EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 24 ноември 2021 г. (откъси).
Bashar Assi срещу Съвет на Европейския съюз.
Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Грешки в преценката — Пропорционалност — Право на собственост — Свобода на стопанската инициатива — Злоупотреба с власт — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на справедлив съдебен процес.
Дело T-256/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

24 ноември 2021 година ( *1 )

„Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Грешки в преценката — Пропорционалност — Право на собственост — Свобода на стопанската инициатива — Злоупотреба с власт — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на справедлив съдебен процес“

По дело T‑256/19

Bashar Assi, с местожителство в Дамаск (Сирия), представляван от L. Cloquet, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Съвет на Европейския съюз, представляван от S. Kyriakopoulou и V. Piessevaux, в качеството на представители,

ответник,

с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/87 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 18 I, 2019 г., стр. 13), на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/85 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 18 I, 2019 г., стр. 4), на Решение (ОВППС) 2019/806 на Съвета от 17 май 2019 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 132, 2019 г., стр. 36), на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/798 на Съвета от 17 май 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 132, 2019 г., стр. 1), на Решение (ОВППС) 2020/719 на Съвета от 28 май 2020 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 168, 2020 г., стр. 66) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/716 на Съвета от 28 май 2020 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 168, 2020 г., стр. 1), в частта, в която тези актове се отнасят до жалбоподателя,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: S. Gervasoni, председател, L. Madise и J. Martín y Pérez de Nanclares (докладчик), съдии,

секретар: L. Ramette, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 22 октомври 2020 г.,

постанови настоящото

Решение ( 1 )

Обстоятелства, предхождащи спора, и факти, настъпили след подаването на жалбата

[…]

12

С Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/87 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Решение 2013/255 (ОВ L 18 I, 2019 г., стр. 13) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/85 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент № 36/2012 (ОВ L 18 I, 2019 г., стр. 4) (наричани по-нататък заедно „първоначалните актове“) името на жалбоподателя е вписано на ред 270 от таблица A в списъците от приложение I към Решение 2013/255 и приложение II към Регламент № 36/2012, които съдържат имената на лицата, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителните мерки (наричани по-нататък заедно „спорните списъци“), като са посочени следните основания:

„Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в ролята си на съосновател на авиолинията Fly Aman и председател на Съвета на директорите на Aman [Dimashq]; съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на председател на Съвета на директорите на Aman [Dimashq]“.

[…]

16

На 17 май 2019 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2019/806 за изменение на Решение 2013/255 (ОВ L 132, 2019 г., стр. 36), с което се удължава срокът за прилагане на последното решение до 1 юни 2020 г.; същия ден Съветът приема и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/798 за прилагане на Регламент № 36/2012 (ОВ L 132, 2019 г., стр. 1) (наричани по-нататък заедно „актовете от 2019 г. за оставяне в списъците“). Името на жалбоподателя е оставено на ред 270 от таблица A от разглежданите списъци въз основа на основания, идентични на съдържащите се в първоначалните актове (наричани по-нататък „основанията от 2019 г.“).

[…]

21

На 28 май 2020 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2020/719 за изменение на Решение 2013/255 (ОВ L 168, 2020 г., стр. 66), с което удължава срока на действие на последното решение до 1 юни 2021 г., както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/716 за прилагане на Регламент № 36/2012 (ОВ L 168, 2020 г., стр. 1) (наричани по-нататък заедно „актовете от 2020 г. за оставяне в списъците“). Името на жалбоподателя е оставено на ред 270 от таблица A от разглежданите списъци съгласно основания, които се различават частично от посочените в актовете от 2019 г. за оставяне в списъците (наричани по-нататък „основанията от 2020 г.“). Съветът обосновава приемането на ограничителни мерки спрямо жалбоподателя, като посочва следните основания:

„Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, включително в ролята си на съучредител на авиолинията Fly Aman и до май 2019 г. председател на Съвета на директорите на Aman [Dimashq] — съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя посредством бизнес дейностите си. На [30 януари 2020 г.] учредява дружеството „Aman Facilities“ с и от името на Samer Foz“.

