EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/191A/01

Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/374/19 — Администратори (AD 7) в следните области: 1. Конкурентно право 2. Финансово право 3. Право в областта на икономическия и паричен съюз 4. Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС 5. Защита на евромонетите срещу фалшифициране

OJ C 191A , 6.6.2019, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 191/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/374/19 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 7) В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

1. Конкурентно право

2. Финансово право

3. Право в областта на икономическия и паричен съюз

4. Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС

5. Защита на евромонетите срещу фалшифициране

(2019/C 191 A/01)

Краен срок за регистрация: 9 юли 2019 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба като „ администратори “(функционална група AD).

Това обявление за конкурс и приложенията към него съставляват правнообвързващата рамка за процедурите за подбор.

За общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Изискван брой на издържалите конкурса кандидати:

1. Конкурентно право – 60

2. Финансово право – 33

3. Право в областта на икономическия и паричен съюз – 13

4. Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС – 38

5. Защита на евромонетите срещу фалшифициране – 12

Настоящото обявление се отнася за пет области. Можете да кандидатствате само за една от тях. Изборът се прави в момента на електронната регистрация и няма да може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ?

1.   Конкурентно право

В качеството Ви на служител, отговарящ за досие, или служител по политиката, който ще бъде нает на работа предимно в отдел на Генерална дирекция „Конкуренция“(ГД „Конкуренция“) или на Правната служба (ПС) на Европейската комисия, от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и под надзора на ръководителите си да работите в екипи, на които е възложено да анализират пазарите, като вземат под внимание съществуващата законодателна уредба от норми и процедури в областта на конкуренцията.

Работата включва следните задачи, без да се ограничава само до тях:

провеждане на разследвания: събеседвания с участници на пазара, изготвяне и анализиране на въпросници за проучване на пазара, преглед на вътрешни документи;

извършване на правни и икономически анализи;

изготвяне на решения и на предложения за политиката;

представяне на делата и на предлаганите насоки пред йерархията и комисаря;

оказване на съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС);

участие в различни работни групи по въпроси, касаещи политиката, законодателството и др.

2.   Финансово право

В качеството Ви на служител по политиката, който ще бъде нает на работа предимно в отдел на Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“(FISMA) или от Правната служба на Европейската комисия, от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и под надзора на ръководителите си да изготвяте документи по темите, за които отговаряте, и да участвате в срещи с държавите членки и други заинтересовани страни, за да разяснявате/изразявате позицията на Европейската комисия.

В качеството на юрист, специализиран в областта на финансите, който ще бъде нает на работа предимно в Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“(FISMA), от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“(ECFIN) или от Правната служба, от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и под надзора на ръководителите си да изготвяте проекти на законодателство, както и да контролирате съответствието на националните законодателства с правото на ЕС в своята сфера на компетентност. В зависимост от отдела, в който ще работите, от Вас ще се очаква също така да изготвяте проекти на решения и работни документи. Задачите Ви ще включват и представляване на Вашия отдел на срещи с други звена на Комисията и изготвяне на отговори на въпроси, поставени от обществеността и членове на Европейския парламент. Наред с това ще допринасяте за изготвянето на брифинги за съответния член на Комисията, генерален директор или директор, според необходимото.

3.   Право в областта на икономическия и паричен съюз (ИПС)

В качеството Ви на юрист, специализиран по право в областта на икономическия и паричен съюз, който ще бъде нает на работа предимно в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“(ECFIN) или в Правната служба на Европейската комисия, от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и под надзора на ръководителите си да изпълнявате главно следните задачи:

изготвяне на проекти на законодателни актове, свързани с функционирането на ИПС, и участие в преговори по такива актове;

оценяване на съответствието на националните законодателства с изискванията на рамката на ЕС;

подготвяне и управление на процедурите за установяване на нарушение, когато бъде констатирано, че национални действия са в нарушение на правните изисквания на ЕС;

подготвяне на главата, посветена на ИПС, от доклада за конвергенцията във връзка с процесите за присъединяване към еврозоната и участие в дискусиите, свързани с главата за ИПС, за преговорите за присъединяване към ЕС;

изготвяне на оценки, брифинги и бележки за изказвания за лица от политическата и административната йерархия по теми от Вашата сфера на компетентност;

изготвяне на оценки по въпроси, свързани с правото на ЕС в областта на икономическата и паричната политика;

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС).

От Вас ще се очаква също така да представлявате своя отдел или Комисията на срещи с други звена на Комисията, с представители на държавите членки, централните банки, Европейския парламент или други релевантни заинтересовани страни.

4.   Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС

В качеството Ви на правен служител, специализиран в областта на финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС, който ще бъде нает на работа предимно в Генерална дирекция „Бюджет“(BUDG) или в Правната служба на Европейската комисия, от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и под надзора на ръководителите си да изпълнявате следните задачи:

предоставяне на консултации на службите на Комисията и на институциите и органите на ЕС относно прилагането и тълкуването на Финансовия регламент (ФР) и във връзка с други специфични секторни програми (безвъзмездни средства, обществени поръчки, финансови инструменти, други способи за предоставяне на средства, доверителни фондове, международни споразумения и др.);

провеждане на обучения и разработване на инструменти и насоки за прилагане на посочените разпоредби и за подпомагане (бюро за помощ) на службите на Комисията и на институциите и органите на ЕС;

оказване на помощ при изготвянето на решения за финансиране; изготвяне на образци на стандартни договори, включително в контекста на електронното предоставяне на безвъзмездни средства и електронните обществени поръчки (eGrant/e-Procurement);

предоставяне на правни съвети за решаване на проблеми, свързани с финансовото управление на проекти;

оказване на помощ и предоставяне на консултации на службите на Комисията при преговорите и прилагането на новите основни актове за разходните програми за периода след 2020 г.;

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС).

5.   Защита на евромонетите срещу фалшифициране

В качеството Ви на анализатор в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“(ECFIN) на Европейската комисия от Вас ще се очаква да бъдете оперативен незабавно и да работите по-специално в Европейския технически и научен център (ЕТНЦ).

Работата включва следните основни задачи:

извършване на всички подходящи технически анализи на съмнителните монети, класифициране на всеки нов тип фалшива евромонета и оказване на техническа помощ на органите на държавите членки;

подготвяне на разузнавателни данни във връзка с фалшифицирани евромонети, които да могат да бъдат използвани от правоприлагащите органи;

осигуряване на повишаването на техническите и оперативните способности и компетентност на държавите членки за обработка на фалшиви монети, както и последващи действия във връзка с повишаването на тези способности;

предлагане и организиране на семинари за обучение на експерти от държавите членки и трети държави;

улесняване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на защитата на еврото срещу измами и фалшифициране;

координиране на техническите дейности между националните центрове за анализ на монетите (НЦАМ) в държавите членки;

представляване на Комисията и на ЕТНЦ в комитети и работни групи и на срещи с други институции и с представители на частния сектор;

подготовка и изготвяне на статистически и технически доклади, вътрешни бележки, брифинги и други необходими документи.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на ВСИЧКИ общи и специални условия, посочени по-долу:

1)   Общи условия

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

2)   Специални условия — езици

Трябва да владеете най-малко 2 официални езика на ЕС – единия поне на ниво C1 (задълбочено владеене), а другия поне на ниво B2 (задоволително владеене).

