Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Покана за представяне на предложения — Съвместна хармонизирана програма на Европейския съюз за проучвания на бизнеса и потребителите

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/27


Покана за представяне на предложения — Съвместна хармонизирана програма на Европейския съюз за проучвания на бизнеса и потребителите

2014/C 113/07

1.   Цели и описание

Комисията отправя покана за представяне на предложения (референтен номер ECFIN 2014 001/А4) за провеждане на проучвания в рамките на Съвместната хармонизирана програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите в 28-те държави — членки на ЕС, и в страните кандидатки Исландия, Черна гора, бившата югославска република Македония, Република Сърбия и Турция.

Предназначението на програмата е да събере информация за състоянието на икономиките в държавите — членки на ЕС, и страните кандидатки, за да може да се сравнят техните бизнес цикли за целите на управлението на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Тя се утвърди като незаменим инструмент в процеса на икономически надзор от страна на ИПС, както и за целите на общата икономическа политика.

Проучванията са насочени както към управленските кадри в секторите на промишлеността (проучвания на индустрията и инвестициите), строителството, търговията на дребно и услугите, така и към потребителите. Целта на Комисията е да сключи споразумения с органи, които са квалифицирани да извършват действия, състоящи се в едно или повече от следните проучвания:

проучване на индустрията,

проучване на инвестициите,

проучване на строителството,

проучване на търговията на дребно,

проучване на услугите,

проучване на потребителите,

ad hoc проучвания на актуални икономически проблеми. Аd hoc проучванията по принцип са по-редки и се провеждат като допълнение към месечните проучвания, като се използват същите установени извадки, както при месечните проучвания, за да се събере информация за специфични проблеми на икономическата политика.

За тази цел ще бъдат сключени рамкови споразумения за партньорство за максимален период от шест години. В рамковото споразумение за партньорство могат да се включат шест конкретни годишни споразумения за безвъзмездни средства между страните.

Службата на Комисията, която отговаря за изпълнението и управлението на това действие, е генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN).

2.   Приемливост

В контекста на текущата покана за представяне на предложения се приемат заявления единствено от правни субекти, установени в следните държави:

държавите — членки на ЕС,

страните кандидатки и

държавите от ЕАСТ и ЕИП.

3.   Бюджет и продължителност на проекта

Общият размер на наличния годишен бюджет за всички проучвания е от порядъка на 5 620 000 EUR (пет милиона шестстотин и двадесет хиляди евро). Максималното равнище на съфинансиране от безвъзмездните средства на ЕС възлиза на 50 % от допустимите за всяко проучване разходи. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Бенефициерите се избират за максимален срок от шест години. Могат да бъдат сключени шест конкретни годишни споразумения за безвъзмездни средства. Действието за първата година ще обхване периода от 1 май 2015 г. до 30 април 2016 г.

4.   Срок за подаване на заявленията

Крайният срок за подаване на заявленията е 18 юни 2014 г.

По пощата:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

По куриерска служба или на ръка:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Допълнителна информация

Подробните спецификации в поканата за представяне на предложения, формулярът за заявление и приложенията към него се намират на сайта europa.eu на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Заявленията трябва да са в съответствие с изискванията, изложени в подробните спецификации в поканата за представяне на предложения. Заявленията се подават в писмена форма на един от официалните езици в Европейския съюз, като се използва формулярът за заявление, а при необходимост — и другите стандартни формуляри. Насърчават се обаче заявления на английски език, тъй като така се улеснява процедурата по оценяване. Когато е приложимо, допълнителната информация, която се счита за необходима от заявителя, може да бъде включена на отделни листове.

Оценката на предложенията ще се извърши въз основа на принципите на прозрачност и равнопоставеност. Всички заявления ще бъдат оценявани от комисия за оценка спрямо критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, зададени в гореспоменатите спецификации.


Top