[…]

Производството и исканията на страните

23

С жалба, постъпила в секретариата на Общия съд на 15 април 2019 г., жалбоподателят иска отмяна на първоначалните актове, в частта им, в която го засягат.

24

С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 30 юли 2019 г., на основание член 86 от Процедурния правилник на Общия съд жалбоподателят изменя жалбата, като включва в нея и искане за отмяна на актовете от 2019 г. за оставяне в списъците, доколкото тези актове го засягат. Жалбоподателят също така представя отново съдържащите се в жалбата искания.

25

На 8 август 2019 г. Съветът подава в секретариата на Общия съд писмената си защита и становището си по първото изявление за изменение на жалбата.

26

Писмената реплика е подадена на 1 октомври 2019 г.

27

С решение от 17 октомври 2019 г. на основание член 27, параграф 3 от Процедурния правилник председателят на Общия съд разпределя делото на нов съдия докладчик, включен в четвърти състав.

28

Дупликата е подадена на 8 януари 2020 г.

29

Писмената фаза на производството приключва на 8 януари 2020 г.

30

В рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89, параграф 3, буква а) от Процедурния правилник, на 22 юли 2020 г. Общият съд иска от Съвета да отговори на редица въпроси. Съветът отговаря на въпросите в определения срок.

31

С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 13 август 2020 г., на основание член 86 от Процедурния правилник жалбоподателят изменя за втори път жалбата, като включва в нея и искане за отмяна на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, в частта, в която тези актове го засягат. Жалбоподателят представя отново и исканията, които се съдържат в жалбата, както и в първото изявление за изменение на жалбата, и излага нови доводи.

32

На 2 октомври 2020 г. Съветът представя становището си по второто изявление за изменение на жалбата.

33

Устните състезания и отговорите на страните на поставените от Общия съд въпроси са изслушани в съдебното заседание, проведено на 22 октомври 2020 г.

34

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени първоначалните актове, актовете от 2019 г. за оставяне в списъците и актовете от 2020 г. за оставяне в списъците (наричани по-нататък заедно „обжалваните актове“) в частта, в която се отнасят до него,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

35

Съветът иска от Общия съд:

да отхвърли жалбата,

да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски,

при условията на евентуалност, в случай че Общият съд отмени обжалваните актове в частта, в която се отнасят до жалбоподателя, да разпореди запазване на правните последици на Решение за изпълнение 2019/87, както и на решения 2019/806 и 2020/719 в частите, които се отнасят до жалбоподателя, до момента, в който отмяната на Регламенти за изпълнение 2019/85, 2019/798 и 2020/716 в частите, които се отнасят до жалбоподателя, породи действие.

От правна страна

[]

По първото основание: грешки в преценката

82

На първо място, жалбоподателят оспорва, че е водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. В това отношение той оспорва доказателствата, въз основа на които Съветът е включил името му в разглежданите списъци. По-специално жалбоподателят твърди, че е обикновен служител, нает от Aman Holding JSC. Той признава, че в рамките на изпълняваните от него длъжности му е било възложено да представлява Aman Holding в Съвета на директорите на Aman Damascus JSC (наричано по-нататък „Aman Dimashq“) и е изпълнявал длъжността председател на Съвета на директорите на последно посоченото дружество. Той обаче поддържа, че е напуснал работата си в Aman Holding и че следователно в рамките на изпълняваните от него длъжности вече не представлява това дружество като член на Съвета на директорите на Aman Dimashq. В това отношение той твърди, че Aman Dimashq не е съвместно предприятие, което се ползва от подкрепата на режима, и че в рамките на проекта Marota City не е стопанисвало отчуждени земи, принадлежащи на прогонени поради конфликта в Сирия лица, което би им попречило да се завърнат по домовете си. В репликата си той изтъква, че земите, на които ще бъде осъществен проектът Marota City, не са били сцена на сблъсък между силите на опозицията и сирийския режим и че намиращите се в тази зона квартали на Дамаск (Сирия) никога не са били разрушавани по време на въоръжения конфликт в Сирия. Накрая, той отрича да има каквото и да било участие в съвместното предприятие Aman Dimashq. Освен това жалбоподателят оспорва, от една страна, че притежава дялово участие във Fly Aman, и от друга страна, че е съучредител на това дружество, тъй като преди учредяването на Fly Aman да произведе правно действие той е бил заменен като основател и акционер.

