EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Покана за Представяне на Предложения GR/002/21 Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 150/7


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

GR/002/21

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството

(2021/C 150/04)

1.   Цели и описание

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се повиши осведомеността относно ползите от защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) и относно вредите, причинени от нарушаването на тези права, като се подчертае значението на ИС за младите европейци в подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството. Тя има за цел да се увеличат знанията и да се ангажира приоритетната аудитория, за да бъде насърчено зачитането на правата на ИС, за да може в крайна сметка да се промени поведението на хората, като се намалят покупките им на фалшифицирани стоки и достъпът им до цифрово съдържание от незаконни източници.

Конкретните цели на поканата са:

разширяване на познанията за ползата от ИС като средство за защита на творчеството и иновациите чрез предоставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно вредата, която нарушаването на ПИС нанася;

ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси, като се вземат предвид съответните възможности за постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителствено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението, намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.

Очакват се следните резултати:

да се достигне, по подходящ начин и на приемлива цена, включително чрез оптимално използване на цифрови решения, до гражданите на ЕС, и по-специално до приоритетните целеви групи, например деца и младежи в училищата и във висшето образование, в дейностите по учебните програми и/или извънкласните дейности. Очаква се да бъдат достигнати също настоящите или бъдещите учители/академични експерти/млади възпитатели, както и потребителите, като се обърне специално внимание на младите потребители (на възраст между 15 и 24 години);

да се улесни участието на съответните партньори и разпространяващи въздействието участници (мултипликатори), например потребителски асоциации, влиятелни лица (напр. блогъри и хора на изкуството) и други разпространяващи въздействието участници, които могат да достигнат целевата аудитория чрез ясно определен процес;

да се гарантира устойчивостта и възможностите за разширяване на резултатите от проекта.

Поканата за представяне на предложения за 2021 г. е структурирана около две направления:

Направление 1: Достигане до деца, младежи и/или учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда.

Направление 1 има за цел да бъдат допълнени и изградени полезни взаимодействия с проекта за ИС в областта на образованието, който понастоящем се изготвя за следващите 5 години.

(Наличен бюджет: 400 000 EUR Максимален размер на проект: 60 000 EUR.)

Спецификации:

Обхват: образователни действия в рамките на училището и извън него, насочени към деца на възраст приблизително от 6 до 18 години, както и младежи във висшето образование и/или настоящи или бъдещи специалисти в областта на образованието, които работят или ще работят пряко с деца и младежи (обучение на обучителите);

Предложените дейности трябва да бъдат в съответствие с новите „Ключови компетентности за учене през целия живот“, одобрени от Съвета по образование на 22 май 2018 г., и с новия План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.), публикуван от Европейската комисия през септември 2020 г., и по-специално със значението на ИС за подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството;

Официално участие на институциите, например министерство на образованието или други съответни институции, които разработват политики/заинтересовани страни, с цел одобряване на програмата и нейното разпространение;

Участие на преподаватели и/или академични експерти в разработването на материали или образователни дейности;

Доказателства от кандидата, че е изготвял образователни програми или материали за училища или университети.

Направление 2: Достигане до потребителите, и по-специално до младите потребители.

(Наличен бюджет: 600 000 EUR. Максимален размер на проект: 100 000 EUR.)

Спецификации:

Обхват: дейности за повишаване на осведомеността, насочени към потребителите, по-специално към младите потребители;

Дейностите трябва да бъдат трансгранични и да включват няколко държави — членки на ЕС (трябва да бъдат осъществени най-малко в 3 държави членки);

Включване на съответните полезни партньори за разпространението и достигането до адуторията (влиятелни лица като блогъри или хора на изкуството, както и разпространяващи въздействието участници, напр. подходящи медии, публични органи, организации на потребителите и др.);

Преимущество ще бъде дадено на оригиналността и модерните/творческите подходи, по-специално в областта на цифровите технологии.

