EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2023)5016

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../ НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз

C/2023/5016 final

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../… НА КОМИСИЯТА

от 10.8.2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз 1 , и по-специално член 5, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 2 на Комисията се приема техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) за подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система в Съюза.

(2)В съответствие с член 3, параграф 5, букви б) и е) от Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 3 на Комисията ТСОС трябва да се преразглеждат с цел да се вземат предвид развитието на железопътната система на Съюза и свързаните изследователски и иновационни дейности, и да се актуализират позоваванията на стандарти. 

(3)Като се има предвид ролята, която се очаква да играят железниците в една декарбонизирана транспортна система, както е предвидено в Европейския зелен пакт, и в контекста на развитието в тази област, особено в областта на научните изследвания и иновациите, е необходимо задълбочено преразглеждане на настоящите ТСОС, по-специално с оглед на цифровизацията на железниците и повишаване на привлекателността на железопътния товарен транспорт.

(4)На 24 септември 2020 г., в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета 4 , Комисията прикани Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) да подготви препоръки за изпълнение на някои от специфичните цели, описани в Решение (ЕС) 2017/1474.

(5)На 30 юни 2022 г. Агенцията издаде препоръка ERA 1175-1218 по отношение на ТСОС, свързана с подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Съюза. Комисията направи анализ на горепосочената препоръка и стигна до заключението, че е целесъобразно да се измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773, за да се постигне по-голяма хармонизация на експлоатацията на железниците в Съюза.

(6)Измененията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 имат за цел по-специално: i) да се включат нови изисквания за по-голяма хармонизация на правилата за експлоатация на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS); ii) да се добавят нови изисквания, обхващащи информацията за инженерните съоръжения на ERTMS по протежение на железопътната линия, свързана с експлоатацията, която управителят на инфраструктура трябва да предоставя на железопътните предприятия; и iii) да се въведе нов формат за европейските инструкции и за обратна връзка в резултат на разглеждането на националните правила за безопасност и експлоатация.

(7)Във връзка с бъдещата железопътна мобилна комуникационна система (FRMCS) като приемник на GSM-R, тъй като тя все още не е напълно специфицирана в Регламент за изпълнение (ЕС)  2023/ХХХ на Комисията [СП — да се въведат позовавания на C(2023)5019 (нова ТСОС „Контрол, управление и сигнализация) 5 “], настоящият регламент се отнася за Глобалната система за мобилни комуникации — железници (GSM-R) като единствената железопътна мобилна радиосистема (RMR).

(8)Обменът на информация между управителите на инфраструктура и железопътните предприятия във връзка със спецификациите на влаковете и експлоатацията на влаковете, новоопределени в настоящия регламент, следва да бъде допълнително въведен в съответните разпоредби на ТСОС „Телематични приложения за товарни превози“ и ТСОС „Телематични приложения за пътнически услуги“.

(9)В съответствие с член 14, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797 държавите членки трябва да уведомяват за националните правила, които са станали излишни след преразглеждането на техническите спецификации за оперативна съвместимост. С оглед на предложените изменения е целесъобразно да се определи ясен краен срок за такова уведомяване, за да се избегне правната несигурност.

(10)В съответствие с процедурата, установена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията 6 , управителите на инфраструктура и железопътното предприятие трябва да осигурят съответствие с приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

(11)Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 следва да бъде съответно изменен.

(12)Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 се изменя, както следва:

(1)добавят се следните членове 5а и 5б:

„Член 5a

До [СП — шест месеца след влизане в сила на настоящия регламент] всяка държава членка уведомява Комисията и Агенцията за всички национални правила, които са станали излишни поради влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/XXX 7 на Комисията [СП — да се въведат позовавания на документ С(2023)5016], както и за график за тяхното оттегляне, ако това все още не е направено.

Член 5б

До [СП — девет месеца след влизане в сила на настоящия регламент] железопътните предприятия и управителите на инфраструктура внасят промени в своята система за управление на безопасността, както е определена в член 9 от Директива (ЕС) 2016/798, в съответствие с изискванията, установени в приложението към настоящия регламент. Тези промени, ако са ограничени до такива, които са строго необходими за прилагането на настоящия регламент със съответните му изменения, не се считат за значителни промени в регулаторната рамка за безопасността по смисъла на член 10, параграф 15 от Директива (ЕС) 2016/798.“;

(2)приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10.8.2023 година.

   За Комисията

   Председател
   Ursula VON DER LEYEN

(1)

   ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44.

(2)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 на Комисията от 16 май 2019 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2012/757/ЕС (ОВ L 139 I, 27.5.2019 г., стр. 5).
(3)    Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията от 8 юни 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните цели за изготвяне, приемане и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ОВ L 210, 15.8.2017 г., стр. 5).
(4)    Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).
(5)    Регламент за изпълнение (ЕС)  2023/ХХХ на Комисията [СП — да се въведат позовавания на C(2023)5019 (нова ТСОС „Контрол, управление и сигнализация)]
(6)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията, C/2018/2001, ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 49.
(7)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/XXX на Комисията [СП — да се въведат позовавания на документ С(2023)5016]
Top

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) 2019/773 се изменя, както следва:

1)точка 1.3 се заменя със следния текст:

„ 

1.3. Съдържание

В съответствие с член 4, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/797 с настоящата ТСОС се определят съществените изисквания за подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ и се установяват основните принципи на експлоатация и общите правила за експлоатация на железопътната система на Съюза. Освен това с нея се установяват изискванията за интерфейсите между управителите на инфраструктура и железопътните предприятия.“;

2)глава 2 се заменя със следното:

2. ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА

Настоящата ТСОС се прилага за железопътната система на Съюза, която включва возила и стационарни съоръжения, съответстващи и несъответстващи на ТСОС.

Настоящата ТСОС се отнася за процесите и процедурите, както и за физическите елементи на возилата и стационарните съоръжения, които са важни за тяхната експлоатационна функция в контекста на тази ТСОС, и за изискванията, приложими за персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността.

Железопътното предприятие и управителят на инфраструктура гарантират, че всички изисквания на настоящата ТСОС стават съществена част от системата за управление на безопасността („СУБ“) на железопътното предприятие и на управителя на инфраструктура, както се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/798.“;

3)точка 3.2 се изменя, както следва:

а)първа и втора алинея се заличават;

б)ред 4.2.1.2 от таблицата се заменя със следното: „

4.2.1.2

Документация за персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността

X

x

X

X

X

“;

в)ред 4.2.1.2.1 от таблицата се заменя със следното: „

4.2.1.2.1

Ръководство за машиниста

X

X

X

X

“;

г)редове 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 и 4.2.1.2.2.3 от таблицата се заличават;

д)ред 4.2.1.2.3 от таблицата се заменя със следното: „

4.2.1.2.3

Информация за движението на влаковете за машинисти

X

X

X

“;

е)ред 4.2.1.2.4 от таблицата се заменя със следното: „

4.2.1.2.4

Информиране на машиниста в реално време по време на експлоатация на влака

X

X

X

“;

ж)редове 4.2.1.3 и 4.2.1.4 от таблицата се заличават;

з)ред 4.2.3.1 от таблицата се заменя със следното: „

4.2.3.1

Планиране и разписание на влаковете

X

X

X

“;

и)редове 4.2.3.5.1 и 4.2.3.5.2 от таблицата се заменят със следното: „

4.2.3.5.1

Записване на данните от наблюденията извън влака

X

X

4.2.3.5.2

Записване на данните от наблюденията на борда на влака

X

X

“;

4)точка 4.1 се заменя със следния текст:

4.1. Въведение

В съответствие с Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета* управителят на инфраструктурата носи цялата отговорност за осигуряване на всички съответстващи параметри и характеристики на инфраструктурата, които железопътното предприятие трябва да използва за проверка на способността на своите влакове да се движат в мрежата на управителя на инфраструктурата, като взема предвид географските особености на отделните линии и функционалните или техническите спецификации, определени в настоящия раздел.

Основните принципи на експлоатация и общите правила за експлоатация, приложими за железопътната мрежа на Съюза, са определени в допълнение Б.

_________

* Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).“;

5)точка 4.2 се заменя със следния текст:

4.2. Функционални и технически спецификации на подсистемата

С функционалните и техническите спецификации на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ се определят спецификациите за осигуряване на безопасна експлоатация, надеждност и разполагаемост на системата и експлоатационна ефективност на железопътната система на Съюза, като се обръща специално внимание на спецификациите, отнасящи се за:

персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността,

влаковете,

експлоатацията на влаковете,

хармонизираната експлоатация, базирана на ERTMS.“;

6)точка 4.2.1.1 се заменя със следния текст:

4.2.1.1. Общи изисквания

В своите системи за управление на безопасността (СУБ), създадени в съответствие с приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията*, всяко железопътно предприятие (ЖП) и всеки управител на инфраструктура (УИ) определя своите задачи от критично значение за безопасността и своите функции, свързани с безопасността, както и персонала, отговорен за тяхното изпълнение. ЖП и УИ определят и описват в своите СУБ процедури и изисквания за обучение, оценка и наблюдение на компетентността на своя персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, с изключение на изискванията, посочени в следните разпоредби:

i)изисквания за обучение, годност и сертифициране на машинисти (разгледани в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**);

ii)елементи, свързани с професионалната квалификация, приложими за членове на персонала, изпълняващ задачи по „придружаване на влакове“, различни от машиниста, за които се прилага допълнение Е към настоящото приложение;

iii)елементи, свързани с професионалната квалификация, приложими за членове на персонала, изпълняващ задачи по „подготовка на влакове“, различни от машиниста, за които се прилага допълнение Ж от настоящото приложение.

Всяка квалификация, придобита въз основа на процедурите и правилата, определени в СУБ на ЖП или УИ, се записва в съответната СУБ.

Документите, доказващи обучението, опита и професионалната компетентност, се предоставят при поискване на съответния персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността.

Тази квалификация трябва да позволява на члена на персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, да изпълнява подобни задачи за друго ЖП или друг УИ, при условие че бъдат установени допълнителни нужди от обучение в областта на географски и технически спецификации, както и на СУБ на ЖП или УИ, в съответствие с точка 4.6.3.2, и при условие че това обучение бъде приключено с удовлетворителен резултат.

________

*Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8 март 2018 г. за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 26).

**Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).

________

“;

7)точка 4.2.1.2 се заменя със следния текст:

4.2.1.2.    Обмен на информация между управители на инфраструктура и железопътни предприятия, включително информация за персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността

УИ и ЖП планират, подготвят и експлоатират влаковете и инструктират персонала в съответствие с информацията, съдържаща се в ръководството за машиниста и пътната книга.

Техният персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, трябва да бъде обучен, а машинистите — сертифицирани въз основа на информацията, предоставена в ръководството за машиниста и пътната книга, в съответствие с техните СУБ.

УИ и ЖП си сътрудничат при обмена на информация и следват процес за създаване и редовно актуализиране на ръководството за машиниста и пътната книга, според случая. Тази информация се използва за операции при нормални, влошени и аварийни условия.

УИ, като се консултира с ЖП, експлоатиращи неговата мрежа, определя подходящите процедури за комуникация в реално време и в извънредни ситуации, за да гарантира, че информацията, която е от значение за експлоатацията, се предоставя на ЖП и/или на машиниста веднага щом бъде на разположение.

УИ и ЖП гарантират, че цялата информация за инфраструктурата и правилата, свързани с планирането, подготовката и експлоатацията на влаковете, се споделят и съобщават на персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, в съответствие със задачите на всеки член на персонала, на всички съответни оперативни езици на УИ и ЖП.

УИ и ЖП могат да групират информацията от ръководството на машиниста и пътната книга в сборници, подпомагащи отделни членове на персонала и/или отделни операции.

УИ и ЖП предоставят на всеки член на своя съответен персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, включително на своите машинисти, адаптирани версии на ръководството на машиниста и пътната книга, съдържащи информацията, необходима за тяхната дейност. Това включва информация за интерфейса, когато персоналът изпълнява задачи от критично значение за безопасността с пряк интерфейс между УИ и ЖП, по-специално с цел осигуряване на свързана с безопасността комуникация между персонала, разрешаващ движението на влаковете, и персонала във влаковете.

Бъдещо развитие:

1. 12 месеца след като Агенцията е предоставила актуализациите на приложението РИНФ съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/777, изменен с Регламент (ЕС) 2023/xxx [СП: моля въведете препратки към C(2023)5017 („регламента MegaPack“)], и УИ са предоставили достъп до данните чрез РИНФ, пътните книги на ЖП трябва да се основават на информацията, съдържаща се в РИНФ.

2. 12 месеца след срока, посочен в точка 1, ръководството на машиниста и пътната книга се предоставят от УИ и ЖП в цифров формат.

3. Най-късно до 15 декември 2025 г. Агенцията изготвя препоръка как да се хармонизира цифровизацията на обмена на информация в реално време, въз основа на допълнение В, между членовете на персонала на УИ и ЖП.“;

8)точка 4.2.1.2.1. се заменя със следния текст:

4.2.1.2.1.    Ръководство за машиниста

ЖП и УИ отговарят за съставянето на своето съответно ръководство за машиниста като неразделна част от тяхната СУБ, предоставяща инструкции на членовете на персонала, изпълняващи задачи от критично значение за безопасността, относно правилата за експлоатация, приложими към тяхната роля.

Ръководството за машиниста представлява описание на правилата и процедурите за експлоатация на дадена мрежа или част от нея, както и на возилата, експлоатирани по тази мрежа или в част(и) от нея при нормална експлоатация, влошена експлоатация и в аварийни ситуации. То съдържа съгласувана информация за всички линии, по които оперира ЖП, и за всички линии, управлявани от УИ.

Ръководството за машиниста обхваща:

а)за железопътно предприятие:

i)общите правила и процедури на ЕС за безопасност и експлоатация в съответствие с допълнения А, Б, В и Г,

ii)допълнени от националните правила, обхващащи областите, определени в допълнение И, включително инструкциите на УИ за ЖП относно експлоатацията на неговата инфраструктура и правилата за управление на интерфейсите между УИ и ЖП, като всички те трябва да бъдат съобщени на ЖП в съответствие с процедурите за интерфейс за СУБ на УИ,

iii)инструкции на ЖП за персонала, изпълняващ критични за безопасността задачи, включително за машинисти, определени в неговата СУБ,

iv)информация, свързана с возилата и влаковете, експлоатирани от ЖП, и

v)всички линии, по които оперира ЖП.

б)за управителя на инфраструктурата:

i)общите правила и процедури на ЕС за безопасност и експлоатация в съответствие с допълнения А, Б, В и Г,

ii)допълнени от националните правила, обхващащи областите, определени в допълнение И, включително правилата за управление на интерфейсите между УИ и ЖП,

iii)инструкции на УИ за персонала, изпълняващ критични за безопасността задачи, определени в неговата СУБ,

iv)информация, свързана с возилата, експлоатирани от УИ, когато е приложимо и когато УИ не действа като ЖП, и

v)всички линии, управлявани от УИ.

То включва като минимум процедури, обхващащи следните аспекти:

безопасност и сигурност на персонала,

сигнализация, контрол и управление (системи от клас A и клас В),

експлоатация на влаковете, включително при влошени условия на работа и във връзка с характеристиките на линията и тези на возилото,

инциденти и произшествия, включително схемата за докладване, плана за управление на инциденти или произшествия и подробните действия, които трябва да се предприемат в случай на произшествие или инцидент,

влошени и аварийни ситуации,

за ЖП — тяга и подвижен състав, включително цялата информация, свързана с експлоатацията на подвижния състав при нормални и при влошени условия на работа (например влакове, които се нуждаят от помощ); в такива случаи тази документация трябва да е насочена и към специфичния интерфейс с персонала на управителя на инфраструктурата.

То ще има две допълнения:

допълнение 1: Наръчник за процедурите на комуникация в съответствие с допълнение В1;

допълнение 2: Книга с европейски и национални инструкции в съответствие с допълнение В2.

Предварително определените съобщения и формуляри трябва да съществуват поне на „работния“ език на управителя (управителите) на инфраструктура.

Ако избраният от железопътното предприятие език за ръководството за машиниста не е езикът, на който съответната информация е била първоначално предоставена, то железопътното предприятие е отговорно за вземане на необходимите мерки за превод, ако това е необходимо, и/или за осигуряване на обяснителни бележки на друг език.“;

9)точка 4.2.1.2.2 се заменя със следното:

4.2.1.2.2.    Пътна книга

УИ изготвя информация за инфраструктурата на своята мрежа, за свое собствено ползване и за ползване от ЖП, работещи в тази мрежа. УИ предоставя на всяко ЖП информацията за пътната книга на ЖП, както е определено в допълнение Г2, включително постоянни или временни ограничения и изменения.

Управителят на инфраструктура гарантира, че информацията за инфраструктурата е пълна и точна; информацията се управлява в съответствие с точка 4.4.3 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията.

Железопътното предприятие отговаря за изчерпателното и правилно съставяне на пътната книга, като използва информацията, предоставена от управителя (управителите) на инфраструктура, в съответствие с точка 4.4.3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията. Железопътното предприятие гарантира, че в пътната книга надлежно са описани експлоатационните условия, отнасящи се до характеристиките на линията и тези на возилото.

Управителят на инфраструктура информира железопътното предприятие за всички промени в информацията за инфраструктурата, когато такава информация стане налична и ако тя засяга експлоатацията на влаковете, включително постоянни или временни ограничения и изменения.

УИ, като се консултира с ЖП, експлоатиращи неговата мрежа, определя подходящите процедури за случаи, когато изменение на пътната книга не се предава от УИ на ЖП в подходящия договорен срок, както това е определено в СУБ на УИ и отразено в СУБ на ЖП; в такъв случай УИ информира непосредствено също и машиниста.

Пътна книга на ЖП:

Въз основа на получената информация железопътното предприятие отговаря за пълното и правилно съставяне на пътната книга, която обхваща инфраструктурата, по която то експлоатира влаковете.

Железопътното предприятие гарантира, че информацията за маршрута, събрана в пътната книга, се състои от описание на линиите и съответното разположено по тяхното протежение оборудване, отнасящо се за линиите, по които машинистът ще работи, и имащо значение за задачата му на машинист.

Форматът на пътната книга трябва да е подготвен по еднакъв начин за цялата използвана от влаковете инфраструктура на отделно железопътно предприятие.

Когато бъде информирано от управителя на инфраструктурата за изменения в информацията за инфраструктурата, железопътното предприятие актуализира пътната книга и съобщава за промяната в съответствие с процедурите, определени в неговата СУБ, включително като инструктира своите машинисти, засегнати от промяната.

Пътна книга на УИ:

УИ събира в пътната книга на УИ информацията за инфраструктурата, която трябва да споделя със своя персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, като съставя тази пътна книга в съответствие със своята СУБ.

Управителят на инфраструктура актуализира пътната книга на УИ, когато такава информация стане налична и ако тя засяга задачите на неговия персонал, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, включително постоянни или временни ограничения и изменения.

10)точки 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 и 4.2.1.2.2.3 се заличават;

11)точка 4.2.1.2.3. се заменя със следното:

4.2.1.2.3. Информация за движението на влаковете за машинисти

При предоставянето на машинистите на техния работен план железопътното предприятие предоставя необходимата информация за нормалното движение на влака, която включва като минимум:

идентификацията на влака,

дните на пътуването на влака (ако е необходимо),

спирки и свързаните с тях дейности,

други точки от разписанието,

времето на пристигане в/потегляне от/преминаване през всяка от тези точки.

Тази информация за движението на влака трябва да се актуализира винаги, по възможност преди заминаването, и трябва да се основава на информацията от ръководството на машиниста и пътната книга и да я допълва. Информацията се предоставя в цифров формат на влаковите машинисти до 15 декември 2026 г.“;

12)точка 4.2.1.2.4 се заменя със следното:

4.2.1.2.4 Информиране на машиниста в реално време по време на експлоатация на влака

Управителят на инфраструктура информира и инструктира машинистите в реално време за актуални изменения в експлоатацията, свързани с линията или съответното оборудване по линията, в съответствие с методиката за комуникация, установена между УИ и ЖП в съответствие с допълнение В.

