EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0370

Решение на Съда (четвърти състав) от 9 декември 2021 г.
Pro Rauchfrei e.V. срещу JS e.K.
Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.
Преюдициално запитване — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Директива 2014/40/ЕС — Етикетиране и опаковане — Член 8, параграф 8 — Здравни предупреждения, които се поставят на всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка — Автомат за продажба на кутии цигари — Здравни предупреждения, които не са видими отвън — Представяне на потребителски опаковки — Понятие за изображение на потребителски опаковки и на всякакви външни опаковки, предназначено за потребителите в Европейския съюз.
Дело C-370/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:988

 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

9 декември 2021 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Директива 2014/40/ЕС — Етикетиране и опаковане — Член 8, параграф 8 — Здравни предупреждения, които се поставят на всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка — Автомат за продажба на кутии цигари — Здравни предупреждения, които не са видими отвън — Представяне на потребителски опаковки — Понятие за изображение на потребителски опаковки и на всякакви външни опаковки, предназначено за потребителите в Европейския съюз“

По дело C‑370/20

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) с акт от 25 юни 2020 г., постъпил в Съда на 7 август 2020 г., в рамките на производство по дело

Pro Rauchfrei eV

срещу

JS,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: K. Jürimäe, председател на трети състав, изпълняващ функцията на председател на четвърти състав, S. Rodin (докладчик) и N. Piçarra, съдии,

генерален адвокат: E. Танчев,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

за JS e.K., от A. Meisterernst, Rechtsanwalt,

за Европейската комисия, от C. Hödlmayr и I. Rubene, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 15 юли 2021 г.,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 8, параграфи 3 и 8 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 2014 г. стр. 1).

2

Запитването е отправено във връзка със спор между Pro Rauchfrei eV и JS e.K. относно използването от страна на последния на автомати за продажба на кутии цигари, при което здравните предупреждения върху цигарените опаковки се скриват от потребителите.

Правна уредба

3

Съображения 21—24 от Директива 2014/40 гласят:

„(21)

В съответствие с целите на настоящата директива, а именно да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на здравето, особено по отношение на младите хора, и съгласно [Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета от 2 декември 2002 година за предотвратяване на тютюнопушенето и относно инициативи за подобряване на контрола върху тютюневите изделия (ОВ L 22, 2003 г., стр. 31)], държавите членки следва да бъдат насърчавани да предотвратяват продажбата на тези изделия на деца и юноши, като приемат подходящи мерки за определяне и прилагане на възрастови граници.

(22)

Все още съществуват различия между националните разпоредби относно етикетирането на тютюневите изделия, по-специално по отношение на използването на комбинирани здравни предупреждения, които се състоят от изображение и текст, на информация за услугите за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и рекламните елементи в потребителските опаковки и върху тях.

(23)

Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Възможно е също така потребителите в някои държави членки да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото потребителите в други държави членки. Без предприемане на допълнителни действия на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през следващите години.

(24)

Адаптирането на разпоредбите относно етикетирането е необходимо също и за да бъдат приведени правилата, които се прилагат на равнището на Съюза, в съответствие с развитието в международен план. Например в насоките на [Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация] във връзка с опаковката и етикетирането на тютюневите изделия се призовава за поставянето на големи предупреждения под формата на изображения на двете основни повърхности на опаковката, задължителното предоставяне на информация за преустановяването на употребата на тютюневи изделия и строги правила по отношение на подвеждащата информация. Разпоредбите относно подвеждащата информация ще допълнят общата забрана на подвеждащи търговски практики от страна на търговци към потребители, предвидени в [Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 2005 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260)]“.

4

Член 1 от тази директива, озаглавен „Предмет“, гласи:

„Целта на настоящата директива е сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно:

[…]

б)

някои аспекти на етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително здравните предупреждения, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки на тютюневите изделия и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, които се прилагат спрямо тютюневите изделия, за да се гарантира тяхното съответствие с настоящата директива;

[…]

за да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на човешкото здраве, особено на младите хора, и за да се изпълнят задълженията на Съюза съгласно [Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация]“.

5

Член 2 от тази директива, озаглавен „Определения“, предвижда:

„За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

[…]

33)

„комбинирано здравно предупреждение“ означава здравно предупреждение, което се състои от съчетание на текстово предупреждение и съответна снимка или илюстрация съгласно предвиденото в настоящата директива;

[…]

40)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия, независимо къде са произведени, на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; […]

[…]“.

6

Дял II от същата директива е озаглавен „Тютюневи изделия“ и включва глава II, която пък е озаглавена „Етикетиране и опаковане“. Съдържащият се в нея член 8 от Директива 2014/40 е озаглавен „Общи разпоредби“ и в параграфи 1, 3 и 8 предвижда:

„1.   На всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предвидените в настоящата глава здравни предупреждения на официалния език или официалните езици на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.

