EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0931895c-0bda-11ec-adb1-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 година за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

02021R0404 — BG — 12.08.2021 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/404 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2021 година

за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 114, 31.3.2021 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/634 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2021 година

  L 132

108

19.4.2021

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1178 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 2021 година

  L 256

63

19.7.2021

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1329 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2021 година

  L 288

48

11.8.2021
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/404 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2021 година

за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установят списъците на трети държави, територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. Списъците и някои общи правила относно списъците са посочени в приложения I—XXII към настоящия регламент.

С него също така се определят специалните условия и гаранциите за здравето на животните във връзка с въвеждането в Съюза на определени пратки и се посочват образците на ветеринарните здравни сертификати, които да бъдат използвани от третата държава или територия на произход на пратките.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

Член 3

Списъци на трети държави, територии или зони, или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход

1.  

Компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, само ако третата държава или територия на произход на пратката, или зоната или компартментът от нея, е включена (включен) в списъка за конкретните видове и категории животни, зародишни продукти или продукти от животински произход и пратката се придружава от ветеринарния здравен сертификат, който се изисква да придружава пратките с такива видове и категории съгласно таблицата в част 1 от:

а) 

приложение II за копитни животни, различни от:

i) 

еднокопитни животни;

ii) 

копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти;

б) 

приложение III за копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

в) 

приложение IV за еднокопитни животни;

г) 

приложение V за домашни птици и зародишни продукти от домашни птици;

д) 

приложение VI за птици, отглеждани в плен, и зародишни продукти от птици, отглеждани в плен;

е) 

приложение VII медоносни пчели майки и земни пчели;

ж) 

приложение VIII за кучета, котки и порове;

з) 

приложение IХ за зародишни продукти от говеда;

и) 

приложение Х за зародишни продукти от овце и кози;

й) 

приложение ХI за зародишни продукти от свине;

к) 

приложение ХII за зародишни продукти от еднокопитни животни;

л) 

приложение ХIII за прясно месо от копитни животни;

м) 

приложение ХIV за прясно месо от домашни птици и пернат дивеч;

н) 

приложение ХV за месни продукти от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч, както следва:

i) 

част 1, раздел А за месни продукти, които са преминали неспециалната обработка за ограничаване на риска А или обработките за ограничаване на риска B, C или D за месни продукти (в съответствие с приложение XXVI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692);

ii) 

част 1, раздел Б за продукти тип пастърма от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч;

о) 

приложение XVI за естествени обвивки;

п) 

приложение XVII за мляко, коластра и продукти на основата на коластра, за млечни продукти, получени от сурово мляко, и за млечни продукти, за които не се изисква да преминават специална обработка за ограничаване на риска във връзка с шап;

р) 

приложение XVIII за млечни продукти, за които се изисква да преминават специална обработка за ограничаване на риска във връзка с шап;

с) 

приложение XIX за яйца и яйчни продукти;

т) 

приложение XX за продукти от животински произход, предназначени за лична употреба;

у) 

приложение XXI за водни животни от видовете от списъка, предназначени за животновъдни обекти за аквакултура, за пускане в дивата природа или за други цели, различни от директна консумация от човека, както и за определени водни животни от видовете от списъка и за продукти от животински произход от тези видове от списъка, които са предназначени за консумация от човека.

2.  

Компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави, територии или зони от тях, посочени в таблицата в част 1 от приложение XXII само ако те:

а) 

са пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, посочени в колона 3 на същата таблица и Съюзът не е крайното им местоназначение;

или

б) 

са пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, посочени в колона 4 на същата таблица и се връщат в Съюза след транзитно преминаване през трета държава или територия.

Член 4

Специални условия и гаранции за здравето на животните във връзка с въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход

Държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на пратки, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, само ако тези пратки отговарят, когато е приложимо, на специалните условия и гаранции за здравето на животните, определени в съответното приложение за конкретните видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за третата държава, територия или зона от нея, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартмент от нея.

Член 5

Отмяна

Следните актове се отменят, считано от 21 април 2021 г.:

— 
Решение 2006/168/ЕО на Комисията,
— 
Решение 2008/636/ЕО на Комисията,
— 
Решение 2010/472/ЕС на Комисията,
— 
Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията,
— 
Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията,
— 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 на Комисията,
— 
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/294 на Комисията,
— 
Решение на Комисията 2000/585/ЕО.