83

На второ място, що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, жалбоподателят оспорва новото основание за включване на името му и изтъква в това отношение, че позицията му в Aman Facilities OPLLC не би могла да му придаде качеството на водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, тъй като това дружество разполага с малък капитал и функционира в ограничена сфера на дейност. Освен това Aman Facilities не е било клон или дъщерно дружество на Aman Holding и не е било подкрепяно от последното или от г‑н Foz.

84

На трето място, жалбоподателят оспорва твърдението, че е свързан със сирийския режим.

85

На четвърто място, жалбоподателят поддържа, че в нито едно от доказателствата от документ WK 50/2019 INIT не се извършва позоваване на твърдяната му връзка със сирийския режим, а че тези доказателства се отнасят основно до г‑н Foz.

86

Съветът оспорва доводите на жалбоподателя.

Предварителни съображения

[]

94

Следва да се припомни, както е видно от точки 50 и 51 по-горе, че включването на името на жалбоподателя се основава, от една страна, на критерия, определен в член 27, параграф 2, буква а) и член 28 от Решение 2013/255, изменено с Решение 2015/1836, и в член 15, параграф 1а, буква а) от Регламент № 36/2012, изменен с Регламент 2015/1828 (критерия за виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия), и от друга страна, на критерия определен в член 27, параграф 1 и член 28 от посоченото решение и в член 15, параграф 1, буква а) от посочения регламент (критерий за връзки с режима).

[…]

По статута на водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия

115

Следва да се провери дали всички представени от Съвета доказателства отговарят на изискванията във връзка с тежестта на доказване, която му е възложена съгласно припомнената в точка 89 по-горе съдебна практика, и поради това представлява съвкупност от достатъчно конкретни, точни и съгласувани улики в подкрепа на първото основание за включване.

116

В това отношение Съветът приема, че жалбоподателят е водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Що се отнася до първоначалните актове и до актовете от 2019 г. за оставяне в списъците, представените от Съвета доказателства в документ WK 50/2019 INIT се отнасят до три дейности, а именно статута му на съучредител на авиолинията Fly Aman, след това статута му на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, и накрая, длъжността му в Aman Holding, свързана със статута му на председател на посочения по-горе Съвет на директорите. Що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, освен посочените по-горе дейности, в допълнителните доказателства, представени от Съвета в документ WK 3599/2020 REV 1, се споменава учредяването от жалбоподателя на Aman Facilities, със и от името на г‑н Foz.

117

Поради това следва да бъде разгледан всеки един от тези елементи.

– По статута на съучредител на Fly Aman

118

Що се отнася до основанието, посочено в обжалваните актове относно статута на съучредител на Fly Aman, от доказателствата с произход от уебсайтовете „Aliqtisadi“, „Eqtsad News“ и „7al.net“ е видно, че жалбоподателят е съучредител на Fly Aman. Освен това на уебсайта „7al.net“ се уточнява, че Министерството на вътрешната търговия и защитата на сирийските потребители е ратифицирало устава на Fly Aman, като 10 % от неговите дружествени дялове принадлежат на жалбоподателя.

119

В това отношение, от една страна, жалбоподателят оспорва, че притежава дялово участие във Fly Aman, и изтъква, че във всички случаи то е миноритарно. В подкрепа на своето твърдение той представя първия вариант на устава на Fly Aman от 22 февруари 2018 г., подписан от Дирекцията на сирийските предприятия, и удостоверението за регистрация на Fly Aman от 28 май 2018 г. От друга страна, жалбоподателят оспорва, че е учредител на Fly Aman, и твърди, че преди учредяването на Fly Aman да произведе правно действие, дружеството В го е заменило като съучредител и акционер.

