EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 10ecfcb5-5572-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 на Комисията от 11 септември 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти

02014R0964 — BG — 16.02.2019 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 964/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти

(ОВ L 271, 12.9.2014 г., стp. 16)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1157 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2016 година

  L 192

1

16.7.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/263 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2019 година

  L 44

8

15.2.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 964/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти▼M1

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата относно стандартните условия за следните финансови инструменти:

а) заем с поделяне на риска по портфейла („заем с поделяне на риска“);

б) ограничена портфейлна гаранция;

в) заем за обновяване;

г) механизъм за съвместни инвестиции;

д) фонд за градско развитие.

▼B

Член 2

Допълнителни условия

Управляващите органи могат да включат и други условия, освен тези, които трябва да бъдат включени в споразумението за финансиране в съответствие с условията за избрания финансов инструмент, посочени в настоящия регламент.

▼M1

Член 3

Предоставяне на безвъзмездни средства при стандартните условия

▼B

1.  В случай на финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездни средства за техническа подкрепа за крайните получатели, които се ползват от един от инструментите, тези безвъзмездни средства не надвишават 5 % от участието на европейските структурни и инвестиционни фондове в инструмента и се определят в зависимост от заключенията на предвидената в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 предварителна оценка, която служи като основание за предоставянето на тези безвъзмездни средства.

2.  Органът, прилагащ финансовия инструмент (наричан по-долу „финансовият посредник“), управлява безвъзмездните средства за техническа помощ. Техническата подкрепа не обхваща дейностите, издръжката на които е покрита в рамките на разходите и таксите за управление, получени за управление на финансовия инструмент. Разходите, покрити от техническата помощ, не могат да представляват част от инвестицията, финансирана чрез заема по съответния финансов инструмент.

Член 4

Управление при стандартните условия

1.  Управляващият орган или, ако е приложимо, управителят на фонда на фондове, има свой представител в надзорния комитет или подобен вид структура за управление на финансовия инструмент.

2.  Управляващият орган не участва пряко в индивидуалните решения за инвестиции. В случай на фонд на фондове, управляващият орган единствено упражнява своята надзорна роля на равнище фонд на фондове, без да се намесва в индивидуалните решения на фонда на фондове.

3.  Финансовият инструмент има управленска структура, която дава възможност решения, отнасящи се до диверсификацията на кредитите и риска, да се вземат по прозрачен начин в съответствие със съответната пазарна практика.

4.  Управителят на фонда на фондове и финансовият посредник разполагат със структура на управление, която гарантира безпристрастността и независимостта на управителя на фонда на фондове или на финансовия посредник.

Член 5

Споразумение за финансиране при стандартните условия

1.  Управляващият орган писмено сключва споразумение за финансиране във връзка с приноса на програмите за финансовия инструмент, чиито условия са в съответствие с изискванията на приложение I.

2.  В споразумението за финансиране се съдържат под формата на приложения:

а) предварителната оценка, която се изисква по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, която служи като основание за използването на финансовия инструмент;

б) бизнес планът на финансовия инструмент, включително инвестиционната стратегия и описание на политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми;

в) описание на инструмента, което трябва да бъде приведено в съответствие с подробните стандартни условия на инструмента и в което трябва да се определят финансовите параметри на финансовите инструменти;

г) образци на формуляри за докладване и мониторинг.

Член 6

Заем за обновяване

1.  Заемът за обновяване е под формата на заемен фонд, който се създава от финансов посредник със средства по програмата и участие на финансовия посредник в размер на най-малко 25 % от заемния фонд. Заемният фонд финансира портфейл от новоотпуснати заеми, с изключение на рефинансирането на съществуващи заеми.

2.  Заемът за обновяване отговаря на условията, посочени в приложение II.

Член 7

Ограничена портфейлна гаранция

1.  Ограничената портфейлна гаранция предоставя покритие на кредитния риск за всеки отделен заем до процент на гаранцията от максимум 80 %, за създаването на портфейл от нови заеми за малките и средните предприятия до максималния размер на загубата, обусловен от максималния процент на гаранцията, който не надвишава 25 % от експозицията на риск на равнище портфейл.

2.  Ограничената портфейлна гаранция отговаря на условията, посочени в приложение III.

Член 8

Заем за обновяване

1.  Заемът за обновяване се отпуска под формата на заемен фонд, който се създава от финансов посредник със средства по програмата и участие на финансовия посредник в размер на най-малко 15 % от заемния фонд. Заемният фонд финансира портфейл от новоотпуснати заеми, с изключение на рефинансирането на съществуващи заеми.

2.  Крайните получатели могат да бъдат физически или юридически лица, или независими специалисти, притежаващи помещения, както и администратори или други правни субекти, действащи от името и в полза на собственици, които въвеждат мерки за енергийна ефективност или за използване на енергия от възобновяеми източници, допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в рамките на помощта по програмата.

3.  Заемът за обновяване отговаря на условията, посочени в приложение IV.

▼M1

Член 8а

Механизъм за съвместни инвестиции

1.  Механизмът за съвместни инвестиции се приема под формата на капиталов фонд, управляван от финансов посредник, който инвестира средства от програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) в малките и средните предприятия (МСП). Механизмът привлича допълнителни инвестиции в МСП в рамките на подход, основан на партньорство с частни съинвеститори, в зависимост от конкретния случай.

2.  Механизмът за съвместни инвестиции отговаря на условията, посочени в приложение V.

Член 8б

Фонд за градско развитие

1.  Фондът за градско развитие приема формата на заемен фонд, който се създава и управлява от финансов посредник с принос от програмата на ЕСИ фондовете, като включва и мобилизиране на най-малко 30 % съфинансиране от финансовия посредник и съинвеститори. Фондът за градско развитие финансира и подпомага изпълнението на проекти за градско развитие в подпомагани региони, които са определени в карта на регионалните помощи за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г., в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора, а също така мобилизира съвместни инвестиции от частни източници.

2.  Фондът за градско развитие отговаря на условията, посочени в приложение VI.

▼B

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съдържание с обяснителни бележки на споразумение за финансиране между управляващ орган и финансов посредник

Съдържание:

1.

Преамбюл

2.

Определения

3.

Приложно поле и цел

4.

Цели на политиката и предварителна оценка

5.

Крайни получатели

6.

Финансово предимство и държавна помощ

7.

Политика по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми

8.

Дейности и операции

9.

Целеви резултати

10.

Роля и отговорност на финансовия посредник: поделяне на риска и приходите

11.

Управление и одит на финансовия инструмент

12.

Принос на програмата

13.

Плащания

14.

Управление на сметки

15.

Административни разходи

16.

Продължителност и допустимост на разходите при приключване

17.

Повторно използване на ресурсите, изплатени от управляващия орган (включително лихвите)

18.

Капитализиране на лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси (ако е приложимо)

19.

Управление на финансовия инструмент

20.

Конфликти на интереси

21.

Докладване и мониторинг

22.

Оценка

23.

Публичност и прозрачност

24.

Изключителни права

25.

Уреждане на спорове

26.

Поверителност

27.

Изменение на споразумението и прехвърляне на права и задължения

1.   ПРЕАМБЮЛ

Наименование на държавата/региона

Идентифициране на управляващия орган

Номер на единния идентификационен код (CCI) на програмата

Наименование на свързаната програма

Съответен раздел на програмата, отнасящ се до финансовия инструмент

Наименование на ЕСИ фонда

Определяне на приоритетната ос

Региони, в които финансовият инструмент се изпълнява (на ниво NUTS или друго)

Сума, отпусната за финансовия инструмент от управляващия орган

Сума от ЕСИ фонда

Сума в рамките на националния публичен принос (публичен принос на програмата)

Сума в рамките на националния частен принос (частен принос на програмата)

Сума в рамките на публичния и частен принос на национално равнище извън приноса на програмата

Очаквана начална дата на финансовия инструмент

Крайна дата на финансовия инструмент

Информация за контакт при комуникация между страните

Цел на споразумението

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ЦЕЛ

Описание на финансовия инструмент, включително инвестиционната му стратегия или политика, както и на вида на подкрепата, която се предоставя.

4.   ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА

Критериите за допустимост на финансови посредници, ако е приложимо, както и допълнителните оперативни изисквания за транспониране на целите на политиката на инструмента, финансовите продукти, които ще се предлагат, целевите крайни получатели и предвиденото комбиниране с безвъзмездни средства.

5.   КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Идентифициране и допустимост на крайните получатели (целева група) по финансовия инструмент.

6.   ФИНАНСОВО ПРЕДИМСТВО И ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Оценка на финансовото предимство от публичния принос на програмата и привеждане в съответствие с правилата за държавната помощ.

7.   ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ГАРАНЦИИТЕ ИЛИ ОТПУСКАНЕТО НА ЗАЕМИ

Разпоредби относно политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми, особено по отношение на диверсификацията на портфейла (риск, сектори, географски зони, размер) и съществуващия портфейл на финансовия посредник.

8.   ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАЦИИ

Бизнес план или равностоен документ за прилагане на финансовия инструмент, включително очакван лостов ефект, по член 37, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Определение на допустимите дейности.

Ясно определение на възложените дейности и на техните граници, по-специално що се отнася до изменението на дейностите и управлението на портфейла (загуби и неизпълнение, процес на възстановяване).

9.   ЦЕЛЕВИ РЕЗУЛТАТИ

Определения на дейностите, резултатите и показателите за въздействието, свързани с измерването на базовата стойност и очакваните цели.

Целевите резултати, които въпросният финансов инструмент се очаква да постигне, за да допринесе за осъществяването на конкретните цели и резултати по съответния приоритет или мярка. Списък на показателите в съответствие с оперативната програма и член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

10.   РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ФИНАНСОВИЯ ПОСРЕДНИК: ПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА И ПРИХОДИТЕ

Идентификация и разпоредби относно отговорността на финансовия посредник и на други субекти, участващи в изпълнението на финансовия инструмент.

Обяснение на оценката на риска и поделянето на риска и приходите от различните страни.

Разпоредби в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията ( 1 ) по отношение на ролята, задълженията и отговорностите на организациите, прилагащи финансовите инструменти.

11.   УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ИНСТРУМЕНТ

Относими разпоредби в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на управлението и контрола на финансовите инструменти.

Разпоредби относно изискванията във връзка с одита, като например минималните изисквания за документацията, която следва да се води на равнище финансов посредник (и на равнище фонд на фондове), както и относно изискванията по отношение на воденето на отделна отчетност за различните форми на подкрепа в съответствие с член 37, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (ако е приложимо), включително разпоредби и изисквания във връзка с достъпа на одитните органи на държавата членка, одитните органи на Комисията и Европейската сметна палата до документи, за да се осигури ясна одитна следа в съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, осигуряващи спазването от страна на одитния орган на насоките във връзка с методологията на одита, контролния списък и наличността на документите.

▼M2

Разпоредби относно проверките на управлението и механизмите за одит в съответствие с член 40, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в случаите, когато структурите, изпълняващи финансови инструменти са ЕИБ или други международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер.

▼B

12.   ПРИНОС НА ПРОГРАМАТА

Разпоредби в съответствие с член 38, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на условията за прехвърляне и управление на приноса на програмата.

Когато е целесъобразно, разпоредби относно рамка на условията за приноса от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и бъдещия Фонд за морско дело и рибарство.

13.   ПЛАЩАНИЯ

Изискванията и процедурите за управление на плащанията на траншове, като се зачитат таваните, посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и за прогнозиране на потоците от сделки.

Условията за евентуалното оттегляне на публичния принос на програмата към финансовия инструмент.

Правилата относно разходооправдателните документи, необходими за обосноваване на плащанията от управляващия орган към финансовия посредник.

Условията, при които плащанията от управляващия орган към финансовия посредник трябва да се спрат или да се прекъснат.

14.   УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ

Подробности за сметките, включително, ако е приложимо, изискванията за доверително/отделно счетоводство, посочени в член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, в които се обяснява как се управлява сметката на финансовия инструмент. Включително условията за използване на банковите сметки: риск от насрещната страна (ако е приложимо), допустими касови операции, отговорности на съответните страни, корективни действия в случай на прекалено големи салда по доверителните сметки, водене на документация и докладване.

