Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/263E/01

ПРОТОКОЛ
Понеделник, 22 октомври 2007 г.

OJ C 263E , 16.10.2008, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 263/1


ПРОТОКОЛ

(2008/C 263 E/01)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Hans-Gert PÖTTERING

Председател

1.   Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17,00 ч.

2.   Декларация на председателството

Председателят направи кратка декларация, в която се поздрави с резултатите от Европейския съвет в Лисабон (18 и 19 октомври 2007 г.), позволил приемането на Договора за реформа на ЕС, като подчерта неговото значение за Европейския парламент. Той посочи, че ще оповести Хартата на основните права по време на тържествено заседание на 12 декември 2007 г., в навечерието на подписването на договора. Той благодари на представителите на ЕП в Междуправителствената конференция, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo и Andrew Duff, за тяхната работа.

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit и Hannes Swoboda.

3.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

4.   Състав на Парламента

Paul Vergès уведоми писмено за своята отставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 05.10.2007.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 7 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава-членка.

Португалските компетентни органи уведомяват за назначаването на Armando França като член на Европейския парламент на мястото на Fausto Correia, считано от 15.10.2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Armando França заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

5.   Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата IND/DEM, Парламентът утвърждава назначението на Georgios Georgiou като член на следните комисия и делегации:

Комисия AFET

Делегация към Смесената парламентарна комисия ЕС—Бивша югославска република Македония

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея

Делегация за връзки с Иран и

Делегация за връзки с Меркосур.

6.   Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността ще подпише във вторник следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

Директива 2007/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и Съвета за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура (03635/2007/LEX — C6-0335/2007 — 2004/0047(COD))

Директива 2007/59/ЕO на Европейския парламент и на Съвета относно сертифицирането на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (03636/2007/LEX— C6-0336/2007 — 2004/0048(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (03637/2007/LEX — C6-0337/2007 — 2004/0049(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета (03623/2007/LEX — C6-0357/2007 — 2000/0212(COD))

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (03618/2007/LEX — C6-0355/2007 — 2006/0005(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (03644/2007/LEX — C6-0356/2007 — 2006/0180(COD))

Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (03640/2007/LEX—C6-0358/2007—2005/0042A(COD)).

7.   Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1)

въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността)

(O-0048/2007) Josep Borrell Fontelles — от името на комисията DEVE, към Съвета: Mеждународен договор за забрана на касетъчните боеприпаси, последващи действия на Декларацията от Осло (B6-0319/2007);

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles — от името на комисията DEVE, към Комисията: Международен договор за забрана на касетъчните боеприпаси, последващи действия на Декларацията от Осло, (B6-0320/2007);

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel и Neil Parish — от името на групата PPE-DE, към Комисията: Покачването на цените на хранителните продукти (B6-0321/2007);

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos — от името на групата PSE, към Комисията: Защита на потребителите и повишение на цените (B6-0377/2007);

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas и Liam Aylward — от името на групата UEN, към Комисията: значителните увеличения на цените на хранителни стоки и защитата на потребителите (B6-0378/2007);

2)

писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa и Bill Newton Dunn относно предоставяне на здравно обслужване на граждани на ЕС, които пребивават в друга държава-членка (90/2007);

Milan Cabrnoch относно оперативната съвместимост на системите за здравна информация (91/2007).

8.   Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 57,58,59 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.

9.   Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюджети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2007 (C6-0233/2007 — SEC(2007)0685).

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

10.   Петиции

Изброените по-долу петиции, които са вписани в регистъра на долупосочените дати, са изпратени на компетентата комисия за разглеждане, в съответствие с член 191, параграф 5 от Правилника за дейността:

02.10.2007 г.

от Claude Arenales (Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie) (№ 914/2007);

от Alke Kathrin Schmidt (Interessengemeinschaft „Fischereihafen“) (11 подписа) (№ 915/2007);

от Maria-Magdalena Widmer (№ 916/2007);

от Artur Kalmarczyk (Bürgerinitiative gegen den Ausbau Flugplatz Finow) (№ 917/2007);

от Romy Roscher (8 подписа) (№ 918/2007);

от Klaus Filthaut (№ 919/2007);

от Günther Gröger (№ 920/2007);

от Rebecca Saruhan (№ 921/2007);

от Andreas Deppenbrock (№ 922/2007);

от Lennart Lueders (№ 923/2007);

от Heinrich F. Lesemann (№ 924/2007);

от Joachim Weber (№ 925/2007);

от Tasoula Matraga (№ 926/2007);

от Christoforos Kostarellos (№ 927/2007);

от Aggelidis Kapsiohas (№ 928/2007);

