EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0647

Дела T-647/21 и T-99/22: Решение на Общия съд от 28 февруари 2024 г. — Sber/ЕЦБ

OВ C, C/2024/2608, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2608/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2608/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2608

22.4.2024

Решение на Общия съд от 28 февруари 2024 г. — Sber/ЕЦБ

(Дела T-647/21 и T-99/22)  (1)

(Икономическа и парична политика - Пруденциален надзор над кредитните институции - Член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 1024/2013 - Прилагане от ЕЦБ на възстановителни лихви по австрийското право за нарушение на член 395 от Регламент (ЕС) 575/2013 и след решение за налагане на административна имуществена санкция по член 18 от Регламент 1024/2013 - Пропорционалност)

(C/2024/2608)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sber Vermögensverwaltungs AG, по-рано Sberbank Europe AG (Виена, Австрия) (представител: M. Fellner, avocat)

Ответник: Европейска централна банка (представители: K. Lackhoff, J. Poscia и M. Ioannidis)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Република Австрия (представители: J. Schmoll, F. Koppensteiner и A. Posch)

Предмет

С жалбите си на основание член 263 ДФЕС жалбоподателят иска отмяна съответно на решение ECB-SSM-2021-ATSBE-7 от 2 август 2021 г. и на решение ECB-SSM-2021-ATSBE-12 от 21 декември 2021 г. на Европейската централна банка (ЕЦБ). Двете решения са приети на основание член 4, параграф 1, буква г) и параграф 3 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 2013 г., стр. 63), във връзка с член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 2013 г., стр. 1, и поправки в ОВ L 208, 2013 г., стр. 68 и в ОВ L 321, 2013 г., стр. 6), и член 97, параграф 1, точка 2 от Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (Закон за банковото дело) от 30 юли 1993 г. (BGBl. 532/1993), изменен с Bundesgesetz, mit dem das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Finalitätsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz geändert werden (Федерален закон за изменение на Закона за банковото дело, Закона за фондовите борси от 2018 г., Закона за окончателността, Закона за мерките срещу изпирането на пари на финансовите пазари, Закона за възстановяване и преструктуриране, Закона за контрол върху ценните книжа от 2018 г. и Закона за централните контрагенти) от 28 май 2021 г. (BGBl. I, 98/2021)

Диспозитив

1)

Съединява дела T-647/21 и T-99/22 за целите на съдебното решение.

2)

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по делоT-647/21.

3)

По дело T-99/22 отменя Решение ECB-SSM-2021-ATSBE-12 от 21 декември 2021 г. на Европейската централна банка (ЕЦБ).

4)

Осъжда ЕЦБ да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Sber Vermögensverwaltungs AG.

5)

Република Австрия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)   ОВ C 481, 29.11.2021 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2608/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top