Информацията в реално време се ограничава до информация за ситуацията и промени, които не са обработени съгласно точки 4.2.1.2.2 и 4.2.1.2.3 в съответствие с процедурите на СУБ на УИ и ЖП и които засягат пряко маршрута на машиниста.

За аварийни ситуации следва да има установени подходящи алтернативни средства за комуникация между УИ и ЖП, за да се гарантира предоставянето на значимата информация. 

Управителите на инфраструктура и железопътните предприятия трябва да разполагат с процес, позволяващ да се потвърди, че возилата и машинистите са подходящи що се отнася до познаването на маршрута и обходните маршрути в реално време.“;

13)точки 4.2.1.3 и 4.2.1.4 се заменят с „Не се използва“:

14)в точка 4.2.2.1.2 пета алинея се заменя със следното:

За да може да получи достъп до железопътните линии, определени в РИНФ, по които се прилага движение при определени условия, до датите, посочени по-долу за хармонизиране на разпоредбите за сигнализацията, указваща задния край на влака съгласно раздел 4.2.2.1.3.2, светлинният интензитет на предната светлина на возилото трябва да съответства на нивото, определено за дълги светлини на фаровете в раздел 4.2.7.1.1, точка (5) от приложението към Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията* (ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“).

_________

* Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 228).

_________

“;

15)в точка 4.2.2.1.3.2 се заличава следният текст:

„Доклади:

Най-късно до 31 декември 2020 г. съответните държави членки представят на Комисията доклади относно използването от тях на светлоотразители, като определят всякакви сериозни пречки за планираното премахване на националните правила.“;

16)точка 4.2.2.5.1 се изменя, както следва:

а)буква Б) се заменя със следното:

„Б)    Управителят на инфраструктурата подава информацията за съвместимост с маршрута съгласно допълнение Г1 чрез РИНФ.

В Допълнение Г1 са определени всички параметри, които трябва да се използват в процеса на железопътното предприятие преди първата употреба на возило или състав на влак с цел да се гарантира, че всички возила, съставящи влака, са съвместими с маршрута (маршрутите), по които се предвижда влакът да бъде експлоатиран, включително, където е уместно, обиколните маршрути и маршрутите до работилниците. Трябва да се вземат предвид промени на маршрута и промени в инфраструктурата. Когато параметър от допълнение Г1 е хармонизиран на равнището на мрежата(ите) в даден район на експлоатация, съответствието с този параметър може да се смята за постигнато за всяко возило, разрешено в този район на експлоатация. Националните правила или допълнителните национални изисквания за достъп до мрежата по отношение на съвместимостта с маршрута по принцип се смятат за несъвместими с допълнение Г1. Управителят на инфраструктура не изисква допълнителни технически проверки за целите на осигуряване на съвместимостта с маршрута, освен онези, които са включени в списъка, посочен в допълнение Г1.

Най-късно до 15 декември 2026 г., докато РИНФ предостави възможност за вписване на следните нови параметри:

а)Специфична проверка за комбиниран превоз

i)1.1.1.1.3.4Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за заменяеми каросерии

ii)1.1.1.1.3.9Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за ролкови транспортьори

iii)1.1.1.1.3.8Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за контейнери

iv)1.1.1.1.3.5Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за полуремаркета

v)(код CT на линията)

б)Системи за установяване на наличието на влак: оказваща влияние единица

i)1.1.1.3.4Системи за установяване на наличието на влак, определени на основата на честотните ленти

ii)1.1.1.3.4.2Честотни ленти за установяване на наличието на влак

iii)1.1.1.3.4.2.1Максимален ток на смущения

iv)1.1.1.3.4.2.2Минимален импеданс на входа

v)1.1.1.3.4.2.3Максимално магнитно поле

в)1.1.1.3.2.11 Информация от съоръжения на борда за безопасната дължина на влаковия състав, необходима за предоставяне на достъп до линията, и ниво на пълнота на безопасността (SIL),

управителят на инфраструктура предоставя тази информация чрез други средства безплатно, в най-кратък срок и в електронен формат на железопътните предприятия, одобрените кандидати за заявки за маршрути и, когато е приложимо, за заявителите, посочени в член 2, параграф 22 от Директива (ЕС) 2016/797.

Управителят на инфраструктурата информира железопътното предприятие за промените в характеристиките на маршрута чрез РИНФ, когато такава информация стане налична и ако засяга експлоатацията на влаковете.“;

б)добавя се следната буква Г):

„Г)    Специфични елементи за съвместимост с маршрута на влаковете за комбиниран превоз:

влак за комбиниран превоз, който не надвишава товарния габарит на всички коловози на линията и чийто код CT не надвишава кодификацията на всички коловози на линията, се счита за нормален превоз;

влак за комбиниран превоз, който надвишава товарния габарит и чийто код CT не надвишава кодификацията на линията, се счита за превоз със специфични изисквания, както е посочено в допълнение И. Такива изисквания са универсално приложими за всички влакове от тази категория и спазването им не е необходимо да включва допълнителен процес на разрешаване между ЖП и УИ;

ако кодът CT надвишава кодификацията на линията или ако линията не е кодифицирана, УИ издава специално разрешение (извънгабаритен превоз) въз основа на оценка на експлоатационната и техническата осъществимост.

Оперативните процедури, приложими за комбинирания превоз, трябва да отговарят на спецификациите, посочени в точка 3 от техническия документ на ЕЖА относно кодификацията на комбинирания превоз (ERA/TD/2023-01/CCT v1.1 от 21.3.2023 г.) 1 .“;

17)точка 4.2.2.5.2 се изменя, както следва:

а)буква г) се заличава;

б)добавя се следната втора алинея:

„Железопътното предприятие отговаря всички возила и техните товари, които съставят влака, да бъдат технически годни за предстоящото пътуване и продължава да носи тази отговорност по време на цялото пътуване.“;

18)точка 4.2.2.6. се заменя със следното:

4.2.2.6. Спиране на влака

Железопътното предприятие установява и прилага изисквания за спиране в съответствие с точки 4.2.2.6.1 и 4.2.2.6.2 и ги управлява в рамките на своята система за управление на безопасността.“;

19)точка 4.2.2.6.2 се изменя, както следва:

а)точка 1) се заменя със следното:

1)    Управителят на инфраструктурата предоставя на железопътното предприятие чрез РИНФ информация за всички съответни характеристики на линията за всеки маршрут:

i)предсигнални разстояния (предупредителни, спирачни) заедно с предвидените резервни разстояния за сигурност, които се предоставят чрез съответните местоположения на „Спирачен сигнал“ и „Предупренителен сигнал“, изискани в допълнение Г2 чрез параметър 1.1.1.3.14.3

ii)наклони,

iii)максимално допустими скорости;

iv)условия за използване на спирачни системи, които евентуално въздействат на инфраструктурата, като магнитни и рекуперативни спирачки, както и индукционни спирачки.

Управителят на инфраструктурата осигурява изчерпателност и точност на информацията, предоставена на железопътното предприятие (железопътните предприятия), и информира железопътното предприятие за промените в характеристиките на линията чрез РИНФ, когато такава информация стане налична и ако засяга експлоатацията на влаковете.“;

б)точка 3) се заменя със следното:

3)    В етапа на планиране железопътното предприятие определя спирачния режим, спирачната способност и съответната максимална скорост на влака, като отчита:

i)съответните характеристики на железопътната линия, посочени в точка 1, или предоставената от управителя на инфраструктурата информация съгласно точка 2; както и

ii)съответните резервни разстояния за подвижния състав, получени въз основа на надеждността и работоспособността на спирачната система.

Освен това железопътното предприятие гарантира, че по време на експлоатация всеки влак постига като минимум необходимото спирачно действие. По-специално железопътното предприятие трябва да определи правила, които да се прилагат, в случай че даден влак не постигне необходимото спирачно действие по време на експлоатация. В такъв случай железопътното предприятие информира незабавно управителя на инфраструктурата. Управителят на инфраструктурата може да предприеме подходящи мерки за ограничаване на последствията за цялостното движение по жп мрежата си.“;

20)точка 4.2.2.8 се изменя, както следва:

4.2.2.8. Изисквания за видимост на сигналите и знаците по протежение на линията

Без да се засяга експлоатацията на ERTMS, определена в допълнение А, машинистът трябва да е в състояние да наблюдава сигналите и знаците по протежение на линията. Сигналите и указателите по протежение на линията, както и всички други видове знаци по протежение на линията, които са свързани с безопасността, трябва да позволяват наблюдение от страна на машиниста, винаги когато това е необходимо.

Следователно сигналите, указателите по протежение на линията, знаците и информационните табели трябва да бъдат проектирани и разположени по подходящ начин за улесняване на горепосоченото. Въпросите, на които трябва да се обърне внимание, включват (вж. точка 4.3.2 от настоящия регламент за препратка към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS TSI):

i)знаците и информационните табла да бъдат подходящо разположени така, че предните светлини на влака да позволяват на машиниста да прочита информацията,

ii)да се предвиди подходящо осветление с достатъчен интензитет, когато е необходимо информацията да бъде осветена,

iii)когато се използват светлоотразителни знаци, отразяващите свойства на използвания материал да отговарят на съответните спецификации, а знаците да са изработени така, че предните светлини на влака да позволяват на машиниста лесно да прочита информацията.

Кабините на машинистите трябва да бъдат проектирани по подходящ начин, така че машинистът да може да вижда лесно показваната му информация (вж. точка 4.3.3.1 от настоящия регламент за позоваване на ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“).“;

21)точка 4.2.2.9 се заменя със следното:

4.2.2.9. Бдителност на машиниста

Бордовата дейност на машиниста се следи с цел автоматично спиране на влака, ако се установи липса на активност на машиниста. Изискванията, свързани със средствата за бордово следене на дейността на машиниста, са посочени в клаузата в точка 4.2.9.3.1 от ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“.“;

22)точка 4.2.3 се заменя със следното:

4.2.3. Спецификации, отнасящи се за експлоатацията на влаковете, включително операции, базирани на ERTMS

Основните принципи на експлоатация и общите правила за експлоатация, посочени в допълнение Б, се прилагат в допълнение към разпоредбите на настоящата глава за експлоатацията на влаковете в железопътната система на Съюза.

Принципите и правилата за експлоатация на ERTMS, посочени в допълнение А към настоящата ТСОС, се прилагат, когато е внедрена ERTMS.“;

23)точка 4.2.3.1 се заменя със следното:

4.2.3.1. Планиране и разписание на влаковете

В съответствие с Директива 2012/34/ЕС управителят на инфраструктурата посочва какви данни е необходимо да се предоставят при искане на трасе за даден влак.

Всеки влак трябва да спазва разписание, съгласувано между УИ и ЖП в рамките на процеса по разпределяне на маршрути; УИ осигурява движението на влаковете по разписание и спомага за подобряване на услугата при изготвянето на разписанието.“;

24)точка 4.2.3.3.1 се заменя със следното:

4.2.3.3.1. Проверки и изпитване преди потегляне

Железопътното предприятие определя проверките и изпитванията, необходими за да се гарантира, че всяко потегляне на влак се осъществява безопасно.“;

25)думата „наблюдение“ в заглавието на точки 4.2.3.5.1 и 4.2.3.5.2 се заменя с „наблюдение“ [няма изменение в текста на български език];

26)В точка 4.2.3.4.3 второто тире се заменя със следното:

— уведомяване на машиниста за наличието и разположението на опасни товари във влака,“;

27)в точка 4.3.1 редът от таблицата „Изменение на информацията, която се съдържа в пътната книга — експлоатация при влошени условия“ се заменя със следното: „

Пътна книга

4.2.1.2.2

Правила за експлоатация

4.4

Експлоатация при влошени условия

4.2.3.6

“;

28)в точка 4.3.2 таблицата се изменя, както следва:

i)редът „Ръководство за машиниста, Правила за експлоатация“ се заменя със следното:

Ръководство за машиниста

4.2.1.2.1

Правила за експлоатация (нормални и влошени условия)

Списък на хармонизираните текстови указания и съобщения, показвани на интерфейса „машинист—машина“ на ETCS

4.4

Допълнение Д

Правила за експлоатация

4.4

Информация за инженерните съоръжения на ERTMS от страната на трасето, свързана с експлоатацията

Допълнение Г3

“;

ii)редът „Изисквания за видимост на сигналите и знаците по протежение на линията“ се заменя със следното: „

Изисквания за видимост на сигналите и знаците по протежение на линията

4.2.2.8

Елементи за контрол, управление и сигнализация в зоната встрани от коловоза

4.2.15

4.2.18

“;

iii)редът „Ръководство за машиниста“ се заменя със следното: „

Ръководство за машиниста

4.2.1.2.1

Използване на оборудване за опесъчаване

Бордово смазване на реборда

Използване на композитни спирачни калодки

4.2.10

“;

29)в точка 4.3.3.1:

а)редът „Записване на данните от наблюденията на борда на влака“ се заменя със следното:

Записване на данните от наблюденията на борда на влака

4.2.3.5

Допълнение И

Записващо устройство

4.2.9.6

“;

б)редът „Съвместимост с маршрута и композиране на влака. Минимални изисквания относно професионалната квалификация, необходима за изпълнение на задачи, свързани с „придружаването на влакове“ се заменя със следното:

Съвместимост с маршрута и композиране на влака

Елементи във връзка с професионалната квалификация, необходима за изпълнение на задачи, свързани с „придружаването на влакове“

4.2.2.5

Допълнение Е

Експлоатационна документация

4.2.12.4

“;

30)в точка 4.3.4 таблицата се заменя с: „

Препратка към настоящия регламент

Препратка към ТСОС „Енергия“

Параметър

Точка

Параметър

Точка

Съвместимост с маршрута и композиране на влака

4.2.2.5

Максимален ток на влака

4.2.4.1

Пътна книга

4.2.1.2.2

Съвместимост с маршрута и композиране на влака

4.2.2.5

Секции за разделяне

Фаза

4.2.15

Пътна книга

4.2.1.2.2

Система

4.2.16

Параметри за съвместимостта на возилото и на влака с предвидения маршрут за експлоатация

Допълнение Г1

Проверки на съвместимостта на маршрута преди употребата на разрешени возила

7.3.5

“;

31)в точка 4.3.6 редът „Планиране на влаковете“ се заменя със следното: „

Планиране и разписание на влаковете

4.2.3.1

По-безшумни маршрути

Допълнение Г

“;

32)в точка 4.4.3 трета и четвърта алинея се заличават;

33)в точка 4.6.1 последната алинея се заменя със следното:

„Железопътните предприятия и управителите на инфраструктура определят своя собствена основана на риска система за управление на компетентността, в рамките на своите процеси на системи за управление на безопасността, в съответствие с приложение I и приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията

В допълнения Е и Ж се определя професионалната квалификация, свързана със системата за управление на компетентността.“;

34)в точка 4.6.2.2, буква а) третото тире се заменя със следното:

„— да попълва формулярите, свързани с използването на книгата с европейски и национални инструкции“;

35)в точки 4.6.3.1 и 4.6.3.2. се заличава следният текст:

„или в регламенти (ЕС) № 1158/2010( 15 ) и (ЕС) № 1169/2010( 16 ) на Комисията

( 15 ) Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 11).

( 16 ) Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност (ОВ L 327, 11.12.2010 г., стр. 13).“;

36)точка 4.7.1 се заменя със следното:

4.7.1. Въведение

Персоналът, посочен в точка 4.2.1.1 и изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, както са определени в СУБ на ЖП или УИ, трябва да отговаря на изискванията за годност, за да се гарантира покриването на общите стандарти за експлоатация и безопасност.

Железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата определят и документират прилаганата от тях процедура за покриване на медицинските, психологическите и здравните изисквания към своя персонал в системата си за управление на безопасността в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията за установяване на общи методи за безопасност във връзка със СУБ.

Медицинските прегледи относно индивидуалната годност на персонала, посочени в точки 4.7.2 и 4.7.3, се извършват от лице, което е лекар или психолог, квалифициран да извършва такива прегледи. Резултатите трябва да се приемат от всеки УИ и всяко ЖП като доказателство за годност на персонала или на потенциалните членове на персонала. 

Тези прегледи позволяват на член на персонала, изпълняващ задачи от критично значение за безопасността, да изпълнява подобни задачи за друго ЖП или друг УИ, при условие че бъдат установени допълнителни медицински, психологически и здравни изисквания в СУБ на ЖП или УИ, както и удовлетворителна годност на персонала или на потенциалните членове на персонала.

Изискванията за годност, определени в точки 4.7.2 и 4.7.3, са приложими за:

·персонал, изпълняващ задачи по „придружаване на влакове“, различен от машинисти;

·персонал, изпълняващ задачата за подготовката на влаковете;

·персонал, изпълняващ задачите, свързани с изпращане на влакове и разрешаване на движението на влакове.

4.7.1.1    Пределни стойности за алкохол, наркотици и психотропни лекарства

Членовете на персонала не трябва да изпълняват задачи от критично значение за безопасността, ако бдителността им е нарушена от вещества като алкохол, наркотици или психотропни лекарства. Следователно железопътното предприятие и управителят на инфраструктурата трябва да въведат процедури за контрол на риска от явяването на работното място на персонал, който е под въздействието на такива вещества или употребява такива вещества по време на работа.

Прилагат се европейските правила или националните правила на държавата членка, в която се осъществява железопътният транспорт, като се вземат предвид определените пределни стойности за горепосочените вещества.“;

37)Заглавието на точка 4.7.2.1.1 се изменя, както следва:

„4.7.2.1.1. Съдържание на медицинския преглед“;

38)втората алинея на точка 4.7.2.1.2 се изменя, както следва:

„минимум“ се заличава.

39)Заглавието на точка 4.7.2.2.2 се изменя, както следва:

„4.7.2.2.2. Съдържание на периодичния медицински преглед“;

40)първата алинея на точка 4.7.2.2.2 се изменя, както следва:

„минимум“ се заличава.

41)точка 4.8.1 се заменя със следното:

4.8.1. Инфраструктура

Изискванията за конкретните данни за инфраструктурата на железопътната мрежа, които трябва да бъдат предоставени на железопътните предприятия чрез РИНФ по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“, са посочени в допълнение Г.

Управителят на инфраструктурата информира железопътното предприятие за промените в данните за инфраструктурата чрез РИНФ, когато такава информация стане налична и ако засяга експлоатацията на влаковете. Управителят на инфраструктурата отговаря за точността на данните.“;

До 15 декември 2026 г., при условие че необходимите адаптации на приложението РИНФ са били приложени от Агенцията, управителят на инфраструктура предоставя тази информация чрез други средства безплатно, в най-кратък срок и в електронен формат на железопътните предприятия, одобрените кандидати за заявки за маршрути и, когато е приложимо, за заявителите, посочени в член 2, параграф 22 от Директива (ЕС) 2016/797.“;

42)в точка 6.2.1. втора и трета аления се заменят със следното:

„Съгласно членове 9 и 10 от Директива (ЕС) 2016/798, когато подават заявление за нов или за изменен сертификат за безопасност или разрешително за безопасност, железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата трябва да докажат съответствие с изискванията на настоящия регламент в рамките на своята система за управление на безопасността в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията*.

Съгласно общите методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията, националните органи по безопасност трябва да въведат режим за инспектиране с цел осъществяване на надзор и наблюдение на съответствието със системата за управление на безопасността съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията**, включително с всички ТСОС. За никое от съдържащите се в настоящия регламент изисквания не е необходима отделна оценка от нотифициран орган.

_________

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 49).

** Делегиран регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 г. за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешително за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 16).“;

43)точка 7.1. се заменя със следното:

7.1. Общи правила за прилагане

Съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/798 и член 5б от настоящия регламент железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата гарантират съответствие с настоящия регламент в рамките на тяхната система за управление на безопасността, установена съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията.