▼M1

Член 6

Преходни разпоредби

▼M3

1.  

Разрешава се пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза в съответствие с посочените по-долу актове, и които пратки са придружени от съответния сертификат, издаден в съответствие с въпросните актове, да бъдат въвеждани в Съюза до 15 март 2022 г., при условие че сертификатът е подписан от лицето, упълномощено да го подписва в съответствие с посочените актове, преди 15 януари 2022 г.:

— 
Регламент (ЕО) № 798/2008,
— 
Регламент (ЕО) № 1251/2008,
— 
Регламент (ЕС) № 206/2010,
— 
Регламент (ЕС) № 605/2010,
— 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013,
— 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759,
— 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659,
— 
Решение 2006/168/ЕО,
— 
Решение 2007/777/ЕО,
— 
Решение 2008/636/ЕО,
— 
Решение 2010/472/ЕС,
— 
Решение 2011/630/ЕС,
— 
Решение за изпълнение 2012/137/ЕС,
— 
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/294.

▼M1

2.  
Позоваванията на разпоредби на отменените актове в сертификата, посочен в параграф 1, се считат за позовавания на съответните заместващи ги разпоредби и се четат съгласно таблиците на съответствието, когато е приложимо.

▼B

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи правила за приложения II—XXII

В настоящото приложение се определят следните общи правила, приложими за приложения II—XXII:

1. 

Когато ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, са изпълнени за цялата територия на трета държава или територия на произход, въпросната трета държава или територия е включена в списъка със своя код по ISO, следван от „0“.

2. 

Когато ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, са изпълнени само за зона на трета държава или територия на произход, въпросната зона е включена в списъка със своя код по ISO, следван от цифра, различна от „0“.

Тези зони са описани в част 2 от съответното приложение.

3. 

Образците на ветеринарни здравни сертификати за посочените в член 3 пратки, указани в таблицата в част 1 от съответното приложение към настоящия регламент, са образците, установени в:

а) 

приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 ( 1 ) на Комисията (SANTE/7088/2020 — сертификати TERRE);

б) 

приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията;

в) 

приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2236 на Комисията.

4. 

Посочените в член 4 специални условия, ако има такива, са определени в таблицата в част 1 от съответното приложение и са описани в таблицата в част 3 от същото приложение.

5. 

Посочените в член 4 гаранции за здравето на животните, ако има такива, са определени в таблицата в част 1 от съответното приложение и са описани в таблицата в част 4 от същото приложение.

6. 

Крайните и началните дати, посочени в таблицата в част 1 от приложения II—XXII, се отнасят до конкретните времеви ограничения, приложими за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, от съответните зони съгласно установеното в правилата на Съюза.

7. 

Изискванията за ветеринарно здравно сертифициране за Швейцария са предмет на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, прието с Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април 2002 г. за сключване на седем споразумения с Конфедерация Швейцария (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1).

8. 

Ветеринарните здравни сертификати, които трябва да бъдат издадени от компетентния орган на Исландия, на Нова Зеландия и на Канада в съответствие с приложения II—XXI към настоящия регламент, са предмет на специалните изисквания за сертифициране, предвидени в съответните споразумения между Съюза и посочените трети държави.

9. 

Вписванията за Израел се разбират като позоваване на Държавата Израел и не се прилагат по отношение на географските райони, които след 5 юни 1967 г. попадат под управлението на Държавата Израел, а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

10. 

Когато се прави позоваване на Сърбия, не се включва територията на Косово, която понастоящем е под управлението на международна администрация, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.

11. 

Когато се прави позоваване на Косово, това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

▼M1

12. 

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на приложения II—ХХII позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОПИТНИ ЖИВОТНИ (различни от еднокопитни животни и от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти)

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни (различни от еднокопитни животни и от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти), съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква а)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Видове,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Канада

CA- 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Швейцария

CH - 0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

 

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-1

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Гърнзи

GG-0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

 

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼B

GL

Гренландия

GL - 0

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CER-X

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

▼B

IS

Исландия

IS - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL

 

 

▼B

NZ

Нова Зеландия

NZ - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Съединени щати

US - 0

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

 

 

 

(1)   

„Животни за продължаване на отглеждането“ означава животни, предназначени за животновъдни обекти, в които се отглеждат живи животни и които са различни от кланици.

