EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/162/10

Покана за предложения — Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане посредством програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания

OJ C 162, 8.6.2012, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/12


Покана за предложения — Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане посредством програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания

2012/C 162/10

Институтът на Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата част от своите институционални отношения с университетите чрез програмата си за финансиране на университетски изследвания, която се състои от три отделни програми:

EIBURS — Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания,

STAREBEI (STAges de REcherche BEI) — Изследователски стажове на ЕИБ, програма за финансиране на млади изследователи, които работят по съвместни проекти на ЕИБ и университетите, и

Университетски мрежи на ЕИБ — Механизъм за сътрудничество с университетските мрежи, чиито характеристики биха могли да допринесат в особена степен за постигане целите на Групата на ЕИБ.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и в области от особен интерес за банката. На конкурсни начала, ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 EUR годишно, за срок от 3 години, на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които са асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни-кандидати или в страни потенциални кандидати за членство в ЕС, и имат признати постижения в избрани от ЕИБ области, получавайки по този начин възможност да разширят съответната дейност. В случай, че предложението бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които ще бъдат предмет на договор с банката.

През академичната 2012—2013 г. програмата EIBURS избра следните три нови насоки за научни изследвания:

Измерване на ефекта извън финансовата възращаемост

На фона на започналата през 2008 г. световна криза „инвестициите с цел въздействие“ привличат голямо внимание в обществения дебат за това как финансовите пазари да служат по-добре на потребностите на обществото и да създават стойност по устойчив начин. Въпреки привидното единомислие за отчитане на социалното отражение при вземането на инвестиционни решения, твърде малко бе постигнато досега при определяне обхвата на тези инвестиции и разработване на концепции за включване на критерии за социално и екологично въздействие в инвестиционния процес, и измерване на свързаните с въздействието резултати.

Целта на проекта е да изследва начините за измерване и предстяване на социалния ефект, постигнат от инвестиционна дейност в сферата на социалното предприемачество, основаните на устойчиво развитие делови модели и микрофинансирането. Очаква се изследването да посочи начини за включване на целите на социалното и/или екологично въздействие при вземането на инвестиционни решения от провеждащи политиката инвеститори.

Изследователската дейност трябва да включва емпирично проучване за методиката на определяне на свързаните с инвестиции във въздействието цели на инвеститори с институционален и неиституционален опит, както и за етапа на който формулират целите на въздействието в инвестиционната си дейност. По-нататък трябва да се анализира динамиката, която такива цели на въздействие генерират в процеса на инвестиционни решения и в мониторинга и управлението на инвестицията, след като тя вече е направена. Особен интерес представлява динамиката във връзката между социалното/екологично въздействие и финансовата възвращаемост и как резултатите от въздействието, получени при продажбата на активи, се съизмерват с тезата за въздействието, следвана в решението за първоначални инвестиции.

Въз основа на подобен емпиричен анализ, проучването трябва да разработи пазарни доказателства за съвместимостта на социалните/екологичните и финансовите цели и да опише при какви обстоятелства е приложима тази динамика.

Предложенията трябва да представят подробно изследователския подход, предложен от университетския център, който може да включи към емпиричното проучване курсове, семинари/конференции, анкети и създаване на свързана с проекта база данни. Изследователското предложение трябва също да покаже как на практика ще бъдат приложени в тази област знанията от оперативната дейност на групата на Европейската инвестиционна банка (и по-конкретно на Европейския инвестиционен фонд). Като се има предвид скорошното възникване на този пазарен сегмент, трансграничното сътрудничество между университети се насърчава и ще се счита за предимство в процеса на подбор.

Финансова грамотност

Световната икономическа криза ясно очерта значението на финансовата грамотност, т.е. набора от умения и знания, които позволяват на хората да взимат информирани и ефективни решения благодарение на финансовите им познания. Доказателствата сочат, че недостатъчната финансова грамотност може да е допринесла за кризите с рискови кредити. Това даде стимул на няколко държавно финансирани програми в различни страни от Европа, а и не само там.