Обърнете внимание, че посочените по-горе минимални изисквани нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), които се изискват във формуляра за кандидатстване. Тези умения отразяват посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

В настоящото обявление за конкурс езиците ще се наричат:

Език 1: езикът, използван за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Език 2: езикът, използван за подбора по квалификации (Talent Screener), за тестовете в рамките на центъра за оценяване и за комуникацията между EPSO и кандидатите, подали валидна кандидатура. Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Език 2 трябва да бъде английски, италиански, немски или френски

Успешно издържалите конкурса кандидати, които бъдат наети да работят в посочените области, трябва да владеят английски, италиански, немски или френски език на задоволително ниво (поне B2). Въпреки че владеенето на други езици може да се счита за предимство, съответните звена на Комисията ползват ограничен брой езици при аналитичната си работа, вътрешната комуникация и изготвянето на проекти на решения, доклади и други документи. Тези звена имат широки контакти с държавите членки, с външни заинтересовани страни и с основните институции, осъществяващи дейност в съответните области (напр. ЕЦБ, ЕИБ, Европейският банков орган (ЕБО) и намиращи се главно в Белгия, Люксембург, Франция и Германия.

По-конкретно, дейностите, осъществявани в областта на икономиката, финансите и конкуренцията, предполагат чести контакти с държавите членки (напр. в рамките на европейския семестър), с представители на сектора на финансовите услуги и капиталовите пазари и със стопански субекти, включително предприятия, извършващи дейност в области като банковото дело, финансите, застраховането или производството (напр. във връзка с прилагането на правото на ЕС в областта на конкуренцията, включително проверки на място).

Изборът на посочените езици е продиктуван от нуждите на службата, тъй като данните сочат, че горепосочените езици са най-използвани в споменатите области. Някои от горепосочените езици са особено използвани в определени области на конкуренцията, поради което само кандидатите, владеещи задоволително английски, италиански, немски или френски език в допълнение към своя език 1, ще бъдат оперативни незабавно.

3)   Специални условия — квалификации и професионален опит:

1.   Конкурентно право:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията, с продължителност най-малко 6 години

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията, с продължителност най-малко 7 години

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома в друга област и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията, с продължителност най-малко 8 години

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома в друга област и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията, с продължителност най-малко 9 години .

2.   Финансово право:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на финансите, с продължителност най-малко 6 години

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на финансите, с продължителност най-малко 7 години .

3.   Право в областта на икономическия и паричен съюз:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на ИПС, с продължителност най-малко 6 години

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит, свързан с прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на ИПС, с продължителност най-малко 7 години .

4.   Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 6 години , свързан с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома по право и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 7 години , свързан с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома в друга област и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 8 години , свързан с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома в друга област и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 9 години , свързан с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС.

5.   Защита на евромонетите срещу фалшифициране:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 6 години , свързан със защитата на еврото срещу фалшифициране

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 7 години , свързан със защитата на еврото срещу фалшифициране.

За примери за минимални квалификации вж. ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)   Процедура за кандидатстване

Когато попълвате формуляра за кандидатстване, ще трябва да посочите своя език 1 и език 2. Език 1 трябва да бъде избран измежду 24-те официални езика на ЕС, а език 2 — измежду английски, италиански, немски и френски език. Ще трябва също така да потвърдите, че отговаряте на условията за участие в избраната област и да предоставите допълнителна информация, имаща отношение към избраната област на конкурса (например: дипломи, професионален опит и отговори на свързани с областта въпроси (Talent Screener).

При попълване на формуляра за кандидатстване можете да изберете всеки от 24-те официални езика на ЕС, като изключение прави частта Talent Screener, която трябва да бъде попълнена на посочения от Вас език 2 поради следните причини: частта Talent Screener подлежи на сравнителна оценка от страна на конкурсната комисия; тя се използва като референтен документ от комисията по време на свързаното с областта интервю в рамките на центъра за оценяване, както и за целите на наемане на работа, ако кандидатът издържи конкурса. Следователно в интерес на службата и на кандидатите е частта Talent Screener да бъде попълнена на език 2.

Имайте предвид, че достъп до целия формуляр за кандидатстване ще имат конкурсната комисия (по време на конкурса) и службите за човешки ресурси на европейските институции (за целите на наемане на работа, ако издържите конкурса), които работят на ограничен брой езици.

Ако издържите конкурса и името Ви бъде вписано в списъка на издържалите конкурса, от Вас ще бъде поискано да предоставите превод на формуляра за кандидатстване на език 2 (английски, италиански, немски или френски) на службите за наемане на работа, ако сте попълнили формуляра за кандидатстване на друг език.

С валидирането на формуляра за кандидатстване Вие декларирате, че отговаряте на всички условия, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидирате формуляра си за кандидатстване, повече няма да можете внасяте промени в него. Ваше задължение е да попълните и валидирате кандидатурата си до крайния срок.

2)   Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на кандидатите за всяка област надхвърля даден праг , определен от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали формуляра си за кандидатстване до крайния срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър в един от акредитираните центрове на EPSO.

Освен ако не са Ви дадени други указания, трябва да запазите дата за явяване на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, като следвате инструкциите, които сте получили от EPSO. По принцип ще Ви бъдат предложени няколко дати и места, на които можете да се явите на тестовете. Периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете са ограничени .

Ако броят на кандидатите е под този праг , тези тестове ще се проведат в рамките на центъра за оценяване (точка 5).

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Продължителност

Оценяване

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 минути

От 0 до 20 точки

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 минути

От 0 до 10 точки

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 минути

От 0 до 10 точки

Тези тестове са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване.

3)   Проверки на допустимостта

Изпълнението на условията за допустимост, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“по-горе, ще бъде проверено въз основа на данните, предоставени в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите. EPSO ще провери дали изпълнявате общите условия за допустимост, а конкурсната комисия — дали изпълнявате специалните условия за допустимост, според посоченото в раздели „Образование и обучение“, „Професионален опит“и „Езикови умения“на електронния формуляр за кандидатстване.

Възможни са два варианта:

Ако преди това са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, проверката за допустимост на досиетата на кандидатите се извършва по низходящ ред на получените точки на тези тестове, докато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, достигне даден праг, определен преди тестовете от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако преди това не са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, досиетата на всички кандидати, които са валидирали своите формуляри за кандидатстване в определения срок, ще бъдат проверени спрямо условията за допустимост.

4)   Подбор по квалификации (Talent Screener)

За да може конкурсната комисия да извърши по структуриран начин обективна оценка за сравнение на качествата на всички кандидати, всички кандидати в една и съща област на настоящия конкурс трябва да отговорят на едни и същи въпроси в частта „Talent Screener“във формуляра за кандидатстване. Подборът по квалификации ще бъде извършен само измежду кандидатите, за които е установено, че отговарят на условията за допустимост съгласно посоченото в точка 3 по-горе, като ще се използва единствено информацията, предоставена в частта Talent Screener. Ето защо в отговорите си на въпросите в частта Talent Screener трябва да включите цялата уместна информация дори ако тя вече е посочена в други части на формуляра Ви за кандидатстване. Въпросите са изготвени въз основа на критериите за подбор, посочени в настоящото обявление.

За списъка с критериите вж. ПРИЛОЖЕНИЕ II.

За извършването на подбора по квалификации конкурсната комисия най-напред ще определи за всеки критерий за подбор коефициент на тежест (от 1 до 3), отразяващ относителната му важност, и след това ще присъжда от 0 до 4 точки за всеки от отговорите на кандидатите. Тези точки се умножават по коефициента на тежест за всеки критерий и се събират, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на служебните задължения, които трябва да се изпълняват.

