EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/040/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6117 — Assa Abloy/Cardo) Текст от значение за ЕИП

OB C 40, 9.2.2011, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 40/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6117 — Assa Abloy/Cardo)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 40/14

1.

На 2 февруари 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Assa Abloy AB (Швеция) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Cardo AB (Швеция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Предприятие Assa Abloy AB е производител и доставчик на решения за отваряне на врати, т.е. електронни и механични системи за сигурност, ключалки и свързани с тях продукти като устройства за спешни случаи и аксесоари за прозорци,

Предприятие Cardo AB е доставчик на индустриални врати и логистични системи, системи за пречистване на отпадъчни води, оборудване за целулозно-хартиената промишленост и гаражни врати.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6117 — Assa Abloy/Cardo на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Top