Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/281/07

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — EAC/A01/2018 — Европейски корпус за солидарност

OJ C 281, 10.8.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 281/20


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2018 Г. — EAC/A01/2018

Европейски корпус за солидарност

(2018/C 281/07)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения е обвързана с приемането без значителни изменения от законодателния орган на Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (1) и с положителното становище или липсата на становище от страна на комитета, посочен в основния акт, относно годишната работна програма за изпълнението на Европейския корпус за солидарност за 2018 г.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

Доброволчески партньорства

Доброволчески проекти

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

Стажове и работни места

Проекти за солидарност

Знак за качество

3.   Допустимост

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. В допълнение, групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

28-те държави — членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.

Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония,

партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, се изчислява на 44 241 725 EUR.

Общият бюджет, заделен за поканата за представяне на предложения, както и неговото разпределение са индикативни и се основават на:

30 339 725 EUR за програмата на Европейския корпус за солидарност за 2018 г.

Допълнителни суми от други програми на ЕС, допринасящи за действия за солидарност:

11 102 000 EUR от Европейския социален фонд,

1 800 000 EUR от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

1 000 000 EUR от фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Общият бюджет зависи от приемането на годишните работни програми за 2018 г. на Европейския социален фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата, потенциалните кандидати се приканват редовно да следят [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps] за поправки на настоящата покана за представяне на предложения.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12.00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески партньорства

16 октомври 2018 г.

Доброволчески проекти

16 октомври 2018 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

18 февруари 2019 г.

Стажове и работни места

16 октомври 2018 г.

Проекти за солидарност

16 октомври 2018 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ръководството за Европейския корпус за солидарност представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  COM(2017) 262, 30.5.2017 г.


Top