7.1.1    Специфични преходни правила за допълнения А и В

Управителите на инфраструктура могат да отложат, в координация с железопътните предприятия, извършващи дейност в техните мрежи, и в съответствие с точка 5.1.1 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията, прилагането на допълнение А и допълнение В най-късно до 16 декември 2025 г. Това зависи от условието Агенцията и съответният НОБ да получат не по-късно от 16 юни 2024 г.:

а)ангажимент за изпълнение, поет от ръководството на УИ,

б)план за прилагане на УИ, включващ графици за обучение, в който се определят забавянията за прилагането на необходимите променени експлоатационни процедури и, когато е уместно, за внедряване на съответните подходящи инструменти на информационните технологии.

ЖП осигуряват обучение на машинистите и съответния персонал за експлоатация на влаковете в съответствие с допълнения А и В най-късно до 16 декември 2025 г. или на всяка по-ранна дата, определена от УИ.“;

44)точка 7.2.2.1 се заменя със следното:

7.2.2.1. Постоянен специфичен случай (Р) в Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия

Във връзка с прилагането на точка 4.2.2.1.3.2 за товарни влакове, които се експлоатират само по мрежата с междурелсие 1520 mm в Естония, Латвия и Литва, Полша, Унгария и Словакия, може да се използва следната сигнализация, указваща задния край на влака.

Отражателният диск е с диаметър 185 mm с червен кръг с диаметър 140 mm. Когато това е оправдано от експлоатационните практики, отражателният диск може да бъде заменен с един светлоотразител в съответствие с допълнение Д към ТСОС „Товарни вагони“.

Във връзка с прилагането на точка 4.2.2.1.3.1 за пътнически влакове, които се експлоатират само по мрежата с междурелсие 1520 mm в Естония, Латвия и Литва, Полша, Унгария и Словакия, може да се използват 3 постоянни червени светлини като сигнализация, указваща задния край на влака, съгласно схемата:

Този специфичен случай не възпрепятства достъпа до тяхната мрежа на подвижен състав, съответстващ на ТСОС.“;

45)Допълнение А се заменя със следното:

Допълнение А

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ERTMS — версия 6

1.Умишлено оставено празно2.Умишлено оставено празно


3.ВЪВЕДЕНИЕ

3.1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДОКУМЕНТА

В настоящото допълнение са изложени принципите и хармонизираните правила за функционирането на ERTMS.

Структурата на всяко правило е следната:

i)заглавие;

ii)когато е необходимо, ситуациите, в които правилото е приложимо, представени в рамка, включително приложимите нива на ETCS; понякога ситуацията е описана в определени подраздели на правилата,

iii)самото правило.

Когато настоящото допълнение се отнася за ниво 1 на ETCS, то важи и за двете приложения, със или без сигнали по протежение на железопътната линия, освен ако не е посочено друго.

Когато настоящото допълнение се отнася за ниво 2 на ETCS, то важи и за двете приложения, със или без сигнали по протежение на железопътната линия, освен ако не е посочено друго.

Европейските инструкции, посочени в настоящото допълнение, са включени в допълнение В2 към настоящата ТСОС.

Всички изрази, отнасящи се до хора, се прилагат еднакво за лица от мъжки и женски пол.

Част А е умишлено оставена празна.

Част Б съдържа различните оперативни категории влакове по ETCS.

Част В съдържа списъка с препратки към нехармонизираните правила. В някои ситуации процедурата не е свързана с ERTMS и следователно зависи от нехармонизираните правила.

Описанието на техническите функции за ETCS и GSM-R се съдържа в съответната спецификация на изискванията към системата.

Ако информацията, изобразявана в интерфейса машинист—машина, не изисква действие от страна на машиниста, тази информация не се съдържа в правилата.


ОБХВАТ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящото допълнение е напълно приложимо за влакове, оборудвани с бордови устройства на ETCS, отговарящи на единния набор от спецификации в Регламент на Комисията [СП, моля въведете препратки към C(2023)5019], с версия на експлоатираната система X.Y до 2.2 включително. То е приложимо и за бордови устройства, които отговарят на набор от спецификации # 2 или набор от спецификации # 3, и до голяма степен е приложимо за бордови устройства на ETCS, които отговарят на набор от спецификации # 1 от Регламент (ЕС) 2016/919, при условие че използваният интерфейс машинист—машина отговаря на спецификация ERA_ERTMS_015560.

Обхватът е следният:

I)прилагане на ниво 0 на ECTS;

II)прилагане на ниво 1 на ETCS, независимо дали са налице сигнали по протежение на линията, или допълнителна информация;

III)прилагане на ниво 2 на ETCS, независимо дали са налице сигнали по протежение на линията;

IV)преходи в ETCS между приложения за ниво 0, ниво 1 и ниво 2;

V)прилагане на ниво NTC на ETCS;

VI)преходи в ETCS към/от ниво NTC;

VII)GSM-R.

Системи от клас B (дори когато се управляват през интерфейса машинист—машина на ETCS) са извън приложното поле.

Правилата са разработени независимо от други системи за контрол и управление, които е възможно да са налице, включително когато линиите са оборудвани с ниво 1 / 2 на ETCS.

Когато ниво 1 на ETCS или ниво 2 на ETCS се прилагат на линии, оборудвани с други системи за контрол и управление, е необходимо да се оцени приложимостта на тези правила и те да бъдат допълнени с нехармонизирани правила, ако е необходимо. Това включва линиите, оборудвани както с ниво 1, така и с ниво 2 на ETCS.

Експлоатационните правила за радиовръзката за гласова комуникация GSM-R са приложими за линии, оборудвани с GSM-R, независимо от използваните системи за контрол и управление. И обратно, експлоатационните правила за ETCS са приложими за линии, оборудвани с ETCS, независимо от използваната система за радиовръзка за гласова комуникация.

Приложимостта на правилата зависи допълнително и от инженерните решения, приети от подсистемата на ERTMS от страната на трасето. В този контекст може да не е необходимо да се прилагат някои правила, ако съответните функции не са изпълнени от страната на трасето (например когато не се предават данни за състоянието на коловозите или не се изпълнява процедурата за преминаване през жп прелез); когато дадено правило обаче трябва да се приложи, то винаги се прилага по начина, описан в настоящото допълнение.

Всички действия, в които участва машинистът, предполагат неговото физическо присъствие в кабината, освен когато е необходимо да се провери за техническа неизправност на влака в спряно състояние, да се получат инструкции от ръководителя на движението чрез стационарен телефон по железопътната линия или когато това се изисква от ръководителя на движението или от нехармонизирани правила.

Навсякъде в настоящото допълнение се приема, че бордовото устройство на системата ETCS е включено, освен ако не е посочено друго. Приема се, че пултът на активната кабина на машиниста е отворен, освен ако не е посочено друго.

Крайна точка на разрешено движение (EOA) може да бъде физически разпозната посредством указател за спиране на ETCS или указател за местоположение на ETCS. Крайната точка на разрешено движение може също така да се разпознае с помощта на сигнал по протежение на линията или друга сигнална табела с указание за спиране. При определени условия крайната точка на разрешено движение може да се намира и в предния край на влака.4.ПОЗОВАВАНИЯ, ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ

4.1.(не се използва)

4.2.ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ

Таблица 1 — Термини*

Термин

Определение

Потвърждение

Потвърждение от машиниста в отговор на запитване от ETCS на борда, че е получил информацията, която трябва да вземе предвид.

Приложима пределна скорост 
(в режим на движение на отговорност на машиниста (SR))

Най-ниската пределна скорост на:

— максимална скорост за режим на движение на отговорност на машиниста (SR),

— максимална скорост на влака,

— разписание/пътна книга.

— временни ограничения на скоростта (предадени чрез други средства, различни от Европейска инструкция 1, 2, 5, 6, 7 или 8),

— Европейска инструкция

Разрешение за движение на влак(ове) в рамките на ERTMS

Разрешение за движение на влак, дадено чрез:

— подаден от страната на трасето (коловоза) сигнал при показание за продължаване на движението, или

— разрешение за движение (MA), или

— европейска инструкция:

— за потегляне след готовност за движение, или

— за преминаване на крайна точка на разрешено движение (EOA), или

— за потегляне след принудително спиране.

Пресичане на граници

Място, където влаковете преминават от железопътна мрежа в една държава членка към железопътна мрежа в друга държава членка.

Анулиране на регистрация

Прекратяване на временната връзка между телефонния номер и номера на влака. Това действие може да бъде извършено от ползвателя на радиовръзка GSM-R, от автоматични системи или от административния орган на мрежата. Анулирането на регистрацията позволява повторно използване на анулирания номер на влака.

Интерфейс машинист—машина (DMI)

Влаково устройство, което позволява комуникация между ETCS на борда и машиниста.

Зона за аварийно придвижване

Зона, в която са разрешени привеждания в движение в режим на обръщане на посоката (RV).

Заповед за аварийно спиране

ETCS разпорежда спиране на влака с максимална спирачна сила, докато влакът не спре.

Указател за местоположение в ETCS

Хармонизирана разположена по протежение на линията сигнална табела на ETCS, определена в EN 16494/2015 2 , използвана за разпознаване на потенциална крайна точка на разрешено движение, например край на блоков участък.

Бордова система ETCS

Частта от ETCS, инсталирана на железопътно возило.

Указател за спиране на ETCS

Хармонизирана разположена отстрани на трасето сигнална табела на ETCS, определена в EN 16494/2015, използвана за:

— разпознаване на потенциална крайна точка на разрешено движение (EOA) и

— указване на мястото, където машинистът трябва да спре влака, ако се движи без разрешение за движение (MA).

Категория оперативен влак по ETCS

Набор от технически и/или оперативни характеристики на влак, за който се прилага специфичен скоростен профил на ETCS.

Функционално число

(GSM-R)

Пълен номер, използван в схемата за функционално адресиране за разпознаване на краен ползвател или система по функция или роля, а не по конкретен елемент от радиооборудване или потребителски абонамент.

Функционалното число може да се раздели на две части:

— функционално адресиране (процес на адресиране на повикване посредством конкретно число, представляващо функцията, която даден ползвател осъществява, а не число, идентифициращо GSM-R на борда);

адресиране в зависимост от местоположението (процес на адресиране на дадена функция — обикновено от ръководител на движението — въз основа на текущото местоположение на ползвателя — обикновено влак).

Режим на GSM-R

Статус на GSM-R на борда, който предоставя функции за:

— движение на влака

— или движение на маневрена композиция.

Мрежа GSM-R

Радиомрежа, която предоставя функции на GSM-R.

Указател на мрежата GSM-R

Хармонизиран сигнал на GSM-R от страната на трасето, определен в EN 16494/2015, който указва мрежата, която трябва да бъде избрана.

GSM-R на борда

Частта от GSM-R, инсталирана на железопътно возило.

Максимална скорост за режим на обръщане на посоката (RV)

Максимална скорост, дадена от ETCS по протежение на линията, при режим на обръщане на посоката (RV).

Максимална скорост за режим на движение на отговорност на машиниста (SR)

Максимална скорост, подадена от ETCS от страната на трасето, при движение на отговорност на машиниста (SR).

Разрешение за движение (MA)

Разрешение за придвижване на влак (маневрена композиция) до определено място със следене на скоростта.

Зона, в която не се спира

Зона, определена от управителя на инфраструктурата, където спирането на влак може да не е безопасно или подходящо.

Скорост при отмяна на EOA

Максимална скорост, при която е активна функцията за отмяна на EOA.

Разрешена скорост

Максимална скорост, с която влакът може да се движи без предупреждение от ETCS и/или задействане на спирачка.

Показание за продължаване на движението

Всяко показание на сигнал, при който на машиниста е разрешено да подмине сигналното устройство.

Придвижване

Движение на влак, при което машинистът не се намира във челната кабина на челното возило.

Радиовръзка

Обмен на информация между ETCS на борда и RBC/блок за радиопредаване на допълнителна информация.

Радиоцентър за блок-участъците (RBC)

Централизирана единица на ETCS по протежение на линията, контролираща движенията на влаковете на ETCS на ниво 2.

Радиодупка

Предварително определена зона, в която не е възможно да се установи надежден канал за радиокомуникация.

Регистрация

Временна връзка между телефонния номер и номера на влака.

Скорост на приближаване до крайна точка на разрешено движение (EOA)

Максимална скорост, с която на влака е разрешено да достигне края на своето разрешение за движение (MA).

Отмяна на разрешение за движение (MA)

Оттегляне на дадено преди това разрешение за движение.

Пътна книга

Описание на линиите и съответното разположено по тяхното протежение оборудване, отнасящо се за линиите, по които машинистът ще работи, и имащо значение за задачата по управление на влака.

Обезопасяване

Мерки, които трябва да се прилагат за избягване на непреднамерено движение на железопътни возила.

Маневрено движение

Начин на придвижване на возилата без данни от влака и контролирано чрез заповеди за маневриране.

Двойна теглителна сила

Две или повече тягови единици, които са свързани механично и пневматично, но не и електрически в рамките на един и същ влак, като всяка от тях има нужда от собствен машинист.

Временно ограничение на скоростта

Намаляване на скоростта по линията за ограничен период от време.

Текстово съобщение

Писмена информация, изобразявана на интерфейса машинист—машина.

Данни за влака

Информация, която описва характеристиките на влака.

Подготвящ влака

Служител, отговарящ за подготовката на влака.

Преход

Контролирана смяна на различните нива на ETCS.

Точка на преход

Точка, в която се осъществява преходът между нивата на ETCS.

Принудително спиране

Неотменимо задействане на внезапните спирачки от ETCS до спиране на влака/маневрената композиция.Таблица 2 : Съкращения *

Съкращение

AD

Автоматичен режим на управление

ATO

Автоматизирана експлоатация на влакове

BMM

Голяма метална маса

BTM

Предавателен модул на бализа

DAS

Система за напътствия на машиниста

DMI

Интерфейс машинист—машина

EOA

Крайна точка на разрешено движение

ERTMS

Европейска система за управление на железопътното движение

ETCS

Европейска система за управление на влаковете

FS

Режим на пълен надзор

G

Режим на спиране на товарен влак

GSM-R

Глобална система за мобилна комуникация на железниците

УИ

Управител на инфраструктура

LS

Режим на ограничен надзор

MA

Разрешение за движение

NL

Режим „Не начело“

NTC

Национална система за контрол на влаковете

OS

Режим на визуално управление

P

Режим на спиране на пътнически влак

RBC

Радиоцентър за блок-участъците

REC

Спешно повикване по радио

ЖП

Железопътно предприятие

RV

Режим на обръщане на посоката

SH

Режим на маневриране    

SL

Режим на очакване

SN

Национална система

SR

Режим „на отговорност на машиниста“

STM

Специфичен предавателен модул

TIMS

Система за следене на целостта на влака

UN

Режим „необорудван“

VBC

Покритие с виртуални бализи

* За пълен списък на термините и съкращенията, използвани за ERTMS, вж. поднабор 023 „Речник на термините и съкращенията“ в допълнение А към Регламент (ЕС) 2023/xxx [СП, моля въведете препратки към C(2023)5019] (ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“).

5.ПРИНЦИПИ

5.1.ПРИНЦИПИ ЗА ETCS

5.1.1.СИГНАЛИЗАЦИЯ В КАБИНАТА

Машинистът наблюдава изобразената в интерфейса „машинист-машина“ (DMI) информация и реагира съгласно изискваното в настоящото допълнение.

В зависимост от внедряването по протежение на линията от машиниста може да се изисква да вземе предвид хармонизираните сигнални табели, определени в EN 16494:2015 — Железопътна техника. Изисквания за европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS). Сигнализация — както и друга нехармонизирана информация по протежение на линията.

5.1.2.ПОЗНАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ НИВА

Машинистът и ръководителят на движението трябва винаги да работят в съответствие с правилата на ETCS, които се отнасят конкретно за специфичното оперативно ниво на ETCS.

Когато едновременно са налични повече от едно нива на ETCS, ръководителят на движението установява на какво ниво на ETCS се експлоатира съответният влак, преди да издаде инструкция за машиниста.

5.1.3.(не се използва)

5.1.4.(не се използва)

5.1.5.(не се използва)

5.1.6.РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ „НА ОТГОВОРНОСТ НА МАШИНИСТА“ (SR)

Машинистът получава разрешение от ръководителя на движението да започне движение в режим „на отговорност на машиниста“ (SR) чрез Европейска инструкция 7, освен в случай на започване на движение на ниво 1 / 2 на ETCS със сигнали по протежение на линията.

5.1.7.ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТТА В РЕЖИМ „НА ОТГОВОРНОСТ НА МАШИНИСТА“ (SR)

Посредством Европейска инструкция 1, 2, 5, 6, 7 или 8 ръководителят на движението дава на машиниста на влак, движещ се в режим „на отговорност на машиниста“ (SR), всички ограничения на скоростта в стойности, по-ниски от максималната скорост за SR, освен ако машинистът не е уведомен за тези ограничения на скоростта със специален за целта документ/електронен носител.

5.1.8.РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КРАЙНА ТОЧКА НА РАЗРЕШЕНО ДВИЖЕНИЕ (EOA)

Машинистът получава разрешение да премине крайна точка на разрешено движение (EOA) само от ръководителя на движението посредством Европейска инструкция 1 или 7.

5.1.9.ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ НА ВЛАК /МАНЕВРЕНА КОМПОЗИЦИЯ

След като е извършено принудително спиране, машинистът потегля отново в първоначалната или обратната посока само ако е получил разрешение от ръководителя на движението чрез Европейска инструкция 2.

5.1.10.УКАЗАТЕЛ ЗА СПИРАНЕ НА ETCS

Машинистът спира при приближаване към указател за спиране на ETCS:

i)указващ крайната точка на разрешено движение (EOA) на текущото разрешение за движение (MA); или

ii)когато се движи без разрешение за движение (MA), освен ако не е получил специално разрешение от ръководителя на движението посредством Европейска инструкция 1 или Европейска инструкция 7.

5.1.11.УКАЗАТЕЛ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ETCS

Машинистът спира при приближаване към указател за местоположение на ETCS:

i)указващ крайната точка на разрешено движение (EOA) на текущото разрешение за движение (MA); или

ii)когато се движи без разрешение за движение (MA), ако е получил конкретно разпореждане от ръководителя на движението.

5.2.(не се използва)6.ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА НА ETCS

6.1.ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ETCS НА БОРДА

Машинистът включва ETCS на борда.

Нива 0, 1, 2, NTC

6.1.1.Въвеждане на данни по време на начало на мисия

При поискване от ETCS на борда машинистът въвежда, въвежда отново или потвърждава отново идентификацията на машиниста, номера на влака, нивото на ETCS, идентификацията на радиомрежата и идентификацията и телефонния номер на радиоцентъра за блок-участъците (RBC).

В случай че бъде получено следното текстово съобщение:

„Неуспешна регистрация на радиомрежа“,

машинистът въвежда идентификацията на радиомрежата.

6.1.2.Ръчна промяна на данните

Ако се изисква промяна, машинистът въвежда/променя и валидира:

i)номера на влака;

ii)идентификацията на машиниста, когато влакът е в спряно състояние, или, ако е позволено от националната стойност, по време на движение на влака;

iii)нивото на ETCS, идентификацията на радиомрежата и идентификацията и телефонния номер на радиоцентъра за блок-участъците (RBC), когато влакът е в спряно състояние.

6.2.ГОТОВНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ

ETCS на борда е в експлоатация.

Нива 0, 1, 2, NTC

На ниво 2 на ETCS, в случай че влакът бъде отхвърлен, машинистът прилага правилото „Реагиране на неочаквани ситуации при подготовка на движение на влак“ (раздел 6.40.2).

6.2.1.Тяговата единица трябва да се движи като влак

Машинистът:

i)прилагане на правилото „Въвеждане на данни за влака по време на подготовката на влака“ (раздел 6.4.1),

ii)избира „Потегляне“ (Start).

