Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/097A/01

Обявление за конкурси на общо основание — Администратори в областта на общественото здраве (AD 6): EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки — EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

OJ C 97A , 15.3.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 97/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (AD 6):

EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки

EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

(2018/C 097 A/01)

Краен срок за регистрация: 17 април 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание въз основа на квалификации и тестове с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от който Европейската комисия може да наеме на работа нови членове на публичната служба като администратори (функционална група AD).

Кандидатите, които преминат успешно конкурс EPSO/AD/340/18, по принцип ще бъдат наети в дирекция F (Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните) на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (ГД SANTE) на Европейската комисия в Грейндж (Ирландия).

Това обявление за конкурси и приложенията към него съставляват правнообвързващата рамка за настоящите процедури за подбор.

За oбщите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Брой на издържалите конкурса:

EPSO/AD/340/18 —

20

EPSO/AD/341/18 —

35

Това обявление се отнася до два конкурса. Можете да се регистрирате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ?

EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки

Съответните области са всички области на дейност на дирекция F (Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните) на ГД SANTE. Понастоящем тези области са безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията, както и някои области на здравеопазването (клинични изпитвания на лекарства, предназначени за хора, медицински изделия, предназначени за хора (включително изделия за инвитро диагностика), и лекарствени продукти (включително активни фармацевтични съставки).

От наетите на работа кандидати ще се очаква да изпълняват всички задачи, свързани с одитите, инспекциите, анализа и прегледа на системите за официален контрол, и да пътуват често. Възможно е през кариерата си те да работят и в области извън непосредствената им област на компетентност.

EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

Съответните области са безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията. От наетите на работа кандидати ще се изисква да участват в разработването на политики и на законодателство и в прилагането и управлението на съществуващото законодателство, да изпълняват регулаторни задачи, включително оценка на рисковете, да извършват мониторинг на търговски споразумения и да участват в преговори в посочените по-горе области.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на ВСИЧКИ общи и специални условия, посочени по-долу:

1)    Общи условия:

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

2)    Специални условия — езици:

Трябва да владеете най-малко 2 официални езика на ЕС  — единия поне на ниво C1 (задълбочено владеене), а другия поне на ниво B2 (задоволително владеене).

Обърнете внимание, че посочените по-горе минимални изисквани нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), които се изискват във формуляра за кандидатстване. Тези умения отразяват посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

В настоящото обявление за конкурси езиците ще се наричат:

Език 1: езикът, използван за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър;

Език 2: езикът, използван за попълване на формуляра за кандидатстване, за центъра за оценяване и за комуникацията между EPSO и кандидатите, подали валидна кандидатура. Този език трябва да бъде различен от език 1.

Език 2 трябва да бъде английски, италиански, немски или френски.

Съгласно член 28, буква е) от Правилника за персонала длъжностните лица могат да бъдат назначени само при условие че представят доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на Съюза и за задоволително владеене на друг от тези езици. Институциите разполагат с широка свобода на преценка по какъв начин да оценят способността на кандидатите да работят на втори език.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване на своя език 2.

При метода на подбор по квалификации, използван от органа по назначаването в обявлението за конкурса (а именно Talent Screener), е необходимо да се съпоставят знанията и уменията на кандидатите, за да бъдат избрани най-подходящите кандидати с оглед на служебните задължения, които ще бъдат изпълнявани (описани в приложение I към обявлението за конкурса).

Изискването формулярът за кандидатстване да бъде попълнен на език 2 ще способства за оценяването на способността на кандидатите да покажат задоволително владеене на този език и уменията, необходими за изпълнението на служебните задължения, описани в приложение I към обявлението за конкурса.

Успешно издържалите конкурса кандидати, които бъдат наети да работят в тези области, трябва да владеят английски, италиански, немски или френски език на задоволително ниво (поне B2). Въпреки че владеенето на допълнителни езици може да бъде предимство, в съответната област (службите на Комисията и специализираната агенция в Брюксел, Ирландия и Италия) успешно издържалите конкурса кандидати ще използват английски, италиански, немски или френски език в своята работа, във вътрешната комуникация, в комуникацията с външни заинтересовани страни и в публикациите и докладите, поради което за тези служби задоволителното владеене на един от посочените четири езика е от основно значение. Този избор е в интерес на службите и съответно, ако успешно издържал конкурса кандидат не владее задоволително един от тези четири езика, той няма да бъде незабавно оперативен.

3)    Специални условия — квалификации и професионален опит:

EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от професионален опит с продължителност най-малко 4 години , пряко свързан с естеството на служебните задължения.

EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома по ветеринарна медицина, селско стопанство, химия, законодателство в областта на храните и храненето, биология, наука за храните (например хранителна химия, биохимия, хранителни технологии, микробиология), политически науки или икономика на хранително-вкусовата промишленост или с диплома по друга специалност, пряко свързана с естеството на служебните задължения. Вашата диплома трябва да е последвана от професионален опит с продължителност най-малко 4 години , пряко свързан с естеството на служебните задължения.

За примери за минимални квалификации вж. ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)    Процес на кандидатстване

Трябва да попълните своя формуляр за кандидатстване единствено на избрания от Вас език 2 (вж. частта „Специални условия — езици“).

Когато попълвате формуляра за кандидатстване, трябва да потвърдите, че отговаряте на условията за участие в конкурса, и да предоставите допълнителна информация, която е от значение за избрания конкурс (например: дипломи, професионален опит и отговори на специфични за областта въпроси (Talent Screener). Освен това трябва да посочите своя език 1 (всеки от 24-те официални езика на ЕС) и своя език 2.

С валидирането на формуляра за кандидатстване Вие декларирате, че отговаряте на всички условия, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидирате формуляра си за кандидатстване, в него повече няма да могат да бъдат правени промени. Ваше задължение е да попълните и валидирате кандидатурата си до крайния срок .

2)    Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на кандидатите надхвърля даден праг , определен за всеки конкурс от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали формуляра си за кандидатстване до крайния срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър в един от акредитираните центрове на EPSO.

Освен ако са Ви дадени други указания, трябва да запазите дата за явяване на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, като следвате инструкциите, които сте получили от EPSO. По принцип ще Ви бъдат предложени няколко дати и места, на които можете да се явите на тестовете. Периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете са ограничени .

Ако броят на кандидатите е под този праг , тези тестове ще се проведат по време на центъра за оценяване (точка 5).

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Времетраене

Оценяване

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 мин

От 0 до 20 точки

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 мин

От 0 до 10 точки

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 мин

От 0 до 10 точки

Тези тестове са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване.

3)    Проверки на допустимостта

Изпълнението на условията за допустимост, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“ по-горе, ще бъде проверено въз основа на данните, предоставени в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите. EPSO ще провери дали изпълнявате общите условия за допустимост, а конкурсната комисия — дали изпълнявате специалните условия за допустимост.

Възможни са два варианта:

Ако преди това са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, проверката за допустимост на досиетата на кандидатите ще се извършва по низходящ ред на получените резултати на тези тестове, докато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, достигне даден праг, определен за всеки конкурс преди тестовете от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако преди това не са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, досиетата на всички кандидати, които са валидирали своя формуляр за кандидатстване в определения срок, ще бъдат проверени спрямо условията за допустимост.

4)    Подбор по квалификации (Talent Screener)

За да може конкурсната комисия да извърши по структуриран начин обективна оценка за сравнение на качествата на всички кандидати, всички кандидати в дадения конкурс трябва да отговорят на едни и същи въпроси в графата Talent Screener във формуляра за кандидатстване. В подбора по квалификации ще участват само кандидатите, за които е установено, че отговарят на изискванията , както е посочено в точка 3 по-горе, като ще се използва единствено информацията в графата Talent Screener. Ето защо в отговорите си на въпросите в графата Talent Screener трябва да включите цялата уместна информация дори ако тя вече е посочена в други графи на формуляра за кандидатстване. Въпросите са изготвени въз основа на критериите за подбор, посочени в настоящото обявление.

Списъкът на критериите се съдържа в ПРИЛОЖЕНИЕ II.

За извършването на подбора по квалификации конкурсната комисия най-напред ще определи за всеки критерий за подбор коефициент на тежест (от 1 до 3), отразяващ относителната му важност, и след това ще присъжда от 0 до 4 точки за всеки от отговорите на кандидатите. Тези точки ще бъдат умножени по коефициента на тежест за всеки критерий и ще бъдат събрани, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на задълженията, които трябва да се изпълняват.

Единствено кандидатите с най-високите общи резултати при подбора по квалификации ще бъдат допуснати до следващия етап.

5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всеки конкурс. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на центъра за оценяване на Вашия език 2 , които ще се проведат в продължение на един или два дни най-вероятно в Брюксел .

Ако преди това не са били организирани посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване. Тези тестове са елиминаторни и при изчисляването на общия Ви резултат резултатите от тях няма да се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване.