15.   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Разпоредби относно възнаграждението на финансовия посредник и изчисляването и плащането на разходите и таксите за управление на финансовия посредник в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Разпоредбата трябва да включва максималната приложима ставка и референтните суми за изчисляване.

16.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Дата на влизане в сила на споразумението.

Датите, определящи срока за изпълнение на финансовия инструмент и периода на допустимост.

Разпоредби относно възможността за удължаване и прекратяване на публичния принос на програмата към финансовия посредник във връзка с финансовия инструмент, включително условията за предсрочно прекратяване или оттегляне на приноса от програмата, стратегиите за прекратяване и приключването на финансовите инструменти (включително фонда на фондове, ако е приложимо).

Разпоредби относно допустимите разходи при приключване на програмата в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

17.   ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ИЗПЛАТЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИХВИТЕ)

Разпоредби относно повторното използване на ресурси, изплатени от управляващия орган.

Изисквания и процедури за управление на лихви и други печалби, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

▼M2

Разпоредби относно повторното използване на ресурси, които, по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, могат да бъдат отнесени към подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове до края на периода на допустимост и, когато е приложимо, разпоредби относно диференцираното третиране, посочено в член 43а.

▼B

Разпоредби във връзка с използването на ресурси, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове, след края на срока на допустимост в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

18.   КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЛИХВЕНИ СУБСИДИИ, СУБСИДИИ ЗА ГАРАНЦИОННИ ТАКСИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Разпоредби в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, посочени в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за капитализиране на годишни вноски за лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси.

19.   УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ИНСТРУМЕНТ

Разпоредби, описващи подходяща структура на управление на финансовия инструмент, за да се гарантира, че решенията, отнасящи се до заеми/гаранции/инвестиции, оттегляне на инвестициите и диверсификация на риска, се изпълняват в съответствие с приложимите правни изисквания и пазарни стандарти.

Разпоредби относно инвестиционния съвет на финансовия инструмент (неговата роля, независимост и съответните критерии).

20.   КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Необходимо е да бъдат въведени ясни процедури за справяне с конфликтите на интереси.

21.   ДОКЛАДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Разпоредби за мониторинг на изпълнението на инвестициите и потоците от сделки, включително докладване от финансовия посредник пред фонда на фондове и/или управляващия орган, за да се гарантира спазването на член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на правилата за държавната помощ.

Правила за докладване пред управляващия орган относно хода на изпълнението на задачите, за докладване на резултатите и нередностите, както и на предприетите корективни мерки.

22.   ОЦЕНКА

Условия и договорености за оценка на финансовия инструмент.

23.   ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Разпоредби относно видимостта на финансирането, предоставено от Съюза в съответствие с приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, които гарантират достъп до информация за крайните получатели.

24.   ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА

Разпоредбите, с които се установяват условията, при които на управителя на фонда на фондове или на финансовия посредник е разрешено да започне нов инвестиционен механизъм.

25.   УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Разпоредби за уреждане на спорове.

26.   ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Разпоредби, които определят елементите на финансовия инструмент, обхванати от клаузите за поверителност. Всички други данни се считат за обществено достъпни.

Задълженията за поверителност, поети като част от настоящото споразумение, не възпрепятстват надлежното докладване на инвеститорите, включително тези, които предоставят публични средства.

27.   ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Разпоредби за определяне на обхвата и условията за евентуално изменение и прекратяване на споразумението.

Разпоредби, забраняващи на финансовия посредник да прехвърля право или задължение без предварителното разрешение на управляващия орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

:

предварителна оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, която босновава прилагането на финансовия инструмент.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

:

бизнес план на финансовия инструмент, включително инвестиционна стратегия и описание на политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

:

описание на инструмента, което трябва да бъде съгласувано с подробните стандартни условия на инструмента и в което трябва да се определят финансовите параметри на финансовите инструменти.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

:

образци на формуляри за мониторинг и докладване.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Заем за МСП, основан на модел на заем с поделяне на риска по портфейла (заем с поделяне на риска)

Схематично представяне на заем с поделяне на риска

imageСтруктура на финансовия инструмент

Заемът с поделяне на риска (заемът с ПР или финансовият инструмент) представлява заемен фонд, който трябва да бъде създаден от финансовия посредник с принос от програмата и от финансовия посредник, за да финансира портфейл от нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

Заемът с поделяне на риска се предоставя в рамките на операция, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, съфинансирана от дадения ЕСИ фонд, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е да:

1.  комбинира ресурсите на програмата на ЕСИ фондовете и финансовия посредник с цел да се подкрепи финансирането на МСП, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и да

2.  предостави на МСП улеснен достъп до финансиране чрез предоставяне на финансов принос на финансовия посредник и чрез поделяне на кредитния риск, което позволява да се предложат на МСП повече средства при преференциални условия от гледна точка на намаление на лихвения процент и, ако е уместно, намаление на обезпеченията.

Приносът от програмата на ЕСИ фондовете за финансовия посредник не измества финансирането, предоставяно от други частни или публични инвеститори.

Програмата на ЕСИ фондовете предоставя финансиране на финансовия посредник, за да се създаде портфейл от нови заеми за МСП, и успоредно с това участва — за всеки отделен заем — в задълженията по загубите/неизпълнението и събиранията по заемите на МСП в този портфейл, при това в рамките на приноса като дял от инструмента.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

В допълнение към приноса от програмата на ЕСИ фонда, фондът на фондове може да предостави собствените си ресурси, които са комбинирани с ресурсите на финансовия посредник. В този случай фондът на фондове поема пропорционалната част при поделянето на риска между различните видове принос в портфейла от заеми. Правилата за държавната помощ трябва да се спазват, ако ресурсите, предоставени от фонда на фондове, са държавни ресурси.

Участие на държавната помощ

Заемът с поделяне на риска е замислен като инструмент без държавна помощ, т.е. съответстващото на пазарните изисквания възнаграждение за финансовия посредник, пълното прехвърляне на финансовото предимство от страна на финансовия посредник на крайните получатели, както и финансирането, предоставяно на крайните получатели, следва да са в съответствие с разпоредбите на приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)  помощ на равнището на финансовия посредник и фонда на фондове се изключва, когато:

1.  финансовият посредник и управляващият орган или фондът на фондове поемат по всяко време загубите и печалбите пропорционално на своя принос, а финансовият посредник има икономически значимо участие в заема с поделяне на риска, и

2.  възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато последният е избран чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестира със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е фондът на фондове да не получава свръхкомпенсация, и

3.  финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник, управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансовото предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизплатеният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

б)  на равнището на МСП:

На равнището на МСП заемът е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в портфейла, финансовият посредник изчислява брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × (разходи за финансиране (стандартна практика) + стойност на риска (стандартна практика) – всички такси, начислявани от управляващия орган върху приноса от програмата към финансовия посредник) × среднопретеглена продължителност на заема (години) × процент на поделяне на риска.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на заема с поделяне на риска, изискването, предвидено в член 4 от Регламента за помощта de minimis (1), се счита за изпълнено. Не съществува минимално изискване за обезпечение.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 3, буква в) от Регламента за помощта de minimis.

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Безвъзмездните средства под формата на техническа подкрепа или други безвъзмездни средства, предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

По отношение на МСП в сектора на рибарството и аквакултурите помощта е в съответствие със съответните правила на Регламента за помощта de minimis в сектора на рибарството.

За дейностите, подкрепяни от ЕЗФРСР, се прилагат общите правила.

Политика за отпускане на заеми

а)  изплащане от управляващия орган или фонда на фондове към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля публичния принос от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален фонд за заеми с поделяне на риска. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Целевият обем за отпускане на заеми и обхватът на лихвения процент се потвърждават в рамките на предварителната оценка в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и се вземат под внимание, за да се определи естеството на инструмента (револвиращ или нереволвиращ инструмент).

б)  създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови допустими заеми в допълнение към своите текущи дейности по отпускане на заеми, частично финансирани от отпуснатите средства по програмата при нивото на поделяне на риска, договорено в споразумението за финансиране.

Допустимите заеми за МСП (съгласно предварително определените критерии за допустимост за всеки отделен заем и на ниво портфейл) автоматично се включват в портфейла чрез представяне на известия за включване най-малко веднъж на всеки три месеца.

Финансовият посредник прилага последователна политика за отпускане на заеми, особено по отношение на диверсификацията на портфейла, което дава възможност за добро управление на кредитния портфейл и диверсификация на риска в съответствие както с приложимите стандарти в сектора, така и с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършват от финансовия посредник в съответствие с неговите стандартни процедури и в съответствие с принципите, предвидени в съответното споразумение за финансиране.

в)  повторно използване на ресурсите, възстановени на финансовия инструмент:

Ресурсите, възстановени на финансовия инструмент, се използват повторно в рамките на същия финансов инструмент (револвиращи в рамките на същия финансов инструмент) или се използват, след като бъдат възстановени на управляващия орган или на фонда на фондове, в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато револвират в рамките на същия финансов инструмент, сумите, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове и които са възстановени и/или събрани от финансовия посредник по заеми за крайните получатели в рамките на срока за инвестиции, по принцип се предоставят за ново използване в рамките на същия финансов инструмент. Този револвиращ подход се включва в споразумението за финансиране в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Алтернативно на това, когато управляващият орган или фондът на фондове пряко получава сумата за възстановяване, изплащанията се извършват редовно, огледално на i) плащанията по главницата (на пропорционален принцип въз основа на процента на поделяне на риска), ii) събраните суми и приспаднатите загуби (според процента на поделяне на риска) по заеми за МСП и iii) лихвените плащания. Тези ресурси трябва да се използват в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

г)  възстановяване на загуби:

Финансовият посредник предприема действия по събиране по отношение на заемите за МСП в неизпълнение, финансирани от финансовия инструмент, в съответствие със своите вътрешни насоки и процедури.

Събраните от финансовия посредник суми (в нетно изражение без разходите по събиране или по реализиране на обезпечението, ако има такива) се разпределят пропорционално на поделянето на риска между финансовия посредник и управляващия орган или фонда на фондове.

д)  други:

Лихвите и другите печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, се използват, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Ценова политика

Когато предлага своите цени, финансовият посредник представя ценова политика и методика, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на допустимите МСП. Ценовата политика и методиката включват следните елементи:

1)  лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа (т.е. според собствената политика на финансовия посредник),

2)  общият лихвен процент, който се начислява върху заемите за допустимите МСП, включени в портфейла, трябва да бъде намален пропорционално на разпределените средства от публичния принос на програмата. Това намаление отчита таксите, които управляващият орган може да начисли върху приноса на програмата,

3)  изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)  ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост,

Принос на програмата към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

Действителният процент за поделяне на риска, публичният принос на програмата и лихвеният процент върху заемите се основават на констатациите от предварителната оценка и са в състояние да гарантират спазването на правилото de minimis относно ползите за крайните получатели.

Размерът на заема с поделяне на риска по целевия портфейл се потвърждава в рамките на предварителната оценка, като се обосновава подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и се взема под внимание револвиращият подход на инструмента (ако е приложимо). Структурата на целевия портфейл от заеми се определя по такъв начин, че да се осигури диверсификация на риска.

Отпускането на заеми с поделяне на риска и процентът на поделяне на риска трябва да бъдат определени така, че да се компенсира разликата, отчетена в рамките на предварителната оценка, но във всеки случай трябва да отговарят на условията, установени в настоящите договорености.

Процентът на поделяне на риска, договорен с финансовия посредник, определя за всеки допустим заем, включен в портфейла, дела на главницата по допустимия заем, подлежащ на финансиране от програмата.

Договореният с финансовия посредник процент на поделяне на риска определя загубите, които трябва да бъдат покрити от финансовия посредник и съответно от приноса на програмата.

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Портфейлът, финансиран от инструмента за заеми с поделяне на риска, включва само нови заеми, предоставяни на МСП, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация на портфейла. Финансовият посредник разполага с разумна оценка на рисковия профил на портфейла. Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава членка или регион.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е същата като уредената в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Загубите, които се покриват, включват дължимите и изискуеми непогасени суми по главницата и стандартните лихви (с изключение на таксите за забава на плащане и всички други разходи и разноски).

Продължителност

Периодът на кредитиране от финансовия инструмент се определя по начин, който да гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Препоръчва се типичната продължителност на създадения портфейл от заеми да бъде до 4 години от датата на подписване на споразумението за финансиране (между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник).