[…]

3.   Държавите членки гарантират, че когато тютюневите изделия се пускат на пазара, здравните предупреждения върху потребителската опаковка и върху всички външни опаковки са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени, и са незаличими и изцяло видими, включително не се скриват или прекъсват изцяло или отчасти от бандероли, етикети с цената, защитни елементи, обвивки, обложки, кутии или други елементи. Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари в калъф, здравните предупреждения могат да се поставят чрез стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени. Здравните предупреждения остават цялостни при отварянето на потребителската опаковка, с изключение на пакетите със затварящо се капаче, при които здравните предупреждения могат да бъдат разделени при отварянето на опаковката, но единствено по начин, гарантиращ графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.

[…]

8.   Изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки, насочени към потребителите в Съюза, отговарят на разпоредбите от настоящата глава“.

7

Член 10 от тази директива е озаглавен „Комбинирани здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене“ и в параграф 1 предвижда:

„На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневи изделия за пушене се поставят комбинирани здравни предупреждения. Комбинираните здравни предупреждения:

а)

съдържат едно текстово предупреждение от списъка в приложение I и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения в приложение II[, озаглавено „Галерия с изображения (на комбинирани здравни предупреждения)“]“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

8

JS стопанисва два супермаркета в Мюнхен (Германия) и от 20 май 2017 г. инсталира на касите им автомати за продажба на кутии цигари. Кутиите цигари са поставени вътре в автоматите, така че клиентите не ги виждат. На бутоните за избор на автоматите са представени различните марки цигари чрез графичното им изображение, но не са поставени изискваните от закона здравни предупреждения.

9

За да си купи кутия цигари, клиентът трябва да поиска от служителя на касата да отключи автомата. След това клиентът трябва да натисне бутона, който съответства на избраната от него кутия цигари, и тя пада направо на касовата лента, за да я плати.

10

Pro Rauchfrei е сдружение с нестопанска цел, което защитава правата на пасивните пушачи. То предявява пред Landgericht München I (Областен съд Мюнхен I, Германия) иск за забрана на предлагането за продажба от JS на тютюневи изделия, и по-специално на цигари посредством устройство, при което здравните предупреждения върху потребителските и външните опаковки на тези изделия остават скрити за потребителите. При условията на евентуалност Pro Rauchfrei иска забрана на предлагането за продажба от JS на такива изделия посредством устройство, при което се показват само изображения на потребителските опаковки на цигарите без задължителните здравни предупреждения върху тях.

11

Landgericht München I (Областен съд Мюнхен I) отхвърля иска.

12

Pro Rauchfrei подава жалба срещу решението пред Oberlandesgericht München (Висш областен съд Мюнхен, Германия), който я отхвърля. При тези обстоятелства то решава да подаде ревизионна жалба срещу последното решение пред запитващата юрисдикция, Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия).

13

Според запитващата юрисдикция разрешаването по спора по ревизионната жалба зависи от тълкуването на член 8, параграф 3, първо изречение и член 8, параграф 8 от Директива 2014/40.

14

Що се отнася до член 8, параграф 3, първо изречение от Директива 2014/40, запитващата юрисдикция иска да се установи значението на понятието „пускане на пазара“ и обхватът на забраната, която тази разпоредба предвижда, за скриване на здравни предупреждения с каквито и да било „други елементи“.

15

Що се отнася до член 8, параграф 8 от Директива 2014/40, запитващата юрисдикция иска да се установи дали понятието „изображения на потребителски опаковки“ по смисъла на тази разпоредба обхваща и разглежданото графично представяне върху бутоните на автоматите за продажба. Освен това запитващата юрисдикция иска да се установи дали евентуално не би могло да се приеме, че предвидените в този член условия са изпълнени, щом като потребителят, преди да извърши покупката, получава от автомата за продажба потребителска опаковка, на която са поставени изискваните от закона предупреждения. Всъщност според запитващата юрисдикция потребителят може да асоциира графичното представяне върху автомат за продажба като разглеждания в главното производство с потребителска опаковка поради оформлението му по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката дори и ако изображението не пресъздава точно оригиналната опаковка. След получаването на кутията цигари от автомата за продажба и преди сключването на договора за покупко-продажба потребителят все пак имал възможност да види и да се запознае с изискваните от закона здравни предупреждения.

16

При тези обстоятелства Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)

Включва ли понятието за пускане на пазара по смисъла на член 8, параграф 3, първо изречение от Директива 2014/40 предлагането на тютюневи изделия чрез автомати по такъв начин, че намиращите се в автомата цигарени опаковки, макар и да притежават изискваните от закона предупреждения, са поставени в автомата по такъв начин, че тези предупреждения предварително не са видими за потребителя, а стават видими едва след като отключеният преди това от персонала на касата автомат бъде задействан от клиента и по този начин цигарената опаковка се придвижи върху касовата лента още преди процеса на плащане?

2)

Включва ли съдържащата се в член 8, параграф 3, първо изречение от Директива 2014/40 забрана за „скриване на предупрежденията от други елементи“ също и случая, когато при презентиране на стоки чрез автомат се скрива цялата потребителска опаковка на тютюневото изделие?

3)

Налице ли е признакът „изображения на потребителски опаковки“ по член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 и тогава, когато дадено изображение не е същинското изображение на оригиналната опаковка, но поради неговото оформление по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката потребителят го асоциира с опаковка на тютюнево изделие?

4)

Независимо от използваното изображение, изпълнени ли са изискванията на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 и тогава, когато преди сключване на договора за покупка потребителят има възможност да види цигарените опаковки с изискваните от закона предупреждения?“.

По преюдициалните въпроси

По третия въпрос

17

С третия си въпрос, който следва да се разгледа на първо място, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 трябва да се тълкува в смисъл, че изображение — което не пресъздава точно потребителска опаковка цигари, но потребителят го асоциира с такава поради оформлението му по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката — представлява „изображение на потребителска опаковка“ по смисъла на тази разпоредба.

18

Съгласно член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневи изделия, насочени към потребителите в Съюза, трябва да отговарят на разпоредбите на дял II, глава II от тази директива.

19

Съгласно член 8, параграф 1 от Директива 2014/40, който се съдържа в дял II, глава II от същата директива, на всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предвидените в посочената глава здравни предупреждения на официалния език или официалните езици на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.

20

Видно следователно от текста на член 8, параграф 8 във връзка с член 8, параграф 1 от Директива 2014/40, на изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки, насочени към потребителите в Съюза, трябва да се поставят предвидените в дял II, глава II от Директива 2014/40 здравни предупреждения.

21

Нито в посочения член, нито в която и да било друга разпоредба от тази директива се съдържа обаче дефиниция на понятието „изображения на потребителските опаковки“.

22

В това отношение, както отбелязва генералният адвокат в точка 58 от заключението си, при липсата на такава дефиниция значението и обхватът на това понятие следва да се определят в съответствие с обичайното му значение в общоупотребимия език, като се държи сметка за контекста, в който то се използва, и целите, преследвани от правната уредба, от която то е част (вж. в този смисъл решение от 22 април 2021 г., Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, т. 22 и цитираната съдебна практика).

23

Първо, по отношение на обичайното значение на понятието „изображение“, в точка 59 от заключението си генералният адвокат отбелязва, че това понятие обхваща не само точното пресъздаване на съответния предмет, а и наподобяващото представяне на формата му. В това отношение следва да се отбележи, че понятията, които законодателят на Съюза използва например в текста на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 на испански („imagen“), немски („Bild“), английски („image“), френски („image“) или полски език („wygląd“), имат значение на наподобяващо представяне на очертанията, пропорциите, цветовете и формите на съответния предмет.

24

Следователно понятието „изображение“ по смисъла на посочения член трябва да се тълкува като включващ, разбира се, точното пресъздаване на потребителски опаковки на тютюневи изделия, но не и като ограничаващ се само до него.

25

Второ, това тълкуване се потвърждава и от анализа на контекста на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40. Видно от заглавието на приложение II към тази директива — „Галерия с изображения (на комбинирани здравни предупреждения)“, понятието „изображение“ обхваща комбинираните здравни предупреждения, които съгласно определението им в член 2, точка 33 от същата директива могат да бъдат не само снимки, но и текстови съобщения и илюстрации. Следователно това понятие не би могло да се разбира в смисъл само на снимки на потребителските опаковки.

26

Трето, широко тълкуване на понятието за изображения на потребителските опаковки по смисъла на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 — съгласно което това понятие обхваща не само точно пресъздаване на потребителски опаковки, но и изображения, които потребителите асоциират с тях — е в съответствие с целите на тази директива, и по-конкретно с целта на член 8 от нея.

27

Всъщност, от една страна, Директива 2014/40 преследва, както предвижда член 1 от нея, двойна цел — да улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на човешкото здраве, особено на младите хора (решение от 30 януари 2019 г., Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, т. 38 и цитираната съдебна практика). Предвид това тази директива е насочена към сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно някои аспекти на етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително здравните предупреждения, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, които се прилагат спрямо тютюневите изделия, за да се гарантира спазването на тази директива от държавите членки.

