EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0519

Дело C-519/21, DGRFP Cluj: Решение на Съда (седми състав) от 16 февруари 2023 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — ASA/DGRFP Cluj (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Право на приспадане на ДДС)

OB C 127, 11.4.2023, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 127/9


Решение на Съда (седми състав) от 16 февруари 2023 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — ASA/DGRFP Cluj

(Дело C-519/21, DGRFP Cluj) (1)

(Преюдициално запитване - Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/ЕО - Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение - Договор за създаване на сдружение - Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс - Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка - Принцип на данъчна неутралност - Право на приспадане на ДДС)

(2023/C 127/10)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: ASA

Ответник: DGRFP Cluj

При участието на: BP, MB

Диспозитив

1)

Членове 9 и 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

страните по договор за създаване на неперсонифицирано сдружение, който не е бил регистриран при компетентния данъчен орган преди започването на съответната икономическа дейност, не могат да се считат за „данъчнозадължени лица“ наред с данъчнозадълженото лице, което е длъжно да плати данъка върху облагаемата сделка.

2)

Директива 2006/112, както и принципът на пропорционалност и принципът на данъчна неутралност

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

не изискват, когато данъчнозадължено лице не разполага с издадена на негово име фактура, да му се предостави правото да приспадне данъка върху добавената стойност, който друга страна, участваща в неперсонифицирано сдружение, е платила по получени доставки с оглед на осъществяването на икономическата дейност на това сдружение, дори данъчнозадълженото лице да дължи данък за посочената дейност, когато няма обективни доказателства, че разглежданите в главното производство стоки и услуги действително са му били доставени от данъчнозадължени лица за целите на неговите облагаеми с данък върху добавената стойност сделки.


(1)  ОВ C 513, 20.12.2021 г.


Top