от Alexios Panagiopoulos (№ 929/2007);

от Panagiotis Karras (№ 930/2007);

от Panagiotis Karras (№ 931/2007);

от Philipp Andrews (№ 932/2007);

от Genda Ruth (№ 933/2007);

от Claudio Chiaruttini (Lay Fraternities Charles de Foucauld) (24 подписа) (№ 934/2007);

от Angel Grela López (№ 935/2007);

от Antonio Muñoz Secilla (Ecologistas en acción) (№ 936/2007);

от Kebira Wild (№ 937/2007);

от Corinne Godard (№ 938/2007);

от Konstantinos Aivaliotis (№ 939/2007);

от Stéphane Wurtz (№ 940/2007);

от Stéphane Wurtz (№ 941/2007);

от Alicja Matak (№ 942/2007);

от Abílio Manuel de Sousa Vieira Garcia (№ 943/2007);

от Neculai Agafiţei (№ 944/2007);

11.10.2007 г.

от Herbert Duenkel (№ 945/2007);

от Herbert Steins (№ 946/2007);

от Jörg Wende (№ 947/2007);

от Giorgio Bortini (№ 948/2007);

от Dirk Emmermann (№ 949/2007);

от Jürgen Peters (PetArt Foundation) (№ 950/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 951/2007);

от Dr. Christa Pardeller (№ 952/2007);

от Herbert Funke (№ 953/2007);

от Constantinos Aivaliotis (2 подписа) (№ 954/2007);

от Athanasios Bergeles (№ 955/2007);

от Deirdre Levy (11 подписа) (№ 956/2007);

от Georgios Deskoulidis (№ 957/2007);

от Graham Unsworth (№ 958/2007);

от Helmut Koszuszeck (AGICOA) (№ 959/2007);

от Gerardine O'Brien (№ 960/2007);

от Elad Shetreet (№ 961/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 962/2007);

от Mercedes Cuadra Acosta (Plafarma) (2 подписа) (№ 963/2007);

от Juan Antonio Navarro González (№ 964/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 965/2007);

от Simone Spahiu (№ 966/2007);

от Gennaro D'Ascoli (№ 967/2007);

от Francesco Di Pasquale (№ 968/2007);

от Saimon Conti (№ 969/2007);

от Fikri Coskun (№ 970/2007);

от Urszula Sterna-Juda (№ 971/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 972/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 973/2007);

от Nicolae Bâldea (54 подписа) (№ 974/2007);

от Petre Radu (Surasul Soarelui) (№ 975/2007);

от Ioan Dumitrescu (№ 976/2007);

от Dragos Mosor (Sociatea Comercială Crama Vânătorilor Srl) (№ 977/2007);

от Carmen Tudoran (4 подписа) (№ 978/2007);

от Milan Sitar (2 подписа) (№ 979/2007);

16.10.2007 г.

от Torkild Todsen (Borgergruppe) (№ 980/2007);

от David Poole (№ 981/2007);

от Demitrios Paicopolos (№ 982/2007);

от (името на вносителя е поверително) (№ 983/2007);

от George Matagos (№ 984/2007);

от Giuseppe Ruga (2 подписа) (№ 985/2007);

от Jürgen Fritz Wisotski (№ 986/2007);

от Pedro Marquez (№ 987/2007);

от Juan Carlos de la Torre Rovira (№ 988/2007);

от Albert Sastre Mauri (№ 989/2007);

от Carlos Carrasco-Muñoz de Vera (1569 подписа) (№ 990/2007);

от Vincenzo Gala (Associazione Placido Rizzotto Onlus) (№ 991/2007);

от Domenico Larosa (Movimento difesa ambientale di Condofuri (MDA)) (№ 992/2007);

от Janusz Kozuszko (№ 993/2007);

от Rafal Gawronski (№ 994/2007);

от Artur Misztal (Poland Street Association of Poles in Great Britain and Northern Ireland) (№ 995/2007);

18.10.2007 г.

от Frank Nixon (№ 996/2007);

от Ивайло Иванов (БДЗП/Българско дружество за защита на птиците, регионален офис Варна) (7 подписа) (№ 997/2007);

от Vladimír Dostál (№ 998/2007);

от Jürgen Lümmerich (№ 999/2007);

от Jürgen Gerlach (2 подписа) (№ 1000/2007);

от Jakob Awik (№ 1001/2007);

от Rudolf Dancek (№ 1002/2007);

от Felix Kabelka (№ 1003/2007);

от Rolf Jürgens (№ 1004/2007);

от Hans Weichmann (№ 1005/2007);

от Zoran Corak (Corak + Fink Rechtsanwälte) (№ 1006/2007);

от Karl-Ernst Reichel (№ 1007/2007);

от Eckehard W. Rechlin (Hamburger ErfolgsSchmieden) (№ 1008/2007);

от Eduardo Caro López (9 подписа) (№ 1009/2007);

от Jaime Giménez Arbe (№ 1010/2007);

от Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (№ 1011/2007);

от Miguel Fernández Gersol (Sección Sindical Estatal-Santander) (№ 1012/2007);

от Pierre Battaglia (Le Comité de Soutien de Denise Pepitone en France) (1893 подписа) (№ 1013/2007);

от Josiane Grunenberger (№ 1014/2007);

от Salvatore Fresta (№ 1015/2007);

от Teresa Matulka (Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydoze i Choroby Pokrewne) (3 подписа) (№ 1016/2007);

от Piotr Rylski (№ 1017/2007);

от Eugeniusz Dabrowski (№ 1018/2007);

от José Maria de Jesus Martins (№ 1019/2007);

от Valentin Hanganu (SC Luc Guard Sl Srl) (2 подписа) (№ 1020/2007);

от Constantin Zuica (№ 1021/2007);

от Florin Vladoiu (№ 1022/2007);

от Blaz Zgaga (№ 1023/2007);

от Roger McLennan (№ 1024/2007).

11.   Внесени документи

Внесени са следните документи:

1)

от парламентарни комисии

1.1)

доклади

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2006 г. (2007/2131(INI)) — комисия PETI.

Докладчикк: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за отношенията между Европейския съюз и Сърбия (2007/2126(INI)) — комисия AFET.

Докладчик: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността (COM(2007)0076— C6-0090/2007 — 2007/0033(COD)) — комисия EMPL.

Докладчик: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Доклад относно Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (2007/2105(INI)) — комисия ENVI.

Докладчик: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)) — комисия LIBE.

Докладчик: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно производството на опиум за медицински цели в Афганистан (2007/2125(INI)) — комисия AFET.

Докладчик: Marco Cappato (A6-0341/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

Доклад относно стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (2007/2119(INI)) — комисия ENVI.

Докладчик: Chris Davies (A6-0343/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди, във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Доклад относно конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии (2007/2091(INI)) — комисия ITRE.

Докладчик: Herbert Reul (A6-0348/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, изменящ Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (COM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0350/2007)

* Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS)) — IMCO.

Докладчик: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

Доклад за изменение на член 173 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно пълните стенографски протоколи (2007/2137(REG)) — комисия AFCO.

Докладчик: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Доклад за изменение на член 23 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно състава на Председателския съвет (2007/2066(REG)) — комисия AFCO.

Докладчик: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

* Доклад относно инициативата на Федерална република Германия и Френската република с оглед приемане на рамково решение на Съвета относно признаването и надзора над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди (06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на Шенгенската информационна система (ШИС) (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

* Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на Шенгенската информационна система (ШИС) (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения, от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, и Втория протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

*** Препоръка относно предложение за решение на Съвета относно подписването на Втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC)) — комисия INTA.

Докладчик: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

* Доклад относно проекта на рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (09688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Доклад относно искането за консултация относно привилегиите и имунитета на Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM)) — комисия JURI.

Докладчик: Diana Wallis (A6-0367/2007)

*** Препоръка относно предложението за решение на Съвета, с което се разрешава на Република Словения да ратифицира, в интерес на Европейската общност, протокола от 12 февруари 2004 г. за изменение на Парижката конвенция за гражданска отговорност в областта на атомната енергия от 29 юли 1960 г. (09453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC)) — комисия JURI.

Докладчик: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

Доклад за Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Временно запориране на банкови сметки (2007/2026(INI)) — комисия JURI.

Докладчик: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

* Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правото на заявяване за правна закрила на Общността на сортовете растения (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS)) — комисия AGRI.

Докладчик: Neil Parish (A6-0373/2007)

Доклад относно актуално състояние на отношенията ЕС-Африка (2007/2002(INI)) — комисия DEVE.

Докладчик: Maria Martens (A6-0375/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването от името на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS)) — комисия ITRE.

Докладчик: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, като се прилага точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI)) — комисия BUDG.

Докладчик: Reimer Böge (A6-0378/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Claudio Fava (A6-0384/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Claudio Fava (A6-0385/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS)) — комисия LIBE.

Claudio Fava (A6-0386/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Claudio Fava (A6-0387/2007)

Доклад относно приноса на данъчната и митническата политика към Лисабонската стратегия (2007/2097(INI)) — комисия ECON.

Докладчик: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Доклад по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно отпускането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI)) — комисия BUDG.

Докладчик: Reimer Böge (A6-0393/2007)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел I— Европейски парламент, Раздел II — Съвет, Раздел IV — Съд, Раздел V — Сметна палата, Раздел VI— Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII — Комитет на регионите, Раздел VIII — Европейски омбудсман, Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните (11781/2007 [[02]] — C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD)) — комисия BUDG.

Докладчик: Ville Itälä (A6-0394/2007)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета за одобрение — от името на Европейската общност, на първото и второто изменения на конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS)) — комисия ENVI.

Докладчик: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. — Раздел III — Комисия (11781/2007 [[01]] — C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) — комисия BUDG.

Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

1.2)

препоръки за второ четене

***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (07656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)) — комисия ECON.

Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (08703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD)) — комисия JURI.

Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

2)

от членове на Парламента

2.1)

въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B-0318/2007)

към Съвета:

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Doyle Avril, Seppänen Esko, Ludford Sarah, van Nistelrooij Lambert, Davies Chris, Cappato Marco, Anastase Roberta Alma, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Evans Robert, McGuinness Mairead, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Figueiredo Ilda, Paleckis Justas Vincas, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Higgins Jim, Pahor Borut, Goudin Hélène, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Rutowicz Leopold Józef, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Burke Colm, Miguélez Ramos Rosa, Ferreira Elisa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Bowis John

към Комисията:

Medina Ortega Manuel, Gaľa Milan, Casaca Paulo, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Cappato Marco, Gräßle Ingeborg, Staes Bart, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Papastamkos Georgios, Caspary Daniel, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Guerreiro Pedro, Harkin Marian, Ludford Sarah, Vanhecke Frank, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Doyle Avril, Pleštinská Zita, Hutchinson Alain, Evans Robert, Allister Jim, Matsis Yiannakis, Holm Jens, Corbett Richard, Newton Dunn Bill, Henin Jacky, Andersson Jan, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ryan Eoin, Simpson Brian, Mavrommatis Manolis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Burke Colm, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podkański Zdzisław Zbigniew, De Rossa Proinsias, Dillen Koenraad, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Czarnecki Ryszard, Schmidt Olle, Toussas Georgios, Budreikaitė Danutė, Irujo Amezaga Mikel, Belet Ivo, Pafilis Athanasios.

12.   Редна работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври II 2007 (PE 396.144/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 22.10.2007 г. до 25.10.2007 г.

понеделник

не се предлага промяна

вторник

не се предлага промяна

сряда

искане от страна на групата Verts/ALE за завършване на разискванията относно декларациите на Съвета и на Комисията за срещата на върха ЕС—Русия (точка 35 от Проекта на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit — от името на групата Verts/ALE, който представи мотивите за искането, Graham Watson — от името на групата ALDE, и Richard Corbett — от името на групата PSE.

Парламентът одобрява искането.

Сроковете за внасяне бяха определени, както следва:

предложения за резолюции: 23.10.2007 г., 10,00 ч.

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: 24.10.2007 г., 10,00 ч.

Изказа се Herbert Bösch.

искане от страна на GUE/NGL за завършване на разискванията по доклада Vatvitsiotis относно прилага- нето на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела (A6-0362/2007) (точка 76 от Проекта на дневен ред) с внасяне на предлoжения за изменения

Парламентът одобрява искането.

Сроковете за внасяне бяха определени, както следва:

предложения за изменение: 22.10.2007 г., 19,00 ч.

четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 115 от Правилника за дейността):

искане от страна на групата PPE-DE за замяна на точка „Узбекистан“(точка 63 от Проекта на дневен ред) с точка „Пакистан“

Изказаха се: Charles Tannock — от името на групата PPE-DE, който представи мотивите за искането, Hannes Swoboda — от името на групата PSE, и Daniel Cohn-Bendit — от името на групата Verts/ALE.

Парламентът одобрява искането.

*

* *

С това редът на работа бе определен.

13.   Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Румяна Желева, Luis Yañez-Barnuevo García, Eugenijus Gentvilas, Bogusław Rogalski, Carl Schlyter, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Manolis Mavrommatis, Catherine Trautmann, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Петя Ставрева, Csaba Sándor Tabajdi, Horia-Victor Toma, Richard James Ashworth, Pierre Pribetich, László Surján, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Marios Matsakis, Georgios Papastamkos, Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, György Schöpflin, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marian Harkin, Ioannis Gklavakis, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Zbigniew Podkański и Ilda Figueiredo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Alejo VIDAL-QUADRAS

Заместник-председател

Изказаха се: Bernard Wojciechowski, Urszula Krupa и Mairead McGuinness.

14.   Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди ***I — Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди — Пускане на пазара на продукти за растителна защита ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди [COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Доклад относно „Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди“ [2007/2006(INI)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита [COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

Изказаха се: Stavros Dimas (член на Комисията) и Markos Kyprianou (член на Комисията).

Christa Klaß представи доклада.

Изказа се Marie Anne Isler Béguin, която счита, че Christa Klaß е представила своя лична интерпретация на доклада, която не съответства на позицията на комисията. Christa Klaß отговори, че позицията на комисията не е единодушна.

Irena Belohorská представи доклада.

Hiltrud Breyer представи доклада.

Изказаха се: Neil Parish (докладчик по становището на комисията AGRI), Dorette Corbey (докладчик по становището на комисията ITRE), Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията JURI), Anja Weisgerber (докладчик по становището на комисията IMCO), Kyösti Virrankoski (докладчик по становището на комисията AGRI), Ambroise Guellec — от името на групата PPE-DE, Dan Jørgensen — от името на групата PSE, Anne Laperrouze — от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc — от името на групата UEN, и Marie Anne Isler Béguin — от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Martine ROURE

Заместник-председател

Изказаха се: Jiří Maštálka — от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland — от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer — от името на групата ITS, Jim Allister, независим член на ЕП, Erna Hennicot- Schoepges, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Gintaras Didžiokas, Jens-Peter Bonde, Pilar Ayuso, Frédérique Ries, Leopold Józef Rutowicz, Urszula Krupa, Peter Baco, Marianne Thyssen, Bogdan Golik, Jan Mulder, Michael Henry Nattrass, Richard Seeber, Evangelia Tzampazi, Marian Harkin, Eija-Riitta Korhola, Dan Jørgensen, Anders Wijkman, Esther De Lange, Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski, Stavros Dimas и Markos Kyprianou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mechtild ROTHE

Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 23.10.2007 г., точка 9.10 от протокола от 23.10.2007 г. и точка 8.22 от протокола от 24.10.2007 г.

15.   Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника за дейността) (разискване)

Доклад за изменение на член 173 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно пълните стенографски протоколи [2007/2137(REG)] — Комисия по конституционни въпроси.

Докладчик: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Richard Corbett представи доклада.

Изказаха се: Ingo Friedrich — от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos — от името на групата PSE, Andrew Duff — от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański — от името на групата UEN, Johannes Voggenhuber — от името на групата Verts/ALE, Bernard Wojciechowski — от името на групата IND/DEM, и Richard Corbett, за да направи уточнение, след изказването на Zdzisław Zbigniew Podkański.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 24.10.2007 г.

16.   Намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (разискване)

Доклад относно стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили [2007/2119(INI)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Rebecca Harms (докладчик по становището на комисията ITRE), Wolfgang Bulfon (докладчик по становището на комисията IMCO), Martin Callanan — от името на групата PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann — от името на групата PSE, Holger Krahmer — от името на групата ALDE, Claude Turmes — от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard — от името на групата GUE/NGL, Malcolm Harbour и Matthias Groote.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Marek SIWIEC

Заместник-председател

Изказаха се: Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet и Stavros Dimas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.24 от протокола от 24.10.2007 г.

17.   Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)

Доклад относно конвенционални енергийни източници и енергийни технологии [2007/2091(INI)] — Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Докладчик: Herbert Reul (A6-0348/2007)

Herbert Reul представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Margrete Auken (докладчик по становището на комисията DEVE), Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията ENVI), András Gyürk — от името на групата PPE-DE, Adam Gierek — от името на групата PSE, Šarūnas Birutis — от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk — от името на групата UEN, Rebecca Harms — от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen — от името на групата GUE/NGL, Lydia Schenardi — от името на групата ITS, Roger Helmer, независим член на ЕП, Jan Březina, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Miloslav Ransdorf, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Мариела Величкова Баева, Vladimír Remek, Alejo Vidal-Quadras, Атанас Папаризов, Markus Pieper, Andres Tarand, Владимир Уручев, Joan Calabuig Rull, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.23 от протокола от 24.10.2007 г.

18.   Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I — Европейски статистически консултативен комитет ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление [COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски консултативен комитет за общностна политика в областта на статистическата информация [COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Sharon Bowles представи доклада.

Ieke van den Burg представи доклада.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès — от името на групата PPE-DE, Wolf Klinz — от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski — от името на групата UEN, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, и Joaquín Almunia.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 24.10.2007 г. и точка 8.17 от протокола от 24.10.2007 г.

19.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 396.144/OJMA).

20.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23,00 ч.

Harald Rømer

Генерален секретар

Hans-Gert Pöttering

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


Top