Отпускане на заеми и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Съгласуването на интересите между управляващия орган и финансовия посредник се постига чрез:

— таксите въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014;

— в допълнение към приноса на програмата, финансовият посредник допринася в съответствие с местните пазарни условия с поне 25 % от общия ангажимент за финансиране чрез отпускане на заеми на МСП в рамките на инструмента за заеми с поделяне на риска.

— загубите и събиранията оказват пропорционално въздействие на финансовия посредник и управляващия орган в рамките на съответната им отговорност съгласно процента на поделяне на риска.

Очакваният процент на поделяне на риска се определя въз основа на констатациите от предварителната оценка, обосноваващи подкрепата за финансовия инструмент.

Допустими финансови посредници

Публичните и частните организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели са допустими съгласно правото на ЕС и националното право, съответната програма и споразумението за финансиране. Следните критерии за допустимост трябва да бъдат изпълнени към датата на подписване на споразумението за заема:

а)  предприятието да бъде микро-, малко или средно предприятие („МСП“ (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2) (3)).

б)  предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви г)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)  предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (4).

г)  предприятието да не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)  предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на заема крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е бил отпуснат заемът, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовият посредник предоставя на крайните получатели заеми, които допринасят за целта на програмата и са съфинансирани от програмата по инструмента за заеми с поделяне на риска. Условията по заемите се основават на предварителната оценка, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

заемите се използват единствено за следните разрешени цели:

а)  инвестиции в материални и нематериални активи, включително прехвърляне на правата на собственост върху предприятията, при условие че прехвърлянето се извършва между независими инвеститори.

б)  оборотен капитал за спомагателните дейности за развитие или разрастване, свързани с дейностите, посочени в буква а) по-горе (чийто спомагателен характер се доказва, inter alia, от бизнес плана на съответното МСП и размера на финансирането).

Заемите, включени в портфейла, трябва да отговарят във всеки един момент на следните критерии за допустимост:

в)  заемите са нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

г)  главницата на заем, включен в портфейла на заемите с поделяне на риска, i) възлиза на максимум 1 000 000 EUR въз основа на предварителната оценка и ii) се предоставя при условие че по този начин БЕБП по отношение на всеки краен получател няма да надвиши 200 000 EUR (или 100 000 EUR в сектора на товарния автомобилен транспорт и 30 000 EUR в сектора на рибарството и аквакултурите) за всеки период от три фискални години; Допустимите МСП потенциално могат да кандидатстват повече от веднъж за заеми, отпускани в рамките на този финансов инструмент, при условие че гореспоменатото ограничение за БЕБП се спазва стриктно.

д)  заемите предоставят финансиране за една или повече от разрешените цели, в евро и/или в националната валута на съответната юрисдикция, и в друга валута в зависимост от случая.

е)  заемите не могат да бъдат под формата на заеми тип „мецанин“, подчинен дълг или квазидялов капитал.

ж)  заемите не могат да бъдат под формата на револвиращи кредитни линии.

з)  заемите имат погасителен план, включително за погасяване на периодични вноски и/или еднократно изплащане.

и)  заемите не финансират чисто финансови дейности или дейности в сектора на недвижимите имоти, когато се осъществяват като финансова инвестиция, и не могат да финансират предоставянето на потребителско кредитиране.

й)  заемите трябва да имат минимален срок на падежа от 12 месеца, включително съответния гратисен период (ако има такъв), и максимален срок на падежа до 120 месеца.

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с условията, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на инструмента за заеми с поделяне на риска и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (растеж на заетостта, брой МСП и др.), други показатели са:

Брой финансирани заеми/проекти

Размер на финансираните заеми

Неизпълнени плащания (брой и размер)

Възстановени ресурси и печалби

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовият посредник намалява общия ефективен лихвен процент (и обезпечението, когато е уместно), начислени на крайните получатели по всеки допустим заем, включен в портфейла, в отражение на благоприятните условия на финансирането и поделянето на риска по заема.

Цялото финансово предимство на публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ. Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.

(1)   Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)   Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(3)   Предприятие с по-малко от 250 служители и с оборот, по-малък от 50 млн. EUR, или обща стойност на активите под 43 млн. EUR; също така предприятие, което не принадлежи към група, надвишаваща тези прагове. В съответствие с препоръката на Комисията, „за предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма“.

(4)   Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“.
а)  незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.
б)  тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.
в)  производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.
г)  казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.
д)  ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми или решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в букви а)—г) по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.
е)  ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ограничена портфейлна гаранция за МСП (ограничена гаранция)

Схематично представяне на ограничената гаранция

Връзка между заинтересованите страни и покритието на ограничената портфейлна гаранция:

image

imageСтруктура на финансовия инструмент

Ограничената портфейлна гаранция предоставя покритие на кредитния риск за всеки отделен заем, с оглед създаването на портфейл от нови заеми за МСП до максимален размер на загубата (ограничен размер).

Ограничената по размер портфейлна гаранция се предоставя от управляващия орган в рамките на операцията, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, съфинансирана от ЕСИ фондовете, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е:

1)  да осигури по-добър достъп до финансиране за целевите МСП, като по този начин се справи с конкретни и ясно установени пазарни пропуски.

2)  да мобилизира средства от ЕСИ фондовете с цел да се подкрепи финансирането на МСП, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Приносът на програмата на ЕСИ фондовете от страна на управляващия орган се предоставя под формата на гаранционен фонд, управляван от финансов посредник. Този принос не измества гаранциите, които се предоставят от други публични или частни инвеститори.

Гаранционният фонд, управляван от финансовия посредник, се ангажира да предоставя средствата от програмата на ЕСИ фондовете на финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми в случай на неизпълнение от страна на крайните получатели.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса на програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

Ограничената гаранция като инструмент се прилага за покриване на портфейл от нови заеми, създаден от една или повече финансови институции.

Финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми, могат да разчитат на частична гаранция, покриваща загубите в ограничен размер, когато те предоставят заеми на допустими МСП.

Финансовото предимство на гаранцията трябва да бъде прехвърлено към крайните получатели (например под формата на намаление на лихвения процент по заемите или/и на обезпечението, но винаги с пълно прехвърляне на финансовото предимство на публичния принос на програмата на крайните получатели).

Участие на държавната помощ

Ограничената портфейлна гаранция е замислена като инструмент без държавна помощ, т.е. в съответствие с пазара и на нивото на финансовия посредник, който управлява гаранционния фонд, и на финансовите институции, създаващи портфейли от нови заеми и помощ за крайните получатели съгласно приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)  на равнище фонд на фондове, финансов посредник, управляващ гаранционния фонд, както и на равнище финансови институции, създаващи портфейли от нови заеми, помощта се изключва, когато:

1)  възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато последният е избран чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестира със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е фондът на фондове да не получава свръхкомпенсация, и

2)  финансовата институция се избира чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор с цел да създаде портфейл от нови заеми със собствените си ресурси, като рискът, покрит от финансовата институция, в никакъв случай не е по-малък от 20 % от сумата на заема (за всеки отделен заем), и

3)  освен това финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник, управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансово предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизползваният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

Гаранцията трябва да е свързана с конкретна финансова трансакция за определена максимална сума и да е ограничена във времето.

б)  на равнището на крайните получатели:

На равнището на МСП гарантираният заем е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в гарантирания портфейл, финансовият посредник трябва да изчисли брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × стойност на риска (стандартна практика) × процент на гаранцията × максимален процент на гаранцията × среднопретеглена продължителност на заема (години).

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на инструмента за ограничена портфейлна гаранция, изискването, предвидено в член 4 от Регламента за помощта de minimis (1), се счита за изпълнено.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 6, буква в) от Регламента относно помощта de minimis.

Безвъзмездните средства под формата на техническа подкрепа или други безвъзмездни средства, предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

По отношение на МСП в сектора на рибарството и аквакултурите помощта е в съответствие със съответните правила на Регламента за помощта de minimis в сектора на рибарството.

За дейностите, подкрепяни от ЕЗФРСР, се прилагат общите правила.

Гаранционна политика

а)  Прехвърляне от управляващия орган към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля приноса от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален гаранционен фонд. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

б)  Създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови допустими заеми за МСП. Новите заеми за МСП отчасти се покриват от приноса на програмата за всеки отделен заем до определена сума (ограничен размер). Допустимите заеми за МСП се включват автоматично в портфейла, при условие че се спазват предварително определените критерии за включване на заеми.

Включването на заемите за МСП се извършва автоматично след получаване от страна на финансовия посредник, който управлява гаранционния фонд, на известие за включване, което се подава най-малко веднъж на всеки три месеца до края на съответния период на включване.

Финансовите институции прилагат последователна политика на отпускане на заеми по отношение на диверсификацията на портфейла, като така дават възможност за добро управление на портфейла и диверсификация на риска в съответствие както с приложимите стандарти в сектора, така и с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършва от финансовите институции в съответствие със стандартните им процедури и в съответствие с принципите, предвидени в споразумението между финансовия посредник и финансовата институция, която създава портфейл от нови заеми.

в)  Покриване на загуби:

Ограничената портфейлна гаранция покрива загубите, понесени от финансовите институции по отношение на всеки допустим заем за МСП в неизпълнение, в съответствие с процента на гаранцията с максимален размер от 80 %.

Загубите, покрити от ограничената портфейлна гаранция по отношение на допустимите заеми за МСП, сумарно не надвишават максималния размер.

Максималният размер на сумата, която съответства на максималната отговорност по този инструмент, е произведението от обема на целевия портфейл от заеми, умножен по процента на гаранцията и максималния процент на гаранцията.

Максималният процент на гаранцията се определя като част от предварителната оценка на риска в съответствие с член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014.

Загубите, които се покриват, включват дължимите и изискуемите непогасени суми по главницата, както и стандартните лихви (с изключение на таксите за забава на плащане и всички други разходи).

г)  Гаранционно плащане:

След възникването на загуба, свързана с неизпълнение, финансовият посредник, който управлява гаранционния фонд, извършва гаранционни плащания на финансовата институция по силата на гаранцията като правило в рамките на 60 дни.

Ценова политика и политика на обезпечаване

Финансовият посредник представя методиката, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на допустимите МСП. Финансовата институция разполага с ценова политика/политика на обезпечаване в съответствие с методиката. Ценовата политика/политиката на обезпечаване и методиката включват следните елементи:

1)  Инструментът покрива максимум 80 % от риска по всеки от допустимите заеми за МСП (до определен ограничен размер).

2)  цялото финансово предимство на публичния принос на програмата се прехвърля на допустимите МСП чрез намаляване на начисления лихвен процент и/или намаляване на обезпечението, изисквано от финансовата институция.

3)  изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)  не се начисляват гаранционни такси на финансовата институция от финансовия посредник, управляващ гаранционния фонд.

5)  финансовата институция намалява общия лихвен процент и/или изискването на обезпечение по всеки допустим заем за МСП, включен в портфейла, в съответствие с ценовата политика и методиката, които гарантират цялостното прехвърляне на финансовото предимство. Нивото на това намаление, предложено от финансовата институция, се оценява и потвърждава от финансовия посредник след съответния анализ и надлежна проверка и се счита за критерий за допустимост на заемите за МСП, които ще бъдат включени в портфейла.

6)  управляващият орган може да реши, въз основа на предварителната оценка, която определя целевите МСП, и предварителната оценка на риска, която определя риска, да изиска гаранционни такси, платими от крайните получатели. В такъв случай БЕБП се изчислява по формулата, представена в раздела за държавната помощ по-горе, или се съгласува с условията на известието относно гаранциите. Таксите, платени от крайните получатели, се възстановяват на гаранционния фонд под формата на върнати ресурси по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

7)  ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост.

Гаранция за размера и процента на средствата от финансовата институция (подробности за продукта)

Ограничената портфейлна гаранция отговаря на условията, предвидени в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Максималният процент на гаранцията се определя в предварителната оценка на риска в съответствие с член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014, като в никакъв случай не надвишава 25 %. Гаранцията може да покрива очаквани и неочаквани загуби.

Мултипликаторът на гаранцията, финансиран от приноса на програмата, се определя, както следва:

Мултипликатор = (1/процент на гаранцията) × (1/максимален процент на гаранцията).