(2)   

Само за видове, включени в списъка в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1882 (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

▼M1

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1Наименование на третата държава или територия

Код на зоната

Описание на зоната

Обединено кралство

GB-1

Англия и Уелс

GB-2

Шотландия

▼B

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 6 от таблицата в част 1CSF

Пратките от свине от зоната, посочена в колона 2 от таблицата в част 1, трябва да бъдат подложени на изследване за откриване на класическа чума по свинете, показало отрицателни резултати, през 30-дневния период преди изпращането за Съюза.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 7 от таблицата в част 1BRU

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B.suis по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

TB

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

BTV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

SF-BTV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за сезонно свободна от инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

SF-EHD

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за сезонно свободна от инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

EBL

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от ензоотична левкоза по говедата по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

IBR

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

BVD

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от вирусна диария по говедата по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

ADV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с вируса на болестта на Ауески по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОПИТНИ ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБОСОБЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква б)

Въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни (с изключение на еднокопитни животни), които идват от обособени специализирани животновъдни обекти, включени в списък в съответствие с член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и са предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти в Съюза, е разрешено от всички трети държави и територии, включени в таблицата в настоящата част.Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

AL

Албания

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Аржентина

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Австралия

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Бахрейн

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Бразилия

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Беларус

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Белиз

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Канада

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7.

 

 

CL

Чили

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Китай

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Колумбия

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Куба

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Етиопия

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Гърнзи

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

GL

Гренландия

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Гватемала

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Хонконг

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Хондурас

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Израел

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

IN

Индия

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Исландия

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

JP

Япония

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Кения

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Мароко

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Черна гора

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Мавриций

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Мексико

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Намибия

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Никарагуа

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Панама

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Парагвай

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Сърбия

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Русия

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Сингапур

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Ел Салвадор

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Есватини

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Тайланд

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Тунис

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Турция

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Украйна

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Съединени щати

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Уругвай

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Зимбабве

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 4 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Прилагат се гаранциите за здравето на животните, предвидени в таблицата в част 4 от приложение II.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с еднокопитни животни, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква в)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в приложение II, част 2

Санитарна група

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Обединени арабски емирства

AE - 0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Аржентина

AR - 0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Австралия

AU - 0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

B

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Барбадос

BB - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Бахрейн

BH - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Бермудски острови

BM - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Боливия

BO - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-1

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Беларус

BY - 0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Канада

CA - 0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

А

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Китай

CN-1

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-1

D

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Куба

CU-0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Египет

EG-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Гърнзи

GG-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

GL

Гренландия

GL-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Хонконг

HK-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

IS

Исландия

IS-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

JM

Ямайка

JM-0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Йордания

JO-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Япония

JP-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Киргизстан

KG-1

B

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Южна Корея

KR-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Кувейт

KW-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019 г.

27.11.2020 г.

LB

Ливан

LB-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Черна гора

ME-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Макао

MO-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Малайзия

MY-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020 г.

 

MU

Мавриций

MU-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-1

C

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Оман

OM-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Перу

PE-1

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Парагвай

PY-0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Катар

QA-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Русия

RU-1

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Саудитска Арабия

SA-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Сингапур

SG-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020 г.

 

TN

Тунис

TN-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Турция

TR-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

април 2020 г.

27.11.2020 г.

UA

Украйна

UA-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Съединени щати

US-0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Уругвай

UY-0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-1

F

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Решение 2008/698/ЕО на Комисията

 

3.5.2011 г.

