Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/162/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП

OJ C 162, 14.7.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 162/08)

1.

На 6 юли 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието 3i Group Plc („3i“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Eltel Group Corporation („Eltel“, Финландия) посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за 3i: частни капиталови инвестиции,

за Eltel: изграждане и поддръжка на телекомуникационна и електрическа инфраструктура.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4773 — 3i/Eltel, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


Top