За допълнителна информация вж. глава I от насоките за кандидатите.

2.   Допустимост

2.1   Допустими кандидати

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са публични или частни органи, регистрирани в една от 27-те държави членки преди повече от 2 години. Публичноправни субекти, получаващи финансови средства или подкрепа от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO) чрез други мерки за финансиране, напр. програми за сътрудничество, които имат същите цели като настоящата покана, не се допускат до участие (напр. национални и регионални служби по ИС или международни организации).

2.2   Допустими дейности

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Видовете допустими дейности, финансирани по настоящата покана за представяне на предложения, както за направление 1 и, така и за направление 2 обхващат дейности за повишаване на осведомеността в съответствие с глава 1, раздели 3 и 4 от насоките за кандидатите, както и следните неизчерпателни примери:

дейности на медии и социални медии;

производство и разпространяване на аудио-визуални материали или публикации;

организиране на събития, изложения, изложби или дейности по обучение, които са част от конкретния проект;

информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки образователни програми, викторини, видеоигри или музикални програми и др.);

базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.

За да бъдат допустими, дейностите трябва да отговарят на следните условия за финансиране:

Направление 1: Бюджет между 20 000 и 60 000 EUR.

Направление 2: Бюджет между 40 000 и 100 000 EUR:

Освен това по отношение на направление 2 в предложението следва да бъдат предложени дейности, които се осъществяват най-малко в три държави — членки на ЕС.

Не се допускат следните дейности/проекти:

проекти, включващи само или главно индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или други мероприятия;

проекти, включващи само или главно индивидуални стипендии за образование или учебни курсове;

Кандидатите могат да кандидатстват по двете направления, но за всяко направление имат право да подадат само по едно предложение. Така те могат да получат безвъзмездни средства по едното или по двете направления.

За допълнителна информация вж. глава II от насоките за кандидатите.

3.   Критерии за отстраняване и за подбор

Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която ще ги изключи от участие и/или от възлагане съгласно определението на Финансовия регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (1).

Те трябва да притежават финансови и оперативни възможности да изпълнят предложените дейности.

За допълнителна информация относно придружаващи документи, които трябва да бъдат представени, вж. глава II от насоките за кандидатите.

4.   Критерии за възлагане

Критериите за възлагане, чрез които ще се оценяват допустимите предложения, са разпределени въз основа на следната тежест от общо 100:

Критерии

Минимален праг

Максимална оценка

1-

Приложимост и общ интерес на проекта

18

35

2-

Обхват

25

50

3-

Методология и устойчивост

8

15

Общо

51

100

За да бъдат разглеждани за финансиране, предложенията трябва да получат:

не по-малко от 51 точки общо, и

поне минималния брой точки по всеки от критериите.

За допълнителна информация вж. глава II от насоките за кандидатите.

5.   Бюджет

Според прогнозната оценка общият бюджет, наличен за финансирането на действия по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 000 000 EUR (направление 1: 400 000 EUR и направление 2: 600 000 EUR). Тази сума ще бъде разпределена в рамките на две години от срока на наличност на бюджета, а наличието на средствата, съответстващи на бюджета за 2022 г., ще зависи от одобрението на бюджета от страна на бюджетния орган на Службата.

Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде следният:

 

Направление 1: 20 000—60 000 EUR

 

Направление 2: 40 000—100 000 EUR

Службата си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

6.   Краен срок за подаване на заявления

Пакетът с документи за кандидатстване е достъпен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 8 юни 2021 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Кандидатите се уверяват, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронните формуляри.

Предложенията, които не включват всички посочени приложения и които са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

За допълнителна информация вж. глава IV от насоките за кандидатите.

7.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в насоките за кандидатите на следния адрес в интернет: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Заявленията трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, като трябва да се използват предоставените формуляри.

8.   Данни за връзка

За допълнителна информация пишете до следната пощенска кутия: grants@euipo.europa.eu


(1)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


Top