120

Следва да се отбележи, че в удостоверението за регистрация на Fly Aman от 28 май 2018 г. се посочва, че учредителите на предприятието са г‑н Al Zoubi и дружеството B. Освен това от него се установява, че дружеството B е акционер във Fly Aman заедно с г‑н Al Zoubi. Името на жалбоподателя обаче не е посочено в него. В първия вариант на устава на Fly Aman от 22 февруари 2018 г., подписан от Дирекцията на сирийските предприятия, обаче жалбоподателят се споменава като учредител и член на Fly Aman и се посочва, че притежава 10 % от капитала на предприятието. В това отношение следва да се отбележи, че жалбоподателят не е доказал, че уставът на Fly Aman от 22 февруари 2018 г. не е произвел правно действие в периода между посочената в него дата и датата на удостоверението за регистрация от 28 май 2018 г. предвид факта, че дружеството не е било учредено, въпреки че уставът му е бил ратифициран от Дирекцията на сирийските предприятия. В съдебното заседание обаче той потвърждава, че не става въпрос за първия вариант, а за окончателния устав на Fly Aman, докато той да бъде вписван от Дирекцията на сирийските предприятия. Накрая, жалбоподателят признава, че не е представил доказателство за прехвърлянето на неговия дял на дружество В, посочено като съучредител в удостоверението за регистрация от 28 май 2018 г. Трябва обаче да се припомни, че името на жалбоподателя е включено в разглежданите списъци поради статута му на съучредител на авиолинията Fly Aman, а не защото е обикновен акционер. Във всеки случай жалбоподателят си противоречи в писмените си изявления, тъй като, макар да оспорва, че е акционер, той признава, че е такъв, като поддържа, че е само миноритарен акционер. Освен това, що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, следва да се добави, че в доказателствата с произход от уебсайтовете „Aliqtisadi“ и „Eqtsad News“, които се съдържат в документ WK 3599/2020 REV 1, се посочва, че жалбоподателят е един от съучредителите на Fly Aman.

121

От гореизложеното следва, че жалбоподателят не е успял да оспори основанието, че е бил съучредител на Fly Aman при учредяването ѝ на 22 февруари 2018 г. Поради това посоченото в обжалваните актове основание за включване, което е свързано с факта, че жалбоподателят е съучредител на авиолинията Fly Aman, е обосновано.

– По статута на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq

[]

127

Второ, по отношение актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, следва да се отбележи, че що се отнася до основанието за статута на жалбоподателя в качеството му на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, Съветът е оставил името на жалбоподателя в разглежданите списъци, като е посочил точно датата, на която заинтересованото лице твърди, че е подало оставка, а именно май 2019 г. Това означава, че Съветът е приел за доказан фактът, че считано от май 2019 г. жалбоподателят вече не е бил председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq.

128

От съдебната практика обаче следва, че обстоятелството, че дадено лице е престанало да изпълнява длъжността си в рамките на дадена структура, само по себе си не означава, че тази предишна длъжност е ирелевантна, доколкото предишните му дейности биха могли да повлияят на поведението му. В съдебната практика обаче се уточнява, че разгледани отделно, предишните длъжности на дадено лице не могат да обосноват включването на името му в разглежданите списъци. Ако Съветът е възнамерявал да се основе на предишните дейности на посоченото лице, той всъщност е бил длъжен да посочи убедителни и съгласувани улики, които дават основание обосновано да се приеме, че последният поддържа връзки със структурата, която го е наела на работа към датата на приемане на обжалвания акт, което обосновава включването на името му в разглежданите списъци след преустановяването на неговите дейности в рамките на тази структура (вж. по-аналогия решения от 6 септември 2013 г., Bateni/Съвет, T‑42/12 и T‑181/12, непубликувано, EU:T:2013:409, т. 64 и 65 и от 18 февруари 2016 г., Jannatian/Съвет, T‑328/14, непубликувано, EU:T:2016:86, т. 40).