Коефициентът на мултипликатора се основава на предварителната оценка на риска и е равен на или по-голям от 5.

Размерът на целевия портфейл, частично покрит от гаранцията, се основава на констатациите от предварителната оценка, които служат като основание за подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), и взема под внимание револвиращия подход на инструмента (ако е приложимо). Структурата на целевия портфейл от заеми се определя по такъв начин, че да се осигури диверсификация на риска.

Гаранция за финансовата институция (дейности)

Портфейлът от заеми, гарантиран от гаранционния инструмент, включва нови заеми, предоставяни на крайните получатели, като изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация на портфейла. Финансовите институции разполагат с разумна оценка на рисковия профил на портфейла (например предел на концентрацията по сектори). Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава или регион.

Финансовата институция прави предварителна оценка на нивото на възстановяване, което трябва да се използва за изчисляване на сумата, която се очаква да бъде възстановена от заемите в неизпълнение в портфейла. Това оказва въздействие върху оценката на максималния процент на гаранцията.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е същата като уредената в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

По отношение на заем, отпуснат на краен получател, неизпълнение означава, че i) финансовата институция може да докаже по всяко време (в съответствие със своите вътрешни процедури и както е отразено в нейното финансово докладване и докладването в съответствие с регулаторните изисквания), че даден краен получател вероятно няма да може да изпълни своите задължения за плащане; или ii) краен получател не е успял да изпълни нито едно задължение за плащане по съответния заем за МСП в продължение на поне 90 последователни календарни дни.

Продължителност

Гаранционният период на финансовия инструмент се определя по начин, който гарантира, че приносът по програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за гаранции по заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Препоръчва се типичната продължителност на създадения портфейл от гарантирани заеми да бъде до 4 години от датата на подписване на споразумението за финансиране (между управляващия орган или фонд на фондове и финансовия посредник).

Поделяне на риска на равнище финансов посредник (хармонизиране на интересите)

Съгласуването на интересите между управляващия орган, финансовия посредник и финансовата институция се постига със следните средства:

— собственият кредитен риск, поеман от финансовата институция, при всички случаи не може да бъде по-малко от 20 % за всеки отделен заем.

— финансовата институция поема ангажимент да създаде портфейл от нови заеми със собствените си ресурси.

— финансовото предимство на ограничената гаранция изцяло се прехвърля на крайните получатели (МСП).

— такси въз основа на изпълнението за финансовия посредник, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Допустими финансови посредници и финансови институции

Финансовите посредници са публични и частни организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят гаранции за заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент.

Финансовите институции са публични и частни организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайния получател (крайните получатели)

Крайните получатели са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответната програма и споразумението за финансиране. Крайните получатели отговарят на следните критерии за допустимост към датата на документа, доказващ наличието на съответната гаранция на МСП, т.е. ангажимента за гаранция:

а)  предприятието да бъде микро-, малко и средно предприятие („МСП“ (в т.ч. и самостоятелните предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2)).

б)  предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви г)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)  предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (3).

г)  предприятието не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)  предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на гарантирания заем крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е била отпуснат гарантираният заем, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовата институция предоставя на крайните получатели заеми, които допринасят за целта на програмата и са гарантирани от програмата в рамките на ограничената портфейлна гаранция. Условията по гаранциите и по заемите се основават на предварителната оценка, посочена в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Заемите се използват единствено за следните разрешени цели:

а)  инвестиции в материални и нематериални активи, включително прехвърляне на правата на собственост върху предприятията, при условие че прехвърлянето се извършва между независими инвеститори.

б)  оборотен капитал за спомагателните дейности за развитие или разрастване, свързани с дейностите, посочени в буква а) по-горе (чийто спомагателен характер се доказва, inter alia, от бизнес плана на крайния получател и размера на финансирането).

Заемите, включени в портфейла, трябва да отговарят във всеки един момент на следните критерии за допустимост:

в)  заемите са нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

г)  гарантирана част на базовия заем, включен в портфейла, i) възлиза на максимум 1 500 000 EUR въз основа на предварителната оценка и ii) се предоставя при условие че по този начин БЕБП по отношение на всеки краен получател няма да надвиши 200 000 EUR (или 100 000 EUR в сектора на товарния автомобилен транспорт и 30 000 EUR в сектора на рибарството и аквакултурите) за всеки период от три фискални години. Допустимите МСП потенциално могат да кандидатстват повече от веднъж за заеми, отпускани в рамките на този финансов инструмент, при условие че гореспоменатото ограничение за БЕБП се спазва стриктно.

д)  заемите предоставят финансиране за една или повече от разрешените цели, в евро и/или в националната валута на съответната юрисдикция, и в друга валута в зависимост от случая.

е)  заемите не могат да бъдат под формата на заеми тип „мецанин“, подчинен дълг или квазидялов капитал.

ж)  заемите не могат да бъдат под формата на револвиращи кредитни линии.

з)  заемите имат погасителен план, включително за погасяване на периодични вноски и/или еднократно изплащане.

и)  заемите не финансират чисто финансови дейности или дейности в сектора на недвижимите имоти, когато те се осъществяват като финансова инвестиция, и не могат да финансират предоставянето на потребителско кредитиране.

й)  заемите имат минимален падеж от 12 месеца и максимален падеж от 120 месеца.

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с разпоредбите на член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на гаранционния фонд и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (растеж на заетостта, брой МСП и др.), други показатели са:

Брой на гарантираните заеми

Обем на гарантираните заеми

Брой на заемите в неизпълнение

Обем на заемите в неизпълнение

Предоставени/предявени гаранции (брой, размер)

Непотърсени ресурси и печалби (например натрупаната лихва)

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели (ползи от гаранцията).

Финансовото предимство за допустимите МСП се изразява в намаление на общия лихвен процент, определен от финансовата институция, и/или намаляване на обезпеченията по заемите за МСП.

Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ.

Тези принципи се отразяват в споразуменията между управляващия орган или фонда на фондове и финансовите посредници, както и между финансовите посредници и финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми.

(1)   Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)   предприятие с по-малко от 250 служители и с оборот, по-малък от 50 млн. EUR, или обща стойност на активите под 43 млн. EUR; също така предприятие, което не принадлежи към група, надвишаваща тези прагове. В съответствие с препоръката на Комисията, „за предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма“.

(3)   Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“:
а)  незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконови нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.
б)  тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.
в)  производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.
г)  казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.
д)  ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми или решения за електронни данни, които i) целят конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в буква г. по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.
е)  ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Заем за енергийна ефективност и възобновяема енергия в сектора на жилищното строителство (заем за обновяване)

Схематично представяне на заем за обновяване

imageСтруктура на финансовия инструмент

Заемът за обновяване представлява заемен фонд, който трябва да бъде създаден от финансовия посредник с приноса от програмата и от финансовия посредник, за да финансира портфейл от нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

Заемът за обновяване се предоставя в рамките на операцията, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, финансирана от дадения ЕСИ фонд, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е да се предложат преференциални заеми на физически и юридически лица или независими специалисти, които притежават помещения (апартамент, социално жилище или самостоятелно домакинство), както и администраторите или други правни субекти, действащи от името и в полза на собствениците, за извършване на обновителни работи, които са допустими за подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приносът на програмата на ЕСИ фондовете от управляващия орган за финансовия посредник не измества финансирането, предоставяно от други частни или публични инвеститори.

Програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове предоставя финансиране на финансовия посредник, за да се създаде портфейл от нови заеми, и успоредно с това участва — за всеки отделен заем — в задълженията по загубите/неизпълнението и събиранията по заемите в този портфейл, при това в рамките на приноса като дял от инструмента.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

В допълнение към приноса от програмата, фондът на фондове може да предостави собствените си ресурси, които са комбинирани с ресурсите на финансовия посредник. В този случай фондът на фондове поема пропорционалната част при поделянето на риска между различните вноски в портфейла от заеми. Правилата за държавната помощ трябва да се спазват и по отношение на такива ресурси, ако те са публични ресурси.

Участие на държавната помощ

Заемът за обновяване е замислен като инструмент без държавна помощ, т.е. съответстващото на пазарните изисквания възнаграждение за финансовия посредник, пълното прехвърляне на финансовото предимство от страна на финансовия посредник на крайните получатели, както и финансирането, предоставяно на крайните получатели, следва да са в съответствие с разпоредбите на приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)  Помощ на равнището на финансовия посредник и фонда на фондове се изключва, когато:

1)  финансовият посредник и управляващият орган или фондът на фондове поемат по всяко време загубите и печалбите пропорционално на своя принос, а финансовият посредник има икономически значимо участие в инструмента за отпускане на заеми за обновяване, и

2)  възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато те са избрани чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението им е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестиране със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е, че фондът на фондове не получава свръхкомпенсация, и

3)  финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансово предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизплатеният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

б)  Помощ на равнище субект, който действа от името на собствениците (т.е. физическите и юридическите лица, независимите специалисти, които притежават помещения, администраторите и други правни субекти):

Помощ на равнище субект, който действа от името на собствениците, се изключва, когато:

1)  предприятието не извлича полза от никакви директни прехвърляния на публична подкрепа и

2)  предприятието прехвърля всички финансови предимства на публичния принос на програмата на крайните получатели

в)  На равнище собственици със или без икономическа дейност (юридическо лице или независими специалисти, наемодатели и собственици, които инсталират съоръжения за възобновяема енергия, прехвърляйки част от произведената енергия към енергийната мрежа):

Собственици, които са физически лица и които не се считат за предприятия, тъй като не упражняват икономическа дейност, не се считат за получатели на държавна помощ.

Собственици с икономическа дейност се считат за „предприятие“ и се подчиняват на правилата за държавната помощ. По-специално, случаят е такъв, ако те са наемодатели (отдаването под наем е икономическа дейност) и в случай на инсталиране на съоръжения за възобновяема енергия, ако част от произведената възобновяема енергия се прехвърля към енергийната мрежа (доставянето на енергия за енергийната мрежа се счита за икономическа дейност).

На равнище собственици с икономическа дейност помощта е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в портфейла за собственици, упражняващи икономическа дейност, финансовият посредник изчислява брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × (разходи за финансиране (стандартна практика) + разходи за риск (стандартна практика) – всички такси, начислявани от управляващия орган върху приноса от програмата към финансовия посредник) × дреднопретеглена продължителност на заема (години) × процент на поделяне на риска.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на инструмента за заем за обновяване, изискването, предвидено в член 4 от Регламента относно помощта de minimis (1), се счита за изпълнено. Не съществува минимално изискване за обезпечение.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 3, буква в) от Регламента относно помощта de minimis.

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Техническата подкрепа или други безвъзмездни средства предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

Политика за отпускане на заеми

а)  Изплащане от управляващия орган или фонда на фондове към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля публичния принос от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален фонд за заеми за обновяване. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Целевият обем за отпускане на заеми и обхватът на лихвения процент се потвърждават в рамките на предварителната оценка в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и се вземат под внимание, за да се определи естеството на инструмента (револвиращ или нереволвиращ инструмент).

Максималният дял на финансовия инструмент за поделяне на риска за крайните получатели е 85 % (т.е. поне 15 % се предоставят от собствените средства на финансовия посредник).

б)  Създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови заеми, финансирани с поделяне на риска в размер, договорен в споразумението за финансиране (т.е. финансиран чрез i) приноса на програмата, ii) собствени средства на финансовия посредник).

Допустимите заеми, които са предварително определени в съответствие с критериите за допустимост за всеки отделен заем и на ниво портфейл автоматично се включват в портфейла чрез представяне на известия за включване най-малко веднъж на всеки три месеца.

Финансовият посредник прилага последователна политика за отпускане на заеми, особено по отношение на състава на портфейла, като така дава възможност за добро управление на кредитния портфейл и диверсификация на риска, като в същото време целта е да се намали пазарната неефективност, установена в предварителната оценка (с позоваване на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), както и да се запази съществуващото съответствие с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършват от финансовия посредник в съответствие с неговите стандартни процедури и в съответствие с принципите, предвидени в съответното споразумение за финансиране.

