Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/047/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП

OJ C 47, 15.2.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/06

1.

На 8 февруари 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия APM Terminals BV („APMT“), принадлежащо на AP Møller-Maersk A/S group („APMM“, Дания) и Bolloré SA („Bolloré“, Франция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services“, Гана) чрез покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие APMM: разработване и експлоатация на контейнерни терминали и свързани с това дейности в световен мащаб, контейнерно линейно корабоплаване, вътрешен транспорт и логистика, пристанищна буксировка, танкери, сондиране и добив на петрол и газ, търговия на дребно и въздушен транспорт,

за предприятие Bolloré: транспортни и логистични услуги в световен мащаб, производство на пластмасови финни покрития, билетни машинни терминали, на акумулатори и автомобили с електрическа тяга, дистрибуция на горива в Европа, комуникационни и медийни услуги, реклама и комерсиализация на плантации в Камерун, САЩ и Франция,

за предприятие Meridian Port Services: разработка, управление и експлоатация на контейнерния терминал в пристанището Тема в Гана, както и асоциирани услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top