В случай че бъде поискано потвърждение за движение на отговорност на машиниста (SR), машинистът прилага правилото „Тяговата единица трябва да се движи като влак и се изисква потвърждение за движение на отговорност на машиниста (SR)“ (раздел 6.2.4).

В случай че на ниво 2 на ECTS бъде поискано потвърждение за режим на маневриране (SH), машинистът прилага правилото „Реагиране на неочаквани ситуации при подготовка на движение на влак“ (раздел 6.40.1).

6.2.2.Тяговата единица трябва да се премести в режим на маневриране (SH)

Машинистът се подготвя за маневриране и прилага правилото „Извършване на маневрени движения в режим на маневриране (SH)“ (раздел 6.3).

6.2.3.Тяговата единица трябва да се премести в режим „Не начело“ (NL)

Машинистът на тяговата единица, която не е начело на влака, се подготвя за движение с двойна теглителна сила и прилага правилото „Извършване на движение с двойна теглителна сила“ (раздел 6.32).

6.2.4.Тяговата единица трябва да се движи като влак и се изисква потвърждение за движение на отговорност на машиниста (SR)

Ниво 1 без сигнали по протежение на линията, ниво 2 без сигнали по протежение на линията

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:


машинистът трябва да информира ръководителя на движението, да получи разрешение за пускане в режим на отговорност на машиниста (SR) чрез Европейска инструкция 7 и да потвърди.

Преди да разреши на машиниста да тръгне в режим движение на отговорност на машиниста (SR) съгласно нехармонизираните правила, ръководителят на движението:

I)проверява дали всички условия за маршрута са изпълнени,

II)проверява всички необходими ограничения и/или инструкции и ги включва в Европейска инструкция 7;

III)проверява за временни ограничения на скоростта, които трябва да бъдат включени в Европейска инструкция 7.

Ако влакът се намира при указател за спиране на ETCS

Ръководителят на движението разрешава на машиниста да премине този указател за спиране на ETCS посредством Европейска инструкция 7. Това разрешение е валидно от посочения указател за спиране на ETCS до следващия. Ако условията го позволяват, ръководителят на движението може да разреши на машиниста да премине през този втори указател за спиране на ETCS, като използва същата Европейска инструкция 7. След това разрешението е валидно до указателя за спиране на ETCS, следващ втория преминат указател в посоката на движение.

Машинистът:

I)получава Европейска инструкция 7 от ръководителя на движението;

II)проверява приложимата пределна скорост;

III)използва, освен ако не е инструктиран да не го прави, функцията за отменяне за всеки от указателите за спиране на ETCS, които трябва да бъдат преминати, и изчаква появяването на следния символ:

IV)пуска влака в движение;

V)не надвишава скоростта при отмяна на крайна точка на разрешено движение (EOA), докато на дисплея е изобразен този символ.

Ако влакът не се намира при указател за спиране на ETCS

Ръководителят на движението разрешава на машиниста да потегли посредством Европейска инструкция 7. Това разрешение е валидно от текущото местоположение на влака до първия указател за спиране на ETCS в посоката на движение. Ако условията го позволяват, ръководителят на движението може да разреши на машиниста да премине също през следващия указател за спиране на ETCS, като използва същата Европейска инструкция 7. Тогава това разрешение е валидно до указателя за спиране на ETCS, следващ последния указател, през който преминаването е било разрешено чрез Европейската инструкция 7.

Машинистът:

I)получава Европейска инструкция 7 от ръководителя на движението;

II)проверява приложимата пределна скорост;

III)привежда влака в движение;

IV)при приближаване до указател за спиране на ETCS и ако е получил чрез Европейската инструкция 7 разрешение за преминаването ѝ, използва, освен ако не е инструктиран да не го прави, функцията за отменяне и изчаква появяването на следния символ:

V)привежда влака в движение или продължава движението;

VI)не надвишава скоростта при отмяна на крайна точка на разрешено движение (EOA), докато на дисплея е изобразен този символ.

Възможно е да се предостави повече от една европейска инструкция за преминаване на равен брой последователни указатели за спиране на ETCS.

Ако ръководителят на движението може да установи дали коловозът до края на разрешението, което ще бъде издадено, е свободен, тогава той/тя може да освободи машиниста от задължението за движение с визуално управление в режим движение на отговорност на машиниста (SR).

Ниво 1 със сигнали по протежение на линията, ниво 2 със сигнали по протежение на линията

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

Машинистът прилага правилото „Движение в режим на движение на отговорност на машиниста (SR)“ (раздел 6.14).

6.2.5.Тяговата единица трябва да се премести в режим на очакване (SL)

Машинистът/подготвящият влака трябва да се увери, че всички пултове за управление на всяка тягова единица, която не е начело на влака, която е електрически свързана и ще се управлява дистанционно от челната тягова единица, са затворени и остават затворени, докато тази тягова единица се управлява дистанционно от челната такава.

6.3.ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНИ ДВИЖЕНИЯ В РЕЖИМ НА МАНЕВРИРАНЕ (SH)

Подвижният състав трябва да се движи в режим на маневриране (SH).

Нива 1, 2

6.3.1.Ръчно влизане в режим на маневриране (SH)

Машинистът избира „Маневриране“ съгласно нехармонизирани правила.

6.3.2.Автоматично влизане в режим на маневриране (SH)

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът:

I)първо се уверява, че разполага с правилната информация относно движението, което трябва да извърши;

II)след това потвърждава.

6.3.3.Движение в режим на маневриране (SH)

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.3.4.Поддържане на режим на маневриране (SH) при смяна на кабината

Когато за процедурата по маневриране е необходимо да се използват различни кабини, машинистът може да избере „Поддържане на маневриране“, преди да затвори пулта за управление.

6.3.5.Излизане от режим на маневриране (SH)

Когато всички маневрени движения, които трябва да се извършат в режим на маневриране (SH), са приключени, машинистът:

I)избира „Излизане от маневриране“;

II)се уверява, че не са останали тягови единици със статус „Поддържане на маневриране“.

6.3.6.Не се предоставя режим на маневриране (SH)

Ниво 2

Когато на дисплея се показва едно от следните текстови съобщения:

„режим на маневриране (SH) отказан“

„Неуспешно искане за режим на маневриране (SH)“

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

6.3.7.Пресичане на определена граница на зона за маневриране

Когато маневрена композиция трябва да пресече определена граница на зона за маневриране, машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизираните правила.

6.4.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВЛАКА

Данните за влака трябва да бъдат въведени или променени.

Нива 0, 1, 2, NTC

6.4.1.Въвеждане на данни за влака по време на подготовката на влака

Машинистът/подготвящият влака въвежда/променя и валидира всички долупосочени данни за влака, ако тези данни не са предварително конфигурирани на борда или не са получени от външни източници на ETCS:

I)категория оперативен влак по ETCS;

II)дължина на влака;

III)спирачен процент;

IV)максимална скорост на влака;

V)категория на натоварване на ос;

VI)влакова инсталация със система за херметизация;

VII)товарен габарит;

VIII)допълнителни данни за разполагаемите специфични предавателни модули (STM);

IX)специфични данни за автоматичната експлоатация на влакове (ATO), ако бъдат поискани.

Преди да потвърди данните за влака, които са предварително конфигурирани на борда или са получени от външни източници на ETCS и които подлежат на промяна от машиниста, подготвящият влака се уверява, че данните за влака отговарят на влаковата композиция.

6.4.2.Ръчна промяна на данните за влака

След всяка промяна на влаковата композиция и след технически проблем, който води до промяна на данните за влака, подготвящият влака/машинистът:

I)определя новите данни за влака;

II)въвежда новите данни за влака;

III)валидира новите данни за влака.

6.4.3.Промяна на данните за влака от външни източници на ETCS

Когато в интерфейса „машинист-машина“ (DMI) се появи следното текстово съобщение:

„Променени данни за влака“

а) ако промяната на данните за влака води до задействане на спирачката

Когато влакът е в спряно състояние, машинистът:

I)потвърждава задействането на спирачката,

II)променя и/или валидира данните за влака, ако това се изисква от бордовата система,

III)взема предвид променените данни за влака.

На ниво 1 и ниво 2 на ETCS, ако не бъде получено ново разрешение за движение (MA), ръководителят на движението разрешава на машиниста да премине крайна точка на разрешено движение (EOA) (правило „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ — раздел 6.39).

б) във всички останали случаи

Машинистът взема под внимание променените данни за влака.

6.5.(не се използва)

6.6.(не се използва)

6.7.ВЛИЗАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НИВО 0 НА ETCS

6.7.1.Обявление

Влакът се приближава до зона от ниво 0 на ETCS.

Нива 1, 2, NTC

Когато бъде обявено преминаване към ниво 0 на ETCS чрез показване на дисплея на следния символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.7.2.Потвърждение

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът потвърждава.

6.7.3.Движение

Влакът се движи в зона от ниво 0 на ETCS.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.8.ВЛИЗАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НИВО 1 НА ETCS

6.8.1.Обявление

Влакът се приближава до зона от ниво 1 на ETCS.

Нива 0, 2, NTC

Когато бъде обявено преминаване към ниво 1 на ETCS чрез показване на дисплея на следния символ:

машинистът трябва да се подготви за прилагане на правилата за ниво 1 на ETCS.

6.8.2.(не се използва)

6.8.3.Движение

Влакът се движи в зона от ниво 1 на ETCS.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага правилата съгласно ниво 1 на ETCS.

6.9.ВЛИЗАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НИВО 2 НА ETCS

6.9.1.Обявление

Влакът се приближава до зона от ниво 2 на ETCS.

Нива 0, 1, NTC

Когато бъде обявено преминаване към ниво 2 на ETCS чрез показване на дисплея на следния символ:

машинистът трябва да се подготви за прилагане на правилата за ниво 2 на ETCS.

6.9.2.(не се използва)

6.9.3.Движение

Влакът се движи в зона от ниво 2 на ETCS.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага правилата съгласно ниво 2 на ETCS.

Когато ръководителят на движението поиска да се потвърди ръчно целостта на влака в интерфейса „машинист-машина“ (DMI), машинистът прави това само при спрял влак и съгласно правилата на ЖП.

6.10.(не се използва)

6.11.ВЛИЗАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НИВО NTC НА ETCS

6.11.1.Обявление

Влакът се приближава до зона от ниво NTC на ETCS.

Нива 0, 1, 2

Когато бъде обявено преминаване към ниво NTC на ETCS чрез показване на дисплея на символ, указващ името на приложимата национална система за контрол на влаковете (NTC), като например:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

Съществува специфичен символ за всяка национална система за контрол на влаковете (NTC).

6.11.2.Потвърждение

Когато символът, указващ приложимата национална система за контрол на влаковете (NTC), се показва на дисплея с мигаща рамка, като например:

машинистът потвърждава.

Съществува специфичен символ за всяка национална система за контрол на влаковете (NTC).

6.11.3.Движение

Влакът се движи в зона от ниво NTC на ETCS.

Когато на дисплея се показва символът, указващ навлизането в зона на национална система за контрол на влаковете (NTC), като например:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

Съществува специфичен символ за всяка национална система за контрол на влаковете (NTC).

6.12.ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ НА ПЪЛЕН НАДЗОР (FS)

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът

i)не превишава разрешената скорост

ii)може, ако на борда е налична информация от система за напътствия на машиниста (DAS):

да следва целевата препоръчана скорост, когато е показана в интерфейса „машинист-машина“ (DMI)

да се движи по инерция, когато се показва

да спазва спирките, ако са указани

да поиска пропускане на дадена спирка, ако бъде получена инструкция и този избираем вариант е налице в интерфейса „машинист-машина“ (DMI)

да управлява вратите, когато бъде приканен за това със съответните указания от интерфейса „машинист-машина“ (DMI)

При ниво 1 на ETCS със сигнали по протежение на линията машинистът има разрешение да продължи без ново разрешение за движение (MA), когато сигналът по протежение на линията дава показание за продължаване на движението.

Ако освен това на дисплея се появи следното текстово съобщение:

„Влизане в режим на пълен надзор (FS)“,

машинистът не превишава ограниченията на скоростта, приложими за тази част от влака, която не е обхваната от разрешение за движение (MA) за режим на пълен надзор (FS).

6.13.ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ НА ВИЗУАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (OS)

Нива 1, 2

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът:

i)потвърждава;

ii)започва или продължава да прилага правило 9 от допълнение Б2.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът:

i)прилага правило 9 от допълнение Б2, докато този символ е показан на дисплея;

ii)не превишава разрешената скорост.

Ако освен това на дисплея се появи следното текстово съобщение:

„Влизане в режим на визуално управление (OS)“,

машинистът не превишава ограниченията на скоростта, приложими за тази част от влака, която не е обхваната от разрешение за движение (MA) за режим на визуално управление (OS).

6.14.ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА МАШИНИСТА (SR)

Нива 1, 2

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът:

I)първо получава разрешение за движение на влак в рамките на ERTMS;

II)проверява приложимата пределна скорост;

III)след това потвърждава.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът:

I)се движи с визуално управление, освен ако не бъде освободен с Европейска инструкция 1, 2 или 7 от изискването да се движи с визуално управление в режим на движение на отговорност на машиниста (SR);

II)не превишава приложимата пределна скорост;

III)при ниво 1 на ETCS без сигнали по протежение на линията и при ниво 2 без сигнали по протежение на линията, когато се приближава до следващия указател за спиране на ETCS, информира ръководителя на движението и прилага правило „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39), освен ако вече не е получил разрешение за преминаване на този указател за спиране на ETCS чрез европейска инструкция.

Възможно е да се предостави повече от една европейска инструкция за преминаване на равен брой последователни указатели за спиране на ETCS.

6.15.ДВИЖЕНИЕ В НА ОГРАНИЧЕН НАДЗОР (LS)

Нива 1, 2

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът потвърждава съгласно нехармонизирани правила.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.16.ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ „НЕОБОРУДВАН“ (UN)

Ниво 0

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът потвърждава съгласно нехармонизирани правила.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.17.ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА“ (SN)

Ниво NTC

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът потвърждава съгласно нехармонизирани правила.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага нехармонизирани правила.

6.18.ПРИБЛИЖАВАНЕ НА КРАЙНА ТОЧКА НА РАЗРЕШЕНО ДВИЖЕНИЕ (EOA) С УКАЗАНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНА СКОРОСТ НА ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО крайна точка на разрешено движение (EOA)

Нива 1, 2

Когато влакът наближава крайна точка на разрешено движение (EOA), а в интерфейса „машинист-машина“ (DMI) се показва разрешена скорост на приближаване до крайна точка на разрешено движение (EOA), на машиниста е разрешено:

I)да приближи сигнал, указател за спиране на ETCS, ETCS указател за местоположение или буфер, който се намира на късо разстояние след крайна точка на разрешено движение (EOA), посочена в интерфейса „машинист-машина“ (DMI), без да надвишава разрешената скорост на приближаване до крайна точка на разрешено движение (EOA);

II)при ниво 1 на ETCS със сигнали по протежение на линията, да продължи без надвишаване на разрешената скорост на приближаване до крайна точка на разрешено движение (EOA), когато сигналът по протежение на линията дава показание за продължаване на движението.

6.19.ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН КОЛОВОЗ

Влакът е в спряно състояние или доближава сигнал по протежение на линията или указател за спиране на ETCS/ указател за местоположение на ETCS.

Ниво 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

на машиниста се разрешава да потвърди, че коловозът напред е свободен, ако може да се увери, че участъкът на коловоза между челната част на влака и следващия сигнал по протежение на линията, указател за спиране на ETCS или указател за местоположение на ETCS е свободен.

6.20.ПРЕСИЧАНЕ НА УЧАСТЪК СЪС СПУСНАТ(И) ПАНТОГРАФ(И)

Влакът приближава към участък от линията, който трябва да бъде преминат със спуснат(и) пантограф(и).

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът спуска пантографа (пантографите), като взема предвид тяхното положение.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът задържа пантографа(ите) спуснат(и).

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът може да вдигне пантографа (пантографите), като вземе предвид тяхното положение.

* За точните размери и оформление на сигналните табели трябва да се използва EN 16494/2015.

6.21.ПРОМЯНА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Влакът наближава участък от линията, където трябва бъде променено електрозахранването.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже един от следните символи:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната една от следните сигнални табели:

машинистът променя съответно електрозахранването.

Когато на дисплея се покаже един от следните символи:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната една от следните сигнални табели:

машинистът гарантира, че захранването е променено съответно.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела:

машинистът бива информиран за приближаване на линия без тягова система.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела:

машинистът бива информиран за достигането на линия без тягова система.

6.22.ПРЕСИЧАНЕ НА УЧАСТЪК С ИЗКЛЮЧЕН ГЛАВЕН ПРЕКЪСВАЧ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Влакът приближава участък от линията, където главният прекъсвач на захранването трябва да бъде изключен.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът изключва главния прекъсвач на захранването, като взема предвид положението на пантографите, или, ако това е разрешено от управителя на инфраструктурата, задържа главния прекъсвач на захранването във включено положение, но не прилага теглителната сила.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът задържа главния прекъсвач на захранването в изключено положение или, ако това е разрешено от управителя на инфраструктурата, продължава да не прилага теглителната сила.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела

*

машинистът може да включи главния прекъсвач на захранването, като взема предвид положението на пантографите, и може отново да приложи теглителната сила.

* За точните размери и оформление на сигналните табели трябва да се използва EN 16494/2015.

6.23.Пресичане на зона, в която не се спира

Влакът наближава зона, в която не се спира.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът бива уведомен за предстояща зона, в която той/тя трябва да избягва спирането.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът избягва спирането.

6.24.ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ УЧАСТЪК СЪС ЗАБРАНА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА КАЛОДКОВА СПИРАЧКА

Влакът приближава участък от линията, където не трябва да се използва електромагнитна калодкова спирачка.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът освобождава електромагнитната калодкова спирачка, ако е задействана, освен в случай на аварийна ситуация.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът не използва електромагнитната калодкова спирачка освен в случай на аварийна ситуация.

6.25.ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ УЧАСТЪК СЪС ЗАБРАНА НА ИНДУКЦИОННА СПИРАЧКА

Влакът приближава участък от линията, където не трябва да се използва индукционна спирачка.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът освобождава индукционната спирачка, ако е задействана, освен в случай на аварийна ситуация.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът не използва индукционната спирачка освен в случай на аварийна ситуация.

6.26.ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ УЧАСТЪК СЪС ЗАБРАНА НА РЕКУПЕРАТИВНАТА СПИРАЧКА

Влакът приближава участък от линията, където не трябва да се използва рекуперативна спирачка.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът освобождава рекуперативната спирачка, ако е задействана, освен в случай на аварийна ситуация.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът не използва рекуперативната спирачка освен в случай на аварийна ситуация.

6.27.ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ УЧАСТЪК С ХЕРМЕТИЧНО ИЗОЛИРАНЕ

Влакът наближава участък от линията, в който входните отвори на климатичната инсталация трябва да се затворят.

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът затваря входните отвори на климатичната инсталация.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът държи входните отвори на климатичната инсталация затворени.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

на машиниста е разрешено да отвори входните отвори на климатичната инсталация.

6.28.ЗАДЕЙСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Нива 1, 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела:

машинистът задейства устройството за звукова сигнализация, освен ако това му е забранено съгласно нехармонизирани правила.

6.29.ПРОМЯНА НА КОЕФИЦИЕНТА НА СЦЕПЛЕНИЕ

Влакът се движи в участък от железопътната линия, в който коефициентът на сцепление може да бъде променен.

Нива 1, 2

Ако националната стойност позволява на машиниста да избере „хлъзгава железопътна линия“, той/тя може да направи това, когато условията на сцепление са лоши или когато е информиран от ръководителя на движението. Ако машинистът не е информиран от ръководителя на движението, преди да избере „хлъзгава железопътна линия“, той информира ръководителя на движението.