129

В случая от документ WK 3599/2020 REV1 не се установява, че Съветът е представил убедителни и съгласувани улики по смисъла на съдебната практика, припомнена в точка 128 по-горе, които дават основание да се приеме, че жалбоподателят поддържа връзки със структурата, която го е наела на работа към датата на приемане на обжалвания акт. Така в документ WK 3599/2020 REV1 не се съдържа никакво доказателство, което да е от естество да обоснове факта, че въпреки че през май 2019 г. жалбоподателят е подал оставка, това упоменаване следва да се запази в основанията за включване в списъците. По-специално Съветът не обяснява и не доказва по какъв начин обстоятелството, че до май 2019 г. жалбоподателят е бил председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, обосновава към датата на приемане на актовете през 2020 г. за оставяне в списъците използването на този елемент, за да се установи статутът му на водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. В това отношение той не е доказал, че жалбоподателят поддържа специални връзки с Aman Dimashq. Трябва също така да се отбележи, че в съдебното заседание Съветът признава, че жалбоподателят е напуснал длъжността си, като е подал оставка, но и че се е позовал единствено на другите му бизнес дейности, за да обоснове поради важността им квалификацията на жалбоподателя като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

130

Поради това се налага изводът, че що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, Съветът не може да приеме по отношение на жалбоподателя основанието във връзка със статута му на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq до май 2019 г., за да докаже статута му на водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

– По участието на жалбоподателя в качеството му на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, съвместно предприятие, участващо в изграждането на проекта Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима

[]

135

Второ, що се отнася до основанията, посочени в актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, достатъчно е да се констатира, че след като в точка 130 по-горе бе установено, че за да докаже статута на жалбоподателя като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, Съветът не може да приеме основанието във връзка с качеството му до май 2019 г. на председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, както и a fortiori не може да се приеме, че е участвал в проекта Marota City в това качество, за да се докаже посоченият статут.

– По статута на служител на Aman Holding

[]

138

Второ, в рамките на проверката за законосъобразност на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците трябва да се припомни, че жалбоподателят вече не е бил председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, както Общият съд констатира в точка 130 по-горе.

139

Освен това от преписката е видно, че жалбоподателят е останал да изпълнява работата си в Aman Holding около година след датата, на която е подал оставката си. Освен това в отговор на въпрос на Общия съд, поставен в съдебното заседание, жалбоподателят уточнява, че заплатата му е била намалена наполовина. По-специално в сключения с Aman Holding трудов договор се посочва, че той получава възнаграждение в размер на 1250000 SYP (сирийски лири) (около 2526,60 EUR) месечно. Освен това той твърди, че вече не участва в такава степен в проектите на Aman Holding, като се има предвид факта, че осъществява надзор върху по-малък брой проекти. Освен това в писмените си изявления и както бе потвърдено в съдебното заседание, жалбоподателят е поискал от Aman Holding разрешение да учреди Aman Facilities, тъй като е получавал възнаграждение от Aman Holding и е възнамерявал да използва търговско име, близко до това на Aman Holding, което показва, че той не е разполагал с пълна свобода да управлява по свое усмотрение проекта си за дружеството. Накрая, жалбоподателят изтъква, че Aman Holding му е помогнало да си намери адвокат, който да го представлява, и е поело съдебните му разноски в рамките на производството по обжалване срещу спорните ограничителни мерки.

140

От това следва, че жалбоподателят действително е останал свързан с Aman Holding, но че тези връзки значително са се променил в сравнение с съществувалите към момента на приемането на първоначалните актове и на актовете от 2019 г. за оставяне в списъците. Всъщност жалбоподателят поддържа, без това да се оспорва от Съвета, че вече не осъществява надзор над проекта и че Aman Holding му е разрешило да запази тази работа, докато намери друг източник на доходи. Освен това, тъй като жалбоподателят вече не бил пълномощник на дружеството, а само служител на Aman Holding, не можело да се приеме, че дейността му в рамките на това дружество би го превърнала във водещ бизнесмен. Поради това се налага изводът, че що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, за да докаже статута на жалбоподателя като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, Съветът не може да приеме статута му на служител в Aman Holding.