в)  Повторно използване на ресурсите, възстановени на финансовия инструмент:

Ресурсите, възстановени на финансовия инструмент, се използват повторно в рамките на същия финансов инструмент (револвиращи в рамките на същия финансов инструмент) или се използват след като бъдат възстановени на управляващия орган или на фонда на фондове в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато револвират в рамките на същия финансов инструмент, сумите, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове и които са изплатени и/или възстановени от финансовия посредник по заеми за крайните получатели в рамките на срока за инвестиции, по принцип се предоставят за ново използване в рамките на същия финансов инструмент. Този револвиращ подход се включва в споразумението за финансиране в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Алтернативно на това, когато управляващият орган или фондът на фондове пряко получава сумата за възстановяване, изплащанията се извършват редовно, огледално на i) плащанията по главницата (на пропорционален принцип въз основа на процент за поделяне на риска), ii) събраните суми и приспаднатите загуби (според процента за поделяне на риска) по заеми за обновяване и iii) лихвените плащания. Тези ресурси трябва да се използват в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

г)  Възстановяване на загуби:

Финансовият посредник предприема действия по събиране по отношение на всеки заем в неизпълнение, съфинансиран от заема за обновяване, в съответствие със своите вътрешни насоки и процедури.

Събраните от финансовия посредник суми (в нетно изражение без разходите по събиране или по реализиране на обезпечението, ако има такива) се разпределят пропорционално на поделянето на риска между финансовия посредник и управляващият орган или фонда на фондове.

д)  Други:

Лихвите и другите печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, се използват в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Ценова политика

Когато предлага своите цени, финансовият посредник представя ценова политика и методиката, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на крайните получатели. Ценовата политика и методиката включват следните елементи:

1)  лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа (т.е. според собствената политика на финансовия посредник),

2)  общият лихвен процент, който се начислява върху заемите за крайните получатели, включени в портфейла, трябва да бъде намален пропорционално на разпределените средства от публичния принос на програмата. Това намаление отчита таксите, които управляващият орган може да начисли върху приноса на програмата.

3)  изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)  ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост,

Принос на програмата към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

Отпуснатият на финансовите посредници заем за обновяване и минималният процент на поделяне на риска се основават на констатациите от предварителната оценка, които обосновават подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), и вземат под внимание револвиращия подход на инструмента (ако е приложимо).

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Портфейлът от заеми, финансиран от инструмента за заеми за обновяване, включва нови заеми, предоставяни на крайните получатели, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (например Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост, и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация и еднородност на портфейла, които да позволят разумна оценка на рисковия профил на портфейла. Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава или регион.

От финансовия посредник се изисква да сътрудничи с регионалните или националните органи, които отговарят за предоставянето на допълнителни услуги във връзка с изпълнението на проектите за обновяване, сред които и: консултантски услуги; проверка и оценка на подготовката на проекта, както и на документацията, свързана със строителството, техническия надзор и възлагането на обществени поръчки; оценка на съответствието на проектите за обновяване с правото на Съюза и националното право; предоставяне на безвъзмездни средства, проверка и регистрация на държавната помощ.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Продължителност

Периодът на кредитиране от финансовия инструмент се определя по начин, който гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Отпускане на заеми и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Хармонизирането на интересите между управляващия орган и финансовия посредник се постига със следните средства:

— таксите въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

— финансовият посредник трябва да допринася в състояние на местни пазарни условия към финансирането с минимум 15 % от целия ангажимент за финансиране на заеми за крайните получатели (което позволява определяне на процента на поделяне на риска).

— загубите и събиранията оказват пропорционално въздействие на финансовия посредник и управляващия орган в рамките на съответната им отговорност.

Допустими финансови посредници

Публичните и частните организации, установили се в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми за обновяване на лицата, които притежават помещения, и предприятията, упражняващи дейност и собственици на помещения в юрисдикцията на програмата, която допринася към финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответния приоритет и споразумението за финансиране.

Крайните получатели са физически или юридически лица, или независими специалисти (икономическа дейност), както и администратори или други правни субекти, действащи от името и в полза на собственици, притежаващи помещения (апартамент или отделно домакинство), които изпълняват мерки за енергийна ефективност или енергия от възобновяеми източници, допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в рамките на помощта по програмата.

В рамките на правилата за допустимост по програмата и в съответствие с националните правила и правилата на Съюза, могат да бъдат допуснати следните примерни видове строителни работи:

— техническа подкрепа за подготовка на частта от проекта, свързана с мерките за енергийна ефективност или за енергия от възобновяеми източници.

— разходи за изпълнението на частта от проекта, свързана с мерките за енергийна ефективност или за енергия от възобновяеми източници.

— основен ремонт или подмяна на отоплителните системи и на инсталациите за топла вода:

— подмяна или реконструкция на абонатната станция или котелната инсталация (ако има локални котли), както и на системите за подгряване на битова гореща вода.

— инсталиране на вентили за разпределяне на дебита към вертикалните щрангове.

— подобряване на топлинната изолация на тръбите.

— подмяна на тръби и отоплителни уреди.

— Инсталиране на индивидуални системи за измерване на потреблението на топлинна енергия и термостатни кранове в апартаменти.

— подмяна или реконструкция на тръбите и инсталациите на системата за гореща вода.

— подмяна или реконструкция на вентилационната система.

— смяна на прозорци и входни врати.

— изолация на покрива, включително изграждане на нов скатен покрив (без изграждането на помещения в таваните).

— изолация на фасадни стени.

— изолация на таваните на мазета.

— инсталиране на системи за алтернативни енергийни източници (слънце, вятър и др.).

— основен ремонт или подмяна на асансьори с енергоспестяващи асансьори.

— подмяна или ремонт на общите за сградата инженерни системи (канализационна система, електрически инсталации, противопожарни съоръжения, водопроводи и съоръжения за питейна вода, вентилационна система).

По отношение на крайните получатели се прилагат следните критерии за допустимост при отпускане на заеми на крайни получатели/собственици с икономическа дейност под формата на правен субект (например независими специалисти). Критериите за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени към датата на подписване на споразумението за заема, са:

а)  предприятието да бъде микро-, малко и средно предприятие [„МСП“ (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията].

б)  предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви а)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)  предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (2).

г)  предприятието да не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)  предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на заема крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е бил отпуснат заемът, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовият посредник предоставя на крайните получатели нови заеми, които допринасят за целта на програмата и са съфинансирани от програмата в рамките на инструмента за заеми за обновяване, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Условията по тях се основават на предварителната оценка, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Падежът на заема за обновяване е за период до 20 години.

Максималният размер на всеки заем за обновяване се определя в зависимост от констатациите от предварителната оценка, обосноваващи приноса на програмата към финансовия инструмент, и се посочва в споразумението за финансиране между управляващия орган, фонда на фондове и финансовия посредник. Максималният размер на заема за всяко отделно домакинство не надвишава 75 000 евро. Заемите за администратора на сградата представляват сбора от отделните домакинства в сградата.

Финансовият инструмент може да изисква от крайните получатели или администраторите на обща собственост, които действат от името на крайните получатели, принос под формата на „собствени средства“.

Заемът за обновяване подлежи на годишен фиксиран лихвен процент и включва погасяване на периодични вноски. Лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа. Лихвеният процент, приложим към съответния допустим заем, включен в портфейла, се намалява пропорционално на публичния принос на програмата в полза на крайните получатели.

Лихвена субсидия в съответствие с член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 може да бъде отпусната на домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства (3). Максималната лихвена субсидия съответства на лихвения процент, които домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства плащат върху приноса на финансовия посредник към всеки отделен заем.

Някои видове разходи за техническа подкрепа могат да бъдат включени във финансовия инструмент в контекста на член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Подкрепа трябва да се предоставя само за подготовка на проект (подготвителни проучвания и подпомагане при подготовката на инвестицията до решението за инвестиция). Тези разходи за техническа подкрепа са допустими единствено в случай че е подписан заем за обновяване между финансовия посредник и крайните получатели, и независимо от субекта, който предоставя тези услуги (например, независимо от това дали финансовият посредник предоставя такива услуги или те се получават от друг субект).

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с условията, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на заема за обновяване и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели по приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (брой на домакинствата, преминали в по-горен клас на енергопотребление, очаквано годишно намаление на емисиите на парникови газове и др.) други показатели са:

Брой и обем на заемите

Обновени еднофамилни къщи (в квадратни метри)

Обновени апартаменти в сгради (в квадратни метри).

Неизпълнени плащания (брой и размер)

Възстановени ресурси и печалби

Брой и размер на случаите на техническа подкрепа

Брой и размер на лихвените субсидии

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовият посредник намалява общия ефективен лихвен процент (и обезпечението, когато е уместно), начислени на крайните получатели по всеки допустим заем, включен в портфейла, в отражение на благоприятните условия на финансирането и поделянето на риска по заема за обновяване.

Пълното финансово предимство на публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ. Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.

(1)   Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)   Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“.
а)  незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.
б)  тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.
в)  производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.
г)  казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.
д)  ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми и решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в букви а.—г. по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.
е)  ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).

(3)   Както са определени в Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. като граждани или групи от граждани в неравностойно социално положение, които поради ограничена платежоспособност нямат възможност да намерят жилище по пазарни условия.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ V

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ

Схематично представяне на принципа на действие на механизма за съвместни инвестиции

image

Приложими условия за механизма за съвместни инвестицииСтруктура на финансовия инструмент

Чрез механизма за съвместни инвестиции се инвестира в собствения капитал на МСП със средства по програмата на ЕСИ фондовете, със собствени средства на финансовия посредник и със средства от частни съинвеститори.

Финансовият посредник трябва да е частноправен субект, който взема всички решения за инвестиции или за оттегляне на инвестициите добросъвестно и с грижата на професионален управител. Финансовият посредник трябва да бъде икономически и правно независим от управляващия орган и от фонда на фондове.

Частните съинвеститори трябва да бъдат частни организации, правно независими от финансовия посредник.

Средствата по механизма за съвместни инвестиции се предоставят в рамките на операция, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, финансирана от ЕСИ фондовете, и уточнена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цели на инструмента

Целите на инструмента са:

1)  да инвестира в МСП на различните етапи от жизнения им цикъл: създаване, започване на стопанска дейност и разрастване на стопанската дейност, или в реализация на нови проекти, навлизане на нови пазари, или започване на нов вид стопанска дейност от съществуващи предприятия, посредством споразумения за съвместни инвестиции (въз основа на подход, основан на партньорство) със съинвеститори, в зависимост от конкретния случай. Тези инвестиции попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (1);

2)  да предоставя повече капитал за увеличаване на обема на инвестициите за МСП.

Целите са свързани с описаните по-долу условия.

Приносът на програмата на ЕСИ фондовете за механизма за съвместни инвестиции не измества финансирането, предоставяно от други публични или частни инвеститори.

Размерът и процентът на съфинансиране по механизма за съвместни инвестиции се определят по начин, който позволява да се компенсира недостигът на собствен капитал, установен в рамките на предварителната оценка на финансовия инструмент в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Програмата на ЕСИ фондовете предоставя финансиране на механизма за съвместни инвестиции, за да се създаде портфейл от инвестиции в МСП. Финансирането се осигурява с участието на механизма за съвместни инвестиции, финансовия посредник и съинвеститорите, в зависимост от конкретния случай.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник, който управлява механизма за съвместни инвестиции.

В допълнение към приноса от програмата, фондът на фондове може да предостави свои собствени ресурси. Правилата за държавната помощ се прилагат, ако ресурсите, предоставени от фонда на фондове, са държавни ресурси. Когато ресурсите на фонда на фондове се комбинират с други държавни ресурси, се прилага и член 21 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Участие на държавната помощ

Инвестициите по линия на механизма за съвместни инвестиции се прилагат като инструмент, който включва държавна помощ. Те се разглеждат като съвместими с вътрешния пазар и за тях не се изисква ad hoc уведомяване, ако са изпълнени условията за съвместимост, предвидени в член 21 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Наличието на държавна помощ се оценява на равнище фонд на фондове, финансов посредник, частни инвеститори и крайни получатели.

