EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 17a1e9a5-07b7-11ed-acce-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

02017R0325 — BG — 25.06.2022 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/325 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 049, 25.2.2017 г., стp. 6)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1159 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2017 година

  L 167

31

30.6.2017

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2368 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2017 година

  L 337

24

19.12.2017

 M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1706 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2019 година

  L 260

42

11.10.2019

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1820 НА КОМИСИЯТА от 18 октомври 2021 година

  L 369

3

19.10.2021

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/977 НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2022 година

  L 167

55

24.6.2022


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 289, 8.11.2019, стp.  60 (2019/1706)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/325 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на СъветаЧлен 1

▼M1

1.  
Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери, които не се предлагат за продажба на дребно, включително монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 decitex (различни от шевни конци и усукани във формата на Z корд (многократно пресукани) прежди, предназначени за производството на шевни конци, готови за обагряне и довършителни операции, хлабаво навити върху пластмасова перфорирана цев), понастоящем класирани в код по КН ex 5402 20 00 (код по ТАРИК 5402200010 ) и с произход от Китайската народна република.

▼B

2.  

Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от посочените по-долу дружества, е, както следва:Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd

5,5

A975

Дружества, посочени в приложението

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd.

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Всички други дружества

9,8

A999

3.  
Индивидуалната митническа ставка, определена за дружеството, посочено в параграф 2, се прилага след представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която има дата и подпис на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният/та, удостоверявам, че (количество) прежди с висока здравина от полиестери, продавани за износ за Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декларирам, че предоставената във фактурата информация е пълна и вярна.“ Ако такава фактура не бъде представена, се прилага ставката на митото, приложима за „всички други дружества“.
4.  
Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

▼M2

5.  

В случай че която и да е заинтересована страна от Китайската народна република предостави достатъчно доказателства на Комисията, че:

а) 

през разследвания период в рамките на първоначалното разследване (1 юли 2008 г. — 30 юни 2009 г.) не е изнасяла стоките, описани в параграф 1, с произход от Китайската народна република;

б) 

не е свързана с износител или производител, подлежащ на мерките, наложени с настоящия регламент; и

в) 

действително е изнасяла стоките, описани в параграф 1, или е поела неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на разследвания период в рамките на първоначалното разследване,

Комисията може да измени приложение I, за да въведе за тази заинтересована страна митото, приложимо за оказалите съдействие производители, които не са включени в извадката, т.е. 5,3 %.

▼B

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие китайски производители износители, които не са включени в извадката (допълнителен код по ТАРИК A977 ):Наименование на дружеството

Град

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

▼M4

Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.

Yixing City

▼B

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City

▼M5Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

A977

Top