 18, параграфи 1, 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 18, параграфи 4 и 5

Член 21, първа и втора алинея

Член 18, параграф 6

Член 21, трета алинея

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 21

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III( 1 ) Регламент (ЕС) 2022/2379 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за статистиката за вложенията и продукцията в селското стопанство, за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1165/2008, (ЕО) № 543/2009 и (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 96/16/ЕО на Съвета (ОВ L 315, 7.12.2022 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

( 6 ) Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 187).

( 7 ) Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

( 8 ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

( 9 ) Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).

( 10 ) Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 1).

( 11 ) Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

( 12 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top