28

От друга страна, следва да се отбележи, че както посочва генералният адвокат в точка 63 от заключението си, член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 цели по-специално да предотврати заобикалянето на правилото, установено в член 8, параграф 1 от същата директива, съгласно което на всяка потребителска опаковка на тютюнево изделие трябва да се поставят предвидените от закона здравни предупреждения. Всъщност член 8, параграф 3 от посочената директива гарантира ефективността на това правило, като забранява скриването или прекъсването на тези предупреждения. Член 8, параграф 8 от същата директива има за цел по-специално да предотврати възможността търговец на дребно да не показва предвидените от закона здравни предупреждения в търговския си обект, като вместо потребителските опаковки, на които са поставени здравни предупреждения, изложи техни изображения без такива предупреждения. С изискването за поставяне на предупреждения и на изображенията на опаковки на тютюневи изделия член 8, параграф 8 има за цел да предотврати такава възможност, като гарантира, също както член 8, параграф 3 от тази директива, ефективността на установеното в член 8, параграф 1 от същата правило.

29

Здравните предупреждения, предвидени в разпоредбите на дял II, глава II от Директива 2014/40, имат за цел по-специално да повишават осведомеността относно рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, и да оказват силно и трайно емоционално въздействие, за да насърчават намаляването или отказа от употреба на такива изделия от страна на по-уязвимите хора, като например тези с ниска грамотност, децата и младежите (вж. в този смисъл решение от 4 май 2016 г., Philip Morris Brands и др., C‑547/14, EU:C:2016:325, т. 204).

30

Както обаче отбелязва запитващата юрисдикция, изображение, което потребителят асоциира с потребителска опаковка на тютюневи изделия, може — също както и точното ѝ пресъздаване — да породи желание за закупуване, каквото предвидените от закона здравни предупреждения имат за цел да предотвратяват. Затова широкото тълкуване на понятието „изображения на потребителски опаковки“ по смисъла на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 като обхващащо и такива изображения налага на тях да бъдат поставяни здравни предупреждения, които да допринасят за постигането на целения възпиращ ефект и следователно за защитата на здравето на човека.

31

Следователно понятието „изображения на потребителски опаковки“ по смисъла на член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 следва да се разбира в смисъл, че обхваща и изображенията, които потребителите асоциират с такива опаковки поради оформлението им по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката. Дали обаче разглежданите в главното производство изображения на марки на цигари върху бутоните за избор на автоматите за продажба представляват изображения, които поради оформлението им средният потребител асоциира с потребителски опаковки на тютюневи изделия, е фактически въпрос, по който трябва да се произнесе запитващата юрисдикция.

32

От всички изложени съображения следва, че член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 трябва да се тълкува в смисъл, че изображение — което не пресъздава точно потребителска опаковка цигари, но потребителят го асоциира с такава поради оформлението му по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката — представлява „изображение на потребителска опаковка“ по смисъла на тази разпоредба.

По четвъртия въпрос

33

С четвъртия си въпрос, който следва да се разгледа на второ място, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 трябва да се тълкува в смисъл, че изображение на кутия цигари — което попада в обхвата на тази разпоредба, но на което не са поставени предвидените в дял II, глава II от същата директива здравни предупреждения — е в съответствие все пак с тази разпоредба, ако потребителят има възможност да види предупрежденията върху кутията цигари, отговаряща на това изображение, преди да я закупи.

34

Следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки, насочени към потребителите в Съюза, трябва да отговарят на разпоредбите от дял II, глава II от тази директива и на тях следователно трябва да бъдат поставени здравните предупреждения, предвидени в параграф 1 от същия член.

35

Както отбелязва генералният адвокат в точка 73 от заключението си, това правило забранява използването на изображения, насочени към потребителите в Съюза, на които не са поставени изискваните здравни предупреждения, независимо от това какъв е процесът на закупуване на представяните с тях изделия.

36

Затова на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 трябва да се тълкува в смисъл, че изображение на кутия цигари — което попада в обхвата на тази разпоредба, но на което не са поставени предвидените в дял II, глава II от същата директива здравни предупреждения — не е в съответствие с тази разпоредба дори и ако потребителят има възможност да види предупрежденията върху кутията цигари, отговаряща на това изображение, преди да я закупи.

По първия и втория въпрос

37

Предвид отговора на третия и четвъртия въпрос не е необходимо да се отговаря на първия и втория въпрос.

По съдебните разноски

38

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

 

1)

Член 8, параграф 8 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че изображение — което не пресъздава точно потребителска опаковка цигари, но потребителят го асоциира с такава поради оформлението му по отношение на очертания, пропорции, цветове и лого на марката — представлява „изображение на потребителска опаковка“ по смисъла на тази разпоредба.

 

2)

Член 8, параграф 8 от Директива 2014/40 трябва да се тълкува в смисъл, че изображение на кутия цигари — което попада в обхвата на тази разпоредба, но на което не са поставени предвидените в дял II, глава II от същата директива здравни предупреждения — не е в съответствие с тази разпоредба дори и ако потребителят има възможност да види предупрежденията върху кутията цигари, отговаряща на това изображение, преди да я закупи.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: немски.

Top