EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

Покана за представяне на предложения за 2021 г. — EAC/A01/2021 Програма „Еразъм+“ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/12


Покана за представяне на предложения за 2021 г. — EAC/A01/2021

Програма „Еразъм+“

(2021/C 103/11)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения зависи от:

приемането без значителни изменения от законодателния орган на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на програма „Еразъм+“ и за създаване на програма „Еразъм+“, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013.

положителното становище на комитета, създаден с основния акт, относно годишната работна програма за изпълнението на изпълнението на „Еразъм+“ през 2021 г.

приемането от Комисията на годишната работна програма за 2021 г. след препращане на комитета по програмата.

наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2021 г., след приемането на бюджета за 2021 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не е приет според предвиденото в системата на временните суми от една дванадесета.

определянето на националната агенция от националния орган и приемането ѝ от Комисията, както и подписването на споразуменията за финансов принос.

Затова това уведомление не обвързва правно Комисията (възлагащият орган). В случай че не е изпълнено поне едно от горепосочените условия, възлагащият орган си запазва правото да се откаже или да отмени настоящата покана или да отправи други покани с различно съдържание и подходящи крайни срокове за подаване на документи.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:

Мобилност за граждани в областите на образованието, обучението и младежта

Дейности за младежко участие

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество между организации и институции

Партньорства с цел сътрудничество:

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства

Партньорства за високи постижения:

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Академия за учители „Еразъм+“

Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации:

Алианси за иновации

Спортни събития с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество

Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (1):

27-те държави — членки на Европейския съюз, и други отвъдморски страни и територии,

трети държави, асоциирани към програмата:

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (2),

държави — кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия (3).

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ за 2021 г.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 453,5 милиона евро:

Образование и обучение:

EUR

2 153,1 милиона

Младеж:

EUR

244,7 милиона

Спорт:

EUR

41,7 милиона

„Жан Моне“:

EUR

14 милиона

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и зависят от приемането на годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2021 г., и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Бенефициерите могат да обявят за разходи работата, извършена от доброволци по дейност или работна програма, въз основа на единични разходи, разрешени с Решение на Комисията (2019)2646 и определени в него. За по-подробни указания относно допустимостта на разходите на доброволеца, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на младежта

11 май, 12:00 ч.

Мобилност за граждани в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

11 май, 12:00 ч.

Акредитациите по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

19 октомври, 12:00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

11 май, 12:00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

5 октомври, 12:00 ч.


Ключово действие 2

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, внесени от европейски НПО

20 май, 12:00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, внесени от европейски НПО

20 май, 17:00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областта на младежта

20 май, 17:00 ч.

Малки партньорства в областите на образованието, обучението и младежта

20 май, 12:00 ч.

Малки партньорства в областите на образованието, обучението и младежта

3 ноември, 12:00 ч.

Малки партньорства в областта на спорта

20 май, 17:00 ч.

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

7 септември, 17:00 ч.

Академия за учители „Еразъм+“

7 септември, 17:00 ч.

Действия „Еразмус Мундус“:

26 май, 17:00 ч.

Алианси за иновации

7 септември, 17:00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

1 юли, 17:00 ч.

Спортни събития с нестопанска цел

20 май, 17:00 ч.


Ключово действие 3

Обединена европейска младеж

24 юни, 17:00 ч.


Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“

2 юни, 17:00 ч.

 

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2021 г. на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(2)  Предмет на решението на Съвместния комитет на ЕИП за участие в програмата

(3)  Предмет на подписването на двустранните споразумения за асоцииране


Top