От университетският изследователски център, подпомогнат по EIBURS, се очаква да създаде изследователска програма за критичен преглед на съществуващите инициативи с цел установяване на фактори на успеха и най-добри практики. За тази цел могат да бъдат използвани алтернативни методологии за оценка на въздействието от такива инициативи като иконометрични техники и модели за оценка на въздействието. Освен това, трябва да се извърши анализ на съответствието за определени страни от ЕС.

Регионалната насоченост на предложенията се свежда до страните членки на ОИСР, но не се ограничава с тях. За провеждане на изследването, кандидатите се насърчават да установят партньорски отношения с други университети и изследователски центрове. Проектът може да включва допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа за изследвания, в т.ч.:

провеждане на курсове, летни школи, конференции и семинари,

създаване на база данни,

анкети.

Анализ на полезността на инвестициите в сектора на научноизследователската, развойната и иновационна дейност

Измерването полезността на инфраструктурата за научноизследователска, развойна и иновационната дейност (НИРИД) спрямо разходите е изключително трудно. В същото време, при определянето на политиката в световен мащаб, ударението все по-често се поставя върху иновациите и икономиката на знанието като двигатели на дългосрочния устойчив растеж. За проучване на социално-икономическото въздействие се иползват най-различни методи и показатели. Сегашната методология, използвана от ЕИБ, е консервативна и хармонизирана с „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“ на ГД „Регионална политика“. Въпреки това, този документ сам по себе си е несъвършен в обяснението си за сектора на НИРИД.

За запълване на празнотите, екипът на „Джаспърс“ възложи на консултант да работи с чешките власти по разработване на ръководство за анализ на ползите и разходите за инфраструктурата на НИРИД. Многогодишният практически опит с използване на това ръководство позволи разработването на добра база данни, преглед на тенденциите в сектора и придобиване на представа за ползата от настоящото ръководство и пропуските в него.

Вътрешен преглед на ръководството впоследствие доразви представата за обхвата на съответните монетарни стойности, въведени с ръководството, но също така разкри и какво е необходимо за по-нататъшното му развитие.

Междувременно интересът към анализа на ползите и разходите главоломно нарасна в световен мащаб в сравнение с времето на първото ръководство и много изследвания са правени както от ръководствата на основни изследователски центрове, така и от специално създадени тематични форуми (добър пример е FenRIAM (http://www.fenriam.eu/ или http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf).

Целта на проекта е въз основа на сегашния вътрешен преглед да се създаде модел, който е академично надежден, издържан, и в същото време лесно приложим и достъпен. За да постигне всичко това, изследователският екип трябва да направи преглед на литературата за последните новости по темата, да оцени моделите на държави членки на ЕС за готовност за заплащане във връзка с различните предимства, които обикновено произтичат от такива проекти, да представи пазарни цени, където това е възможно, свързани с подобни потенциални предимства и да изгради представа за типични инфраструктурни проекти в областта на НИРИД, които кандидатстват за финансиране. Всичко това трябва да се вмества в подходяща теоретична рамка.

Резултати:

От университетския изследователски център, който ще получи помощ по EIBURS, се очаква да разработи изследователска програма за обзор на съществуващите методологии и за прогнозиране на нуждата от инфраструктурни инвестиции и да разработи единна методика за прогнозиране на инвестиционните ползи и разходи за ползване от банката и от други субекти (най-вече кандидатстващи с проекти). Тъй като проучването е тригодишно, кандидатите са приканени да предложат срокове за представяне на междинни резултати. Проектът може да включва допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа за изследвания, в т.ч.:

провеждане на курсове, летни школи, конференции и семинари,

създаване на база данни,

анкети.

Този проект трябва да е допълнение към ръководство за анализ на ползите и разходите, разработено или актуализирано от основните европейски институции.

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски или френски език, а крайният срок за представяне на предложения е 14 септември 2012 г. Представените след тази дата предложения, няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да се изпращат на адрес:

 

Електронно копие:

universities@eib.org

и

 

на хартиен носител:

EIB Institute

98-100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

На вниманието на г-жа Луиза Ферейра (Luísa FERREIRA), координатор.

За по-изчерпателна информация относно процедурата за подбор на EIBURS и за другите програми и механизми, моля посетете: http://institute.eib.org/


Top