Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/012/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) текст от значение за ЕИП

OJ C 12, 14.1.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 12/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 12/07

1.

На 6 януари 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Германия), принадлежащо на Rethmann AG & Co. KG (група Rethmann, Германия), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над предприятията Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Нидерландия), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Испания), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Нидерландия) и Bioibérica, SA (Bioibérica, Испания) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Saria: събиране на вторични странични продукти и преработването им в протеинови храни и мазнини, както и събиране и преработване на хранителни остатъци, които да бъдат използвани за производството на биогаз,

за Teeuwissen: производство на обшивки и закупуване и преработване на странични продукти от кланици, които могат да се използват в различни промишлени сектори,

за Jagero II: холдингово дружество, притежаващо дружества, които се занимават с производство на обшивки и преработване на странични продукти от кланици, които могат да се използват в различни промишлени сектори,

за Quintet: холдингово дружество, притежаващо участия в дружества, които имат много ограничени дейности, свързани с преработването на странични продукти от кланици извън ЕС,

за Bioibérica: производство и разпространение на пазара на активни фармацевтични съставки и фармацевтични продукти.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Top