Освен ако Ви бъдат дадени други инструкции, при явяването си на тестовете в рамките на центъра за оценяване трябва да донесете удостоверителните си документи (оригинали или заверени копия). EPSO ще ги сканира, докато държите тестовете в рамките на центъра за оценяване, и ще Ви ги върне същия ден.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и специфичните компетенции, изисквани за всеки конкурс, като за целта ще се използват четири теста (интервюта относно общите и специфичните компетенции, упражнение в група и работа по казус), както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Упражнение в група

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Упражнение в група

Работа по казус

6.

Устойчивост

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

Изискван минимум: 3 от 10 точки за всяка компетенция, като изискваният общ минимум е 40 от общо 80 точки

Компетенции

Тест

Специфични компетенции, свързани с областта

Интервю относно специфичните компетенции

Изискван минимум: 50 от 100 точки

6)    Списък на издържалите конкурса

След като провери допустимостта на кандидатите с помощта на удостоверителните им документи, конкурсната комисия ще изготви за всеки конкурс списък на издържалите конкурса — докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати — включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили изисквания минимум точки на всички тестове и най-високите общи резултати след тестовете в рамките на центъра за оценяване. Имената в списъка ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъците на издържалите конкурса кандидати и техните паспорти на компетенциите, чрез които конкурсната комисия дава обратна информация за качеството на представянето, ще бъдат предоставени на институциите на ЕС за целите на процедурата за наемане на работа и бъдещото професионално развитие. Включването в списък на издържалите конкурса не предоставя право на наемане на работа, нито гаранция за наемане на работа .

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

EPSO се стреми да прилага политика на равни възможности, третиране и достъп на всички кандидати.

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да Ви попречи да се явите на тестовете, посочете това във формуляра за кандидатстване и ни уведомете за вида специални мерки, от които се нуждаете.

Повече информация за политиката ни на равни възможности и за процедурата за искане на специални мерки можете да намерите на нашия уебсайт (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_bg) и в Общите правила, приложени към настоящото обявление (точка 1.3. Равни възможности и специални мерки).

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu до:

17 април 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки

Наетите като длъжностни лица кандидати ще изпълняват задачи като описаните по-долу:

извършване и ръководене на одити, инспекции и оценки на работата на национални органи, други официални структури и контролни органи, отговарящи, наред с другото, за регулаторния надзор и контрол в областите на безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията (вредни организми, продукти за растителна защита и остатъчни вещества от пестициди), генетично модифицираните организми, фуражите и храненето на животните, здравеопазването (клинични изпитвания на лекарства, предназначени за хора, медицински изделия, предназначени за хора (включително изделия за инвитро диагностика), и лекарствени продукти (включително активни фармацевтични съставки), както и в свързаните с тях области;

административни задачи в посочените по-горе области, включително изготвяне на планове за одит и за оценка, съставяне на одитни доклади и съобщаване на резултатите от одитите, осигуряване на последователността и качеството на докладите, осъществяване на контакти със звената и изпълнителните агенции на Европейската комисия, отговарящи за съответната област на политиката, и допринасяне за развитието и усъвършенстването на политиките с оглед на резултатите от одитните и инспекционните дейности, свързани с посочените по-горе области;

поддържане на професионалните и научните знания и компетентност в техническите области, посочени в първото тире по-горе;

изготвяне в кратки срокове на писмени становища и доклади, отговарящи на установените в дирекцията изисквания за качество;

подготвяне на технически аспекти и участие в срещи с други служители на Комисията и/или външни участници;

събиране, анализиране и обобщаване на данни и информация от различни източници;

разработване и извършване на презентации с помощта на подходящи материали в специфични технически области и по общи въпроси, свързани с работата;

когато е необходимо, придобиване на познания в нови технически области, така че да може да бъде извършвана одитна дейност в тези области съгласно решенията, взети в процеса на определяне на приоритети в ГД.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Задълженията могат да включват чести пътувания до държавите членки и държавите извън ЕС, както и представяне на службите на Европейската комисия при контактите с висши национални служители.

EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

Наетите като длъжностни лица кандидати ще изпълняват задачи като описаните по-долу:

разработване на политики и на законодателство и управление на съществуващото законодателство в областта на безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията;

прилагане на всички аспекти на законодателството в областта на безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията, извършване на подготвителни социално-икономически проучвания и провеждане на консултации със заинтересованите страни и държавите членки;

изпълнение на регулаторни задачи в различните области на безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията (в това число оценка на риска и управление на кризи) и следене на научното развитие в тези области;

подготовка на преговори и участие в преговори (работни групи на Комисията, комитети на ЕС, институции на ЕС, международни организации), включително анализ и оценка на предложения в областта на безопасността на храните и на фуражите;