По-специално, в зависимост от конкретния случай, общият процент на частно участие на равнището на МСП трябва да достигне най-малко следните минимални прагове:

а)  10 % от рисковото финансиране, предоставено на допустимите предприятия преди първата им търговска продажба на който и да било пазар;

б)  40 % за рисково финансиране, предоставяно на допустимите предприятия, които упражняват дейност на който и да било пазар в продължение на по-малко от седем години след първата си търговска продажба;

в)  60 % за рисково финансиране, предоставяно на допустимите предприятия, които се нуждаят от първоначална инвестиция за рисково финансиране, която, на основата на бизнес план, изготвен с цел навлизането на нов продуктов или географски пазар, надхвърля 50 % от средния им годишен оборот през предходните пет години, или за последващи инвестиции в допустими предприятия седем години след първата търговска продажба.

За частно участие се считат инвестиции, извършени от частни организации.

За целите на механизма за съвместни инвестиции, помощта е допустима на равнището на крайните получатели, ако:

а)  е допустима помощта за частните съинвеститори;

б)  финансовият посредник се управлява на търговски принцип и неговите решения за финансиране се вземат независимо и с цел извличане на печалба;

в)  посоченият в член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 минимален праг на частното участие е изпълнен.

Разходите, свързани с разработването на инвестиционни проекти, както и тези за надлежна проверка и за съпътстващи дейности, касаещи крайните получатели, се покриват от разходите и таксите за управление на финансовия посредник, който управлява механизма за съвместни инвестиции.

По отношение на подкрепяните от ЕЗФРСР дейности се прилагат общите правила за държавната помощ.

Инвестиционна политика

а)  Изплащания от управляващия орган или фонда на фондове към механизма за съвместни инвестиции

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник, съответният управляващ орган или фонд на фондове прехвърля средствата от програмата към механизма за съвместни инвестиции. Размерът на прехвърлената сума покрива нуждите по отношение на инвестициите и разходите и таксите за управление. Прехвърлянето се извършва на траншове.

Целевият размер на инвестицията се потвърждава в рамките на предварителната оценка, която се извършва в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Инвестиционната политика на механизма за съвместни инвестиции включва ясна стратегия за излизане. Тази стратегия се описва в споразумението за финансиране.

б)  Изплащания от механизма за съвместни инвестиции към допустимите МСП

Механизмът за съвместни инвестиции осъществява съвместни инвестиции заедно с финансовия посредник и други частни инвеститори в рамките на предварително определен ограничен период от време.

В зависимост от конкретния случай избраният финансов посредник привлича допълнително финансиране от негови собствени средства или механизъм, свързан с финансовия посредник, в размер на поне 1 % за целите на съгласуване на интересите, както и от съинвеститори, т.е. частни инвеститори.

Инвестиционните решения се определят от печалбата. За да се считат за ориентирани към печалбата, инвестициите трябва да отговарят на следните условия:

i)  финансовият посредник е установен съгласно приложимите закони и провеждането на надлежна проверка, за да се гарантира стабилна търговска инвестиционна политика, в това число подходяща политика за диверсификация на риска, насочена към постигане на икономическа жизнеспособност и ефективен мащаб по отношение на размера и териториалния обхват на неговия инвестиционен портфейл;

ii)  инвестициите в допустими МСП се основават на жизнеспособен бизнес план, който съдържа подробности за развитието на продукта, продажбите и рентабилността, и в който се дава предварителна оценка на жизнеспособността на инвестицията;

iii)  съществува ясна и реалистична стратегия за излизане за всяка инвестиция.

Финансовият посредник прилага последователна инвестиционна политика, която отговаря на приложимите стандарти за този сектор и която е съобразена с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

в)  Изплащания от съвместните инвеститори към допустимите МСП

Финансовият посредник идентифицира, анализира и оценява евентуалните съвместни инвестиции в крайни получатели, както и всеки съинвеститор. Финансовият посредник извършва надлежна проверка в зависимост от конкретния случай. При надлежната проверка се оценяват ключови аспекти, като например бизнес планът, жизнеспособността на инвестицията и стратегията за излизане. Бизнес планът трябва да съдържа подробности за развитието на продукта, продажбите и рентабилността.

Процентът на частно участие на допустимите МСП трябва да достигне минималния праг, определен в член 21 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

В споразумението за съвместни инвестиции между финансовия посредник и съинвеститорите се определят условията за инвестиции в крайните получатели, като то трябва да съответства на разпоредбите на член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията (2), когато този член е приложим.

Принос на фонда към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

Механизмът за съвместни инвестиции осигурява капитал за нерегистрирани на борсата МСП, които отговарят на поне едно от следните условия:

а)  МСП не упражняват дейност на нито един пазар;

б)  МСП упражняват дейност на който и да било пазар от по-малко от седем години след първата си търговска продажба;

в)  МСП се нуждаят от първоначална инвестиция за рисково финансиране, която, на основата на бизнес план, изготвен с цел навлизане на нов продуктов или географски пазар, надхвърля 50 % от средния им годишен оборот през предходните пет години;

г)  МСП се нуждаят от последващи инвестиции в допустими предприятия, включително след периода от седем години след първата търговска продажба.

Размерът и процентът на съфинансиране за всеки отделен случай се определя, като се прилагат най-малкото следните фактори:

а)  размер и насоченост на механизма за съвместни инвестиции;

б)  участие на съинвеститори;

в)  очакван каталитичен ефект на механизма за съвместни инвестиции; спазване на таваните, определени в член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Сумите, върнати в механизма за съвместни инвестиции от инвестиции в рамките на определения в споразумението за финансиране срок за инвестиции, се използват наново, както е предвидено в членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

►M2  В съответствие с член 43а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 21, параграф 13, буква б) от Регламент (ЕС) № 651/2014 се определя диференцираното третиране на инвеститорите, действащи съгласно принципа на пазарната икономика, насочено единствено към асиметричното разпределение на печалбата. ◄

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Основното портфолио от сделки, финансирани от механизма за съвместни инвестиции, включва инвестиции, предоставяни в полза на крайните получатели.

Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза, програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове, националните правила за допустимост и заедно с финансовия посредник. Финансовият посредник разполага с разумна оценка на рисковия профил на портфейла.

Съвместните инвестиции в крайни получатели се извършват за изисквания период преди излизане в съответствие с инвестиционната политика.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (3).

При ликвидация на механизма за съвместни инвестиции финансовият посредник трябва да направи цялостна оценка на риска от искове срещу механизма за съвместни инвестиции и да гарантира, че са заделени адекватни суми в доверителни сметки, за да могат да бъдат покрити подобни искове.

Продължителност

Механизмът за съвместни инвестиции има ориентировъчна продължителност от десет години, която може да бъде удължена със съгласието на управляващия орган.

Периодът на инвестиране от финансовия инструмент се определя по начин, който гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за инвестиции за крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Инвестициите, направени след 31 декември 2020 г., се оценяват за съответствие с правилата за държавна помощ, които ще влязат в сила след тази дата.

Инвестиране и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Хармонизирането на интересите между управляващия орган и финансовия посредник се постига със следните средства:

— такси въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014;

— възнаграждението на финансовия посредник, което отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, включително възнаграждение за управление на инвестицията, ако има такова;

— съфинансиране от частни съинвеститори на минималното равнище, посочено в член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

— съфинансиране със собствени ресурси от страна на финансовия посредник в размер на минимум 1 % от всяка сделка при същите условия като тези на механизма за съвместни инвестиции; допълнителните съвместни инвестиции от финансовия посредник подлежат на същите условия като механизма за съвместни инвестиции;

— съфинансирането от други съинвеститори, което се извършва при същите условия като тези, приложими за механизма за съвместни инвестиции, освен ако според предварителната оценка, посочена в член 37, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, между публичните и частните инвеститори трябва да се установи асиметрично разпределение на печалбата; подобни договорености се осъществяват в съответствие с член 21, параграф 13, буква б) от Регламент (ЕС) № 651/2014;

— финансовият посредник не участва в инвестиционни дейности по нов инвестиционен механизъм, насочен към същите видове крайни получатели, до момента, в който 75 % от ангажиментите за финансиране на механизма за съвместни инвестиции са изпълнени, а останалите 25 % предстои да бъдат изпълнени, или до края на инвестиционния период на механизма за съвместни инвестиции, ако този период предхожда въпросния момент.

Преди извършването на инвестиция в крайния получател от избрания финансовия посредник се определят процедури с цел избягване на конфликт на интереси между финансовия посредник, съинвеститорите и предприятията, в които се инвестира.

Допустими финансови посредници и съинвеститори

Избраният финансов посредник (управител на средствата по механизма за съвместни инвестиции) е частна организация, установена на международно, национално или регионално равнище в държавите членки. Този орган е законово упълномощен да предоставя капитал на предприятия, установени в държавите членки, като може да бъде например финансова институция или всяка друга институция, упълномощена да предоставя финансови инструменти.

Частните организации се разглеждат като частноправни субекти, притежавани от частни или публични инвеститори, които инвестират на собствен риск и със собствени средства.

►M2  Управляващият орган и фондът на фондове трябва да спазват правото на Съюза при подбора на финансови посредници. Подборът на финансови посредници трябва да бъде открит, прозрачен, пропорционален и недискриминационен, като се избягва конфликт на интереси. При подбора на финансовите посредници се установяват подходящи механизми за поделяне на риска в случай на диференцирано третиране и се определя евентуално възнаграждение за управление на инвестицията. ◄

В момента на избирането му финансовият посредник посочва условията и критериите за оценка на съинвеститорите. Те трябва да са разбираеми и достъпни за потенциалните съинвеститори. Финансовият посредник трябва да докаже недискриминационен подход за намиране на съинвеститори и съвместно инвестиране с тях. Върху оценката на съинвеститорите може да се извършва последващ контрол. Финансовите посредници се управляват на търговски принцип. Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени условията, посочени в член 21, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Целта на механизма за съвместни инвестиции трябва да бъде мобилизиране на съинвеститори, които прилагат най-добрите практики. Съинвеститорите са дългосрочни частни инвеститори, които инвестират собствени ресурси, включително фондове за рисков капитал, „бизнес ангели“, частни лица с висока нетна стойност на активите, семейни предприятия, или предприятия с доказан опит и оперативен капацитет.

За съинвеститори се считат всички инвеститори, които, съгласно разумната преценка на финансовия посредник, са инвеститори, работещи в съответствие с критерия за инвеститора в условията на пазарна икономика, независимо от правния им статут и тяхната структура от гледна точка на собствеността.

Съинвеститорите и финансовият посредник трябва да бъдат независими от крайните получатели на инвестициите освен в случай на последващи инвестиции в крайни получатели, които са вече част от механизма за съвместни инвестиции.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели трябва да са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответната програма на ЕСИ фондовете, споразумението за финансиране и условието, посочено в член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Следните критерии за допустимост трябва да бъдат изпълнени от крайните получатели към датата на подписване на споразумението за инвестицията:

а)  предприятието да бъде микро-, малко или средно предприятие [„МСП“ (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО] на Комисията (4);

б)  предприятието да не е изключено съгласно член 1, параграфи 2—5 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

в)  предприятието да не е част от един или повече забранени сектори (5);

г)  предприятието да не е в затруднено положение съгласно определението в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

д)  предприятието да не е в неизпълнение по отношение на други заеми или лизинг, предоставени от финансов посредник или от друга финансова институция, съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник;

е)  предприятието да е установено и да извършва дейност в съответния регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове;

ж)  по причини във връзка с държавната помощ не се правят инвестиции в дружества, регистрирани на борсата (МСП, регистрирано на алтернативна платформа за търговия, не се счита за регистрирано за целите на настоящия инструмент);

з)  предприятието да не получава инвестиции под формата на заместващ капитал (включително изкупуване от страна на управленския екип);

и)  предприятието е в съответствие с членове 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6), ако е МСП, осъществяващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Размерът и процентът на съфинансиране по механизма за съвместни инвестиции трябва да бъде в съответствие с резултатите от предварителната оценка, посочена в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

Финансовият посредник инвестира в МСП под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, съфинансирани от публичния принос на програмата, собствените средства на финансовия посредник и приноса на съинвеститорите (частният принос може да бъде включен в ЕСИ фондовете с цел съфинансиране като частен принос към програмата) в рамките на споразумение за съвместни инвестиции, подписано между финансовия посредник и съинвеститорите. Тези инвестиции на механизма за съвместни инвестиции допринасят за постигане на целите по програмата на ЕСИ фондовете.