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите Paraná и Рио де Женейро

Китай

CN-1

Зоната, свободна от болести по еднокопитните, в град Conghua, община Guangzhou, провинция Guandong, включително магистралния коридор, осигуряващ биологична сигурност, от и до летището в Guangzhou и Хонконг (за подробности вж. по-долу)

Конкретната зона, свободна от болести по еднокопитните, в провинция Guangdong със следните очертания:

Централна зона: конна база в селището Reshui, населено място Lingkou, град Conghua, заедно със заобикалящия я пояс в радиус от пет километра, под контрола на пътния контролен пункт на държавна автомагистрала 105;

Надзорна зона: всички административни единици в град Conghua, опасващи централната зона и обхващащи територия от 2 009 km2;

Защитна зона:

външните граници на следните прилежащи административни единици, опасващи надзорната зона:

— район Baiyun, район Luogang на град Conghua,

— район Huadu на град Guangzhou,

— град Zengcheng,

— административните единици в район Qingcheng на град Qingyuan,

— окръг Fogang,

— окръг Xinfeng,

— окръг Longmen

Магистрален коридор, осигуряващ биологична сигурност: система от магистрална мрежа, свързваща зоната, свободна от болести по еднокопитните, с летището в Guangzhou и Хонконг, с активен надзор на болестта в района;

Карантина преди въвеждането: карантинните съоръжения в защитната зона, определени от компетентния орган за подготовката на еднокопитни от други части на Китай за въвеждане в зоната, свободна от болести по еднокопитните.

CN-2

Мястото на провеждане на Global Champions Tour в зоната на световното изложение Експо 2010 г. в Шанхай и коридора към международно летище Shanghai Pudong в северната част на новата зона на Pudong и в източната част на район Minhang от метрополната зона на Шанхай (за повече подробности вж. по-долу)

Определяне на зоната в метрополната зона на Шанхай:

Западна граница: река Huangpu от устието ѝ на север до мястото, където от нея се отделя река Dazhi,

Южна граница: от мястото, където река Huangpu се разделя на два ръкава, до естуара на река Dazhi на изток,

Северна и източна граница: брегова ивица.

Коста Рика

CR-1

Метрополната зона на San José

Египет

EG-1

Зоната, свободна от болести по еднокопитните животни, установена при ветеринарната клиника Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital на булевард El Nasr, срещу Al Ahly Club, Cairo, и магистралният коридор до международно летище Cairo (за повече подробности вж. по-долу)

Зона, свободна от болести по еднокопитните, (ЗСБЕ) с площ приблизително 0,1 km2, установена около ветеринарната клиника Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital на булевард El-Nasr, срещу Al Ahly Club, в източните покрайнини на Кайро (с координати 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) и коридор от 10 km по протежение на булевард El Nasr и пътя към международно летище Cairo International Airport.

а)  Определяне на границите на ЗСБЕ:

От кръстовището на булевард El-Nasr с булевард El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (координати 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) по протежение на бул. El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh в продължение на приблизително 500 m на север до първото кръстовище с т.нар. подстъп към територията на военните сили, където границата завива надясно и следва подстъпа в продължение на приблизително 100 m на изток, след това отново завива надясно и следва подстъпа в продължение на 150 m на юг, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 300 m на изток, завива надясно и следва подстъпа в продължение на 100 m на юг до булевард El-Nasr, където завива надясно и следва булевард El-Nasr в продължение на 300 m на югозапад, докато излезе срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon, където завива надясно и следва подстъпа в продължение на 100 m на север, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 120 m на запад, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 200 m на юг, завива надясно и следва булевард El-Nasr в продължение на 100 m на запад до кръстовището на булевард El-Nasr с булевард El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

б)  Определяне на границите на предекспортната карантинна зона на ЗСБЕ:

От точката срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon по протежение на подстъпа в продължение на 100 m на север, след което завива надясно и следва подстъпа в продължение на 250 m на изток, завива надясно и следва подстъпа в продължение на 50 m на юг до булевард El-Nasr, след което завива надясно и следва булевард El Nasr в продължение на 300 m на югозапад, докато не излезе срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon.

Киргизстан

KG-1

Област Issyk-Kul

Малайзия

MY-1

Полуостровна Малайзия

Мексико

MX-1

Метрополната зона на Мексико Сити

MX-2

Цялата държава с изключение на щатите Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz и Tamaulipas

Перу

PE-1

Районът на Лима

Русия

RU-1

Калининградска област, Архангелска област, Вологодска област, Мурманска област, Ленинградска област, Новгородска област, Псковска област, Брянска област, Владимирска област, Ивановска област, Тверска област, Калужка област, Костромска област, Московска област, Орловска област, Рязанска област, Смоленска област, Тулска област, Ярославска област, Нижегородска област, Кировска област, Белгородска област, Воронежка област, Курска област, Липецка област, Тамбовска област, Астраханска област, Волгоградска област, Пензенска област, Саратовска област, Уляновска област, Ростовска област, Оренбургска област, Пермски край, Курганска област

RU-2

Ставрополски край и Краснодарски край

RU-3

Републиките Карелия, Марий Ел, Мордовия, Чувашия, Калмикия, Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северна Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкезия

Саудитска Арабия

SA-1

Цялата държава, с изключение на предпазните и наблюдаваните зони в провинциите Jizan, Asir и Najran, както е описано по-долу.