Когато ръководителят на движението е информиран относно лошите условия на сцепление, той/тя задейства функцията за намалено сцепление на ETCS, когато е възможно, а ако това не е възможно, той/тя предприема мерки, предписани от УИ, до възстановяването на нормалната експлоатация.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага вътрешните правила на ЖП.

6.30.МИНАВАНЕ ПРЕЗ РАДИОДУПКА

Влакът се движи в участък от железопътната линия без радиопокритие.

Ниво 2

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът може да продължи при всяко валидно разрешение за движение.

Ако машинистът достигне крайната точка на разрешено движение и символът все още е изобразен, той информира ръководителя на движението. Ръководителят на движението и машинистът прилагат правилото „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39).

6.31.(не се използва)

6.32.ИЗВЪРШВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ С ДВОЙНА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА

Нечелна тягова единица е скачена с челната тягова единица (или с друг влак, който включва челна тягова единица).

Нива 0, 1, 2, NTC

6.32.1.Влизане в режим „не начело“

Машинистът на нечелната тягова единица избира режим „не начело“.

Когато в интерфейса „машинист-машина“ (DMI) е изобразен следният символ:

машинистът на нечелната тягова единица потвърждава на машиниста на челната тягова единица, че нечелната тягова единица е в режим „не начело“.

6.32.2.Изпълнение на движение с двойна теглителна сила

И двамата машинисти прилагат вътрешните правила на ЖП.

6.32.3.Излизане от режим „не начело“

Когато влакът е в спряно състояние, машинистът на нечелната тягова единица:

(I)използва спирачките,

(II)дава потвърждение на машиниста на челната тягова единица, че нечелната тягова единица вече не е в режим „не начело“.

6.33.ОТМЯНА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАК(ОВЕ) В РАМКИТЕ НА ERTMS

Ръководителят на движението решава да промени съществуващата организация на движението.

Нива 1, 2

6.33.1.Мерки преди създаване на организация на движението

а)В случай че е възможно съвместно намаление на разрешението за движение

Ако това е възможно в рамките на ниво 2 на ETCS, ръководителят на движението може да отмени разрешение за движение (MA) чрез използване на съвместното скъсяване на действието на разрешение за движение (MA).

б)Във всички останали случаи

Във всички останали случаи ръководителят на движението прилага нехармонизирани правила, за да спре влака, ако той все още не е спрял.

След като влакът е спрял и преди да се направи организация на движението, ръководителят на движението нарежда на машиниста да остави влака в спряно състояние с помощта на Европейска инструкция 3 или всякакви други налични средства и да изтрие всяко останало разрешение за движение (MA) на борда, ако е необходимо.

6.33.2.Повторно потегляне на влаковете

За да осъществи повторно потегляне на влаковете, ръководителят на движението:

I)издава разрешение за движение на влак в рамките на ERTMS,

II)отменя Европейска инструкция 3, в случай че такава е била издадена.

6.34.ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

Възниква аварийна ситуация.

Нива 1, 2

6.34.1.Защита на влаковете

Когато служител от персонала открие възникнала аварийна ситуация, той/тя прилага правило 14 от допълнение Б2.

За да спре влаковете в рамките на ниво 2 от ETCS, ръководителят на движението има правото да използва заповед за аварийно спиране; заповедта за аварийно спиране не може да бъде отменяна, преди да е безопасно да се осъществи повторното потегляне на тези влакове.

Ръководителят на движението може да използва Европейска инструкция 3, за да задържи спрените влакове в спряно състояние, ако е необходимо.

Когато се появи следното текстово съобщение:

„Аварийно спиране“

и влакът е спрян принудително, машинистът прилага правилото „Реагиране при принудително спиране“ (раздел 6.41).

6.34.2.Повторно потегляне на влаковете

Ръководителят на движението:

I)преценява дали е възможно да разреши движението на влаковете,

II)преценява дали са необходими инструкции и/или ограничения за движението на влаковете,

III)отменя заповедта за аварийно спиране, ако е била издадена такава,

IV)отменя Европейска инструкция 3, ако е била издадена такава,

V)предоставя правомощия на машинистите да осъществят повторното потегляне на влаковете.

За да осъществи повторното потегляне на влакове, които не са били принудително спрени, и ако са необходими инструкции и/или ограничения, ръководителят на движението издава европейска(и) инструкция(и). На ниво 1 на ETCS със сигнали по протежение на линията машинистът се движи с визуално управление до следващия сигнал по протежение на линията.

За да осъществи повторното потегляне на влакове, които са били принудително спрени, ръководителят на движението и машинистът прилагат правилото „Реагиране при принудително спиране — повторно потегляне“ (раздел 6.41.2).

6.34.3.Предпазване и възобновяване на маневрени движения

Ръководителят на движението прилага нехармонизирани правила.

6.35.СПИРАНЕ В БЕЗОПАСНА ЗОНА

Машинистът трябва да спре влака в безопасна зона.

Нива 1, 2

Машинистът включва дисплея на показващото устройство за безопасните зони, в които влакът може да спре.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела:

и машинистът реши да спре в посочената безопасна зона, той взема предвид оставащото разстояние, изобразено в интерфейса „машинист-машина“ (DMI), или разстоянието до сигналната табела, обозначаваща началото на безопасната зона.

Когато на дисплея се покаже следният символ:

или при движение без разрешение за движение (MA), или ако тази функция не се поддържа по протежение на линията, и бъде срещната следната сигнална табела:

и машинистът реши да спре в посочената безопасна зона, той/тя спира влака, като взема предвид неговата дължина.

Когато се срещне следната сигнална табела:

машинистът бива информиран, че е достигнал края на безопасната зона.

6.36.ПРИВЕЖДАНЕ В ДВИЖЕНИЕ В РЕЖИМ НА ОБРЪЩАНЕ НА ПОСОКАТА (RV)

Влакът трябва да се движи в обратна посока в зона за спешно придвижване.

Нива 1, 2

6.36.1.Подготовка за изпълнение на движението в режим на обръщане на посоката (RV)

Когато влакът е в спряно състояние и се показва следният символ:

машинистът задейства прехода към режим на обръщане на посоката (RV), като информира ръководителя на движението, ако е възможно, и взема предвид всички допълнителни указания.

6.36.2.Движение в режим на обръщане на посоката (RV)

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът:

I)потвърждава;

II)привежда влака в движение, като следва инструкциите, дадени от ръководителя на движението, веднага щом на дисплея се появи следният символ:

III)не превишава максималната скорост за режим на обръщане на посоката (RV);

IV)не превишава разрешеното разстояние за придвижване.

6.36.3.Превишаване на разрешеното разстояние за придвижване в режим на обръщане на посоката (RV)

Когато се появи следното текстово съобщение с мигаща рамка:

„Превишено разстояние за режим на обръщане на посоката (RV)“,

машинистът:

I)докладва на ръководителя на движението,

II)в спряно състояние потвърждава дали разрешеното разстояние за режим на обръщане на посоката (RV) не е било увеличено,

III)освобождава спирачката.

6.36.4.Излизане от режим на обръщане на посоката (RV)

След като движението на влака е приключило и веднага след като той се намира в спряно състояние, машинистът докладва на ръководителя на движението. В случай че не е необходимо друго движение в режим на обръщане на посоката (RV), машинистът затваря пулта за управление и излиза от режима на обръщане на посоката (RV).

6.37.ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО ДВИЖЕНИЕ

След като се е намирал(а) в спряно състояние, влакът /маневрената композиция се е задвижил(а) непреднамерено и ETCS на борда е задействала спирачката.

Нива 1, 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„Самопроизволно движение (откачане)“,

машинистът обезопасява влака /маневрената композиция в съответствие с вътрешните правила на ЖП и потвърждава задействането на спирачката.

6.38.УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕПОДХОДЯЩ МАРШРУТ, УСТАНОВЕН ОТ БОРДОВАТА СИСТЕМА

Нива 1, 2

Когато се появи някое от следните съобщения:

„Неподходящ маршрут — товарен габарит“

Неподходящ маршрут — тягова система“

„Неподходящ маршрут — категория на натоварване на ос“

е установен неподходящ маршрут.

Машинистът спира влака, използвайки работната спирачка.

Машинистът информира ръководителя на движението и следва всички дадени указания.

6.39.РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА КРАЙНА ТОЧКА НА РАЗРЕШЕНО ДВИЖЕНИЕ (EOA)

Необходимо е на машиниста да се разреши да премине крайна точка на разрешено движение (EOA).

Нива 1, 2

Преди да разреши на машиниста да премине крайна точка на разрешено движение (EOA) чрез Европейска инструкция 1, ръководителят на движението, съгласно нехармонизирани правила:

I)проверява дали всички условия за маршрута са изпълнени,

II)проверява всички необходими ограничения и/или инструкции и ги включва в Европейска инструкция 1,

III)проверява за временни ограничения на скоростта, които да бъдат включени в Европейска инструкция 1.

Ако ръководителят на движението може да установи дали коловозът до края на разрешението, което ще бъде издадено, е свободен, тогава той/тя може да освободи машиниста от задължението за движение с визуално управление в режим на движение на отговорност на машиниста (SR).

Възможно е да се предостави повече от една европейска инструкция за преминаване на равен брой последователни указатели за спиране на ETCS.

За да премине ЕOA, машинистът:

IV)получава Европейска инструкция 1 от ръководителя на движението за тази крайна точка на разрешено движение (EOA);

V)проверява приложимата пределна скорост;

VI)използва функцията за отменяне; и

VII)когато е изобразен следният символ:

привежда влака в движение или продължава движението;

не надвишава скоростта при отмяна на крайна точка на разрешено движение (EOA), докато на дисплея е изобразен този символ.

6.40.РЕАГИРАНЕ НА НЕОЧАКВАНИ СИТУАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАК

Ниво 2

6.40.1.Тяговата единица трябва да се движи като влак, но е необходимо потвърждение за преминаване в режим на маневриране (SH)

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията, след което потвърждава и действа съгласно инструкциите, получени от ръководителя на движението.

6.40.2.Влакът е отхвърлен

Когато в интерфейса „машинист-машина“ (DMI) се появи следното текстово съобщение:

„Влакът е отхвърлен“,

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията. Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

6.41.РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ

Влак /маневрена композиция е принудително спрян(а).

Нива 1, 2

6.41.1.Незабавни мерки

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът приема, че е налице потенциално опасна ситуация и той/тя взема всички необходими мерки, за да избегне или да ограничи последствията от тази ситуация. Това може да включва придвижване на влака /маневрената композиция назад.

Когато е изобразен следният символ с мигаща рамка:

машинистът потвърждава и задейства спирачките.

а)При необходимост от незабавно движение назад поради възникнала авария

Когато машинистът реши или получи указание от ръководителя на движението да придвижи влака /маневрената композиция назад поради възникнала авария

и

когато е изобразен следният символ:

машинистът придвижва влака /маневрената композиция назад, като спазва всички указания, дадени от ръководителя на движението.

Веднага щом влакът /маневрената композиция спре, машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

б)Във всички останали случаи

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията и следва всички дадени указания.

6.41.2.Възобновяване на движението на влакове

а)В първоначалната посока

Преди да даде разрешение на машиниста да продължи движението след принудително спиране чрез Европейска инструкция 2, ръководителят на движението, в съответствие с нехармонизирани правила:

I)проверява дали всички условия за маршрута са изпълнени;

II)проверява всички необходими ограничения и/или инструкции и ги включва в Европейска инструкция 2;

III)проверява за временни ограничения на скоростта, които трябва да бъдат включени в Европейска инструкция 2.

Ако ръководителят на движението може да установи, че коловозът до края на разрешеното движение е свободен, той/тя може да освободи машиниста от задължението за движение с визуално управление в режим на движение на отговорност на машиниста (SR).

За да потегли, машинистът:

I)получава Европейска инструкция 2 с всички допълнителни указания, дадени от ръководителя на движението;

II)в зависимост от задачата, която трябва да се изпълни, избира „Потегляне“ или „Режим на маневриране (SH)“ и следва указанията, предоставени в Европейска инструкция 2;

III)повторно потегля / възобновява маневреното движение.

Ако на ниво 2 на ETCS, на която и да било стъпка от процедурата, бъде показано следното текстово съобщение:

„Комуникационна грешка“,

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията. Ръководителят на движението и машинистът прилагат правилото „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39). В този случай вместо Европейска инструкция 2 ръководителят на движението издава Европейска инструкция 1.

б)В обратна посока

Ръководителят на движението нарежда на машиниста да остави влака в спряно състояние и да пристъпи към приключване на мисията посредством Европейска инструкция 3 и да осъществи повторно потегляне на влака в обратна посока посредством Европейска инструкция 7.

Машинистът приключва мисията и прилага правилото „Привеждане на бордовата система ETCS в експлоатация“ (раздел 6.1) и правилото „Готовност за движение“ (раздел 6.2). Ако машинистът не управлява от челната кабина, той прилага вътрешните правила на ЖП, за да гарантира безопасно движение.

6.41.3.Не е необходимо движение след принудително спиране

Когато не е необходимо влак /маневрена композиция да бъде преместен(а) след принудително спиране, ръководителят на движението нарежда на машиниста да остави влака (маневрената композиция) в спряно състояние и да пристъпи към приключване на мисията посредством Европейска инструкция 3.

6.41.4.Принудително спиране в режим на маневриране (SH) при преминаване на определена граница на зона за маневриране

Нива 1, 2

Когато маневрената композиция е принудително спряна при преминаване на определена граница на зоната за маневриране, машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

6.42.УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТ НА ETCS ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЛИНИЯТА

Бордовата система получава информация за неизправност на оборудване на ETCS по протежение на линията.

Нива 1, 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„неизправност по протежение на линията“,

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

6.43.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА МЕЖДУ ETCS ОТ СТРАНАТА НА ТРАСЕТО И БОРДОВАТА ETCS

Системата е открила несъвместимост между ETCS от страната на трасето и бордовата ETCS и влакът е принудително спрян.

Нива 1, 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„Оборудването от страната на трасето е несъвместимо“,

влакът не може да продължи движение в рамките на ETCS.

Машинистът прилага правилото „Реагиране при принудително спиране“ (раздел 6.41).

6.44.УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕЗАЩИТЕН ЖП ПРЕЛЕЗ

Влакът приближава жп прелез, който не е защитен.

Нива 1, 2

6.44.1.При режим FS, OS или LS

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът прилага правило 7 от допълнение Б2.

6.44.2.При режим на движение на отговорност на машиниста (SR)

Когато се появи следното текстово съобщение:

„ЖП прелезът не е защитен“,

машинистът прилага правило 7 от допълнение Б2.

6.45.УПРАВЛЕНИЕ НА ГРЕШКА ПРИ ПРОЧИТАНЕ НА БАЛИЗА

Възниква грешка при прочитането на бализа и спирачките са задействани от бордовата ETCS (влакът не е спрян принудително).

Нива 1, 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„Грешка при прочитане на бализа“

и влакът не е спрян принудително, машинистът информира ръководителя на движението относно ситуацията.

Ако не бъде получено ново разрешение за движение (MA), когато влакът е в спряно състояние, ръководителят на движението разрешава на машиниста да премине крайна точка на разрешено движение (EOA), като приложи правилото „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39).

Ако ситуацията се повтори, машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

6.46.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД МЕЖДУ НИВА

Преходът е осъществен, но на борда не е получено разрешение за движение (MA), валидно след точката на прехода, или преходът не е осъществен при преминаване на точката на прехода.

Нива 1, 2

Точката на прехода към нивото на ETCS може да бъде отбелязана чрез следната сигнална табела по протежение на линията:

*

* За точните размери и оформление на сигналната табела трябва да се използва EN 16494/2015.

6.46.1.Ако влакът е бил принудително спрян

Машинистът и ръководителят на движението прилагат правилото „Реагиране при принудително спиране (раздел 6.41).

След като изберете „Потегляне“, машинистът:

I)проверява дали е избрано правилното ниво на ETCS;

II)променя нивото на ETCS (правило „Ръчна промяна на данните“ (раздел 6.1.2);

и след това осъществява повторно потегляне на влака.

В случай че нивото на ETCS, което трябва да се избере, не е налично на борда, машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2.

6.46.2.При режим на движение на отговорност на машиниста (SR)

Машинистът:

I)спира влака;

II)прилага следното правило „Във всички останали случаи“ (раздел 6.46.3).

6.46.3.Във всички останали случаи

Машинистът:

I)информира ръководителя на движението за ситуацията;

II)когато влакът е в спряно състояние, проверява правилното ниво на ETCS, което трябва да бъде избрано;

III)променя нивото на ETCS (правило „Ръчна промяна на данните“ (раздел 6.1.2);

и след това осъществява повторно потегляне на влака.

В случай че нивото на ETCS, което трябва да се избере, не е налично на борда, машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2.

6.47.УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАДИОЦЕНТЪРА ЗА БЛОК-УЧАСТЪЦИТЕ (RBC)

Няма налична информация от радиоцентъра за блок-участъците (RBC), получена в зона, която не е идентифицирана като радиодупка, и спирачките се задействат от бордовата ETCS (влакът не е принудително спрян).

Ниво 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„Комуникационна грешка“,

машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията, когато влакът е в спряно състояние.

Ако не бъде получено ново разрешение за движение (MA), когато влакът е в спряно състояние, ръководителят на движението разрешава на машиниста да премине крайна точка на разрешено движение (EOA), като приложи правилото „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39).

6.48.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВРЕДА В РАДИОВРЪЗКАТА

Възниква повреда в радиовръзката.

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът проверява нивото на ETCS, идентификацията на радиомрежата, идентификацията и телефонния номер на радиоцентъра за блок-участъците (RBC) и ги коригира, ако е необходимо (правило „Ръчна промяна на данните“ (раздел 6.1.2).

Ако радиовръзка с радиоцентъра за блок-участъците (RBC) все още не може да бъде установена, машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

а)когато в ниво 2 на ETCS се извършва подготовка за движение и тяговата единица трябва да се движи в режим на маневриране (SH)

Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

б)когато в ниво 2 на ETCS се подготвя движение с двойна теглителна сила

Машинистът на нечелната тягова единица информира машиниста на челната тягова единица за повредата в радиовръзката. И двамата машинисти прилагат вътрешните правила на ЖП.

в)във всички останали случаи

Ръководителят на движението разрешава на машиниста да премине крайна точка на разрешено движение (EOA), като прилага правилото „Разрешение за преминаването на крайна точка на разрешено движение (EOA)“ (раздел 6.39).

6.49.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ В АВТОМАТИЧНАТА ПРОВЕРКА

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато на машиниста бъде показана информация за неизправност на устройство на ETCS, той трябва да изключи ETCS на борда на возилото и след това да я включи отново, за да задейства нова автоматична проверка. Ако същата информация се покаже отново, машинистът се опитва да отстрани проблема, като използва приложимата техническа информация. Ако този опит е неуспешен или невъзможен, машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

Машинистът иска смяна на тяговата единица.

Ако тяговата единица трябва да бъде преместена, машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2.

6.50.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВРЕДА, ЗАСЯГАЩА БОРДОВОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАДИОВРЪЗКА

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато се установи повреда на бордовото оборудване за радиовръзка, машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

6.50.1.По време на подготовката на тяговата единица

Ниво 2

Машинистът иска смяна на тяговата единица.

Ако тяговата единица трябва да бъде придвижена, машинистът информира ръководителя на движението, прилага правилата на ЖП и всички указания, дадени му от него.

Ако не е необходимо да се придвижи тяговата единица, машинистът изключва ETCS на борда.

6.50.2.По време на движение

Ниво 1 с функция за радиопредаване на допълнителна информация, ниво 2

Машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2.

6.51.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВРЕДЕН ИНТЕРФЕЙС „МАШИНИСТ-МАШИНА“ (DMI)

интерфейсът „машинист-машина“ (DMI) се поврежда.

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато интерфейсът „машинист-машина“ (DMI) се повреди, машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2, освен ако на пулта е наличен друг интерфейс „машинист-машина“ (DMI).

6.52.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ В СИСТЕМАТА

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът се опитва да отстрани проблема, като използва приложимата техническа информация.

Ако този опит се окаже неуспешен или невъзможен, машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 15 от допълнение Б2.

6.53.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ (NTC)

Нива 0, 1, 2, NTC

Когато се появи следното текстово съобщение:

„[наименование на NTC] в неизправност“,

машинистът потвърждава и прилага нехармонизирани правила.

6.54.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО С ВИРТУАЛНИ БАЛИЗИ (VBC)

Нива 0, 1, 2, NTC

Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

6.55.ДВИЖЕНИЕ В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ (AD)

Машинистът включва бордовата автоматична експлоатация на влакове (ATO).

Нива 1, 2

6.55.1.Задействане на автоматичната експлоатация на влакове (ATO)

Когато бъде изобразен следният символ, машинистът може да включи автоматизираната експлоатация на влакове, като го избере:

Когато автоматичната експлоатация на влакове (ATO) е задействана, се извежда следният символ:

Движение при включена автоматична експлоатация на влакове (ATO)

Когато на дисплея се покаже следният символ:

машинистът:

I)задейства „прескачане на спирки“, когато това се изисква от разписанието или ако получи указание за това;

II)след като приведе влака в спряно състояние в оперативна точка за спиране, може да придвижи влака в режим ръчно управление, за да коригира положението му, в посока напред (когато се извежда ), след като уведоми всички пътници, или в посока назад (когато се извежда ), ако това е разрешено от ръководителя на движението и след като уведоми съответно всички пътници, докато се изведе ;

III)изпълнява отваряне/затваряне на вратите, ако това се изисква от съответните индикации на интерфейса „машинист-машина“ (DMI).

6.55.2.Изключване на автоматичната експлоатация на влакове (ATO)

Машинистът може да изключи ATO чрез едно от следните действия:

I)избор на бутона, съответстващ на следната икона ;

II)задействане на спирачката;

III)изключване на автоматичната експлоатация на влакове (ATO);

IV)избор на функцията за блокиране.

След като автоматичната експлоатация на влакове (ATO) се изключи, машинистът наблюдава иконата, показваща текущия режим на ETCS, и следва правилото, приложимо за въведения режим.6.56.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА ВЛАКА (TIMS)

Ниво 2, когато трябва да се потвърди целостта на влака

Когато подготвящият влака/машинистът на влак, планиран за движение или движещ се в зона от ниво 2 на ETCS, където трябва да се потвърди целостта на влака, узнае за неизправност в системата за следене на целостта на влака, той прилага правило 15 от допълнение Б2.

6.57.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВРЕДЕН КИЛОМЕТРАЖЕН БРОЯЧ 

Нива 1, 2

Когато се появи следното текстово съобщение:

„повреден километражен брояч“,

машинистът прилага правило 15 от допълнение Б2.7.ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА ЗА РАДИОВРЪЗКА ЗА ГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ GSM/R

7.1.ИЗБОР НА РЕЖИМ GSM-R

Машинистът трябва да промени режима на GSM-R.

Когато показаният режим на GSM-R не съответства на задачата, която трябва да се изпълни (движение на влак или маневрени движения), машинистът избира правилния режим.

7.2.ВЪВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ЧИСЛО

Подготвящият влака/машинистът извършва регистрацията.

Подготвящият влака/машинистът въвежда функционалното число:

I)възможно най-рано преди първоначалното отпътуване,

II)при всяка промяна на функционалното число.

7.3.ИЗБОР НА МРЕЖА GSM-R ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦА

Влакът наближава граничен пункт.

7.3.1.Изключване на автоматичния избор на мрежа

Когато наближава участък в близост до границите на мрежата, машинистът изключва функцията за автоматичен избор на мрежа (на борда) в радиостанцията в кабината, ако е активирана, когато това е указано в пътната книга.

7.3.2.Избор на друга мрежа GSM-R

Когато съгласно пътната книга или знак за мрежа GSM-R

*

* За точните размери и оформление на сигналната табела трябва да се използва EN 16494/2015.

машинистът е инструктиран да избере друга мрежа GSM-R, той избира посочената мрежа GSM-R върху радиостанцията в кабината, освен ако мрежата не е избрана след команда на оборудването на ETCS по протежение на линията. Ако машинистът е ангажиран с подаване на спешно повикване, той не продължава с ръчния избор, докато повикването е активно.

7.4.АНУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на влака трябва да бъде анулирана ръчно.

Машинистът извърши анулирането на регистрацията в края на движението на влака или при поискване от страна на ръководителя на движението.

7.5.(не се използва)

7.6.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕУСПЕШНА АВТОМАТИЧНА ПРОВЕРКА

Когато се появи текстово съобщение, указващо неизправност на кабинна радиосистема GSM-R при автоматичната проверка (напр. „Неуспешна автоматична проверка“), машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията.

Машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 8 от допълнение Б2.

7.7.УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИПСАТА НА GSM-R МРЕЖА СЛЕД ВЛИЗАНЕ НА ВЛАКА В ОБСЕГА НА УСЛУГАТА

Когато се появи текстово съобщение, указващо липсата на GSM-R мрежа (напр. „Липса на мрежа“, „Липсва на сигнал на GSM-R“), машинистът и ръководителят на движението прилагат правило 8.2 от допълнение Б2.

7.8.(не се използва)

7.9.УПРАВЛЕНИЕ НА НЕУСПЕШНО АНУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Ако анулирането на регистрацията не е възможно, машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията, прилага правилата на ЖП и следва всички дадени указания.

7.10.ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ Е НАЛИЧНО ФУНКЦИОНАЛНО ЧИСЛО

Когато се появи текстово съобщение, указващо, че въведеното функционално число не е налично (напр. „Числото не е налично“), подготвящият влака/машинистът проверява числото и се опитва отново да се регистрира, като използва правилното число.

Ако регистрацията отново е неуспешна, той/тя информира ръководителя на движението за ситуацията, прилага правилата на ЖП и следва всички дадени указания.

7.11.ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ФУНКЦИОНАЛНОТО ЧИСЛО ВЕЧЕ Е ИЗПОЛЗВАНО

Когато се появи текстово съобщение, указващо, че въведеното функционално число вече е в употреба (напр. „Числото вече се използва“ или „Числото вече е разпределено“), подготвящият влака/машинистът проверява числото и се опитва отново да се регистрира, като използва правилното число.

Ако използваното функционално число е било правилно, подготвящият влака/машинистът извършва повикване с това функционално число и иска от другата страна да анулира регистрацията на текущото число, освен ако това му е забранено съгласно нехармонизирани правила.

I)Ако повикването е успешно и другата страна анулира регистрацията на въпросното число, подготвящият влака/машинистът започва отново процедурата по регистрация на функционалното число.

II)Ако няма отговор на повикването, подготвящият влака/машинистът започва принудително анулиране на регистрацията на конкретното функционално число.

Във всички останали случаи подготвящият влака/машинистът информира ръководителя на движението за проблема и следва всички дадени указания.

7.12.УПРАВЛЕНИЕ НА ГРЕШКА ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ЧИСЛО

Когато не е възможно да се регистрира функционалното число, подготвящият влака/машинистът информира ръководителя на движението за ситуацията, прилага правилата на ЖП и следва всички дадени указания.

7.13.GSM-PUBLIC КАТО ОСНОВНА КОМУНИКАЦИЯ (АКО ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ Е НАЛИЧНА НА БОРДА)

7.13.1.Преминаване от GSM-R към GSM-Public

Когато му е указано чрез сигнална табела, указваща влизане в обхвата на GSM мрежа, или чрез указания в пътната книга, машинистът избира посочената обществена GSM мрежа, освен ако мрежата не е избрана автоматично.

Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

7.13.2.Преминаване от GSM-Public към GSM-R

Когато му е указано чрез сигнална табела, указваща (повторно) влизане в обхвата на мрежа GSM-R, или чрез указания в пътната книга, машинистът избира посочената мрежа GSM-R, освен ако мрежата GSM-R не е избрана автоматично.

Ако мрежата GSM-R не е разполагаема, машинистът прилага правило 8.2 от допълнение Б2.

7.14.GSM-PUBLIC КАТО РЕЗЕРВНА КОМУНИКАЦИЯ (АКО ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ Е НАЛИЧНА НА БОРДА)

7.14.1.Преминаване от GSM-R към GSM-Public

Когато се загуби връзката с мрежата GSM-R, машинистът избира алтернативна обществена мрежа GSM, ако е упълномощен да направи това съгласно инструкциите, дадени предварително от ръководителя на движението или предвидени в ръководството за машиниста и/или пътната книга, освен ако бордовият терминал GSM-R не е конфигуриран да извършва автоматичен избор на мрежа.

Машинистът и ръководителят на движението прилагат нехармонизирани правила.

7.14.2.Преминаване от GSM-Public към GSM-R

Когато получи указания от ръководителя на движението или чрез инструкциите в ръководството за машиниста и/или пътната книга, машинистът избира ръчно посочената мрежа GSM-R по радиостанцията в кабината, освен ако бордовият терминал GSM-R не е конфигуриран да извършва автоматичен избор на мрежа.

8.ЧАСТ A — УМИШЛЕНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА СТРАНИЦА 9.ЧАСТ Б — СПИСЪК НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ КАТЕГОРИИ ВЛАКОВЕ В ETCS

Експлоатационните категории влакове в ETCS са описани в таблицата по-долу:

етикет

тип влак

тип спирачка

недостиг на надвишение

PASS 1

пътнически влак

P

80

PASS 2

130

PASS 3

150

TILT 1

накланящ се пътнически влак

165

TILT 2

180

TILT 3

210

TILT 4

225

TILT 5

245

TILT 6

275

TILT 7

300

FP 1

товарен влак

80

FP 2

100

FP 3

130

FP 4

150

FG 1

G

80

FG 2

100

FG 3

130

FG 4

15010.ЧАСТ В — ТАБЛИЦА С ПРЕПРАТКИ КЪМ НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРАВИЛА

В настоящата част са изброени нехармонизираните правила от допълнение А.

Освен това в таблицата е посочен субектът (УИ или ЖП), който е отговорен за определянето на допълнителни подробни изисквания за всяко от тези правила в съответната му система за управление на безопасността.

Препратка

Предмет

Отговорен субект

5.1.1

Спазване от страна на машиниста на сигнализацията в кабината за железопътната линия

ЖП

6.2.4

6.39

6.41.2

Проверка на условията по маршрута

УИ

6.2.4

6.39

6.41.2

Проверка на необходимите ограничения и/или на инструкциите за движение в режим на движение на отговорност на машиниста (SR)

УИ

6.2.4

6.39

6.41.2

Проверка на ограниченията за скорост, по-ниска от максималната скорост за режим на движение на отговорност на машиниста (SR)

УИ

6.3.1

Ръчно влизане в режим на маневриране (SH)

ЖП

6.3.3

Движение в режим на маневриране (SH)

УИ

6.3.6

Отказ на режим на маневриране (SH) от радиоцентъра за блок-участъците (RBC) / неуспешно искане за режим на маневриране (SH)

УИ

6.3.7

Пресичане на определена граница на зона за маневриране

УИ

6.7.1

Обявяване на преход към ниво 0 на ETCS

УИ

6.7.3

Движение на ниво 0 на ETCS

УИ

6.11.1

Обявяване на преход към ниво NTC на ETCS

УИ

6.11.3

Движение на ниво NTC на ETCS

УИ

6.15

Потвърждение на режим на ограничен надзор (LS)

УИ

6.15

Движение в режим на ограничен надзор (LS)

УИ

6.16

Потвърждение на режим „необорудван“ (UN)

УИ

6.16

Движение в режим „необорудван“ (UN)

УИ

6.17

Потвърждение на режим „национална система“ (SN)

УИ

6.17

Движение в режим „национална система“ (SN)

УИ

6.28

Задействане на устройството за звукова сигнализация

УИ

6.33.1

Отменяне на разрешение за движението на влак(ове) в рамките на ERTMS

УИ

6.34.3

Предпазване и възобновяване на маневрените движения

УИ

6.40.2

Влакът е отхвърлен, когато е в готовност за движение

УИ

6.41.4

Принудително спиране при преминаване в режим на маневриране (SH)

УИ

6.45

Управление на грешка при прочитане на бализа

УИ

6.48 а)

Управление на отказ на радиовръзката при поискване на режим на маневриране (SH)

УИ

6.53

Управление на неизправност на национална система за контрол на влаковете (NTC)

УИ

6.54

Управление на покритието с виртуални бализи (VBC)

УИ

7.11

Предприемане на мерки, в случай че функционалното число вече е използвано

УИ

7.13.1

Преминаване от GSM-R към GSM-Public

УИ

7.14.1

Преминаване от GSM-R към GSM-Public

УИ

“;

46)Допълнение Б се изменя, както следва:

а)заглавието се заменя със следното:

Допълнение Б

Основополагащи принципи и общи правила за експлоатация“;

б)точка 11 се заменя, както следва:

„11.    РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРАЙНА ТОЧКА НА РАЗРЕШЕНО ДВИЖЕНИЕ (EOA)

Машинистът на съответния влак трябва да има разрешение за преминаване през сигнал EOA.

При даването на такова разрешение ръководителят на движението е длъжен да даде на машиниста всички необходими инструкции за движение. Машинистът трябва да спазва тези инструкции и да не превишава ограничението на скоростта, когато такова е поставено, докато достигне място, на което нормалното движение може да бъде възстановено.“;

в)в точка 13 се добавя следната четвърта алинея:

„Всеки, който получи спешно повикване, трябва да слуша, да не се намесва в протичащата комуникация, освен за да предостави елементи имащи отношение към контекста.“;

г)точка 14 се заменя със следния текст:

14.    НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ЗА ВЛАКОВЕТЕ

Всеки член на персонала на железопътно предприятие/управител на инфраструктура, който констатира опасност за влаковете, предприема незабавни действия за спиране на всички влакове, които може да бъдат засегнати, уведомява ръководителя на движението и предприема всякакви други действия, необходими за предотвратяване на щети или загуби, и по-специално:

1)Всеки машинист, който констатира опасност за своя влак, спира влака веднага, щом това е безопасно, и уведомява ръководителя на движението за опасността, като използва спешното повикване.

2)Всеки ръководител на движението, който е осведомен за опасност, предупреждава всички машинисти по подходящ начин чрез спешно повикване, или като използва други налични средства.“;

д)точка 15 се изменя, както следва:

i)трета алинея се заменя със следното:

„В случай че машинистът констатира неизправност на някоя част от бордовото оборудване, която засяга движението на влака, той предприема следните мерки:

информира ръководителя на движението за ситуацията, за местоположението и за ограниченията на влака, в случай че на влака бъде разрешено да продължи движението си,

не започва и не продължава движението, преди да е получил разрешение за това от ръководителя на движението.“;

ii)вмъква се следната четвърта алинея:

„Ако ръководителят на движението даде разрешение влакът да започне или да продължи движението си, машинистът продължава, като се съобразява с ограниченията за влака,“;

е)добавя се следната точка 18:

18.НАВЛИЗАНЕ В ЗАЕТ УЧАСТЪК НА КОЛОВОЗ В ГАРА

В случай на непланирано навлизане в зает участък на коловоз, преди да разреши навлизането в заетия участък на коловоза, ръководителят на движението се уверява, че засегнатите машинисти са информирани за обстоятелствата.

Във всички случаи, когато даден влак трябва да навлезе в зает участък на коловоз, преди да разреши навлизането в заетия участък на коловоза, ръководителят на движението получава потвърждение, че заелият коловоза влак няма да се придвижва към влака, навлизащ в заетия коловоз.“;

47)Допълнение В се изменя, както следва:

а)В раздел В1 се добавя нова точка 2.4:

2.4 Речник на железопътна терминология

Когато е целесъобразно, железопътното предприятие подготвя речник на железопътната терминология за всяка мрежа, в която се движат негови влакове. Този речник съдържа често употребявани термини на избрания от железопътното предприятие език, както и на „работния“ език на управителя (управителите) на инфраструктурата, която железопътното предприятие използва, въз основа на терминологията, използвана от съответния управител на инфраструктура.

б)в раздел С1 точка 3 се заменя със следното:

3. Правила за комуникация

За правилното разбиране на свързаните със сигурността съобщения, каквото и съобщително средство да се използва, се прилагат следните правила:“;

в)Раздел В2 се изменя, както следва:

i)Заглавието и точка 1 се изменят, както следва:

В2. Европейски инструкции

1. Въведение

В процеса на комуникация железопътните предприятия и управителите на инфраструктури използват европейски инструкции в следните случаи:

1)разрешение за преминаване през крайна точка на разрешено движение (EOA);

2)разрешение за потегляне след принудително спиране;

3)задължение за оставане в спряно състояние;

4)отмяна на инструкция;

5)задължение за движение при ограничение на скоростта;

6)задължение за визуално управление;

7)разрешение за потегляне при готовност за движение;

8)разрешение за преминаване през повреден(и) жп прелез(и);

9)задължение за движение при ограничения в електрозахранването;

(10—20) ЗАПАЗЕНИ ПОЗИЦИИ

Номера от 1 до 20 са запазени за европейски инструкции.

В съответствие с правилата на допълнение А използването на европейски инструкции с номера 1—4 и 7 е задължително за ETCS.

Всеки път, когато ръководителят на движението трябва да издаде инструкция за експлоатация, за която съществува европейска инструкция, той използва въпросната европейска инструкция. В случай че за някоя инструкция за експлоатация, свързана със система от клас В, се изисква повече информация, отколкото се съдържа в европейските инструкции, вместо нея може да се използва национална инструкция. В такъв случай управителят на инфраструктура може да изложи своите изисквания в националните правила.

Ако са номерирани, изготвените от съответния управител на инфраструктура национални правила се изброяват от номер 21 нататък.

Съдържанието на националните правила следва поне да се припокрива със съдържанието на европейските инструкции.“;

ii)в точка 2 „маневрено движение“ се заменя с „маневрена композиция“ и се добавя следната четвърта алинея:

„Чрез дерогация Европейска инструкция 3 може да бъде отменена също и с Европейска инструкция 1, 2 или 7, без да се изисква специална Европейска инструкция 4.“;

iii)в точка 3 „маневрено движение“ се заменя с „маневрена композиция“ и първата алинея се заменя със следното:

„Инструкцията за експлоатация включва информация, предоставена в цифров формат, устно, физически на хартиен носител или във вид на устни указания, които машинистът трябва да запише, или по други сигурни методи за комуникация, осигуряващи същото ниво на информация.“;

iv) точки 6, 7 и 8 се заменят със следното:

6.Европейски инструкции

Всяко квадратче за поставяне на отметка, поле с информация и възможност за въвеждане на данни в поле, съдържащо или съдържаща се в европейска инструкция, има свой собствен числов идентификатор. На числовите идентификатори, които са част от повече от една европейска инструкция, се приписва идентификатор, започващ с „x“, а не с номера на европейската инструкция. Този символ „x“ може да бъде заменен с номера на европейската инструкция само когато инструкцията се предава по цифров път.

Съдържанието и идентификаторите трябва да се използват и трябва да се следват азбучният ред и поредността на номерата, самият формат обаче е примерен.

В случай че някое квадратче за поставяне на отметка, поле или възможност за въвеждане на данни в поле не се използва на територията на дадена държава членка или в мрежата на даден управител на инфраструктура, не е задължително това квадратче, поле или възможност за въвеждане на данни да се показва в европейската инструкция.

Не се добавят квадратчета за поставяне на отметка, полета или възможности за въвеждане на данни в поле.

Обхватът на всяко отделно поле не може да надхвърля обхвата на приложение на европейската инструкция, към която принадлежи.

Управителят на инфраструктура и железопътното предприятие може да добавят насоки за това как да се попълват и разчитат формулярите за европейските инструкции, при условие че тези насоки не са част от процеса на комуникация. 