мониторинг и следене на търговските режими и на двустранните и многостранните споразумения в областта на безопасността на храните и на фуражите;

мониторинг на международните регулаторни дейности на ЕС (Кодекс алиментариус, Споразумение за санитарните и фитосанитарните мерки, СЗО, ФАО) и на търговските политики на ЕС в областта на безопасността на храните и на фуражите (СТО — технически пречки пред търговията) и принос към тези дейности и политики;

мониторинг и използване на научни становища, изготвени от Европейския орган за безопасност на храните и други агенции на ЕС;

разработване и мониторинг на политиките на ЕС в областта на безопасността на храните и на фуражите и на неговата промишлена политика по отношение на хранителните и фуражните продукти, както и принос към тези политики.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ I, щракнете тук, за да се върнете в основния текст.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

EPSO/AD/340/18 — Здраве и безопасност на храните — одити, инспекции и оценки

1.

Професионален опит в извършването на одити, инспекции и оценки в една или повече от следните области: безопасност на храните и на фуражите, здраве на животните, хуманно отношение към животните, здраве на растенията, както и някои области на здравеопазването (клинични изпитвания на лекарства, предназначени за хора, медицински изделия, предназначени за хора (включително изделия за инвитро диагностика), и лекарствени продукти (включително активни фармацевтични съставки);

2.

Професионален опит, свързан със системите за контрол или с прилагането на законодателството на ЕС в посочените в критерий 1области и придобит в публичния сектор;

3.

Професионален опит, свързан със системите за контрол или с прилагането на законодателството на ЕС в посочените в критерий 1области и придобит в частния сектор;

4.

Най-малко две години професионален опит, свързан със системите за управление на качеството в областите, посочени в критерий 1;

5.

Професионален опит в посочените в критерий 1 области, придобит в различни държави;

6.

Професионален опит в изготвянето на доклади или на други документи за писмена комуникация, свързан с естеството на служебните задължения и с областите, посочени в критерий 1;

7.

Професионален опит в областта на здравето на растенията;

8.

Професионален опит, придобит при работа като инспектор на добрите клинични практики при изпитвания на лекарства, предназначени за хора;

9.

Професионален опит в оценяването и мониторинга на нотифицирани органи в областта на медицинските изделия (включително на изделията за инвитро диагностика) или в оценяването на съответствието на тези изделия с изискванията;

10.

Професионален опит като фармацевтичен инспектор в областта на добрите производствени практики за лекарствени продукти (включително активни фармацевтични съставки).

EPSO/AD/341/18 — Безопасност на храните — политика и законодателство

1.

Най-малко две години професионален опит в разработването на политики и законодателство в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията;

2.

Най-малко две години професионален опит в разработването на научни, социално-икономически или политически изследвания във връзка с безопасността на храните и на фуражите и в интегрирането на резултатите в политиките, посочени в критерий 1;

3.

Най-малко две години професионален опит в прилагането на съществуващото законодателство или в управлението на това законодателство и неговото развитие в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията;

4.

Професионален опит в работата с деликатни в политическо отношение въпроси, включваща по-специално работа по обществени консултации, искания за достъп до документи, кризисна комуникация или изготвяне на комуникационна стратегия в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията;

5.

Професионален опит (различен от одитните дейности) в мониторинга на международните регулаторни дейности и в приноса към тези дейности (например разработване на международни стандарти и търговски споразумения в сектора на храните и на фуражите);

6.

Професионален опит в мониторинга на прилагането на законодателството на ЕС в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията, например чрез разработване на инструменти, критерии, показатели за работата, статистика, система за докладване и т.н.;

7.

Професионален опит в изготвянето на доклади, парламентарни въпроси, петиции, брифинги или други документи за писмена комуникация в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията;

8.

Професионален опит в отношенията с институциите на ЕС и със заинтересованите страни, подготовка за и участие в срещи и преговори на равнище ЕС в областта на безопасността на храните и на фуражите, храненето, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ II, щракнете тук, за да се върнете в основния текст.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПРАВИЛА, УРЕЖДАЩИ КОНКУРСИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко посочване на лице от конкретен пол в контекста на организираните от EPSO процедури за подбор трябва да се счита като отнасящо се и за лице от друг пол.

Когато за последното място на всеки етап от конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап на конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване, също ще бъде поканен да участва на следващия етап.

Когато за последното място в списъка на издържалите конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат включени в списъка на издържалите конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване на този етап от процедурата, също ще бъде включен в списъка на издържалите конкурса.