Определяне на границите на предпазните и наблюдаваните зони, установени в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея, букви а) и б) от Директива 2009/156/ЕО (1):

1.  Провинция Jizan

— предпазна зона: цялата провинция с изключение на частта северно от пътния контролен пункт при Ash-Shuqaiq на път № 5, както и северно от път № 10;

— наблюдавана зона: частта от провинцията северно от пътния контролен пункт при Ash-Shuqaiq на път № 5, която е под контрола на пътния контролния пункт в Al Qahmah и северно от път № 10.

2.  Провинция Asir

— предпазна зона: частта от провинцията, ограничена от път № 10, между Ad Darb, Abha и Khamis-Mushayt на север, с изключение на клубовете за конна езда към въздушните и военните бази, и частта от провинцията, ограничена на север с път № 15, водещ от Khamis-Mushayt през Jarash, Al Utfah и Dhahran Al Janoub към границата с провинция Najran, и частта от провинцията, ограничена на север от пътя, водещ от Al Utfah през Al Fayd до Badr Al Janoub (провинция Najran);

— наблюдавана зона: клубовете за конна езда към въздушните и военните бази и частта на провинцията между границата на предпазната зона и път № 209 от Ash-Shuqaiq до шосейния контролен пункт Muhayil на път № 211 и частта на провинцията, разположена между пътния контролен пункт на път № 10 южно от Abha, град Abha и пътния контролен пункт на 65 km от Abha на път № 15, който води на север, частта на провинцията между Khamis-Mushayt и пътния контролен пункт на 90 km от Abha на път № 255 до Samakh и пътния контролен пункт в Yarah, на 90 km от Abha, на път № 10, който води до Рияд, и частта от провинцията южно от въздушната линия между пътния контролен пункт в Yarah на път № 10 и Khashm-Ghurab на път № 177 чак до границата с провинция Najran.

3.  Провинция Najran

— предпазна зона: частта от провинцията, ограничена от пътя от Al Utfah (провинция Asir) до Badr Al Janoub и до As Sebt и от As Sebt по протежение на Wadi Habunah към кръстовището с път № 177 между Najran и Рияд на север и от това кръстовище по път № 177, водещ на юг към кръстовището с път № 15 от Najran до Sharourah, и частта на провинцията, разположена на юг от път № 15 между Najran и Sharourah и границата с Йемен.

— наблюдавана зона: частта от провинцията южно от линията между пътния контролен пост в Yarah на път № 10 и Khashm Ghurab на път № 177 от границата на провинция Najran до пътния контролен пункт Khashm-Ghurab, на 80 km от Najran, и западно от път № 175, водещ до Sharourah.

Турция

TR-1

Вилаетите Анкара, Одрин, Истанбул, Измир, Лозенград и Родосто.

Южна Африка

ZA-1

Метрополната зона на Кейптаун, както е описана по-долу:

Определяне на границите на метрополната зона на Кейптаун (ZA-1):

Северна граница: Blaauwberg Road (М14);

Източна граница: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5,

Южна граница: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive до станцията Newslands Forestry през ждрелото Echo Gorge на Table Mountain до Camps Bay,

Западна граница: бреговата ивица от Camps Bay до Blaauwberg Road.

(1)   

ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 7 от таблицата в част 1

Няма
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДОМАШНИ ПТИЦИ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици и със зародишни продукти от домашни птици, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква г)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарен здравен сертификат

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Аржентина

AR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

▼M2

AU

Австралия

AU-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

C, P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

C, P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

C, P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

P1

 

31.7.2020 г.

20.7.2021 г.

▼B

BR

Бразилия

BR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

BR-1

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

BR-2

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

В

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

В

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

C

 

 

CA

Канада

CA-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

CA-1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

▼M2

GB

Обединено кралство

GB-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

GB-1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

6.1.2021 г.

