EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 2b84e8c8-4727-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: Решение на Съвета от 20 октомври 2009 година за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (2009/790/ЕО)

02009D0790 — BG — 11.10.2021 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 октомври 2009 година

за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2009/790/ЕО)

(ОВ L 283, 30.10.2009 г., стp. 53)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА от 4 декември 2012 година

  L 338

27

12.12.2012

 M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1173 НА СЪВЕТА от 14 юли 2015 година

  L 189

36

17.7.2015

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2090 НА СЪВЕТА от 21 ноември 2016 година

  L 324

7

30.11.2016

 M4

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1919 НА СЪВЕТА от 4 декември 2018 година

  L 311

32

7.12.2018

►M5

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1780 НА СЪВЕТА от 5 октомври 2021 година

  L 360

122

11.10.2021
▼B

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 октомври 2009 година

за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2009/790/ЕО)▼M3

Член 1

Чрез дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО на Република Полша се дава разрешение да предостави освобождаване от ДДС на данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 40 000  EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ.

▼M5

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2024 г.

▼B

Член 3

Адресат на настоящото решение e Република Полша.

Top