1.   КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1.1.   Общи и специални условия

Общите и специалните условия (включително владеенето на езици) за всяка област или профил са посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“.

Специалните условия по отношение на квалификациите, професионалния опит и владеенето на езици се различават в зависимост от търсения профил. В кандидатурата си следва да включите възможно най-обстойна информация за своите квалификации и професионален опит (когато се изисква такъв), както е описано в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“ от настоящото обявление, като тази информация трябва да има отношение към служебните задължения .

a)

Дипломи и/или удостоверения: Дипломите, независимо от това дали са издадени в държави от ЕС, или в държави извън ЕС, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например от Министерството на образованието на държава — членка на ЕС. В това отношение конкурсната комисия ще отчита разликите между образователните системи.

За образование след завършено средно образование и за техническо, професионално или специализирано обучение посочете изучаваните дисциплини, продължителността на обучението и дали става въпрос за редовно, задочно или вечерно обучение.

б)

Професионалният опит (ако се изисква такъв) ще бъде зачетен само ако има отношение към служебните задължения и:

съставлява действително положен труд,

възнаграден е,

включва йерархична подчиненост или предоставяне на услуга, и

при следните условия:

доброволен труд: ако е възнаграден и включва седмично работно време и продължителност, сравними с тези при нормална трудова заетост,

стажове: ако са възнаградени,

задължителна военна служба: ако е отбита преди или след получаването на изискваната диплома, за период с продължителност, не по-дълга от законоустановената продължителност във Вашата държава членка,

отпуск по майчинство/по бащинство/при осиновяване: ако е ползван по трудов договор,

докторантура: за период с максимална продължителност от три години, при условие че докторската степен действително е била присъдена, независимо дали за работата е получено възнаграждение, или не, и

работа на непълно работно време: изчислена пропорционално въз основа на броя изработени часове, например шест месеца на половин работно време се зачитат като три месеца.

1.2.   Удостоверителни документи

На различните етапи на процедурата за подбор ще е необходимо да представите официален документ, доказващ гражданството (например паспорт или карта за самоличност), който трябва да бъде валиден към крайната дата за подаване на Вашата кандидатура (крайната дата за подаване на първата част на Вашата кандидатура, когато кандидатурата се състои от две части).

За всички периоди на професионална дейност трябва да бъдат представени оригинали или заверени копия на:

документи от бивши и настоящи работодатели, в които се посочват естеството и равнището на изпълняваните задачи и тяхната начална и крайна дата, на официална бланка, с официалния печат на дружеството и името и подписа на отговорното лице, или

договори за работа и първият и последният фиш за заплата, придружени от подробно описание на изпълняваните задачи,

(за професионални дейности, при които не се работи на трудов договор, например самостоятелно заети лица или свободни професии) фактури или формуляри за поръчка, в които подробно се описват изпълнените задачи, или друг подходящ официален удостоверителен документ,

(за конферентни преводачи, когато се изисква професионален опит) документи, доказващи броя дни и езиците, от и на които е извършван устен превод, във връзка конкретно с конферентния превод.

По принцип за доказване на владеенето на езици не се изисква никакъв удостоверителен документ, като се прави изключение за някои профили за лингвисти или специалисти.

На всеки етап от процедурата могат да Ви бъдат поискани допълнителна информация или документи. EPSO ще Ви уведоми какви удостоверителни документи трябва да представите и кога.

1.3.   Равни възможности и специални мерки

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да Ви попречи да се явите на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да ни информирате за вида специални мерки, от които се нуждаете. Ако увреждането или отклонението в здравословното състояние настъпи, след като сте валидирали своята кандидатура, трябва да уведомите EPSO за това в най-кратки срокове, като използвате информацията, посочена по-долу.

Отбележете, че за да бъде взето предвид Вашето искане, е необходимо да изпратите на EPSO удостоверение от национален орган във Вашата държава членка или медицинско удостоверение. Удостоверителните документи ще бъдат разгледани, за да могат при необходимост да бъдат предприети специални мерки в рамките на разумното.

Ако срещнете проблеми, свързани с достъпността, или ако се нуждаете от повече информация, свържете се с EPSO-accessibility team по един от следните начини:

по електронна поща (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

по факс (+32 22998081), или

по пощата на адрес:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   КОЙ ЩЕ МЕ ОЦЕНЯВА?

Назначава се конкурсна комисия, която да сравни кандидатите и да подбере най-добрите сред тях въз основа на техните компетенции, способности и квалификации в зависимост от изискванията, посочени в настоящото обявление за конкурс. Нейните членове определят също степента на трудност на тестовете за конкурса и одобряват съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

За да се гарантира независимостта на конкурсната комисия, е строго забранено на кандидатите или на когото и да било извън конкурсната комисия да се опитват да установят контакт с членовете ѝ, освен в контекста на тестовете, където се изисква пряко взаимодействие между кандидатите и комисията.