 


7.Комуникация и инструкции за експлоатация

Всички участници в процеса на комуникация ползват следната терминология:

Ситуация

Терминология

Начало на предаването на инструкция за експлоатация

„Prepare procedure (подгответе процедура) … [идентификационен номер на процедурата]“

Потвърждаване, че може да бъде предадена инструкция за експлоатация

„Ready for procedure (готовност за процедура) … [идентификационен номер на процедурата]“

Отмяна на инструкция за експлоатация

„Cancel procedure (отмяна на процедура)… [идентификационен номер на процедурата]“

Ако се наложи възобновяване на съобщението, процедурата се повтаря отначало.

„Error during transmission“ (грешка при предаването)

Когато изпращачът установи грешка при предаването, той иска отмяна на съобщението

„Error (+ prepare new procedure … (грешка (+ подгответе нова процедура) [идентификационен номер на процедурата])“

или

„Error (+ I say again)“ (грешка (+ повтарям)

Грешка при повторно прочитане от получателя с цел сверяване

„Error (+ I say again)“ (грешка (+ повтарям)

Неразбиране: ако някоя от страните не разбира напълно съобщението, то трябва да бъде повторено

„Say again (+ speak slowly)“ (повторете (+ говорете бавно)

8.Книга с европейски и национални инструкции

Управителят на инфраструктура отговаря за изготвянето на книгата с европейски и национални инструкции на използвания от него работен език.

Всички формуляри за национални правила и за европейски инструкции, които ще се ползват, се събират в документ или в компютърен файл, наречен книга с европейски и национални инструкции.

Тази книга се ползва както от машиниста, така и от персонала, разрешаващ движението на влаковете. Книгата, ползвана от машиниста, и книгата, ползвана от персонала, разрешаващ движението на влаковете, се структурират и номерират по един и същи начин.

Книгата се състои от две части:

Първата част съдържа като минимум следните елементи:

азбучен указател на европейските инструкции, използвани от управителите на инфраструктура;

азбучен указател на националните инструкции за експлоатация;

списък на ситуациите, за които се отнася всяка инструкция за експлоатация;

начина на предаване на всяка инструкция за експлоатация, включително информация дали е разрешено да бъде записвана от машиниста по време на движение;

таблица с международната фонетична азбука.

Втората част съдържа изготвени на работните езици на управителя на инфраструктура формуляри за следното:

   европейските инструкции;

   националните инструкции за експлоатация.

Те се събират от железопътното предприятие и се предоставят на машиниста. Железопътните предприятия, които оперират в повече от една мрежа на управител на инфраструктура, предоставят на машиниста:

— общите формуляри на европейските инструкции, определени в точка 6 от допълнение В2, или

— съкратени формуляри на европейските инструкции, които включват най-малко областите, използвани от управителя/управителите на инфраструктура в мрежите, по които ще оперира железопътното предприятие.“

v) точка 9 се заличава;

48)Допълнение Г се изменя, както следва:

а)Бележка n.3 се заменя със следното:

„3. С оглед да се избегне дублирането на изпитванията, по отношение на параметъра „Натоварвания от транспортния поток и товароносимост на инфраструктурата“ и „Системи за установяване на наличието на влак“, управителите на инфраструктура предоставят чрез параметрите на РИНФ 1.1.1.5.1 или 1.1.1.5.2 списъка с типовете возила или списъка с возила, съвместими с маршрута, за който те вече са проверили съвместимостта, когато е налична такава информация.“;

б)таблицата в раздел Г1 се изменя, както следва:

i)първият ред „Натоварвания от транспортния поток и товароносимост на инфраструктурата“ се заменя със следното: „

Натоварвания от транспортния поток и товароносимост на инфраструктурата

Статично натоварване на осите и проектни и експлоатационни маси в следните случаи на натоварване:

-проектна маса съгласно Регламент (ЕС) 1302/2014

oв работно състояние;

oпри нормален полезен товар;

oпри извънреден полезен товар;

-Когато е уместно — експлоатационна маса в съответствие с EN 15663: 2017- A1 2018:

oв работно състояние;

oпри нормален полезен товар.

Максимална проектна скорост;

Дължина на возилото;

Положението на осите по протежение на единицата (разстояние между осите).

Категория линия по EN;

За возила, способни да превозват полезен товар от пътници: категория линия по EN за стандартната стойност на полезния товар в зоните за правостоящи и — в даден случай на приложение – за всяка конкретна стойност на полезния товар в зоните за правостоящи, съгласно точка 6.4 от EN 15528:2021.

Проверка на статичната съвместимост на вагоните:

Разрешен полезен товар за различни категории жп линии съгласно ТСОС „Вагони“

1.1.1.1.2.4 Товароспособност

1.1.1.1.2.4.1 Националната класификация за товароспособност

1.1.1.1.2.4.2 Съответствие на конструктивните елементи с модела на натоварване при високи скорости (HSLM)

1.1.1.1.2.4.3 Местоположение на конструктивни елементи по железопътната линия, при които са необходими специфични проверки

1.1.1.1.2.4.4 Документ(и) с процедурата (процедурите) за статично и динамично изпитване за съвместимост с маршрута

x

x

Изпитванията за статичната съвместимост на возилата се извършват съгласно точка 7 от EN 15528:2021 и допълнителната(ите) процедура(и) или относимата информация, ако управителят на инфраструктурата е предоставил такива чрез РИНФ относно параметър 1.1.1.1.2.4.4.

За Обединеното кралство по отношение на мрежите на Северна Ирландия изпитванията за статичната съвместимост на возилата се извършват съгласно относимите национални правила в съответствие с раздел 4.2.7.4, точка 4 от приложението към Регламент (ЕС) № 1299/2014 на Комисията (ТСОС „Инфраструктура“).

Всяко изискване, определено от управителя на инфраструктурата, отнасящо се за полезния товар от пътници, което трябва да се вземе предвид по време на изпитванията за съвместимост с маршрута за возила, годни да превозват полезен товар от пътници, се включва в процедурата (процедурите) или относимата информация, която (които) управителят на инфраструктурата е предоставил чрез РИНФ относно параметър 1.1.1.1.2.4.4. В тази процедура може да се вземат предвид технически или оперативни мерки, които оказват влияние върху полезния товар от пътници в зоните за правостоящи.

Изпитванията за динамичната съвместимост на влаковете, когато е необходимо в съответствие с информацията, предоставена от управителя на инфраструктура, се извършват съгласно процедурата (процедурите) или относимата информация, която (които) управителят на инфраструктурата е предоставил чрез РИНФ относно параметър 1.1.1.1.2.4.4.

“;

ii)след реда „Определяне на габарита“ се добавя следният нов ред: „

Специфична проверка за комбиниран превоз

Код за съвместимост на вагона (WCC), цифра за корекция на вагона и технически номер на интермодална товарна единица (ILU)

(технически номер за WCC + ILU), комбиниран с цифрата за корекция на товарния вагон = код за комбиниран превоз (CT)

1.1.1.1.3.4    Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за заменяеми каросерии

1.1.1.1.3.9    Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за ролкови транспортьори

1.1.1.1.3.8    Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за контейнери

1.1.1.1.3.5    Стандартен номер на профил на комбиниран превоз за полуремаркета

(код CT на линията)

X

Сравнение в съответствие със спецификацията, определена в точка 3.1 от техническия документ на ЕЖА относно кодификацията на комбинирания превоз (ERA/TD/2023-01/CCT) версия 1.0 от 6.3.2023 г.

“;

iii)редът „Система за установяване на наличието на влак“ се заменя със следното: „

Система за установяване на наличието на влак

Информация дали возилото има електрическо или електронно оборудване на борда, създаващо ток на смущения по железопътната линия, или дали возилото има електрическо или електронно оборудване на борда, създаващо смущаващи електромагнитни полета в близост до брояча на оси

Вид системи за установяване на наличието на влак, за които возилото е проектирано и изпитано чрез изпитвания, съответстващи на ERA/ERTMS/033281

1.1.1.3.7.1.1 Вид на системата за установяване на наличието на влак

1.1.1.3.7.1.2 Видове релсови електрически вериги или броячи на оси, при които са необходими специфични проверки

1.1.1.3.7.1.3 Документ, съдържащ процедурата (процедурите) във връзка с видовете системи за установяване на наличието на влак, посочени в 1.1.1.3.7.1.2

Специфични за френската мрежа:

1.1.1.3.7.1.4 Участък с ограничение на установяването на наличието на влак

X

Проверката е необходима само ако:

·Ако 1.1.1.3.7.1.1 е „релсова верига“, само за возила, които имат на борда електрическо или електронно оборудване, създаващо ток на смущение по железопътната линия

·Ако 1.1.1.3.7.1.1 е „брояч на оси“, само за возила, които имат на борда електрическо или електронно оборудване, създаващо смущаващи електромагнитни полета в близост до брояча на оси

·Ако 1.1.1.3.7.1.1 е „затворен ел. контур“, то тогава съпоставка не е необходима.

Сравнение на обявените видове системи за установяване на наличието на влак между возилото и планирания маршрут.

Бележка.

При издаването на разрешения за возила въз основа на ТСОС и документите, определящи специфични случаи, които са посочени в РИНФ и се основават на ERA/ERTMS/033281, се проверява техническата съвместимост между возилото и всички системи на мрежата (мрежите) за установяване на наличието на влак в района на експлоатация. 

В надлежно обосновани случаи (например проблеми, породени от неоткриване на возило по време на експлоатация), изпитванията и/или проверките могат да се извършат след издаването на разрешения за возила, при участие на железопътното предприятие и управителя на инфраструктурата.

Система за установяване на наличието на влак

Възможност за предотвратяване на използването на смазващото устройство

1.1.1.1.7.1 Използване на смазване на ребордите

X

Проверка дали използването на смазване на ребордите се допуска в планирания маршрут.

Бележка: 
Резултатите от проверката следва да бъдат взети предвид от системата за управление на безопасността на железопътното предприятие (напр. предотвратяване на използването на смазване на ребордите в дадения участък от линия).

Системи за установяване на наличието на влак: оказваща влияние единица

От техническото досие на всяко возило на влака

За всяка честотна лента от управлението на честотите, дефинирана в спецификацията, посочена в допълнение Й.2, пореден номер [A] към ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“, и в специфичните случаи или техническите документи, посочени в член 13 от ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, когато са налични.

-Максимален ток на смущение (A) и приложимо правило за сумиране;

-Максимално магнитно поле (dBµA/m), както излъчвано поле, така и поле, дължащо се на обратния ток, и приложимо правило за сумиране;

-Минимален импеданс на входа (Ω).

Сравними параметри, специфицирани в специфичните случаи или в техническите документи, посочени в член 13 от ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, когато са налични.

1.1.1.3.4.2    Честотни ленти за установяване на наличието на влак

1.1.1.3.4.2.1    Максимален ток на смущения

1.1.1.3.4.2.2    Минимален импеданс на входа

1.1.1.3.4.2.3    Максимално магнитно поле

X

Проверка за съвместимост на маршрута, приложима за:

-пътнически влакове, състоящи се от локомотив(и) и пътнически вагони

-товарни влакове, при които един или няколко товарни вагона имат на борда електрическо или електронно оборудване, създаващо ток на смущения по железопътната линия или смущаващи електромагнитни полета в близост до брояча на оси

Проверява се съответствието на получените емисии на ниво „оказваща влияние единица“ (както е определено в точка 3.2 от допълнение А, индекс 77 към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“) с максималните стойности на смущенията (гранична стойност за ниво на тока и за магнитното поле) и минималния разрешен импеданс.

За всяка честотна лента произведените емисии на ниво „оказваща влияние единица“ се изчисляват въз основа на правилата за сумиране, посочени в:

-точки 3.2.1 и 3.2.2 от допълнение А, индекс 77 към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ за съответстваща на ТСОС система за установяване на наличието на влак;

-специфични случаи, отнасящи се до технически документи, както е посочено в член 13 от ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ за несъответстваща на ТСОС система за установяване на наличието на влак. Националните правила остават приложими до нотифицирането на специфичните случаи, посочени в член 13 от ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

“;

iv)редът „Напрежения и честоти“ се заменя със следното: „

Напрежения и честоти

Система за електрозахранване:

Номинални напрежение и честота;

Тип на системата на контактната мрежа

1.1.1.2.2.1.1 Тип на системата на контактната мрежа

1.1.1.2.2.1.2 Система за електрозахранване (Напрежение и честота)

1.1.1.2.2.1.3 Най-високо временно напрежение (Umax2) за Франция по линии, които не съответстват на стойностите в таблица 1 от EN 50163:2004 

X

Сравняване на обявеното напрежение между возилото и планирания маршрут за системата за тягово електрозахранване (номинално напрежение и честота) и вида на системата на контактната мрежа.

Бележка: За Франция — сравнение на най-високото временно напрежение (Umax2) между превозното средство и планираните маршрути с Umax2, което не отговаря на стойностите в таблица 1 от стандарт EN50163:2004

“;

v)редът „ETCS — Цялост на влака“ се заменя със следното:“

ETCS

Управление на информацията относно целостта на влака (не от страна на машиниста)

1.1.1.3.2.8 За достъп до линията е необходимо потвърждение за целостта на влака, получено от борда на влака (не от страна на машиниста).

X

X

Проверка дали возилото/влакът е в състояние да потвърди (не от страна на машиниста) целостта на влака при заявка от оборудването по протежение на линията.

“;

vi)след реда „ETCS — Цялост на влака“ се добавят следните два реда: „

ETCS

Пакет от законосъобразно експлоатирани версии на системата ETCS

1.1.1.3.2.10 Версия на ETCS M

X

Проверка дали стойността при версия на ETCS M в РИНФ е в диапазона на законосъобразно експлоатираните версии на системата ETCS, поддържани от возилото.

ETCS

Информация от съоръжения на борда за безопасната дължина на влаковия състав, необходима за предоставяне на достъп до линията, и ниво на пълнота на безопасността (SIL)

1.1.1.3.2.11 Информация от съоръжения на борда за безопасната дължина на влаковия състав, необходима за предоставяне на достъп до линията, и ниво на пълнота на безопасността (SIL)

X

X

Проверка дали возилото/влакът е в състояние да предостави информация за безопасната дължина на влаковия състав с минималното изисквано равнище, посочено в РИНФ.

“;

vii)редът „GSM-R | SIM карта на местна мрежа GSM-R“ се заменя със следното:

GSM-R

Местна мрежа GSM-R на SIM картата за гласова връзка

1.1.1.3.3.5 Мрежи GSM-R, обхванати в споразумение за роуминг

X

Проверка дали местната мрежа GSM-R на SIM картата е в списъка на мрежите GSM-R със споразумение за роуминг за всички точки от маршрута. Проверката трябва да бъде направена за всички SIM карти във возилото.

“;

viii) след реда „GSM-R | SIM карта на местна мрежа GSM-R“ се добавя следният нов ред:“

GSM-R

Местна мрежа GSM-R на SIM картата за данни

1.1.1.3.3.5 Мрежи GSM-R, обхванати в споразумение за роуминг

X

Проверка дали местната мрежа GSM-R на SIM картата е в списъка на мрежите GSM-R със споразумение за роуминг за всички точки от маршрута. Проверката трябва да бъде направена за всички SIM карти във возилото.

“;

ix)редът „GSM-R | Функционална възможност за идентификатор 555 на групата“ се заменя със следното: „

GSM-R

Поддръжка за идентификатор 555 на групата (Group ID 555) със SIM карта за гласова връзка чрез GSM-R

1.1.1.3.3.4 GSM-R — използване на група 555

X

Проверка дали идентификатор 555 на групата се използва по протежение на железопътната линия. Ако идентификаторът не е конфигуриран на борда на влака, следва предварително да се установят други работни процедури с управителя на инфраструктурата.

“;

в)Допълнение Г2 се заменя, както следва:

Допълнение Г2

Елементи, които управителят на инфраструктурата трябва да предостави на железопътната компания за пътната книга

Номер

Информация за пътната книга

Информация за пътната книга в Регистъра на инфраструктурата (РИНФ)

Обяснения

1

Обща информация относно управителя за инфраструктурата

1.1

Код на управителя на инфраструктурата (код на УИ)

1.1.0.0.0.1 — участък от линията

1.1.1.1.8.1 — тунел по участък от линията

1.2.1.0.0.1 — коловоз на оперативна точка

1.2.1.0.5.1 — тунел по коловоз на оперативна точка

1.2.1.0.6.1 — перон

1.2.2.0.0.1 — страничен коловоз

2

Карти и схеми

2.1

Карта: схематичен изглед, включващ

2.1.1

Участъци от линия

1.1.1.0.1.1

Елементите на РИНФ са представени с данни за географското им местоположение. Карта на един участък от линията се състои от неговото картографско изображение с добавени данни за географското му местоположение.

Карта на последователните участъци от линията се получава в резултат на изчисляването на маршрута

2.1.2

(Основни) оперативни точки

1.2.0.0.0.5

Елементите на РИНФ са представени с данни за географското им местоположение. Карта на една оперативна точка се състои от нейното картографско изображение с добавени данни за географското ѝ местоположение

2.2

Схема на маршрута

Даден маршрут се определя чрез списък на последователните коловози на участъци от линията със съответните им оперативни точки, свързващ дадена оперативна точка А с оперативна точка Б

2.2.1.1

Указване на линията за движение

1.1.0.0.0.2

1.1.1.0.0.1

1.1.1.0.0.2

Националната идентификация на линията е свойство на всеки участък от линията

Експлоатационният коловоз се представя чрез идентификацията на коловоза и посоката на движение (N/O/B)

2.2.1.2

Указване на обходните коловози

1.2.0.0.0.4

2.2.1.3

Посочване на вагоноизхвъргачките/охраняващите стрелки

1.2.0.0.0.4

2.2.1.4

Указване на маневрените коловози

1.2.2.0.0.2

Маневрените коловози се определят като част от оперативните точки (с данни за географското им местоположение)

2.2.2

Основни пунктове (гари, разпределителни гари, възли, товарни терминали) и тяхното местоположение по железопътната линия

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

1.2.0.0.0.5

1.2.0.0.0.6

2.2.3

Местоположение, вид и наименования на всички неподвижни сигнали, имащи значение за влаковете

1.1.1.3.14 — сигнал по коловоза

1.2.1.0.8 — сигнал в оперативна точка

Сигнал, който трябва да се посочи по отношение на коловоза от участък от линията или оперативна точка

2.3

Схеми на гарите/разпределителните гари/депата

Гарите, разпределителните гари и депата са определени в РИНФ като видове оперативни точки

2.3.1

Уникален идентификатор на оперативна точка (UOPID)

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

2.3.2

Тип на пункта (пътнически терминал, товарен терминал, разпределителна гара, депо)

1.2.0.0.0.4

2.3.3

Местоположение, вид и наименование на неподвижните сигнали, предпазващи при опасни места

1.2.1.0.8.1

1.2.1.0.8.2

1.2.1.0.8.3

1.2.1.0.8.4

Сигнал, който трябва да се посочи по отношение на оперативна точка

2.3.4

Идентификация и план на коловозите, включително на стрелките

1.2.1.0.0.2

1.2.0.0.0.7.1

1.2.0.0.0.7.2

Схематичен изглед — добавени параметри

2.3.5

Идентификация на пероните

1.2.1.0.6.2

2.3.6

Дължина на пероните

1.2.1.0.6.4

2.3.7

Височина на пероните

1.2.1.0.6.5

2.3.8

Крива на пероните

1.2.1.0.6.8

2.3.9

Идентификация на обходните коловози

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

2.3.10

Стационарни съоръжения за обслужване на влаковете (изпразване на тоалетни, почистващи съоръжения, попълване на запасите от вода, презареждане с гориво, попълване на запасите от пясък, подаване на външно електрозахранване)

1.2.2.0.4.1

1.2.2.0.4.2

1.2.2.0.4.3

1.2.2.0.4.4

1.2.2.0.4.5

1.2.2.0.4.6

3

Специфична информация за участъка от линията

3.1

Общи характеристики

3.1.1

Край на участък от линията 1

1.1.0.0.0.3

3.1.2

Край на участък от линията 2

1.1.0.0.0.4

3.1.3

Пътни указатели за разстояние (честота, външен вид и позициониране)

1.1.1.0.0.3

3.1.4

Максимално допустима скорост за всеки коловоз

1.1.1.1.2.5

3.1.5

Умишлено оставено празно

3.1.6

Умишлено оставено празно

3.1.7

Средства за комуникация с центъра за управление/контрол на движението при нормални, влошени и аварийни условия

1.1.1.3.3.1 – Версия на GSM-R

1.1.1.3.6.1 – Други инсталирани радиосистеми (заварени радиосистеми)

1.1.1.3.3.3 – Незадължителни функции на GSM-R

3.2

Специфични технически характеристики

3.2.1

Профил на наклона

1.1.1.1.3.6

3.2.2

Местоположение на наклона

1.1.1.1.3.6

3.2.3

Тунели: местоположение, наименование, дължина, конкретна информация, като наличието на тротоари и пунктове за евакуация и спасяване, както и местоположението на безопасните зони, където може да се осъществи евакуация на пътниците; категоризация на пожарната безопасност

1.1.1.1.8.2

1.1.1.1.8.3

1.1.1.1.8.4

1.1.1.1.8.7

1.1.1.1.8.10

1.1.1.1.8.11

1.1.1.1.8.12

1.1.1.1.8.12.1

1.1.1.1.8.13

1.1.1.1.8.13.1

3.2.4

Зони, в които не се спира: идентификация, местоположение, тип

1.1.1.3.14.1

1.1.1.3.14.2

1.1.1.3.14.3

1.1.1.3.14.5

Специфичен тип сигнал „зона, в която не се спира“ плюс дължината на зоната, в която не се спира

3.2.5

Промишлени рискове — места, където за машиниста е опасно да излиза

1.1.0.0.1.1

3.2.6

Умишлено оставено празно

3.2.7

тип на системата за сигнализация и съответен работен режим (двуколовозна линия, двупосочно движение, ляво или дясно движение и др.);

1.1.1.3.2.1 — Ниво на ETCS

1.1.1.3.2.2 — Базова линия на ETCS

1.1.1.3.5.3 — Заварена система за влакова защита

1.1.1.0.0.2 — Нормална посока на движение

1.1.0.0.1.3 — Работен режим

Системи за сигнализация, които вече са включени в РИНФ в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/777.