Само кандидатите с най-високите общи резултати при подбора по квалификации ще бъдат допуснати до следващия етап.

5)   Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка област. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати от подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на центъра за оценяване, които ще се проведат в продължение на един или два дни, най-вероятно в Брюксел , като тестовете ще се проведат на избрания от Вас език 2 .

Ако преди това не са били организирани посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване. Тези тестове са елиминаторни и при изчисляването на общия Ви краен резултат резултатите от тях няма да се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, при явяването си на центъра за оценяване ще трябва да носите USB устройство, съдържащо сканирани копия на удостоверителните Ви документи. EPSO ще свали Вашите файлове, докато държите тестовете в рамките на центъра за оценяване, и ще Ви върне USB устройството на същия ден.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще бъдат оценени осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за всяка област, като за целта ще бъдат използвани четири теста (интервю относно общите компетенции, свързано с областта интервю, упражнение в група и работа по казус), както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Упражнение в група

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Упражнение в група

Работа по казус

6.

Устойчивост

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

Изискван минимум: 3 от 10 точки за всяка компетенция, като изискваният общ минимум е 40 от общо 80 точки

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

50 от 100 точки

6)   Списък на издържалите конкурса

След като провери удостоверителните документи и квалификациите (Talent Screener) на кандидатите, конкурсната комисия ще изготви списък на издържалите конкурса за всяка област — докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати — включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили изисквания минимум точки на всички тестове и най-високите общи резултати след тестовете в рамките на центъра за оценяване. Имената в списъка ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъците на издържалите конкурса кандидати и техните паспорти на компетенциите, чрез които конкурсната комисия дава обратна информация за качеството на представянето, ще бъдат предоставени на институциите на ЕС за целите на процедурата за наемане на работа и бъдещо професионално развитие. Включването в списък на издържалите конкурса кандидати не предоставя право на наемане на работа, нито гаранция за наемане на работа .

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

EPSO се стреми да прилага политика на равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати.

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да повлияе на явяването Ви на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да ни информирате за вида специални мерки, от които се нуждаете.

Научете повече за политиката ни на равни възможности и процедурата за искане на специални мерки на нашия уебсайт (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_bg) и в общите правила, приложени към настоящото обявление (в точка 1.3. „Равни възможности и специални мерки“).

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди:

9 юли 2019 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.   Конкурентно право

Европейската комисия търси служители по политиките или служители, отговарящи за досиета, с много добри познания и експертни умения в областта на европейското конкурентно право (антитръст, сливания и/или държавни помощи) и доказан опит в прилагането на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията. Кандидатите трябва да имат доказани умения да анализират дела в областта на конкуренцията, при надлежно отчитане на икономическите аспекти, да извършват правна преценка въз основа на разпоредбите и процедурите в областта на конкуренцията, както и да представят проекти на правни документи.

Основните служебни задължения са свързани с извършването на анализи, отнасящи се до европейската политика и правоприлагане в областта на антитръстовите правила, сливанията и държавните помощи, и с административни, консултативни и надзорни функции, свързани с дейностите на политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

Служебните задължения на служителите по политиките или служителите, отговарящи за досиета, ще зависят от това дали те работят в сферата на антитръстовото законодателство, сливанията или държавните помощи или в Правната служба. Тези задължения могат да включват например:—

извършване на преценка дали конкретно поведение или споразумение между дружества би могло да представлява нарушение на членове 101 или 102 от ДФЕС;

извършване на преценка дали концентрация, за която е подадено уведомление, би възпрепятствала значително ефективната конкуренция по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета („Регламентът за сливанията“) и дали предложените от страните ангажименти биха премахнали опасенията във връзка с конкуренцията, породени от концентрацията;

извършване на преценка по правните въпроси, които възникват в хода на едно дело, като например дали една сделка представлява концентрация на равнище ЕС, попадаща в приложното поле на Регламента за сливанията;

извършване на преценка по процесуалните въпроси, включително в контекста на предоставянето на достъп до преписките;

извършване на преценка дали определена мярка може да бъде сметната за държавна помощ съгласно определението в член 107, параграф 1 от ДФЕС;

анализиране на оценката на съвместимостта на определена мярка за държавна помощ съгласно действащите правила;

провеждане на проучвания на пазара, включително чрез въпросници и събеседвания с участници на пазара;

подготовка и изготвяне на вътрешни бележки, решения на Комисията и други процедурни документи (например декларации за възражение);

подготовка и изготвяне на проекти на законодателство, известия от Комисията и други документи на политиката във връзка с провежданата от ЕС антитръстова политика, политика на сливанията и политика за държавните помощи;

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз.

2.   Финансово право

Европейската комисия търси юристи с много добри познания и експертни умения в областта на финансовото право (главно банковото регулиране, възстановяването и преструктурирането на банки, правото в областта на финансовите услуги (за потребителите), приложимото право за ценните книги, инфраструктурата на финансовите пазари, обработката след сключването на сделки и капиталовите пазари, инвестиционните посредници и инвестиционните фондове, правото, уреждащо застрахователните и пенсионните фондове, правото в сферата на несъстоятелността, корпоративното финансово право), както и с доказан опит в прилагането на съответното законодателство или предоставянето на правни съвети във връзка с него.

Юристите трябва да са доказали способността си да изготвят правни становища, правни инструменти и документи, да анализират казуси, да правят правни преценки и да дават правни съвети.

Основните служебни задължения на юристите включват разработване и изготвяне на проекти на законодателни актове на Европейския съюз и водене на преговори по такива актове, наблюдение на прилагането/транспонирането на това законодателство в националното законодателство, упражняване на съвещателни, административни и координационни функции, както и участие в международни форуми в съответните области на политиката. Задълженията на юристите могат да варират в зависимост от областта на финансовото право, в която ще работят, и могат да включват:

участие при определянето на политиката и разработването на някои специфични области на законодателството на Европейския съюз в сферата на финансовите услуги и улесняване на процеса на вземане на решения, по-специално чрез предоставяне на правни съвети и становища;

развиване на законодателството на Европейския съюз, по-специално чрез изготвяне на проекти на законодателни предложения на Комисията в различни области на финансовото право и осигуряване на юридическата издържаност и съгласуваността на предлаганите правни актове, включително на онези, които се изготвят от европейските надзорни органи и одобряват от Европейската комисия;

участие в междуинституционалните преговори за приемането на законодателството на Европейския съюз, както и в срещи в Съвета и Европейския парламент, представяне на законодателни предложения пред националните регулаторни органи, заинтересованите лица, групите по интереси и другите институции на Съюза;

извършване на задълбочени правни проучвания на европейското, националното или международното право, в това число на съдебната практика, представяне на подробни анализи по възложените въпроси и изготвяне на правни становища, правни инструменти и документи във връзка с прилагането и тълкуването на разпоредбите и процедурите в сферата на финансовите услуги, както и на всички други приложими законови разпоредби;

осъществяване на наблюдение за съответствие на националното право с правото на Европейския съюз (поддържане на контакти с националните администрации, изготвяне на отговори на въпроси на граждани, предприятия и публични органи, работа по въпроси, зададени от Европейския парламент, петиции до Европейския парламент и искания за достъп до документи, разглеждане на жалби и работа по досъдебните фази на казуси, отнасящи се до нарушения на правото на Европейския съюз);

