EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/169/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) Текст от значение за ЕИП

OB C 169, 21.7.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 169/29


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 169/10)

1.

На 13 юли 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Apax Partners S.A. („Apax“, Франция) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Telenor Satellite Services AS („TSS“, Норвегия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Apax: инвестиционен фонд. Apax контролира France Telecom Mobile Satellite Communications („FTMSC“, Франция), активно в предоставянето на сателитни далекосъобщителни услуги,

за TSS: предоставяне на сателитни далекосъобщителни услуги.

3.

След предварително проучване Комисията счита, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това, Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на тази публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Top