EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0eb274e1-4fd7-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

01994R2062 — BG — 20.02.2019 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ № 2062/94 НА СЪВЕТА

от 18 юли 1994 година

за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

(ОВ L 216, 20.8.1994, p.1)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година

L 30

58

31.1.2019

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01994R2062-20050804
Top