Кандидатите, които желаят да изразят становището си или да упражнят правата си, трябва да направят това в писмена форма, като адресират кореспонденцията, предназначена за конкурсната комисия, до EPSO, а EPSO от своя страна ще я предаде на конкурсната комисия. Всякакви преки или непреки контакти на кандидатите, осъществявани извън тези процедури, са забранени и могат да доведат до дисквалифициране от конкурса.

По-специално наличието на семейна или йерархична връзка между кандидат и член на конкурсната комисия поражда конфликт на интереси. От конкурсните комисии се изисква да уведомяват EPSO за всяка подобна ситуация незабавно след като я установят. EPSO ще анализира всеки случай поотделно и ще предприеме съответните мерки. Ако не бъдат спазени посочените по-горе правила, членовете на конкурсната комисия могат да подлежат на дисциплинарни мерки, а кандидатите могат да бъдат дисквалифицирани (вж. точка 4.4).

Имената на членовете на конкурсната комисия се публикуват на уебсайта на EPSO (www.eu-careers.eu) преди началото на Центъра за оценяване/фазата на оценяване.

3.   КОМУНИКАЦИЯ

3.1.   Комуникация с EPSO

Трябва да проверявате EPSO профила си поне два пъти седмично, за да следите хода на Вашето участие в конкурса. Ако поради технически проблем от страна на EPSO не можете да направите това, трябва незабавно да уведомите EPSO, като за тази цел използвате единствено уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

EPSO си запазва правото да не предоставя информация, която вече е ясно изложена в настоящото обявление за конкурс, в приложенията към него или на уебсайта на EPSO, включително в рубриката „Често задавани въпроси“.

Във всяка кореспонденция, свързана с дадена кандидатура, посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

EPSO прилага принципите на Кодекса за добро административно поведение https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_bg (публикуван в Официален вестник). В съответствие с това EPSO си запазва правото да прекрати всяка неуместна кореспонденция (тоест ако се повтаря, обидна е и/или е безпредметна).

3.2.   Достъп до информация

Кандидатите имат специфични права на достъп до определена информация, която ги засяга лично и е предоставена с оглед на задължението за мотивиране, за да се даде възможност за обжалване на решения за отказ.

Това задължение за мотивиране трябва да бъде съвместено с поверителния характер на разискванията на конкурсната комисия, който гарантира независимостта на конкурсната комисия и обективността на подбора. От съображения за поверителност позициите на членовете на конкурсната комисия по отношение на индивидуалното или сравнителното оценяване на кандидатите не могат да бъдат оповестявани.

Тези права на достъп са специфични за кандидатите в конкурс на общо основание и законодателството относно публичния достъп до документи не може да им предоставя права, по-широки от тези, определени в настоящата точка.

3.2.1.   Автоматични съобщения

Чрез своя EPSO профил след всеки етап от процедурата за подбор, организирана за даден конкурс, ще получавате автоматично следните данни:

тестове с въпроси с избор между няколко отговора: Вашите резултати и таблица с Вашите отговори и правилните отговори, дадени с референтен номер/буква. Достъпът до текста на въпросите и отговорите изрично се изключва,

допустимост: дали сте били допуснат; в противен случай — условията за допускане, които не са били изпълнени,

Talent Screener: Вашите резултати и таблица с коефициентите на въпросите, точките, които са били присъдени за Вашите отговори, и Вашия общ резултат,

предварителни тестове: Вашите резултати,

междинни тестове: Вашите резултати, ако не сте сред кандидатите, поканени да се явят на следващия етап,

Център за оценяване/фаза на оценяване: ако не сте дисквалифициран — Вашия паспорт на компетенциите, който съдържа общите Ви резултати за всяка компетенция и коментара на конкурсната комисия, предоставящ количествена и качествена обратна информация за представянето Ви на тестовете в рамките на Центъра на оценяване/фазата за оценяване.

По правило EPSO не съобщава на кандидатите изходните текстове или задачите от тестовете, тъй като те са предназначени да бъдат използвани отново в бъдещи конкурси. За някои от тестовете обаче EPSO може по изключение да публикува изходните текстове или задачите на своя уебсайт, при условие че:

тестовете са приключили,

резултатите са били определени и съобщени на кандидатите, и

не е предвидено изходните текстове/задачите да се използват повторно в бъдещи конкурси.

