Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Покана за представяне на предложения за 2018 г. — EAC/A05/2017 — Програма „Еразъм+“

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/32


Покана за представяне на предложения за 2018 г. — EAC/A05/2017

Програма „Еразъм+“

(2017/C 361/04)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) за създаване на „Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и на годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2017 г. и 2018 г. Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2014—2020 г. Общите и конкретните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в членове 4, 5, 11 и 16 от регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Алианси на познанията

Секторни алианси на уменията

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Дейности „Жан Моне“

Катедри „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

Мрежи „Жан Моне“

Проекти „Жан Моне“

Спорт

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (2):

държавите — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

За британски заявители: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездни средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо по-специално, че британските заявители продължават да отговарят на условията за допустимост, финансирането от ЕС за Вас ще престане (но същевременно можете да продължите да участвате, когато е възможно) или от вас ще бъде изискано да напуснете проекта.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Изпълнението на тази покана за представяне на предложения е обвързано със следните условия:

наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2018 г., след приемането на бюджета за 2018 г. от бюджетния орган или, ако бюджетът не е приет — наличието на бюджетните кредити, предвидени в системата на временните суми от една дванадесета,

Европейският законодателен орган да приеме без никакви съществени изменения многогодишните индикативни програми (МИП) за периода 2018—2020 г.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:

Образование и обучение:

2 253,2 милиона

евро (3)

Младеж:

188,2 милиона

евро

„Жан Моне“:

12,1 милиона

евро

Спорт:

37,4 милиона

евро

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на младежта

1 февруари 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

1 февруари 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

1 февруари 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

26 април 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

4 октомври 2018 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

15 февруари 2018 г.


Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на младежта

1 февруари 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

21 март 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2018 г.

Алианси на познанията

28 февруари 2018 г.

Секторни алианси на уменията

28 февруари 2018 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

8 февруари 2018 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

8 март 2018 г.


Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

1 февруари 2018 г.

26 април 2018 г.

4 октомври 2018 г.


Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

22 февруари 2018 г.


Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество

5 април 2018 г.

Малки партньорства за сътрудничество

5 април 2018 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

5 април 2018 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_bg

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(2)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(3)  Тази сума включва средствата за международното измерение на висшето образование (общо 328 милиона евро).


Top