– По статута на член-учредител на Aman Facilities със и от името на г‑н Foz

141

Що се отнася до новото основание, посочено в актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, следва да се отбележи, че жалбоподателят признава, че е учредил Aman Facilities и обосновава това с оглед на трудностите, които е имал да си намери работа, след като Съветът е приел първоначалните актове и актовете от 2019 г. за оставяне в списъците.

142

Първо, следва да се отбележи, че датата на учредяване на Aman Facilities, посочена в основанията на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, не съответства на датата, която жалбоподателят е посочил във второто изявление за изменение на жалбата. Всъщност в посочените основания се уточнява, че дружеството е учредено на 30 януари 2020 г., което се потвърждава от статията от уебсайта „Aliqtisadi“. За сметка на това жалбоподателят посочва, че дружеството е учредено през май 2019 г., само няколко дни преди той ефективно да преустанови дейността си като пълномощник на дружеството Aman Holding, а именно на 28 май 2019 г. Освен това съгласно представеното от жалбоподателя удостоверение за регистрация на Aman Facilities дружеството е било учредено на 23 май 2019 г. Накрая, удостоверението от Syria International Islamic Bank също потвърждава, че учредяването е било извършено преди 30 януари 2020 г., тъй като изплащането на заема, отпуснат за учредяването на това дружество, е започнало на 10 ноември 2019 г. Тази разлика в датата обаче не може да засегне законосъобразността на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, тъй като дори да се приеме, че Съветът се е позовал на погрешна дата, това не променя факта, че жалбоподателят признава, че е учредил това дружество преди приемането на посочените актове.

143

Второ, от статията от уебсайта „Aliqtisadi“ следва, че Aman Facilities извършва дейност в туристическия сектор и предоставя хотелиерски услуги. Според тази статия дружеството има следните сфери на дейност: управление на хотели, частни съоръжения и заведения в областта на туризма, услугите или управлението и консултантски дейности в областта на туризма и услугите. Жалбоподателят твърди, че Aman Facilities предоставя услуги по почистване и стерилизиране на определени предприятия и съоръжения, което може да включва хотели, но за сметка на това оспорва твърдението, че това дружество извършва или развива хотелиерски и туристически дейности. В подкрепа на довода си той представя два договора за предоставяне на услуги, от чийто предмет се потвърждава, че Aman Facilities предоставя услуги по почистване и стерилизиране в един хотел. Жалбоподателят представя и удостоверението за регистрация на Aman Facilities от 22 януари 2020 г., което обаче потвърждава описанието на предмета на дейност на Aman Facilities, както е възпроизведено в статията в „Aliqtisadi“. Следователно двата договора за предоставяне на услуги и удостоверението за регистрация на Aman Facilities не поставят под въпрос списъка със сферите на дейност, посочени в статията в „Aliqtisadi“, и следователно релевантността на посочената статия.

144

Трето, що се отнася до частта от основанията от 2020 г., в която се посочва, че жалбоподателят е учредил Aman Facilities с г‑н Foz и от името на последния, следва да се отбележи, че Съветът е представил само една статия с цел да ги подкрепи, а именно статията, озаглавена „Bashar Assi, новото лице за изпълняване на поръчки на г‑н Foz по отношение на инвестициите“, от уебсайта „Eqtsad News“, в която се посочват съществуващите връзки между г‑н Foz и жалбоподателя. Съгласно тази статия г‑н Foz използва името на жалбоподателя, за да създава нови дружества. Именно в рамките на това сътрудничество жалбоподателят е получил разрешение от Министерството на вътрешната търговия и защитата на сирийските потребители за учредяването на Aman Facilities.