Двупосочен режим на работа, вече определен в РИНФ на ниво коловоз.

Параметър за двуколовозна линия и режим на ляво-дясно движение, определен на ниво участък от линията

3.2.8

Умишлено оставено празно

 

3.3

Подсистема „Енергия“

3.3.1

Система за електрозахранване (напрежение и честота)

1.1.1.2.2.1.2

3.3.2

Максимален ток на влака

1.1.1.2.2.2

3.3.3

Ограничение, свързано с консумацията на електроенергия от конкретна тягова единица (или единици)

1.1.1.2.5.1

1.1.1.2.5.4

Да/Не — вече включено в РИНФ в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/777.

Параметър от групата параметри „Правила и ограничения“ за документ, описващ ограничението

3.3.4

Ограничение във връзка с разположението на тяговите единици, необходимо за постигане на съответствие с разделянето на контактната мрежа (положение на пантографа)

1.1.1.2.5.5

Параметър от групата параметри „Правила и ограничения“

3.3.5

Местоположение на неутралните участъци

1.1.1.2.4.1.2

3.3.6

Местоположение на зоните, които трябва да се преминават със свалени пантографи

1.1.1.2.4.1.2

3.3.7

Условия, приложими за рекуперативното спиране

1.1.1.2.2.4.1

3.3.8

Максимален ток на пантограф в спряно състояние

1.1.1.2.2.3

3.4

Подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“

3.4.1

Необходимост от едновременно активно състояние на повече от една система

1.1.1.3.10.1

1.1.1.3.10.2

1.2.1.1.9.1

1.2.1.1.9.2

3.4.2

Специални условия за превключване между различни влакови защитни, контролни и предупредителни системи от клас В

1.1.1.3.8.1.1

1.2.1.1.7.1.1

3.4.3

Специални технически условия, необходими за превключване между системи ERTMS/ETCS и системи от клас B, местоположения на границите между системи ERTMS/ETCS и системи от клас B

1.1.1.3.8.3

1.2.1.1.7.3

Местоположението на границата може да се определи въз основа на коловоза, свързан с ETCS, и прилежащия коловоз, свързан със система от клас B.

3.4.4

Идентификационен номер (номера) на радиомрежата, използван(и) за маршрута, и специални инструкции (във връзка с местоположението) за превключване между различни радиосистеми

1.1.1.3.3.1 – Версия на GSM-R

1.2.1.1.2.1

1.1.1.3.6.1 – Други инсталирани радиосистеми (заварени радиосистеми)

1.2.1.1.5.1

1.1.1.3.8.2

1.1.1.3.8.2.1

1.2.1.1.7.2

1.2.1.1.7.2.1

Местоположението на превключване може да се определи от коловоза, свързан с една радиосистема, и прилежащия коловоз, свързан с друга радиосистема.

3.4.5

Допускане на използването на индукционни спирачки

1.1.1.1.6.2

1.2.1.0.4.2

3.4.6

Допускане на използването на магнитни спирачки

1.1.1.1.6.3

1.2.1.0.4.3

3.4.7

Идентификационен номер (номера), телефонен номер (номера) и зона (зони) на разрешено движение (местоположения на граници) на радиоцентрове за блок-участъците по системата ERTMS/ETCS, покриващи маршрута

1.1.1.3.2.17

1.2.1.1.1.17

Районът, обхванат от радиоцентъра за блок-участъците (RBC), се определя от всички участъци на коловози на линията, свързани с един и същ идентификационен или телефонен номер

3.4.8

Степен на автоматизация на автоматичната експлоатация на влакове (ATO) и версия на системата, инсталирана по протежение на линията

1.1.1.3.13.1

1.1.1.3.13.2

1.2.1.1.10.1

1.2.1.1.10.2

Параметри в РИНФ, свързани с участъка от коловоза

3.4.9

Комуникационна система за автоматичната експлоатация на влакове (ATO), поддържана по протежение на линията

1.1.1.3.13.3

1.2.1.1.10.3

3.4.10

Голяма метална маса

1.1.1.3.2.18

1.2.1.1.1.18

3.4.11

Цялост на влака, потвърдена от борда на влака

1.1.1.3.2.8

1.2.1.1.1.8

3.5

Подсистема „Експлоатация и управление на движението“

3.5.1

Работен език

1.1.0.0.1.2

1.2.0.0.0.8

г)добавя се следният раздел Г3:

 

Допълнение Г3

Информация за инженерните съоръжения на ERTMS от страната на трасето, свързана с експлоатацията, която управителят на инфраструктура предоставя на железопътното предприятие

Бележки:

1. Информацията, предоставена тук, допълва изпитването за съвместимост с маршрута, което се приема, че вече е било извършено за влак, предназначен да се движи по даден маршрут. Тя трябва да бъде предоставена от управителите на инфраструктура чрез РИНФ. Тези параметри могат да бъдат публикувани в приложението РИНФ, като се използва понятието „поднабор от общи характеристики“, както е определено в речника на Европейската железопътна агенция и Регламент (ЕС) 2019/777 относно РИНФ, изменен с Регламент (ЕС) 2023/xxx [СП: моля въведете препратки към C(2023)5017 („регламента MegaPack“)].

2. По-голямата част от информацията, описана по-долу, в останалите случаи не е видима за машиниста или може да бъде изведена само косвено при определени условия на експлоатация, обикновено чрез наблюдение на поведението на системата в определени ситуации.

3. В точка 1.5 е описан минималният набор от национални стойности за ETCS, които се изисква да бъдат предоставени на железопътните предприятия. Управителите на инфраструктура също така предоставят при поискване на железопътно предприятие пълния набор от национални стойности.

4. Термините, използвани в ERTMS, които са посочени в таблицата, са определени в терминологичния речник и в спецификацията на изискванията към системата в ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ (съответно под номера 3 и 4 в допълнение А).

5. Информацията, предоставена в това допълнение, ще подобри познанията на машинистите относно условията на експлоатация, които трябва да вземат предвид, когато се осъществява движение в рамките на ERTMS в мрежата на управителя на инфраструктурата. Тя може да се използва при обучението на машинисти и може да бъде включена във вътрешните правила и процедури на железопътното предприятие.

Номер

Информация

Обяснение

1

Специфики на ETCS

1.1

Проектирано ли е оборудването на ETCS по протежение линията по такъв начин, че да се предава информация за условията по коловоза, и ако това е така, за кои от тях

Ако оборудването по протежение на линията не предава информация за условията по коловоза, машинистът ще трябва да бъде информиран за тези условия чрез алтернативни методи

1.2

Прилага ли оборудването на ETCS по протежение на линията процедурата за преминаване през железопътен прелез (LX) или друго еквивалентно решение

Ако оборудването по протежение на линията не прилага никакво решение за обхващане на повредени железопътни прелези (които обикновено са защитени с помощта на техническа система), тогава машинистите са задължени да спазват указанията, получени от други източници

1.3

Недостигът на надвишение, използван за определяне на основния статичен скоростен профил на линията и други категории влакове с недостиг на надвишение, за които оборудването на ETCS по протежение на линията е конфигурирано да предоставя статични скоростни профили

Съществена информация за машинисти на влакове с по-неблагоприятен (по-малък) допустим недостиг на надвишение от онези, за които оборудването на ETCS по протежение на линията предоставя статични скоростни профили

1.4

Причини, поради които радиоцентърът за блок-участъците на ETCS може да отхвърли влак

Списък на случаите, предмет на избор на варианти за проектиране на системата, направен от управителя на инфраструктурата

1.5

Национални стойности за ETCS

Минимален набор от параметри, които трябва да бъдат съобщени на железопътните предприятия

1.5.1

D_NVROLL

Параметър, използван от бордовата ETCS за следене на разстоянието, което е разрешено да бъде изминато в режим на защита срещу непреднамерено движение и защита срещу движение назад

1.5.2

Q_NVEMRRLS

Показател, определящ дали задействането на внезапната спирачка по причини, различни от принудително спиране, може да бъде отменено веднага след като условията за това изчезнат или след като влакът е напълно спрял

1.5.3

V_NVALLOWOVTRP

Максимална разрешена скорост при избиране на функция „отмяна на крайна точка на разрешено движение (EOA)“

1.5.4

V_NVSUPOVTRP

Когато е активна функция „отмяна на крайна точка на разрешено движение (EOA)“, ограничението на разрешената скорост се следи

1.5.5

D_NVOVTRP

Максимално разстояние, при което принудителното спиране на влака може да бъде отменено

1.5.6

T_NVOVTRP

Максималното време, в границите на което принудителното спиране на влака може да бъде отменено

1.5.7

D_NVPOTRP

Максимално разрешеното разстояние за движение в обратна посока в режим след принудително спиране

1.5.8

T_NVCONTACT

Максимално време без свързано с безопасността съобщение от радиоцентъра за блок-участъците, преди влакът да реагира

1.5.9

M_NVCONTACT

Реакция на бордовата система при изтичане на действието на T_NVCONTACT

1.5.10

M_NVDERUN

Показател, определящ дали ETCS на борда позволява промяна на идентификацията на машиниста по време на движение, или само в спряно състояние

1.5.11

Q_NVDRIVER_ADHES

Показател, определящ дали на машиниста е разрешено да променя коефициента на сцепление, използван от бордовата ETCS за изчисляване на кривите на спиране

1.5.12

Q_NVSBTSMPERM

Разрешение за използване на работната спирачка при следенето на целевата скорост

1.5.13

Национални стойности, използвани за модела на спирачките

Набор от параметри за калибриране на кривите на спиране, изчислени от бордовата система ETCS, за да съответстват на точността, експлоатационните показатели и запасите за безопасност, наложени от управителя на инфраструктурата

2

Специфики на GSM-R

2.1

Конфигурирана ли е мрежата GSM-R по такъв начин, че да позволява принудително анулиране на регистрацията на функционално число от друг машинист

Тази функция ще обуслови приложимите правила за експлоатация за машинистите и ръководителите на движението при боравенето с радиостанции в кабината, регистрирани с грешни числа

2.2

Специфични ограничения, наложени от оператора на мрежата GSM-R върху бордовите устройства на ETCS, които могат да работят само с комутация на канали

Тези ограничения, когато са приложими, са предназначени да управляват ограничения брой радиовръзки с комутация на канали, които могат да бъдат обслужвани едновременно от радиоцентър за блок-участъците

“;

49)в целия текст заглавието на допълнение Е се заменя със следното:

„Елементи във връзка с професионалната квалификация, необходима за изпълнение на задачи, свързани с „придружаването на влакове“;

50)в целия текст заглавието на допълнение Ж се заменя със следното:

„Елементи във връзка с професионалната квалификация, необходима за изпълнение на задачата по подготовка на влаковете“;

51)точка 1, буква а) от допълнение Ж се заменя, както следва:

„а) В настоящото допълнение, което трябва да бъде четено във връзка с точки 4.6 и 4.7, е даден списък на елементите, за които се смята, че имат отношение към задачата, свързана с подготовка на влак в железопътната мрежа.“;

52)точка 3, буква а) от допълнение Ж се заменя, както следва:

„а) Прилагане на правилата за подготовка на влак, правилата за композиране на влак, правилата за спирачната система на влака, правилата за товаренето на влака и др. с цел осигуряване на изправно състояние на влака.“;

53)допълнение И се изменя, както следва:

Допълнение И

Списък на областите, в които националните правила могат да продължат да се прилагат съгласно член 8 от Директива (ЕС) 2016/798

1. ОБЛАСТИ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА

а)Маневриране

Изключени са правилата за експлоатация относно цифровото автоматично скачване (DAC)

Националните правила за маневриране на ERTMS са ограничени до зоните, определени в част В от допълнение А

б)Сигнализация

Правила за експлоатация на националната система за сигнализация

в)Максимална скорост за движение при влошени условия, включително при визуално управление

г)Движение в режим на повишено внимание

д)Местно правило за експлоатация

Правила със строго национален характер, отнасящи се до конкретни местни условия, когато не са упоменати в РИНФ съгласно член 14, параграф 11 от Директива (ЕС) 2016/797

е)Експлоатация по време на изпълнение на дейности

ж)Безопасна експлоатация на влакове, извършващи пробен пробег

з)Видимост на влака

Преден край (вж. точка 4.2.2.1.2)

Съществуващи возила, необхванати от ТСОС

и)Управление на аварийна ситуация и спешни действия при аварии (вж. точка 4.2.3.7)

Роля на местни/национални органи и служби за реагиране при извънредни ситуации и техните данни за контакт.

Методи и процедури при извънредни ситуации, които не са обхванати от изискванията на настоящия регламент, включително уведомяване за произшествия и инциденти: национални правила относно условията за уведомяване на органите.

й)Методика за комуникациите, свързани с безопасността

Национални инструкции за експлоатация (вж. допълнение В2)

к)Изисквания за познаване на маршрута съгласно транспонирането в националното право на Директива 2007/59/ЕО“;

2. СПИСЪК НА ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ

а)Извънгабаритен превоз

б)Специфични изисквания за експлоатация на влакове за комбиниран превоз, които надвишават товарния габарит, но чийто код CT не надвишава кодификацията на линията

в)Информация за движението на влаковете за машинисти (вж. точка 4.2.1.2.3)

Допълнителна информация“;

г)Записване на данните от наблюденията извън влака (вж. точка 4.2.3.5.1)

Допълнителна информация

д)Записване на данните от наблюденията на борда на влака (вж. точка 4.2.3.5.2)

Допълнителна информация

е)Професионални квалификации (вж. точки 4.2.1.1 и 4.6)

Елементи във връзка с професионалната квалификация, необходима за изпълнението на задачи, свързани с изпращане на влакове и разрешаване на движението на влакове.

Доказателство за професионална компетентност.

ж)Здравословни и безопасни условия (виж точка 4.7)

Пределни стойности за алкохол, наркотици и психотропни лекарства (вж. 4.7.1).

з)Общи принципи и правила за експлоатация (вж. точка 4.4 и допълнение Б)

Опесъчаване — автоматично оборудване за опесъчаване и докладване в случай на употреба на оборудването за опесъчаване;

Повреда на жп прелез — допълнителна информация;

и)Методика за комуникациите, свързани с безопасността

Допълнителни термини (вж. допълнение В1)

й)Експлоатация в дълги тунели (вж. 4.3.5)

Допълнителна информация“;

54)допълнение Й се изменя, както следва:

а)първата таблица се изменя, както следва:

i)след реда „Разрешаване на движението на влак“ се добавя следният ред:

Влак за комбиниран превоз

Влакът за комбиниран превоз е товарен влак, съставен изцяло или частично от товарни вагони, натоварени с интермодални товарни единици (например заменяеми каросерии, полуремаркета, контейнери, ролкови транспортьори).

“;

ii)редът „Спешно повикване“ се заменя със следното: „

Спешно повикване

Повикване, извършвано при някои извънредни ситуации с цел предупреждаване на всички влакове /маневрени композиции в определен район.

“;

iii)добавя се нов ред след реда „Спешно повикване“:

Крайна точка на разрешено движение

Място, до което влак или маневрена композиция имат разрешение за движение.

“;

iv)редът „Задача от критично значение за безопасността“ се заменя със следното:

Задача от критично значение за безопасността

Задача, засягаща безопасността на железопътния транспорт, изпълнявана от персонал, който подготвя, експлоатира и контролира движението на влакове или участва по друг начин в него.

“;

v)добавя се нов ред „Маневрена композиция“ след реда „Спиране по разписание“: „

Маневрена композиция

Тягова единица, прикачена или не към набор от возила и предназначена да бъде придвижвана при маневрени условия без данни от влака.

“;

vi)редът „Ръководител на движението“ се заменя със следното:

Ръководител на движението

Персонал, натоварен с определяне на маршрута на влакове /маневрени композиции и с даването на инструкции на машинистите.

“;

vii)редът „Влак“ се заменя със следното:

Влак

Влакът се определя като тягова единица (тягови единици), със или без прикачени возила, с налични влакови данни, движеща се между две или повече определени точки в съответствие с определен влаков маршрут и обозначена с уникален номер на влак.

“;

viii)след реда „Влак“ се добавя следният ред:

Влакова композиция

Влаковата композиция е последователността на возилата във влака. Това означава както подредбата на возилата във влака, така и техните специфични характеристики.

“;

ix)редът „Подготовка на влака“ се заменя със следното:

Подготовка на влака

Процес за гарантиране, че даден влак е в подходящо състояние за извършване на превоза, влаковото оборудване е правилно монтирано и влаковата композиция съответства на предвидения маршрут (предвидените маршрути). Това включва прикачване или разкачване на возила, свързване или разединяване на тръбите, услугите, кабелната система и индикацията за сигнала за задния край на возилото.

Подготовката на влака включва също настройка на спирачната конфигурация, както и инспекции, изпитвания и проверки преди тръгване.

Бележка: Движението за присъединяване или отделяне на возило към/от влаковата композиция е маневрено движение.

“;

б)втората таблица се изменя, както следва:

i)след реда „COTIF“ се добавя следният ред:

CT

Комбиниран превоз

“;

ii)след реда „ENE“ се добавя следният ред:

EOA

Крайна точка на разрешено движение

“;

iii)след реда „GSM-R“ се добавя следният ред:

ILU

Интермодална товарна единица

“;

iv)след реда „RU“ се добавя следният ред:

SIL

Ниво на пълнота на безопасността

“.

(1)    ERA/TD/CCT са публично достъпни на уебсайта на ЕЖА
(2)    EN 16494:2015 — Железопътна техника. Изисквания за европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS). Сигнализация
Top