Общият размер на инвестициите (т.е. един или повече инвестиционни кръга, включително последващите), които комбинират публични и частни ресурси, не трябва да надвишава 15 000 000 EUR за допустим краен получател, както е посочено в член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Общата инвестиция, позволена за допустим краен получател, се проверява чрез включване на инвестиции за рисково финансиране, направени в рамките на други мерки за рисково финансиране.

Докладване и целеви резултати

Финансовият посредник предоставя информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване и прозрачност съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати, посочени в предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на механизма за съвместни инвестиции и се съгласуват като минимум с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Наред с общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете се отчитат и следните показатели:

а)  сума, инвестирана в МСП (с разбивка);

б)  брой на финансирани МСП;

в)  стойност на финансираните инвестиции;

г)  печалба или загуба в резултат на инвестицията (ако е приложимо);

д)  брой заети лица на етап „инвестиция“ и „брой заети лица“ на етап „изход“ в подпомогнатите МСП.

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовата подкрепа чрез публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели. Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.

(1)   Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(2)   Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни (ОВ L 223, 29.7.2014 г., стр. 7).

(3)   Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).)

(4)   Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(5)   Следните сектори на икономиката се определят общо като „забранени сектори“:
а)  незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни по смисъла на законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност;
б)  тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти;
в)  производство и търговия с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Тази забрана не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики;
г)  казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия;
д)  ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми и решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в букви а)—г) по-горе; б) хазартни игри по интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни;
е)  ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).

(6)   Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Схематично представяне на принципа на действие на фонда за градско развитие

image

Приложими условия за фонда за градско развитиеСтруктура на финансовия инструмент

Фондът за градско развитие (наричан по-долу „ФГР“) приема формата на заемен фонд, който се създава и управлява от финансов посредник с принос от програмата, от самия финансов посредник и от съинвеститори за финансиране на новоотпуснати заеми за проекти за градско развитие.

ФГР се предоставя в рамките на операция, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, съфинансирана от ЕСИ фондовете, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е:

1)  да комбинира ресурси на програмата на ЕСИ фондовете, финансовия посредник и съинвеститори за подпомагане на финансирането на проекти за градско развитие;

2)  да осигурява проекти за градско развитие, разположени в подпомагани региони, както са определени в одобрената карта на регионалните помощи за периода 1 юли 2014 г. — 31 декември 2020 г., в изпълнение на член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора, с по-лесен достъп до финансиране, което се предлага на проектите при преференциални условия. Такива инвестиции следва да се правят в рамките на обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Целите са свързани с описаните по-долу условия.

ФГР като инструмент е част от изпълнението на интервенциите, предвидени в рамките на интегриран подход за стратегия за устойчиво градско развитие.

Приносът от програмата на ЕСИ фондовете за финансовия посредник не измества финансирането, предоставяно от други частни или публични инвеститори.

Програмата на ЕСИ фондовете предоставя финансиране на финансовия посредник, за да се създаде портфейл от заеми за проекти за градско развитие. Програмата също следва да участва в загубите и неизпълнението, приходите и събиранията по заемите от ФГР в този портфейл въз основа на индивидуален подход.

Съфинансирането от програмата на ЕСИ фондовете се предоставя по един от следните начини: принос на програмата от управляващия орган, принос на финансовия посредник, както и принос на съинвеститорите на ниво съвместни инвестиции във фонда, съвместни инвестиции чрез заеми за проекти за градско развитие и съвместни инвестиции от други съинвеститори.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

В допълнение към приноса от програмата на ЕСИ фондовете, фондът на фондове може да предостави собствените си ресурси, които са комбинирани с ресурсите на финансовия посредник. В този случай фондът на фондове участва в поделянето на риска между приносите в портфейла от заеми. Ако ресурсите, предоставени от фонда на фондове са държавни ресурси или се комбинират с други държавни ресурси, трябва да се прилага член 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Проект за градско развитие

Проектите за градско развитие са част от изпълнението на интервенциите, предвидени в рамките на интегриран подход за стратегия за устойчиво градско развитие, и допринасят за постигането на целите, определени в нея.

Освен това всички проекти за градско развитие следва да притежават следните характеристики:

Финансова устойчивост:

— проектите за градско развитие се основават на бизнес модел, прогнозиращ паричните потоци и насочен към потенциални частни инвеститори;

— проектите за градско развитие трябва да бъдат структурирани по такъв начин, че да генерират приходи или да намаляват разходите в достатъчна степен за погасяване на заема, получен от ФГР, и по такъв начин, че за всяка държавна помощ да е определена минималната сума, необходима за осъществяването на проекта, така че да не се наруши конкуренцията; проектите имат вътрешна норма на възвръщаемост, която не е достатъчна за привличането на финансиране единствено на търговски принцип.

Стратегическо съгласуване:

— проектите за градско развитие трябва да бъдат част от интегрирана стратегия за устойчиво градско развитие и да имат потенциал да привлекат допълнително финансиране от други публични и частни инвеститори;

— проектите за градско развитие трябва да съответстват на целите и интервенциите, предвидени в програмата на ЕСИ фондовете, и да допринасят за постигането на съответните показатели за изпълнението на програмата на ЕСИ фондовете;

— проектите за градско развитие трябва да бъдат разположени в съответния регион/юрисдикция и да допринасят за постигане на целите (включително с количествени резултати), предвидени в програмата на ЕСИ фондове.

Следните инвестиционни приоритети могат да бъдат подпомагани от ФГР:

— инвестиции в стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии в градските райони;

— инвестиции за гарантиране на устойчивостта при бедствия;

— инвестиции за адаптиране към изменението на климата;

— инвестиции за подобряване на градската среда, в това число възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на атмосферния въздух;

— инвестиции в устойчива градска мобилност;

— инвестиционна подкрепа за самостоятелно заетите лица и за създаването на нови предприятия;

— инвестиране в инфраструктура за обществени служби по заетостта;

— инвестиции в здравеопазването и социалния сектор, било то в инфраструктурата, научноизследователската и развойната дейност или иновативните услуги, които допринасят за местното развитие и за прехода от институционални грижи към грижи на общинско равнище и първични здравни грижи, както и за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги;

— инвестиране в материалното и икономическото възстановяване на изостаналите градски и селски общности;

— инвестиции за съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство;

— инвестиции във висшето образование, включително за сътрудничество с предприятията;

— инвестиции в развитието на информационните и комуникационните технологии.

Участие на държавната помощ

Инвестицията следва да се разглежда като съвместима с вътрешния пазар и да не изисква ad hoc уведомяване, ако е в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Наличието на държавна помощ се оценява на равнище фонд на фондове, финансов посредник, частни инвеститори и крайни получатели. В това отношение финансовият посредник и фондът на фондове трябва да отговарят на следните условия:

а)  разходите и таксите за управление на финансовия посредник и фонда на фондове отразяват актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато последният е избран чрез открита, прозрачна, недискриминационна процедура за подбор, или ако възнаграждението е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестира със собствени ресурси, той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е фондът на фондове да не получава свръхкомпенсация;

б)  частният принос за всеки проект за градско развитие не е по-малко от 30 % от общото финансиране, предоставено в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

в)  ФГР се управлява на търговски принцип и се гарантира, че решенията за финансиране се вземат с цел постигане на печалба.

За частен принос се считат инвестиции, извършени от частни организации.

Разходите за надлежна проверка на проектите за градско развитие трябва да бъдат покрити от разходите и таксите за управление на финансовия посредник, който управлява ФГР.

►M2  Диференцираното третиране (асиметрични условия при механизмите за поделяне на риска) за фонда на фондовете, приносът на финансовия посредник и приносът на съинвеститорите на равнище фонд и на равнище проект под формата на заеми, ако има такива, се определя в съответствие с член 43а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и с член 16, параграф 8, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014, както е уточнено по-долу в раздела за ценовата политика. ◄

Не са възможни асиметрични условия за другите съинвеститори на ниво проект, тъй като техният принос не е инвестиран в заеми и извън ФГР.

Политика за отпускане на заеми

а)  Изплащане от управляващия орган или фонда на фондове към финансовия посредник

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник, съответният управляващ орган или фонд на фондове прехвърля публичния принос от програмата на финансовия посредник, който ги прехвърля в специален ФГР. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Целевият обем за отпускане на заеми и обхватът на лихвения процент се потвърждават в рамките на предварителната оценка в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и се вземат под внимание, за да се определи естеството на инструмента (револвиращ или нереволвиращ инструмент).

б)  Създаване на портфейл от заеми

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от допустими заеми за проекти за градско развитие в допълнение към своите текущи дейности по отпускане на заеми, частично финансирани от отпуснатите средства по програмата при нивото на поделяне на риска, договорено в споразумението за финансиране.

Финансовият посредник прилага последователна политика за отпускане на заеми въз основа на съгласувана инвестиционна стратегия, което дава възможност за добро управление на кредитния портфейл при спазване на приложимите стандарти в сектора и в съответствие с финансовите интереси и цели на политиката на управляващия орган. Инвестиционната стратегия се определя в рамките на интегрираната стратегия за устойчиво градско развитие, целевата дейност, целевите географски зони и допустимите разходи.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършват от финансовия посредник в съответствие с неговите стандартни процедури и в съответствие с принципите, предвидени в съответното споразумение за финансиране.

В случай че съинвеститори отпускат заеми за проекти за градско развитие, се подписва споразумение за съвместни инвестиции между финансовия посредник и съинвеститорите, които предоставят заема пряко на проекта за градско развитие. В това споразумение се определят условията за инвестиции в крайните получатели, като то е в съответствие, ако е приложимо, с член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение № 821/2014 на Комисията (1). В споразумението за съвместни инвестиции се определят приложимите условия за механизмите за поделяне на риска, ако има такива.

в)  Повторно използване на ресурсите, възстановени на финансовия инструмент

Ресурсите, възстановени на финансовия инструмент, се използват повторно в рамките на същия финансов инструмент (револвиращи в рамките на същия финансов инструмент) или се използват, след като бъдат възстановени на управляващия орган или на фонда на фондове, в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Този револвиращ подход, предвиден в членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се включва в споразумението за финансиране.

Когато револвират в рамките на същия финансов инструмент, сумите, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове и които са изплатени и/или възстановени от финансовия посредник по заеми за крайните получатели в рамките на срока за инвестиции, по принцип се предоставят за ново използване в рамките на същия финансов инструмент.

Алтернативно на това, когато управляващият орган или фондът на фондове пряко получава сумата за възстановяване, изплащанията се извършват редовно, огледално на i) плащанията по главницата, ii) събраните суми и приспаднатите загуби по заеми и iii) лихвените плащания. Тези ресурси трябва да се използват в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

г)  Възстановяване на загуби

Финансовият посредник предприема действия по събиране по отношение на всеки заем в неизпълнение, финансиран от ФГР, в съответствие със своите вътрешни насоки и процедури.

Събраните от финансовия посредник суми (в нетно изражение без разходите по събиране или по реализиране на обезпечението, ако има такива) се разпределят между финансовия посредник, управляващия орган и фонда на фондове.

д)  Лихви и други печалби

Лихвите и другите печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, се използват, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Ценова политика

Когато предлага своите цени, финансовият посредник намалява общото изискване за обезпечение и лихвения процент за всеки заем, включен в портфейла, до размера на разпределените средства от публичния принос на програмата и механизмите за поделяне на риска.

Ценовата политика трябва да включва най-малко следните елементи:

1)  лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа (т.е. според собствената политика на финансовия посредник);

2)  общият лихвен процент, който се начислява върху заемите за допустимите проекти за градско развитие, включени в портфейла, трябва да бъде намален пропорционално на разпределените средства от публичния принос на програмата. Това намаление отчита таксите, които управляващият орган може да начисли върху приноса на програмата и механизмите за поделяне на риска;

3)  ценовата политика остава непроменена по време на периода на допустимост.

Принос на програмата към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

►M2  Действителният процент за поделяне на риска, публичният принос на програмата, диференцираното третиране и лихвеният процент върху заемите се основават на констатациите от предварителната оценка и гарантират, че ползата за крайните получатели е в съответствие с член 16, параграф 8, буква б) от Регламент (ЕС) № 651/2014. ◄

Размерът на ФГР по целевия портфейл се установява въз основа на предварителната оценка, обосноваваща подкрепата за финансовия инструмент в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, като се взема под внимание револвиращият подход на инструмента, ако е приложимо.