GB-2.2

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

8.1.2021 г.

GB-2.3

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

10.1.2021 г.

GB-2.4

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

11.1.2021 г.

GB-2.5

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

17.1.2021 г.

 

GB-2.6

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

19.1.2021 г.

 

GB-2.7

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

GB-2.8

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

20.1.2021 г.

 

GB-2.9

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

23.1.2021 г.

 

GB-2.10

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

28.1.2021 г.

 

GB-2.11

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

7.2.2021 г.

 

GB-2.12

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021 г.

31.1.2021 г.

 

GB-2.13

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021 г.

1.5.2021 г.

 

GB-2.14

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021 г.

10.5.2021 г.

 

GB-2.15

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021 г.

19.5.2021 г.

 

GB-2.16

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021 г.

2.7.2021 г.

▼M1

GG

Гърнзи

GG-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

▼B

GL

Гренландия

GL-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

P2

 

28.1.2017 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

P2

 

28.1.2017 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

P2

 

28.1.2017 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

P2

 

28.1.2017 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

P2

 

18.4.2015 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

P2

 

28.1.2017 г.

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

P2

 

28.1.2017 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

P2

 

28.1.2017 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

P2

 

28.1.2017 г.

 

IS

Исландия

IS-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

NA

Намибия

NA-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

В

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

C

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

C

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

 

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

 

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

 

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

 

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

 

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Сейнт Пиер и Микелон

PM-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

TN

Тунис

TN-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

 

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

 

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

▼M2

US

Съединени щати

US-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

US-1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

US-2.2

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

US-2.3

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020 г.

5.8.2020 г.

▼B

UY

Уругвай

UY-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

P1

В

9.4.2011 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

P1

В

9.4.2011 г.

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

P1

В

9.4.2011 г.

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

BR-2

Щатите: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

Канада

CA-1

Цялата територия на Канада с изключение на зона CA-2

CA-2

Територията на Канада, съответстваща на:

няма

▼M2

Обединено кралство

GB-1

Цялата територия на Обединеното кралство с изключение на зона GB-2

GB-2

Територията на Обединеното кралство, съответстваща на:

GB-2.1

Графство North Yorkshire:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: и W1.47

GB-2.2

Графство North Yorkshire:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N54.29 и W1.45

GB-2.3

Графство Norfolk:

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: и E0.95

GB-2.4

Графство Norfolk:

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: и E0.15

GB-2.5

Графство Derbyshire:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N52.93 и W1.57

GB-2.6

Графство North Yorkshire:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N54.37 и W2.16

GB-2.7

Острови Оркни:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N59.28 и W2.44

GB-2.8

Графство Dorset:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N51.06 и W2.27

GB-2.9

Графство Norfolk:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N52.52 и E0.96

GB-2.10

Графство Norfolk:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N52.52 и E0.95

GB-2.11

Графство Norfolk:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10,4 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N52.53 и E0.66

GB-2.12

Графство Devon:

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N50.70 и W3.36

GB-2.13

В близост до Amlwch, остров Anglesey, Уелс

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: и W4.30

GB-2.14

В близост до Redcar, Redcar и Cleveland, Англия

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N54.57 и W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Шотландия:

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N56.23 и W3.02

GB-2.16

Графство Staffordshire, графство Derbyshire:

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N52.99 и W1.85

▼B

Съединени щати

US-1

Цялата територия на Съединените щати с изключение на зона US-2

US-2

Територията на Съединените щати, съответстваща на:

US-2.1

Щат Тенеси:

окръг Lincoln

окръг Franklin

окръг Moore

US-2.2

Щат Алабама:

окръг Madison

окръг Jackson

US-2.3

Щат Южна Каролина:

окръг Chesterfield/окръг Lancaster/окръг Kershaw:

Зона с радиус 10 km, започваща от точка N на границата на кръговата контролна зона около обект Chesterfield 02 и простираща се по посока на часовниковата стрелка, както следва:

а)  Север: 2 km южно от Highway 9, 0,03 km източно от кръстовището на Airport Rd и Raymond Deason Rd.

б)  Североизток: 1 km югоизточно от кръстовището на Highway 268 и Cross Roads Church Rd.