задачи във връзка със съдебните производства, например оказване на помощ при изготвянето на позиции/становища, които да бъдат представени пред Съда или Общия съд на Европейския съюз;

участие в преговори по международни споразумения или принос към работата на органите за установяване на международни стандарти (като например Базелския комитет по банков надзор, Международната асоциация на органите за застрахователен надзор, Съветът за финансова стабилност и др.), по-специално с цел да се гарантира сближаването на регулаторните рамки и рамките за осъществяване на надзор;

участие в подготвителни срещи и контакти със съответните колеги, работещи в надзорните органи от Европейската система за финансов надзор, принос към работата, извършвана в рамките на други релевантни международни работни групи, участие в семинари и конференции, организирани във връзка със законодателството в областта на финансовите услуги;

сътрудничество с експерти и колеги, работещи в институциите на ЕС (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската централна банка), с националните органи и други заинтересовани страни;

подготвяне на брифинги и материали за пресата, представляване на Комисията на срещи с държавите членки и със заинтересовани страни (инвеститори, предприятия, регулатори);

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз.

3.   Право в областта на икономическия и паричен съюз

Европейската комисия търси юристи с много добри експертни умения, свързани с правната уредба в областта на икономическия и паричен съюз, и доказан опит в тази област.

Кандидатите трябва да са доказали способността си да анализират правни въпроси, произтичащи от прилагането на главата от Договора, посветена на ИПС, и/или вторичното законодателство, прието въз основа на нея. Те следва да могат да участват при изготвянето на законодателни предложения и анализи в тази област и да предоставят подходящи съвети на ръководството.

Служебните задължения на успешно издържалите конкурса кандидати могат да включват например:

оценяване на съответствието на нормативните актове, приемани от Централната банка, с изискванията на Договора;

изготвяне на правната част от доклада за конвергенцията, предвиден в член 140 от ДФЕС;

извършване на правна преценка за съответствието на националното законодателство с уредбата на ЕС във връзка с присъединяване към ЕС;

работа по приноса във връзка с производства за установяване на нарушение в областта на ИПС;

участие при изготвянето на проекти на законодателни актове в областта на ИПС, както и в законодателни/междуправителствени преговори по такова законодателство;

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз.

4.   Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС

Европейската комисия търси правни служители с много добри познания и експертни умения в областта на финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС (главно Финансовия регламент, секторните правила, приложими за финансирането от ЕС при споделено управление, за вътрешните политики или за външните отношения, разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции, финансирани от бюджета на ЕС, разпоредбите относно борбата с измамите, като например системата за ранно откриване и отстраняване), както и с доказан опит в прилагането на съответното законодателство или предоставянето на правни съвети във връзка с него.

Правните служители трябва да са доказали способността си да изготвят правни становища, правни инструменти и документи, да анализират казуси, да правят правни преценки и да дават правни съвети.

Основните служебни задължения на правните служители включват разработване и изготвяне на проекти на законодателни актове на Европейския съюз и водене на преговори по такива актове, наблюдение на прилагането/транспонирането на това законодателство в националното законодателство, упражняване на съвещателни, административни и координационни функции, както и участие в международни форуми в съответните области на политиката. Задълженията на правните служители могат да варират в зависимост от областта на правото, в която ще работят, и могат да включват:

участие при определянето на политиката и разработването на някои специфични области на финансовите правила и процедури на Европейския съюз, приложими спрямо бюджета на ЕС, и улесняване на процеса на вземане на решения, по-специално чрез предоставяне на правни съвети и становища;

развиване на законодателството на Европейския съюз, по-специално чрез изготвяне на проекти на законодателни предложения на Комисията в различни области на финансовите правила, приложими спрямо бюджета на ЕС, и осигуряване на юридическата издържаност и съгласуваността на предлаганите правни актове, включително на онези, които се изготвят от другите институции, органи, изпълнителни агенции или публично-частни партньорства на ЕС;

предоставяне на съвети във връзка с финансовите правила и процедури, отнасящи се до изпълнението на бюджета на Съюза, по-специално на разходните програми, чрез различни правни инструменти (обществени поръчки, безвъзмездни средства, награди, непряко управление, включително споразумения за делегиране на правомощия, финансови инструменти и бюджетни гаранции), както и във връзка с прилагането на разпоредбите за борба с измамите, като например системата за ранно откриване и отстраняване;

изготвяне на стандартни правни документи (най-вече образци на договори и правна кореспонденция) и насоки (наръчници, циркулярни писма) и провеждане на курсове за обучение;

участие в междуинституционалните преговори за приемане на законодателство на Европейския съюз, както и в срещи в Съвета и Европейския парламент, представяне на законодателни предложения пред заинтересованите страни, групите по интереси и другите институции на ЕС;

извършване на задълбочени правни проучвания на европейското, националното или международното право, в това число на съдебната практика, представяне на подробни анализи по възложените теми и изготвяне на правни становища, правни инструменти и документи във връзка с прилагането и тълкуването на разпоредбите и процедурите в сферата на финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС, както и на всички други приложими законови разпоредби;

осъществяване на наблюдение на съответствието на националните и международните правила с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС (поддържане на контакти с националните администрации, изготвяне на отговори на въпроси на граждани, предприятия и публични органи, работа по въпроси, зададени от Европейския парламент, петиции до Европейския парламент и искания за достъп до документи, разглеждане на жалби и работа по досъдебните фази на казуси, отнасящи се до нарушения на правото на Европейския съюз);

задачи във връзка със съдебните производства, например оказване на помощ при изготвянето на позиции/становища, които да бъдат представени пред Съда или Общия съд на Европейския съюз;

участие в преговорите по международни споразумения, по-специално с цел да се гарантира сближаване с финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС;

участие в подготвителни срещи и контакти със съответните колеги, работещи в институциите, органите, изпълнителните агенции или публично-частните партньорства на ЕС и в международни организации, участие в семинари и конференции по теми, свързани с финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС;

сътрудничество с експерти и колеги, работещи в институциите, органите, изпълнителните агенции или публично-частните партньорства на ЕС, с международни организации, национални органи и заинтересовани страни;

подготвяне на брифинги и материали за пресата, представляване на Комисията на срещи с държавите членки и със заинтересовани страни;

съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз.

5.   Защита на евромонетите срещу фалшифициране

Европейската комисия търси анализатори с много добри познания и експертни умения в областта на защитата на евромонетите срещу фалшифициране. Кандидатите трябва да имат доказани способности да извършват технически анализ и класификация на евромонетите, за които има съмнение, че са фалшифицирани. Притежаването на доказан опит в правоприлагането в борбата с фалшифицирането на еврото е предимство.

Служебните задължения на успешно издържалите конкурса кандидати могат да включват:

извършване на технически анализ на евромонетите, за които има съмнения, че са фалшифицирани, и класифициране на всеки нов тип фалшифицирана евромонета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета;

подготвяне на разузнавателни данни във връзка с фалшифицирани евромонети с цел тези данни да могат да бъдат използвани от специализираните правоприлагащи органи;

подпомагане и координиране на националните центрове за анализ на монети (НЦАМ) при извършването на анализи на фалшифицирани евромонети и при засилването на защитата на еврото срещу измами и фалшифициране;

принос към изпълнението на политиката на Комисията, насочена към защита на еврото срещу фалшифициране, по-специално чрез организиране и провеждане на дейности за обучение в рамките на програма „Перикъл 2020“ съгласно Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета;

улесняване на прилагането на Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета;

координиране на съответните ресурси във френския монетен двор, разположен в Песак, в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1507 на Комисията;

сътрудничество с институциите на ЕС, националните органи и други заинтересовани страни във връзка с разработването на ефективна политика за защита на еврото срещу фалшифициране;

организиране и участие в редовни срещи на Експертната група по проблемите на фалшифицирането на монети (ЕГПФМ) и нейната подгрупа;

подготовка и изготвяне на статистически и технически доклади, вътрешни бележки, брифинги и други необходими документи, отнасящи се до евромонетите;

представляване на Комисията и на ЕТНЦ в рамките на комитети, работни групи и срещи с други институции и с представители на частния сектор;

предоставяне на презентации на международни конференции и срещи.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ I, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

1.   Конкурентно право

1)

Професионален опит в прилагането на разпоредбите и процедурите на конкурентното право на ЕС или на конкурентното право на държавите членки, придобит в адвокатска кантора.

2)

Професионален опит в прилагането на разпоредбите и процедурите на конкурентното право на ЕС или на конкурентното право на държавите членки, придобит в национален или международен орган за защита на конкуренцията.

3)

Професионален опит в прилагането на разпоредбите и процедурите на конкурентното право на ЕС или на конкурентното право на държавите членки, придобит на едно или повече от следните места:

дружество, в качеството на юрисконсулт,

национален или международен съд.

4)

Професионален опит в прилагането на разпоредбите и процедурите на конкурентното право на ЕС или на конкурентното право на държавите членки в следните специални области на правото:

сливания

антитръст

държавни помощи

картели

5)

Професионален опит в адвокатска кантора, в дружество – в качеството на юрисконсулт, в национален или международен публичноправен орган или в национален/международен съд в една от следните области:

търговско право

договорно право

право на интелектуалната собственост

право на капиталовите пазари

енергийно право

право в областта на сливанията и придобиванията

данъчно право

обществени поръчки

6)

Професионален опит в областта на конкурентното право, придобит в консултантско дружество по стратегически въпроси и/или в консултантско дружество по икономически въпроси.

7)

Магистърска и/или докторска степен със специализация в областта на конкурентното право.

8)

Опит, свързан с конкурентното право (антитръст: ограничителни споразумения, господстващо положение, картели; сливания и/или държавни помощи), придобит по един или повече от следните начини:

преподаване на пълен курс (водещ до полагане на краен изпит) в академична институция в продължение на поне един семестър

публикации в академични издания, подлежащи на независима експертна рецензия

участие в конференции и семинари в качеството на оратор

2.   Финансово право

1)

Професионален опит в областта на финансовото право, както е описан в естеството на служебните задължения, придобит на едно или повече от следните места:

а.

адвокатска кантора;

б.

дружество или стопанска организация;

в.

национална публична администрация;

г.

надзорен орган;

д.

национален/международен съд или организация или орган.

2)

Професионален опит в изготвянето на правни актове или документи, решения и становища по въпроси, отнасящи се до финансовото право.

3)

Професионален опит във връзка с частноправните аспекти на финансите (напр. договорно/тръстово право, право в областта на дяловите участия, структуриране на дългово финансиране, инвестиционно право).

4)

Професионален опит, свързан с финансовото право в международен контекст.

5)

Магистърска и/или докторска степен със специализация в областта на финансовото право и/или правото на Европейския съюз.

6)

Професионален опит във връзка с финансовото право (предимно банковото регулиране, възстановяването и преструктурирането на банките, правото в областта на финансовите услуги (за потребителите), както и приложимото право за ценните книги, инфраструктурата на финансовите пазари, обработката след сключването на сделките и капиталовите пазари, инвестиционните посредници и инвестиционните фондове, правото, уреждащо застрахователните и пенсионните фондове, правото в сферата на несъстоятелността, корпоративното финансово право), придобит в рамките на едната от двете или и на двете следни дейности:

провеждане на научно изследване

преподаване на пълен курс (водещ до полагане на краен изпит) в академична институция в продължение на поне един семестър

7)

Професионален опит във връзка с финансовото право (предимно банковото регулиране, възстановяването и преструктурирането на банките, правото в областта на финансовите услуги (за потребителите), както и приложимото право за ценните книги, инфраструктурата на финансовите пазари, обработката след сключването на сделките и капиталовите пазари, инвестиционните посредници и инвестиционните фондове, правото, уреждащо застрахователните и пенсионните фондове, правото в сферата на несъстоятелността, корпоративното финансово право), придобит в рамките на едната от двете или и на двете следни дейности:

публикации в академични издания, подлежащи на независима експертна рецензия

участие в конференции и семинари в качеството на оратор

8)

Професионален опит в провеждането на международни преговори по правни актове и/или други документи (като препоръки и насоки), приемани от международни организации и органи.

3.   Право в областта на икономическия и паричен съюз (ИПС)

1)

Професионален опит по правни въпроси, свързани с ИПС (най-вече правни анализи, изготвяне на решения на Управителния съвет и предоставяне на правни съвети на Управителя), придобит в централна банка в ЕС.

2)

Професионален опит по правни въпроси, свързани с ИПС (най-вече правни анализи, изготвяне или водене на преговори по правни текстове, отнасящи се до ИПС, изготвяне на правната позиция на съответната институция или орган на ЕС по правни въпроси, отнасящи се до ИПС), придобит в институция или орган на ЕС.

3)

Професионален опит по правни въпроси, свързани с ИПС (най-вече правни анализи, пряко участие в преговорите по правни текстове, отнасящи се до ИПС, изготвяне на националните позиции по правни въпроси, касаещи ИПС), придобит в министерство на финансите на държава – членка на ЕС.

4)

Професионален опит във връзка с правото на ИПС, придобит в рамките на едната от двете или и на двете следни дейности:

преподаване на пълен курс (водещ до полагане на окончателен изпит) в академична институция в продължение на поне един семестър

публикация(и) в академични издания, подлежащи на независима експертна рецензия

5)

Магистърска и/или докторска степен със специализация в областта на правото на ИПС.

6)

Професионален опит, свързан с правото на ИПС, придобит в международен контекст.

7)

Професионален опит относно длъжностите, заемани във връзка с ИПС, придобит в адвокатска кантора.

4.   Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС

Моля, обърнете внимание, че позоваванията на Финансовия регламент, упоменати в критерии 1, 2 и 7, представляват позовавания на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1)

Професионален опит в областта на финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС, главно: а) Финансовия регламент; б) специфичните финансови правила и процедури, отнасящи се за органите, изпълнителните агенции или публично-частните партньорства на ЕС; в) секторните финансови правила и процедури, приложими за финансирането от ЕС при споделено управление; г) финансовите правила и процедури, приложими за финансирането от ЕС на вътрешните политики или външните отношения; д) правилата относно безвъзмездните средства или обществените поръчки; е) разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции, финансирани от бюджета на ЕС; ж) разпоредбите относно борбата с измамите (например системата за ранно откриване и отстраняване), придобит в едно или повече от следните образувания на ЕС:

а.

институции;

б.

органи, изпълнителни агенции;

в.

публично-частни партньорства.

2)

Професионален опит в областта на финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС, главно във връзка с: а) Финансовия регламент; б) специфичните финансови правила, отнасящи се за органите, изпълнителните агенции или публично-частните партньорства на ЕС; в) секторните правила, приложими за финансирането от ЕС при споделено управление, за вътрешните политики или за външните отношения; г) правилата относно безвъзмездните средства или обществените поръчки; д) разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции, финансирани от бюджета на ЕС; е) разпоредбите относно борбата с измамите (например системата за ранно откриване и отстраняване), придобит в едно или повече от следните:

а.

национална публична администрация;

б.

дружество или стопанска организация;

в.

национален/международен съд, организация или орган.

3)

Професионален опит в изготвянето на правни актове, решения, становища и други документи по въпроси, свързани с финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС.

4)

Професионален опит във връзка с частноправните аспекти на финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС (предимно в областта на възлагането на обществени поръчки, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, договорно/тръстово право, аспекти на правото в областта на дяловите участия, структуриране на дългово финансиране).

5)

Професионален опит в провеждането на преговори по правни актове и/или други документи (като препоръки и насоки), приемани от международни организации и органи или от финансови институции.

6)

Магистърска и/или докторска степен със специализация в областта на правото на Европейския съюз и/или търговското право.

7)

Професионален опит в областта на финансовите правила и процедури, приложими за бюджета на ЕС, главно във връзка с: а) Финансовия регламент; б) специфичните финансови правила, отнасящи се за органите, изпълнителните агенции или публично-частните партньорства на ЕС; в) секторните правила, приложими за финансирането от ЕС при споделено управление, за вътрешните политики или за външните отношения; г) правилата относно безвъзмездните средства или обществените поръчки; д) разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции, финансирани от бюджета на ЕС; е) разпоредбите относно борбата с измамите (например системата за ранно откриване и отстраняване), придобит в рамките на едно или повече от следните:

а.

академично изследване;

б.

преподаване на пълен курс (водещ до полагане на краен изпит) в академична институция в продължение на поне един семестър;

в.

публикации в академични издания, подлежащи на независима експертна рецензия;

г.

участие в конференции и семинари в качеството на оратор.

5.   Защита на евро монетите срещу фалшифициране

1)

Професионален опит в прилагането на правилата и процедурите, предвидени в националното и/или европейското законодателство в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране. Професионалният опит трябва да е придобит по време на работа във или за една от двете или и двете следни структури:

а.

компетентен национален орган, посочен в член 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1338/2001 на Съвета;

б.

европейска институция, орган или агенция.

2)

Професионален опит в извършването на технически анализ на фалшифицирани евро монети.

3)

Професионален опит в класифицирането на фалшифицирани евро монети.

4)

Опит в правоприлагането в борбата с фалшифицирането на еврото.

5)

Професионален опит в използването на специфични ИТ инструменти за анализ и класифициране на фалшиви евро монети, главно Системата за следене на фалшификати (ССФ).

6)

Професионален опит в прилагането на Регламент (ЕС) № 1210/2010 („установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети“) и/или на Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета („относно медалите и символите, подобни на евро монети“).

7)

Професионален опит в изготвянето на статистически и технически доклади.

8)

Професионален опит в сферата на международното сътрудничество в рамките на ЕС или с трети държави в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране.

9)

Професионален опит в планирането и организирането на европейски или международни срещи, конференции, технически обучения или семинари или участие в такива в качеството на оратор.

10)

Участие в обучения в областта на откриването, анализа или класификацията на фалшиви парични знаци.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ II, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПРАВИЛА, УРЕЖДАЩИ КОНКУРСИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко посочване на лице от конкретен пол в контекста на организираните от EPSO процедури за подбор трябва да се счита като отнасящо се и за лице от друг пол.

Когато за последното място на всеки етап от конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап на конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване, също ще бъде поканен да участва на следващия етап.

Когато за последното място в списъка на издържалите конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат включени в списъка на издържалите конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване на този етап от процедурата, също ще бъде включен в списъка на издържалите конкурса.

1.   КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1.1.   Общи и специални условия

Общите и специалните условия (включително владеенето на езици) за всяка област или профил са посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“.

Специалните условия по отношение на квалификациите, професионалния опит и владеенето на езици се различават в зависимост от търсения профил. В кандидатурата си следва да включите възможно най-обстойна информация за своите квалификации и професионален опит (когато се изисква такъв), както е описано в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“от настоящото обявление, като тази информация трябва да има отношение към служебните задължения .

а)

Дипломи и/или удостоверения: Дипломите, независимо от това дали са издадени в държави от ЕС, или в държави извън ЕС, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например от Министерството на образованието на държава — членка на ЕС. В това отношение конкурсната комисия ще отчита разликите между образователните системи.

За образование след завършено средно образование и за техническо, професионално или специализирано обучение посочете изучаваните дисциплини, продължителността на обучението и дали става въпрос за редовно, задочно или вечерно обучение.

б)

Професионалният опит (ако се изисква такъв) ще бъде зачетен само ако има отношение към служебните задължения и:

съставлява действително положен труд,

възнаграден е,

включва йерархична подчиненост или предоставяне на услуга, и

при следните условия:

доброволен труд: ако е възнаграден и включва седмично работно време и продължителност, сравними с тези при нормална трудова заетост,

стажове: ако са възнаградени,

задължителна военна служба: ако е отбита преди или след получаването на изискваната диплома, за период с продължителност, не по-дълга от законоустановената продължителност във Вашата държава членка,

отпуск по майчинство/по бащинство/при осиновяване: ако е ползван по трудов договор,

докторантура: за период с максимална продължителност от три години, при условие че докторската степен действително е била присъдена, независимо дали за работата е получено възнаграждение, или не, и

работа на непълно работно време: изчислена пропорционално въз основа на броя изработени часове, например шест месеца на половин работно време се зачитат като три месеца.

1.2.   Удостоверителни документи

На различните етапи на процедурата за подбор ще е необходимо да представите официален документ, доказващ гражданството (например паспорт или карта за самоличност), който трябва да бъде валиден към крайната дата за подаване на Вашата кандидатура (крайната дата за подаване на първата част на Вашата кандидатура, когато кандидатурата се състои от две части).

За всички периоди на професионална дейност трябва да бъдат представени оригинали или заверени копия на:

документи от бивши и настоящи работодатели, в които се посочват естеството и равнището на изпълняваните задачи и тяхната начална и крайна дата, на официална бланка, с официалния печат на дружеството и името и подписа на отговорното лице, или

договори за работа и първият и последният фиш за заплата, придружени от подробно описание на изпълняваните задачи,

(за професионални дейности, при които не се работи на трудов договор, например самостоятелно заети лица или свободни професии) фактури или формуляри за поръчка, в които подробно се описват изпълнените задачи, или друг подходящ официален удостоверителен документ,

(за конферентни преводачи, когато се изисква професионален опит) документи, доказващи броя дни и езиците, от и на които е извършван устен превод, във връзка конкретно с конферентния превод.

По принцип за доказване на владеенето на езици не се изисква никакъв удостоверителен документ, като се прави изключение за някои профили за лингвисти или специалисти.

На всеки етап от процедурата могат да Ви бъдат поискани допълнителна информация или документи. EPSO ще Ви уведоми какви удостоверителни документи трябва да представите и кога.

1.3.   Равни възможности и специални мерки

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да Ви попречи да се явите на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да ни информирате за вида специални мерки, от които се нуждаете. Ако увреждането или отклонението в здравословното състояние настъпи, след като сте валидирали своята кандидатура, трябва да уведомите EPSO за това в най-кратки срокове, като използвате информацията, посочена по-долу.

Отбележете, че за да бъде взето предвид Вашето искане, е необходимо да изпратите на EPSO удостоверение от национален орган във Вашата държава членка или медицинско удостоверение. Удостоверителните документи ще бъдат разгледани, за да могат при необходимост да бъдат предприети специални мерки в рамките на разумното.

Ако срещнете проблеми, свързани с достъпността, или ако се нуждаете от повече информация, свържете се с EPSO-accessibility team по един от следните начини:

по електронна поща (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

по факс (+ 32 2 299 80 81), или

по пощата на адрес:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   КОЙ ЩЕ МЕ ОЦЕНЯВА?

Назначава се конкурсна комисия, която да сравни кандидатите и да подбере най-добрите сред тях въз основа на техните компетенции, способности и квалификации в зависимост от изискванията, посочени в настоящото обявление за конкурс. Нейните членове определят също степента на трудност на тестовете за конкурса и одобряват съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

За да се гарантира независимостта на конкурсната комисия, е строго забранено на кандидатите или на когото и да било извън конкурсната комисия да се опитват да установят контакт с членовете ѝ, освен в контекста на тестовете, където се изисква пряко взаимодействие между кандидатите и комисията.

Кандидатите, които желаят да изразят становището си или да упражнят правата си, трябва да направят това в писмена форма, като адресират кореспонденцията, предназначена за конкурсната комисия, до EPSO, а EPSO от своя страна ще я предаде на конкурсната комисия. Всякакви преки или непреки контакти на кандидатите, осъществявани извън тези процедури, са забранени и могат да доведат до дисквалифициране от конкурса.

По-специално наличието на семейна или йерархична връзка между кандидат и член на конкурсната комисия поражда конфликт на интереси. От конкурсните комисии се изисква да уведомяват EPSO за всяка подобна ситуация незабавно след като я установят. EPSO ще анализира всеки случай поотделно и ще предприеме съответните мерки. Ако не бъдат спазени посочените по-горе правила, членовете на конкурсната комисия могат да подлежат на дисциплинарни мерки, а кандидатите могат да бъдат дисквалифицирани (вж. точка 4.4).

Имената на членовете на конкурсната комисия се публикуват на уебсайта на EPSO (www.eu-careers.eu) преди началото на Центъра за оценяване/фазата на оценяване.

3.   КОМУНИКАЦИЯ

3.1.   Комуникация с EPSO

Трябва да проверявате EPSO профила си поне два пъти седмично, за да следите хода на Вашето участие в конкурса. Ако поради технически проблем от страна на EPSO не можете да направите това, трябва незабавно да уведомите EPSO, като за тази цел използвате единствено уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

EPSO си запазва правото да не предоставя информация, която вече е ясно изложена в настоящото обявление за конкурс, в приложенията към него или на уебсайта на EPSO, включително в рубриката „Често задавани въпроси“.

Във всяка кореспонденция, свързана с дадена кандидатура, посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

EPSO прилага принципите на Кодекса за добро административно поведение https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_bg (публикуван в Официален вестник). В съответствие с това EPSO си запазва правото да прекрати всяка неуместна кореспонденция (тоест ако се повтаря, обидна е и/или е безпредметна).

3.2.   Достъп до информация

Кандидатите имат специфични права на достъп до определена информация, която ги засяга лично и е предоставена с оглед на задължението за мотивиране, за да се даде възможност за обжалване на решения за отказ.

Това задължение за мотивиране трябва да бъде съвместено с поверителния характер на разискванията на конкурсната комисия, който гарантира независимостта на конкурсната комисия и обективността на подбора. От съображения за поверителност позициите на членовете на конкурсната комисия по отношение на индивидуалното или сравнителното оценяване на кандидатите не могат да бъдат оповестявани.

Тези права на достъп са специфични за кандидатите в конкурс на общо основание и законодателството относно публичния достъп до документи не може да им предоставя права, по-широки от тези, определени в настоящата точка.

3.2.1.   Автоматични съобщения

Чрез своя EPSO профил след всеки етап от процедурата за подбор, организирана за даден конкурс, ще получавате автоматично следните данни:

тестове с въпроси с избор между няколко отговора: Вашите резултати и таблица с Вашите отговори и правилните отговори, дадени с референтен номер/буква. Достъпът до текста на въпросите и отговорите изрично се изключва,

допустимост: дали сте били допуснат; в противен случай — условията за допускане, които не са били изпълнени,

Talent Screener: Вашите резултати и таблица с коефициентите на въпросите, точките, които са били присъдени за Вашите отговори, и Вашия общ резултат,

предварителни тестове: Вашите резултати,

междинни тестове: Вашите резултати, ако не сте сред кандидатите, поканени да се явят на следващия етап,

Център за оценяване/фаза на оценяване: ако не сте дисквалифициран — Вашия паспорт на компетенциите, който съдържа общите Ви резултати за всяка компетенция и коментара на конкурсната комисия, предоставящ количествена и качествена обратна информация за представянето Ви на тестовете в рамките на Центъра на оценяване/фазата за оценяване.

По правило EPSO не съобщава на кандидатите изходните текстове или задачите от тестовете, тъй като те са предназначени да бъдат използвани отново в бъдещи конкурси. За някои от тестовете обаче EPSO може по изключение да публикува изходните текстове или задачите на своя уебсайт, при условие че:

тестовете са приключили,

резултатите са били определени и съобщени на кандидатите, и

не е предвидено изходните текстове/задачите да се използват повторно в бъдещи конкурси.

3.2.2.   Информация при поискване

Кандидатите могат да поискат некоригирано копие на своите отговори на писмени тестове, когато не е предвидено съдържанието на тези тестове да се използва повторно в бъдещи конкурси. Това изрично изключва отговорите на теста „организация на текущата работа“и на работата по казус.

Коригираните отговори и подробностите по оценяването са поверителни, тъй като са част от работата на конкурсната комисия и не се разкриват.

EPSO полага усилия да предоставя на кандидатите възможно най-подробна информация в съответствие със задължението за мотивиране, с поверителния характер на работата на конкурсната комисия и с правилата за защита на личните данни. Всички искания за информация ще бъдат разглеждани в светлината на тези задължения.

Всяко искане за информация трябва да бъде отправено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg) в рамките на 10 календарни дни, считано от деня, в който резултатите Ви са публикувани във Вашия EPSO профил.

4.   ЖАЛБИ И ПРОБЛЕМИ

4.1.   Технически и организационни проблеми

Ако на някой от етапите на процедурата за подбор срещнете сериозен проблем от техническо или организационно естество и за да ни дадете възможност да проучим случая и да вземем корективни мерки, уведомете EPSO за това единствено посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

Във всяка кореспонденция посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

Ако проблемът е възникнал в център за провеждане на тестове:

уведомете квесторите незабавно, за да може случаят да бъде разследван в самия център. Поискайте от квесторите да запишат в писмен вид оплакването Ви, и

свържете се с EPSO не по-късно от три календарни дни след Вашите тестове посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg), като опишете накратко проблема.