3.2.2.   Информация при поискване

Кандидатите могат да поискат некоригирано копие на своите отговори на писмени тестове, когато не е предвидено съдържанието на тези тестове да се използва повторно в бъдещи конкурси. Това изрично изключва отговорите на теста „организация на текущата работа“ и на работата по казус.

Коригираните отговори и подробностите по оценяването са поверителни, тъй като са част от работата на конкурсната комисия и не се разкриват.

EPSO полага усилия да предоставя на кандидатите възможно най-подробна информация в съответствие със задължението за мотивиране, с поверителния характер на работата на конкурсната комисия и с правилата за защита на личните данни. Всички искания за информация ще бъдат разглеждани в светлината на тези задължения.

Всяко искане за информация трябва да бъде отправено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg) в рамките на 10 календарни дни, считано от деня, в който резултатите Ви са публикувани във Вашия EPSO профил.

4.   ЖАЛБИ И ПРОБЛЕМИ

4.1.   Технически проблеми

Ако на някой от етапите на процедурата за подбор срещнете сериозен проблем от техническо или организационно естество и за да ни дадете възможност да проучим случая и да вземем корективни мерки, уведомете EPSO за това eдинствено посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

Във всяка кореспонденция посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

Ако проблемът е възникнал в център за провеждане на тестове:

уведомете квесторите незабавно, за да може случаят да бъде разследван в самия център. Поискайте от квесторите да запишат в писмен вид оплакването Ви, и

свържете се с EPSO не по-късно от три календарни дни след Вашите тестове посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg), като опишете накратко проблема.

За проблеми извън центровете за провеждане на тестовете (например проблеми, свързани основно с процеса на запазване на дата за тестовете) следвайте инструкциите в своя EPSO профил и на уебсайта на EPSO или незабавно се свържете с EPSO чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

За въпроси, свързани с Вашата кандидатура, трябва да се свържете с EPSO незабавно и във всеки случай преди крайния срок за подаване на кандидатурите, като използвате уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg). Запитвания, изпратени по-малко от 5 работни дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите, може да не получат отговор преди крайния срок.

4.2.   Процедури за вътрешно преразглеждане

4.2.1.   Грешки във въпросите с избор между няколко отговора в рамките на провежданите на компютър тестове

Базата данни с въпроси с избор между няколко отговора подлежи на постоянен щателен контрол на качеството от страна на EPSO и конкурсните комисии.

Ако смятате, че е допусната грешка в един или повече въпроси, която се отразява на способността Ви да отговорите, можете да поискате тези въпроси да бъдат преразгледани от конкурсната комисия (в рамките на процедурата за „анулиране“).

При тази процедура конкурсната комисия може да реши да анулира въпроса, в който е установена грешката, и да преразпредели точките между останалите въпроси в теста. Само кандидатите, получили този въпрос, ще бъдат засегнати от преизчислението. Оценяването на тестовете, посочено в съответните части на настоящото обявление за конкурс, се запазва непроменено.

Редът и условията за подаване на жалба във връзка с тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на десет календарни дни от датата, на която сте се явили на тестовете на компютър,

допълнителна информация: опишете съдържанието на въпроса с цел да бъде установен съответният въпрос или въпроси и обяснете възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка.

Исканията, които са получени след крайния срок или в които не се описват ясно оспорваният въпрос или въпроси и предполагаемата грешка, няма да бъдат взети под внимание.

По-специално жалбите, в които просто се посочват предполагаеми проблеми, свързани с превода, и в които не се посочва ясно какъв е проблемът, няма да бъдат взети под внимание.

Същата процедура за преразглеждане се прилага и по отношение на грешки в теста „организация на текущата работа“.

4.2.2.   Искания за преразглеждане

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение, взето от конкурсната комисия или EPSO, което определя Вашите резултати и/или дали ще продължите на следващия етап на конкурса, или ще бъдете изключен от него.

Преразглеждане може да бъде поискано на основание:

съществена нередност при провеждането на конкурса, и/или

неспазване от страна на конкурсната комисия или EPSO на Правилника за персонала, обявлението за конкурс, приложенията към него и/или съдебната практика.

Обърнете внимание, че нямате право да оспорвате валидността на оценката, която конкурсната комисия е поставила на представянето Ви на някой от тестовете или на приложимостта на Вашите квалификации и професионален опит. Тази оценка е ценностна преценка, направена от конкурсната комисия, и Вашето несъгласие с оценката на конкурсната комисия на Вашите тестове, опит и/или квалификации не доказва, че тя е допуснала грешка. Искания за преразглеждане, отправени на тази основа, няма да доведат до положителен резултат.