в)  Изток: 5,1 km западно от State Highway 109, 1,6 km западно от Angelus Rd и Refuge Dr

г)  Югоизток: 3,2 km северозападно от кръстовището на Highway 145 и Lake Bee Rd.

д)  Юг: 2,7 km източно от кръстовището на Highway 151 и Catarah Rd.

е)  Югозапад: 1,5 km източно от кръстовището на McBee Hwy и Mt Pisgah Rd.

ж)  Запад: 1,3 km източно от кръстовището на Texahaw Rd и Buzzards Roost Rd.

з)  Северозапад: кръстовището на White Plains Church Rd и Graves Rd.

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1P1

Спиране на въвеждането в Съюза поради ограничения, свързани с огнище(а) на високопатогенна инфлуенца по птиците.

P2

Спиране на въвеждането в Съюза поради ограничения, свързани с огнище(а) на инфекция с вируса на нюкасълската болест.

N

Предоставени са гаранции, че законодателството за борба с инфекция с вируса на нюкасълската болест в третата държава или територия или зона от нея е еквивалентно на законодателството, прилагано в Съюза. При огнище на инфекция с вируса на нюкасълската болест въвеждането в Съюза от третата държава или територия или зона от нея може да остане разрешено без промяна на кода на третата държава, на кода на територията или на кода на зоната. Въвеждането обаче в Съюза от области, поставени под официални ограничения от компетентния орган на съответната трета държава или територия поради огнище на посочената болест, автоматично се забранява.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1А

Трета държава или територия, в която е проведена ваксинация срещу високопатогенна инфлуенца по птиците и компетентният орган е предоставил гаранции в съответствие с член 37, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

B

Трета държава или територия, в която използването на ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, отговарящи само на общите критерии, определени в точка 1 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, не е забранено и компетентният орган е предоставил гаранции, че домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в точка 2 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, в съответствие с член 37, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

C

Трета държава или територия, от която е разрешено въвеждането в Съюза на щраусови птици, които не се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и компетентният орган е предоставил гаранции в съответствие с член 37, буква г), подточка ii), второ тире от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 по отношение на съответната стока.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН, И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с птици, отглеждани в плен, и със зародишни продукти от птици, отглеждани в плен, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква д)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарен здравен сертификат

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

▼M2

AR

Аржентина

AR-0

Птици, отглеждани в плен

ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

AU

Австралия

AU-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

IL

Израел

IL-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M2

PH

Филипини

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

Птици, отглеждани в плен

ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

TN

Тунис

TN-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Съединени щати

US-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

▼M2

Филипини

PH-1

National Capital Region

▼B

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ МАЙКИ И ЗЕМНИ ПЧЕЛИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с медоносни пчели майки и земни пчели, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква е)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Аржентина

AR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Гърнзи

GG-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

IL

Израел

IL-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Джърси

JE-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

KE

Кения

KE-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Мексико

MK-0

Земни пчели

BBEE

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Русия

RU-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Украйна

UA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Съединени щати

US-0

Земни пчели

BBEE

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1VAR

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза) в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с кучета, котки и порове, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква ж)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Видове и категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Остров Възнесение

AC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Обединени арабски емирства

AE-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Антигуа и Барбуда

AG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Албания

AL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

AD

Андора

AD-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Аржентина

AR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Аруба

AW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Барбадос

BB-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Бахрейн

BH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Бермудски острови

BM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

BQ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

BY

Беларус

BY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Белиз

BZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Китай

CN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CO

Колумбия

CO-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CU

Куба

CU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CW

Кюрасао

CW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ET

Етиопия

ET-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

FJ

Фиджи

FJ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

FO-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Гърнзи

GG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

GI

Гибралтар

GI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Гренландия

GL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Гватемала

GT-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

HK

Хонконг

HK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Хондурас

HN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

IN

Индия

IN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

IS

Исландия

IS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

JM

Ямайка

JM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Япония

JP-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Кения

KE-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

KN

Сейнт Китс и Невис

KN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Кайманови острови

KY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Сейнт Лусия

LC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Лихтенщайн

LI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MC

Монако

MC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Черна гора

ME-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Монтсерат

MS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Мавриций

MU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Малайзия

MY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Намибия

NA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Никарагуа

NI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Панама

PA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

PF

Френска Полинезия

PF-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Парагвай

PY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

RU

Русия

RU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Сингапур

SG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Света Елена

SH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

Сан Марино

SM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

SV-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

SX

Синт Мартен

SX-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Есватини

SZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TN

Тунис

TN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TT

Тринидад и Тобаго

TT-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Тайван

TW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Украйна

UA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

US

Съединени щати, включително Американска Самоа, Гуам, Северни Мариански острови, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови

US-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Уругвай

UY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

VA

град държава Ватикан

VA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

VC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Британски Вирджински острови

VG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Вануату

VU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Уолис и Футуна

WF-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ZW

Зимбабве

ZW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1Тест за титруване на антитела срещу бяс

Животните от пратката, въвеждана в Съюза, трябва да са преминали валиден тест за титруване на антитела срещу бяс в съответствие с точка 1 от приложение XXI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1ECH

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от опаразитяване с Echinococcus multilocularis в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ГОВЕДА

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от говеда, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква з)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

AR

Аржентина

AR-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Австралия

AU-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CA

Канада

CA-0

Сперма

Решение 2005/290/ЕО на Комисията

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

CL

Чили

CL - 0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

GG

Гърнзи

GG-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

GL

Гренландия

GL - 0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Израел

IL-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Исландия

IS-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

JE

Джърси

JE-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

MK

Република Северна Македония

MK-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

Приложение IV към Решение 2003/56/ЕО на Комисията

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

▼M1

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1Период преди 1 януари 2021 г.

Образците на сертификати, които е предвидено да се използват за въвеждане в Съюза на сперма, овоцити и ембриони от посочената в колона 2 от таблицата в част 1 зона, които са събрани или произведени, обработени и съхранени преди 1 януари 2021 г., са установени в глави 24, 25, 27, 28 и 29 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията (*1).

(*1)   

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията от 24 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза и за движение между държави членки на пратки с определени категории сухоземни животни и със зародишни продукти от тях и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Решение 2010/470/ЕС (ОВ L 113, 31.3.2021 г., стр. 1).

▼B

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1Изследване за EHD

Задължително изследване за инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест пратки със сперма, с ембриони, произведени in vitro, и с овоцити

Изследване за BTV

Задължително изследване за инфекция с вируса на болестта син език пратки със сперма, с ембриони, произведени in vitro, и с овоцити
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ОВЦЕ И КОЗИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от овце и кози, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква и)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

AU

Австралия

AU-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CA

Канада

CA-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

CL

Чили

CL - 0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

GG

Гърнзи

GG-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

GL

Гренландия

GL - 0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

IS

Исландия

IS-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

▼M1

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1Период преди 1 януари 2021 г.

Образците на сертификати, които е предвидено да се използват за въвеждане в Съюза на сперма, овоцити и ембриони от посочената в колона 2 от таблицата в част 1 зона, които са събрани или произведени, обработени и съхранени преди 1 януари 2021 г., са установени в глави 31 и 32 и глави 34—37 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403.

▼B

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1Изследване за EHD

Задължително изследване за инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест

Изследване за BTV

Задължително изследване за инфекция с вируса на болестта син език
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ СВИНЕ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от свине, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква й)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

CA

Канада

CA-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

GG

Гърнзи

GG-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

IM

Остров Ман

IM-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

JE

Джърси

JE-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

▼M1

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1Период преди 1 януари 2021 г.

Образците на сертификати, които е предвидено да се използват за въвеждане в Съюза на сперма, овоцити и ембриони от посочената в колона 2 от таблицата в част 1 зона, които са събрани или произведени, обработени и съхранени преди 1 януари 2021 г., са установени в глава 39 и глави 41—44 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403.

▼B

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма
ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от еднокопитни животни, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква к)Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории еднокопитни животни

на произход на зародишните продукти, чието въвеждане в Съюза е разрешено

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Обединени арабски емирства

AE-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Аржентина

AR-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Австралия

AU-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Канада

CA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Всички категории

Всички категории

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7.

 

▼M1

GB

Обединено кралство

GB-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

GG

Гърнзи

GG-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

IL

Израел

IL-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Остров Ман

IM-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

IS

Исландия

IS-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

JE

Джърси

JE-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Период преди 1 януари 2021 г.

 

▼B

MA

Мароко

MA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI