EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 029779be-01b3-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/92 на Комисията от 21 януари 2022 година за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методиките за данните от наблюдението и формата за докладване на пасивно уловените отпадъци (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

02022R0092 — BG — 14.04.2024 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/92 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2022 година

за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методиките за данните от наблюдението и формата за докладване на пасивно уловените отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 015, 24.1.2022 г., стp. 16)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/917 НА КОМИСИЯТА  от 22 март 2024 година

  L 917

1

25.3.2024
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/92 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2022 година

за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методиките за данните от наблюдението и формата за докладване на пасивно уловените отпадъци

(текст от значение за ЕИП)Член 1

1.  
Методът за събиране на данни за обема и масата на пасивно уловените отпадъци от държавите членки е в съответствие с Ръководството на Евростат относно статистиката на отпадъците.
2.  
За риболовните кораби, попадащи в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, събирането на данни за пасивно уловени отпадъци се основава на информацията, предоставена в предварителното уведомление за отпадъци в съответствие с член 6 от Директива (ЕС) 2019/883.
3.  

За риболовни кораби, които попадат извън обхвата на Директива 2002/59/ЕО, събирането на данни за пасивно уловени отпадъци се основава на един от следните методи, описани в Ръководството на Евростат относно статистиката на отпадъците:

а) 

проучвания;

б) 

административни или други източници;

в) 

процедури за статистически оценки;

г) 

комбинация от методите, посочени в букви а), б) и в).

Член 2

1.  
Пасивно уловените отпадъци се докладват в съответствие с компонентите, посочени в таблица 1 от приложението.
2.  
Пасивно уловените отпадъци могат да включват изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни съоръжения, които могат да бъдат докладвани отделно от другите морски отпадъци.
3.  
Задължителните и доброволните елементи при докладването на пасивно уловени отпадъци са посочени в таблица 2 от приложението.
4.  
Форматът за докладване на пасивно уловени отпадъци и методът за обобщаване са посочени в таблица 3 от приложението.

Член 3

1.  
Количеството пасивно уловени отпадъци се докладва като обем и маса.
2.  
Когато е целесъобразно, преобразуването на обема (V) в маса (m) се изчислява по следната формула:

m = ρV

Където ρ е оценената плътност на материала (kgm-3), m е масата (kg), а V е обемът (m3).

▼M1

Член 4

От 1 януари 2024 г. държавите членки докладват данните и информацията за периоди от две календарни години. Докладите се предоставят по електронен път в срок от 12 месеца след края на втората година, за която са събрани. Първият доклад се представя не по-късно от 31 декември 2026 г.

▼B

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕТаблица 1

Пасивно уловени компоненти на отпадъци

Ниво 1

Пластмаса

Метал

Каучук

Дървесина

Текстил

Други отпадъци

Ниво 2

— Мрежи

— Шамандури

— Кутии за риба

— Въже/канап

— Бутилки

— Опаковки

— Ремъчни ленти

— Пенопласти

— Бидони

— Маслени варели

— Стъкловлакна

— Торби от торове и фуражи

— Други големи предмети

— Маслени варели

— Тел

— Кутии от боя

— Маслени филтри

— Други предмети

— Ръкавици

— Гуми и ремъци

— Ботуши

— Други предмети

— Риболовни кошове

— Кафези

— Палети

— Други предмети

— Въже

— Облекло и обувки

— Други предмети

— Стъкло

— Медицински отпадъци

— Санитарни отпадъци

— Други предметиТаблица 2

Задължителни и доброволни елементи на докладването

Задължително или доброволно

Описание

Съответстващи клетки в таблица 3, които трябва да се докладват

Задължително

Обща маса и общ обем на всички пасивно уловени отпадъци.

Клетките в колони 1 и 4 на ред 1 (с получер шрифт)

Доброволно

Маса и обем на пасивно уловените отпадъци, обобщени според произхода им: ALDFG (*1) и други морски отпадъци.

Всички клетки в ред 1

Доброволно

Маса и обем на пасивно уловените отпадъци, обобщени според вида материал (пластмаса, метал, каучук и други отпадъци).

Всички клетки в колони 1 и 4

Доброволно

Маса и обем на пасивно уловените отпадъци, обобщени според произхода и вида на материала:

Всички клетки в таблица 3

(*1)   

Изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уредиТаблица 3

Формат за докладване на пасивно уловени отпадъци

 

1

2

3

4

5

6

Обща маса (тонове)

ALDFG (*1) (тонове)

Други морски отпадъци (тонове)

Общ обем (m3)

ALDFG (*1) (m3)

Други морски отпадъци (m3)

1

Общо

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Пластмаси

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Метали

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Каучук

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Дървесина, текстил и други отпадъци

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2

(*1)   

Изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди.

Top