Редът и условията за подаване на искания за преразглеждане са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на десет календарни дни от датата, на която оспорваното решение е било публикувано във Вашия EPSO профил,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

Ще получите потвърждение за получаване в срок от 15 работни дни. Органът, взел оспорваното решение (EPSO или конкурсната комисия), ще анализира искането Ви и ще вземе решение по него. Ще получите обоснован отговор във възможно най-кратък срок.

Ако резултатът е положителен, ще бъдете допуснат отново до процедурата за подбор от етапа, на който сте били изключен, независимо от това докъде е стигнал конкурсът междувременно.

4.3.   Други начини на оспорване

4.3.1.   Административно обжалване

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да подадете административна жалба до директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването.

Можете да подадете жалба срещу решение, което пряко и непосредствено засяга правния Ви статут като кандидат, или липса на такова решение само ако правилата, уреждащи процедурата за подбор, очевидно са били нарушени. Директорът на EPSO не може да отменя ценностна преценка на конкурсната комисия (вж. точка 4.2.2).

Редът и условията за подаване на административни жалби са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на три месеца от датата на уведомяването за обжалваното решение или от датата, на която решението е трябвало да бъде взето,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

4.3.2.   Обжалване по съдебен път

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да обжалвате по съдебен път пред Общия съд на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица.

Моля, отбележете, че обжалванията срещу решения на EPSO, а не на конкурсната комисия, няма да бъдат допустими пред Общия съд освен ако първо не е подадена административна жалба по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица (вж. точка 4.3.1). По-специално това се отнася за решенията относно общите критерии за допустимост до конкурса, които се вземат от EPSO, а не от конкурсната комисия.

Редът и условията за обжалване по съдебен път са следните:

процедура: посетете уебсайта на Общия съд (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Европейски омбудсман

Всички граждани на ЕС и лица, пребиваващи в ЕС, могат да подадат жалба до Европейския омбудсман.

Преди да подадете жалба до омбудсмана, трябва първо да предприемете необходимите административни постъпки пред съответните институции и органи (вж. точки 4.1 — 4.3).

Подаването на жалба до омбудсмана не удължава сроковете за подаване на административна жалба или обжалване по съдебен ред.

Редът и условията за подаване на жалба до омбудсмана са следните:

процедура: посетете уебсайта на Европейския омбудсман (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Дисквалифициране от процедурата за подбор

Можете да бъдете дисквалифициран на всеки етап от процедурата за подбор, ако EPSO установи:

че сте създали повече от един EPSO профил,

че сте кандидатствали за несъвместими области или профили,

че не отговаряте на всички условия за допустимост,

че сте декларирали невярна информация или информация, която не може да бъде удостоверена с подходящи документи,

че не сте запазили дата за тестове или не сте се явили на тестовете,

че сте си послужили с измама по време на тестовете,

че не сте посочили в своя формуляр за кандидатстване езиците, изисквани в обявлението за конкурса, или не сте посочили минималното изисквано ниво или минималните изисквани нива за тези езици,

че сте се опитали да се свържете с член на конкурсната комисия по неправомерен начин,

че не сте уведомили EPSO за възможен конфликт на интереси с член на конкурсната комисия,

че сте подали кандидатурата си на език, различен от езика или езиците, посочени в настоящото обявление за конкурс (може да бъде допуснато използването на друг език за собствените имена, официалните титли и длъжностите, посочени в удостоверителните документи или маркировките/заглавията на дипломи), и/или

че сте подписали или сте поставили отличителен знак върху анонимни писмени или практически тестове.

Кандидатите за работа в институциите на ЕС трябва да демонстрират най-висока степен на почтеност. Всяка измама или опит за измама подлежи на евентуални санкции и се отразява на допускането до участие в бъдещи конкурси.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ III, щракнете тук, за да се върнете в основния текст.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРИ ЗА МИНИМАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН, КОИТО ПО ПРИНЦИП ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ

Щракнете тук за лесна за четене версия на тези примери

 

От AST-SC 1 до AST-SC 6

От AST 1 до AST 7

От AST 3 до AST 11

От AD 5 до AD 16

ДЪРЖАВА

Средно образование (даващо достъп до образование след завършено средно образование)

Образование след завършено средно образование (курс на обучение в учебно заведение, различно от висше учебно заведение, или кратък курс на обучение във висше учебно заведение с продължителност най-малко две години)

Висше образование (с продължителност най-малко три години)

Висше образование (с продължителност четири или повече години)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ IV, щракнете тук, за да се върнете в основния текст.


Top