145

Следва да се отбележи, че по този въпрос жалбоподателят е представил клетвена декларация, изготвена на 13 август 2020 г. от служител на Syria International Islamic Bank, която доказва наличието предоставен на жалбоподателя заем в размер на 20 милиона сирийски лири (около 26000 EUR), както и погасителен план във връзка с този кредит, чието изпълнение започва от 10 ноември 2019 г. Според жалбоподателя този банков заем е послужил за финансиране на част от учредяването на Aman Facilities, а другата част е финансирана с негови лични средства. В това отношение в съдебното заседание Съветът посочва, че не може да се изключи възможността чрез г‑н Foz или друга банка жалбоподателят да е разполагал с други източници на финансиране, макар да признава, че не разполага с никакви доказателства в подкрепа на твърденията си.

146

От гореизложеното следва, че жалбоподателят е доказал, без Съветът надлежно да е оспорил това, че е взел на свое име заем, за да учреди Aman Facilities. Освен това от статията от уебсайта „Eqtsad News“ е видно, че Министерството на вътрешната търговия и защитата на сирийските потребители е дало на жалбоподателя разрешение за учредяването на това дружество. От това обаче не следва, че Aman Facilities официално е създадено от жалбоподателя и от г‑н Foz.

147

Четвърто, в съдебно заседание Съветът се позовава на съществуващото сходство между наименованията Aman Holding и Aman Facilities, за да подчертае връзката, която съществува между г‑н Foz и жалбоподателя, и по този начин да докаже, че в действителност Aman Facilities е учредено от името на г‑н Foz. Жалбоподателят от своя страна обосновава този избор като представляващо предимство с маркетингова цел, за да има по-голяма видимост и да може да развива дейностите си, като се ползва от престижа на Aman Holding.

148

В това отношение е достатъчно да се констатира, че обстоятелството, че в наименованията на тези две дружества е използвана общата дума „Aman“, само по себе си не може да представлява достатъчно доказателство, от което да се установи, че Aman Facilities е учредено със и от името на г‑н Foz. Освен това, макар жалбоподателят да посочва, че е избрал наименованието Aman Facilities, за да се възползва от репутацията на Aman Holding, от съдържащите се в документ WK 3599/2020 REV 1 доказателства не следва, че Aman Facilities е било наименувано по този начин поради връзката си с Aman Holding, нито че г‑н Foz е одобрил подобен подход.

149

Пето, от нито едно доказателство, съдържащо се в документ WK 3599/2020 REV 1, не се установява, че дейността на Aman Facilities води до ползи за г‑н Foz или пък за Aman Holding.

150

Накрая, шесто, макар от преписката да е видно, че г‑н Foz притежава Aman Holding, важно е да се отбележи, че основанията за включване в актовете от 2020 г. за оставяне в списъците се отнасят до съществуващата връзка между Aman Facilities и г‑н Foz и в тях не се споменава връзката между Aman Holding и Aman Facilities.

151

От всичко изложено по-горе следва, че макар жалбоподателят да признава, че е учредил Aman Facilities, не е възможно да се твърди, че е действал от името на г‑н Foz при учредяването на посоченото дружество. От съдебната практика следва, че с оглед на положението в Сирия Съветът удовлетворява възложената му тежест на доказване, ако представи пред съда на Съюза съвкупност от достатъчно конкретни, точни и съгласувани улики, които дават възможност да се установи наличието на достатъчна връзка между лице, на което е наложена мярка за замразяване на финансови средства, и режима, срещу който се води борба (решение от 21 април 2015 г., Anbouba/Съвет, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, т. 52). В този смисъл единственото доказателство, представено от Съвета с цел да докаже обосноваността на новото основание за включване, не отговаря на произтичащите от тази съдебна практика изисквания, по-специално с оглед на представените от жалбоподателя доказателства и изтъкнатите него доводи в обратен смисъл.

– Заключение относно статута на жалбоподателя като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия

[]

170

На второ място, що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, от гореизложеното следва, че Съветът е представил съвкупност от достатъчно конкретни, точни и съгласувани улики, които дават възможност да се установи, че жалбоподателят е съучредител на Fly Aman и е учредил Aman Facilities. За сметка на това, както е видно от точки 139 и 140 по-горе, той не е успял да докаже водещата роля, която жалбоподателят заема в Aman Holding. Освен това Съветът не е представил доказателства, че Aman Facilities е учредено със и от името на г‑н Foz. Накрая, Съветът неправилно се е основал на статута на жалбоподателя до май 2019 г. като председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq и на участието му на това основание в проекта Marota City.