Разпределянето на ФГР и процентът на поделяне на риска трябва да бъдат определени така, че да се компенсира разликата, отчетена в рамките на предварителната оценка, като трябва да отговарят на условията, установени в настоящото приложение.

Минималният процент на съфинансиране, договорен с финансовия посредник, се определя за всеки допустим заем, включен в портфейла, като съответства на максималния дял на главницата по допустимия заем, подлежащ на финансиране от програмата. Процентът на поделяне на риска, договорен с финансовия посредник, определя частта от загубите, които трябва да се поделят между финансовия посредник, съинвеститорите (на равнище фонд и на ниво проект) и приноса на програмата, ако не е предвидено друго.

Преди извършване на инвестиция за всеки проект за градско развитие се определят подробни условия за финансирането, предоставяно от ФГР, въз основа на финансовите прогнози, изготвени за проекта за градско развитие и проверени от финансовия посредник.

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Основното портфолио от сделки, финансирани от ФГР, включва заеми за проекти за градско развитие.

Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза, програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове, националните правила за допустимост, инвестиционната стратегия (част от интегрирания подход за стратегия за устойчиво градско развитие) и заедно с финансовия посредник. Финансовият посредник разполага с разумна оценка на рисковия профил на портфейла.

От финансовия посредник се изисква да определи портфейл от проекти за градско развитие, в които да инвестира и които да управлява по устойчив начин въз основа на инвестиционна стратегия, приета в рамките на предварителната оценка. Финансовият посредник управлява портфейл от проекти за градско развитие, които са част от изпълнението на интервенциите, предвидени в рамките на интегриран подход за стратегия за устойчиво градско развитие.

За всеки проект за градско развитие финансовият посредник предоставя най-малко следната информация:

а)  общо описание на проекта и графика на проекта, включително описание на съфинансиращите партньори или акционери, както и подробен финансов план за проекта;

б)  обосновка за избор на приноса от програмата, включително първоначална оценка на жизнеспособността на проекта и последващата необходимост от инвестиции чрез ФГР;

в)  определяне на рисковете;

г)  спазването на целите на проекта, описани в съответната програма. Това означава, че избраните проекти за градско развитие допринасят за постигането на целите на програмата, включително за количествените резултати, залегнали в съответните приоритетни оси на програмата.

При изпълнението на портфейла финансовият посредник извършва по-специално следното:

а)  определя, инвестира във и играе водеща роля при договарянето и структурирането на финансови инвестиции в жизнеспособни проекти за градско развитие, които отговарят на изискванията и критериите, приложими за съответната програма;

б)  извършва оценка на съответствието и на инвестицията с оглед на изискванията на инвестиционната стратегия. С тест за жизнеспособност трябва да се докаже, че проектът не би се реализирал без инвестиция от ФГР;

в)  докладва относно проектите за градско развитие в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г)  гарантира, че поне 30 % от цялото финансиране, предоставено за даден проект за градско развитие, са с частен произход и е постигнат максималният възможен ефект, що се отнася до мобилизиране на частни ресурси.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Загубите, които се покриват, включват дължимите и изискуеми непогасени суми по главницата и стандартните лихви (с изключение на таксите за забава на плащане и всички други разходи и разноски).

Продължителност

Периодът на кредитиране от финансовия инструмент се определя по начин, който да гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Инвестициите, направени след 31 декември 2020 г., трябва да бъдат проверени за съответствие с правилата за държавна помощ, които ще влязат в сила след тази дата.

Отпускане на заеми и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Хармонизирането на интересите между управляващия орган, съинвеститорите и финансовия посредник се постига със следните средства:

— таксите въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014;

— възнаграждението на финансовия посредник, което отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации;

— финансовият посредник трябва да осигури финансирането на поне 30 % от общия ангажимент за финансиране във връзка с отпускането на заеми за проектите за градско развитие. От тези 30 % поне 1 % от общия ангажимент за финансиране от ФГР за всеки проект се инвестират от финансовия посредник от собствените му ресурси, при същите условия, както и приноса на програмата. Останалите минимум 29 % се предоставят от финансовия посредник, съинвеститорите на равнище фонд или съинвеститорите на равнище проект (чрез заеми);

— общият размер на частното съфинансиране трябва да бъде най-малко 30 % от общото финансиране, предоставено за проект за градско развитие;

— съфинансирането от съинвеститори би могло да се разглежда като национално съфинансиране от ЕСИ фондовете, доколкото не идва от собствените ресурси на крайните получатели (когато това съфинансиране впоследствие се инвестира в допустимите проектни разходи), или като допълнение на публичния принос на програмата.

—  ►M2  Поделянето на риска с финансовия посредник и със съинвеститорите (на равнището на фонда или на ниво проект за градско развитие) се извършва пропорционално на приноса на програмата, освен ако според предварителната оценка, предвидена в член 37, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, не се окаже, че е необходимо диференцирано третиране под формата на асиметрично поделяне на риска между съинвеститорите. Тези механизми са в съответствие с член 16, параграф 8, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 и са включени в споразумението за съвместни инвестиции между страните. Тези механизми не се прилагат за въпросния 1 % от средствата, инвестирани от собствените ресурси на финансовия посредник — както се изисква по-горе с цел съгласуване на интересите. ◄

Допустими финансови посредници

Избраният финансов посредник е публична и частна организация, установена в държава членка и законово упълномощена да предоставя заеми за проекти за градско развитие, намиращи се в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент. Допустимият финансов посредник следва също да демонстрира способност за управление на ФГР и да наблюдават портфейла от проекти за градско развитие. Това се отнася до елементите, изисквани по член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014. Допустимият финансов посредник следва също да докаже опит в съответните целеви пазари и подходящ опит в управлението на еквивалентни или сходни проекти, или финансови механизми, инвестиращи в подобни проекти на онези, предвидени от ФГР, включително опит в използването на ЕСИ фондовете.

Финансовият посредник трябва да бъде регулиран по подходящ начин от съответния национален регулаторен орган за финансови услуги и да се придържа към най-добрите практики за професионално управление на фондове.

Финансовият посредник се управлява на търговски принцип. Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени условията, посочени в член 16, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Частните организации се разглеждат като частноправни субекти, притежавани от частни или публични инвеститори, които инвестират на собствен риск и със собствени средства.

Правната структура на ФГР позволява привличане на допълнително финансиране за допълване на приноса на програмата от други инвеститори за проекти за градско развитие.

►M2  Управляващият орган и фондът на фондове трябва да спазват правото на Съюза при подбора на финансовите посредници. Подборът на финансовите посредници трябва да бъде открит, прозрачен, пропорционален и недискриминационен, като се избягва конфликт на интереси. При подбора на финансовите посредници целта е да се установят подходящи механизми за поделяне на риска в случай на диференциално третиране. ◄

При процеса на подбор на финансовия посредник се оценяват инвестиционната стратегия на ФГР, процесът на вземане на решения и цялостният подход за управление, капацитетът за управление и приносът на финансовия посредник под формата на собствени ресурси за ФГР. В рамките на процеса на подбор един от критериите за допустимост при избора на финансовия посредник е способността му да предложи и разработи портфейл от проекти за градско развитие, които да бъдат финансирани, като се вземе предвид най-конкурентоспособната ценова политика, предложена от финансовия посредник, участващ в процеса на подбор.

Финансовият посредник е отговорен за идентифицирането и оценката на проектите за градско развитие. След като бъде избран, финансовият посредник управлява набор от проекти за градско развитие.

Портфейлът от проекти за градско развитие съдържа проекти, които финансовият посредник се ангажира да финансира въз основа на наличната в този момент информация.

За инвеститори се считат всички инвеститори, които, съгласно разумната преценка на финансовия посредник, са инвеститори, работещи в съответствие с критерия на инвеститора в условията на пазарна икономика, независимо от правния им статут и тяхната структура от гледна точка на собствеността.

В контекста на своя подбор финансовият посредник посочва условията и критериите за оценка на съинвеститорите. Те трябва да са разбираеми и достъпни за потенциалните съинвеститори. Финансовият посредник трябва да докаже недискриминационен подход за намиране на съинвеститори и съвместно инвестиране с тях. Върху оценката на съинвеститорите може да се извършва последващ контрол.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели трябва да са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответната програма на ЕСИ фондовете, споразумението за финансиране и при спазване на условието, посочено в член 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Следните критерии за допустимост трябва да бъдат изпълнени от крайните получатели към датата на подписване на споразумението за заема:

а)  предприятията трябва да имат участие в развитието на градовете, което означава да бъдат предприятия с правен статут, който дава възможност за поемане на дългове и осъществяване на проекти за градско развитие, с различни структури на собственост, например чрез съчетаването на частни и публични капитали;

б)  те трябва да бъдат активни партньори за регионалните и местните власти, като стимулират градското развитие чрез инвестиране в проекти за градско развитие. Крайните получатели трябва да имат подходящ правен интерес що се отнася до актива, в който е направена инвестицията;

в)  предприятието да не е изключено съгласно член 1, параграфи 2—5 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

г)  предприятието да не е част от един или повече забранени сектори (2);

д)  предприятието да не е в затруднено положение съгласно определението в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

е)  предприятието да не е в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник;

ж)  предприятието трябва да инвестира в проекти за градско развитие, които се осъществяват в подпомагани региони, както са определени в одобрената карта на регионалните помощи за периода 1.7.2014 г. — 31.12.2020 г. в изпълнение на член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на заема крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като дейността, за която е бил отпуснат заемът, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

ФГР предоставя на крайните получатели заеми, които допринасят за целта на програмата и са съфинансирани от програмата. Размерът и процентът на съфинансиране по ФГР трябва да бъде в съответствие с резултатите от предварителната оценка, посочена в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

Заемите се използват единствено за следните разрешени цели:

а)  инвестиции в материални и нематериални активи;

б)  оборотен капитал за спомагателните дейности за развитие или разрастване, които същевременно са свързани с дейностите, посочени в буква а) по-горе (чийто спомагателен характер се доказва, inter alia, от бизнес плана на проекта за градско развитие и размера на финансирането).

Заемите от ФГР, включени в портфейла, трябва да отговарят във всеки един момент на следните критерии за допустимост:

в)  заемите са новоотпуснати заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми или финансирането на реализирани проекти;

г)  общият размер на инвестициите на ФГР в проект за градско развитие не надвишава 20 000 000 EUR, както е предвидено в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

д)  заемите предоставят финансиране за една или повече от разрешените цели, в евро и/или в националната валута на съответната юрисдикция, и/или в друга валута в зависимост от случая;

е)  заемите не могат да бъдат под формата на заеми тип „мецанин“, подчинен дълг или квазидялов капитал;

ж)  заемите не могат да бъдат под формата на револвиращи кредитни линии;

з)  заемите имат погасителен план, включително за погасяване на периодични вноски и/или еднократно изплащане;

и)  заемите не финансират чисто финансови дейности и не могат да финансират предоставянето на потребителско кредитиране;

й)  срок до падежа: заемите трябва да имат минимален срок на падежа от 12 месеца (включително съответния гратисен период, ако има такъв) и максимален срок на падежа до 360 месеца.

Докладване и целеви резултати

Финансовият посредник предоставя информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване и прозрачност съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати, посочени в предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на ФГР и се съгласуват като минимум с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013. В допълнение към общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете други показатели са:

а)  брой финансирани заеми/проекти;

б)  размер на отделните финансирани заеми;

в)  неизпълнени плащания (брой и разбивка по размер);

г)  възстановени ресурси и печалби.

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели, като се вземат предвид, ако е приложимо, благоприятните условия за финансиране, предоставени от публичния принос на програмата към ФГР.

Финансовият посредник намалява общия ефективен лихвен процент и обезпечението, когато е уместно, начислени на крайните получатели по всеки допустим заем, включен в портфейла, като отражение на благоприятните условия за финансиране, осигурени с приноса на програмата за ФГР.

Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни (ОВ L 223, 29.7.2014 г., стр. 7).

(2)   Следните сектори на икономиката се определят общо като „забранени сектори“:
а)  незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност;
б)  тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти;
в)  производство и търговия с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики;
г)  казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия;
д)  ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми и решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с забранените сектори, посочени в букви а)—г) по-горе; б) хазартни игри по интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни;
е)  ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).

Top