За проблеми извън центровете за провеждане на тестовете (например проблеми, свързани основно с процеса на запазване на дата за тестовете) следвайте инструкциите в своя EPSO профил и на уебсайта на EPSO или незабавно се свържете с EPSO чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

За въпроси, свързани с Вашата кандидатура, трябва да се свържете с EPSO незабавно и във всеки случай преди крайния срок за подаване на кандидатурите, като използвате уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg). Запитвания, изпратени по-малко от 5 работни дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите, може да не получат отговор преди крайния срок.

4.2.   Процедури за вътрешно преразглеждане

4.2.1.   Грешки във въпросите с избор между няколко отговора в рамките на провежданите на компютър тестове

Базата данни с въпроси с избор между няколко отговора подлежи на постоянен щателен контрол на качеството от страна на EPSO и конкурсните комисии.

Ако смятате, че е допусната грешка в един или повече въпроси, която се отразява на способността Ви да отговорите, можете да поискате тези въпроси да бъдат преразгледани от конкурсната комисия (в рамките на процедурата за „анулиране“).

При тази процедура конкурсната комисия може да реши да анулира въпроса, в който е установена грешката, и да преразпредели точките между останалите въпроси в теста. Само кандидатите, получили този въпрос, ще бъдат засегнати от преизчислението. Оценяването на тестовете, посочено в съответните части на настоящото обявление за конкурс, се запазва непроменено.

Редът и условията за подаване на жалба във връзка с тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на 3 календарни дни от датата, на която сте се явили на тестовете на компютър,

допълнителна информация: опишете съдържанието на въпроса с цел да бъде установен съответният въпрос или въпроси и обяснете възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка.

Исканията, които са получени след крайния срок или в които не се описват ясно оспорваният въпрос или въпроси и предполагаемата грешка, няма да бъдат взети под внимание.

По-специално жалбите, в които просто се посочват предполагаеми проблеми, свързани с превода, и в които не се посочва ясно какъв е проблемът, няма да бъдат взети под внимание.

Същата процедура за преразглеждане се прилага и по отношение на грешки в теста „организация на текущата работа“.

4.2.2.   Искания за преразглеждане

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение, взето от конкурсната комисия или EPSO, което определя Вашите резултати и/или дали ще продължите на следващия етап на конкурса, или ще бъдете изключен от него.

Преразглеждане може да бъде поискано на основание:

съществена нередност при провеждането на конкурса, и/или

неспазване от страна на конкурсната комисия или EPSO на Правилника за персонала, обявлението за конкурс, приложенията към него и/или съдебната практика.

Обърнете внимание, че нямате право да оспорвате валидността на оценката, която конкурсната комисия е поставила на представянето Ви на някой от тестовете или на приложимостта на Вашите квалификации и професионален опит. Тази оценка е ценностна преценка, направена от конкурсната комисия, и Вашето несъгласие с оценката на конкурсната комисия на Вашите тестове, опит и/или квалификации не доказва, че тя е допуснала грешка. Искания за преразглеждане, отправени на тази основа, няма да доведат до положителен резултат.

Редът и условията за подаване на искания за преразглеждане са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на десет календарни дни от датата, на която оспорваното решение е било публикувано във Вашия EPSO профил,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

Ще получите потвърждение за получаване в срок от 15 работни дни. Органът, взел оспорваното решение (EPSO или конкурсната комисия), ще анализира искането Ви и ще вземе решение по него. Ще получите обоснован отговор във възможно най-кратък срок.

Ако резултатът е положителен, ще бъдете допуснат отново до процедурата за подбор от етапа, на който сте били изключен, независимо от това докъде е стигнал конкурсът междувременно.

4.3.   Други начини на оспорване

4.3.1.   Административно обжалване

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да подадете административна жалба до директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването.

Можете да подадете жалба срещу решение, което пряко и непосредствено засяга правния Ви статут като кандидат, или липса на такова решение само ако правилата, уреждащи процедурата за подбор, очевидно са били нарушени. Директорът на EPSO не може да отменя ценностна преценка на конкурсната комисия (вж. точка 4.2.2).

Редът и условията за подаване на административни жалби са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на три месеца от датата на уведомяването за обжалваното решение или от датата, на която решението е трябвало да бъде взето,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

4.3.2.   Обжалване по съдебен път

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да обжалвате по съдебен път пред Общия съд на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица.

Моля, отбележете, че обжалванията срещу решения на EPSO, а не на конкурсната комисия, няма да бъдат допустими пред Общия съд освен ако първо не е подадена административна жалба по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица (вж. точка 4.3.1). По-специално това се отнася за решенията относно общите критерии за допустимост до конкурса, които се вземат от EPSO, а не от конкурсната комисия.

Редът и условията за обжалване по съдебен път са следните:

процедура: посетете уебсайта на Общия съд (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Европейски омбудсман

Всички граждани на ЕС и лица, пребиваващи в ЕС, могат да подадат жалба до Европейския омбудсман.

Преди да подадете жалба до омбудсмана, трябва първо да предприемете необходимите административни постъпки пред съответните институции и органи (вж. точки 4.1 — 4.3).

Подаването на жалба до омбудсмана не удължава сроковете за подаване на административна жалба или обжалване по съдебен ред.

Редът и условията за подаване на жалба до омбудсмана са следните:

процедура: посетете уебсайта на Европейския омбудсман (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Дисквалифициране от процедурата за подбор

Можете да бъдете дисквалифициран на всеки етап от процедурата за подбор, ако EPSO установи:

че сте създали повече от един EPSO профил,

че сте кандидатствали за несъвместими области или профили,

че не отговаряте на всички условия за допустимост,

че сте декларирали невярна информация или информация, която не може да бъде удостоверена с подходящи документи,

че не сте запазили дата за тестове или не сте се явили на един или повече от тях,

че сте си послужили с измама по време на тестовете,

че не сте посочили в своя формуляр за кандидатстване езиците, изисквани в обявлението за конкурса, или не сте посочили минималното изисквано ниво или минималните изисквани нива за тези езици,

че сте се опитали да се свържете с член на конкурсната комисия по неправомерен начин,

че не сте уведомили EPSO за възможен конфликт на интереси с член на конкурсната комисия,

че сте подали кандидатурата си на език, различен от езика или езиците, посочени в настоящото обявление за конкурс (може да бъде допуснато използването на друг език за собствените имена, официалните титли и длъжностите, посочени в удостоверителните документи или маркировките/заглавията на дипломи), и/или

че сте подписали или сте поставили отличителен знак върху анонимни писмени или практически тестове.

Кандидатите за работа в институциите на ЕС трябва да демонстрират най-висока степен на почтеност. Всяка измама или опит за измама подлежи на евентуални санкции и се отразява на допускането до участие в бъдещи конкурси.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ III, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРИ ЗА МИНИМАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН, КОИТО ПО ПРИНЦИП ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ

Щракнете тук за лесна за четене версия на тези примери

ДЪРЖАВА

От AST-SC 1 до AST-SC 6

От AST 1 до AST 7

От AST 3 до AST 11

От AD 5 до AD 16

Средно образование (даващо достъп до образование след завършено средно образование)

Образование след завършено средно образование (курс на обучение в учебно заведение, различно от висше учебно заведение, или кратък курс на обучение във висше учебно заведение с продължителност най-малко две години)

Висше образование (с продължителност най-малко три години)

Висше образование (с продължителност четири или повече години)

Belgique —

België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/ Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études

approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ IV, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


Top