171

От една страна обаче, следва да се констатира, че както следва от статията от уебсайта „Eqtsad News“, Fly Aman все още не е започнала да извършва дейност. Жалбоподателят също така твърди, без Съветът да оспорва това, че Fly Aman не е осъществявала дейност. От друга страна, жалбоподателят потвърждава, че е учредил Aman Facilities. Въпреки това учредяването на Aman Facilities, чийто предмет на дейност е описан в точка 143 по-горе, не е достатъчно, за да се обоснове сам по себе си статутът като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Освен това в съдебно заседание в отговор на въпрос на Общия съд жалбоподателят уточнява, че това дружество е наело на работа много ограничен брой служители, максимум пет лица, което не е било оспорено от Съвета. При тези обстоятелства не може да се приеме че Съветът е доказал в достатъчна степен статута на жалбоподателя като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, при приемането на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците.

172

Следователно, що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, първото основание за включване в списъците не е достатъчно обосновано и поради това следва да се разгледа второто основание за включване.

По връзката със сирийския режим

173

Важно е да се отбележи, както следва от актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, че второто основание за включване в списъците се отнася до подкрепата за сирийския режим и облагата, която жалбоподателят извлича от посочения режим посредством бизнес дейностите си.

174

При това положение следва да се определят съответните бизнес дейности.

175

Налага се изводът, че бизнес дейностите, поради които Съветът приема, че жалбоподателят подкрепя сирийския режим и от които извлича облага, са същите като дейностите, въз основа на които Съветът е приел, че той е водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

176

В това отношение не може да се изключи възможността за определено лице да има известно припокриване на основанията за включване, в смисъл че дадено лице може да се квалифицира като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, и да се приеме, че в рамките на своята дейност то се облагодетелства от сирийския режим или че го подкрепя чрез същата тази дейност. Това следва именно от обстоятелството, че както е установено в съображение 6 от Решение 2015/1836, тесните връзки със сирийския режим и подкрепата за него от тази категория лица са една от причините, поради които Съветът е решил да създаде тази категория. Това не променя факта, че дори в тази хипотеза става дума за различни критерии (решение от 23 септември 2020 г., Kaddour/Съвет, T‑510/18, EU:T:2020:436, т. 77).

177

Първо, от изводите, направени в точки 130 и 135 по-горе, обаче следва да се заключи, че след като към датата на приемане на актовете от 2020 г. за оставяне в списъците жалбоподателят не е бил председател на Съвета на директорите на Aman Dimashq, не може на това основание да се приеме, че той се облагодетелства от сирийския режим, нито пък че го подкрепя поради участието си в проекта Marota City.

178

Второ, в точка 121 по-горе бе установено, че жалбоподателят е съучредител на Fly Aman. Жалбоподателят обаче твърди, че Fly Aman не е осъществявала дейност. В това отношение следва да се констатира, че от статията от уебсайта „Eqtsad News“ е видно, че Fly Aman все още не е започнала да извършва дейност. От нито едно от доказателствата, включени в документи WK 50/2019 INIT и WK 3599/2020 REV 1, не се установява, че в качеството си на съучредител на посочената компания жалбоподателят се е облагодетелствал от сирийския режим, нито че го е подкрепял. Безспорно съгласно уебсайта „7al.net“ секторът на гражданското въздухоплаване в Сирия изпитва големи затруднения поради военните операции, които се провеждат там и които водят до преустановяване на туристическия трафик и на предлаганите на определени летища услуги. Съветът обаче не се позовава на това съображение в писмените си изявления, за да обоснове евентуална връзка между учредяването на дружеството и сирийския режим.

179

Трето, макар от точка 139 по-горе да следва, че жалбоподателят е запазил връзки с Aman Holding, от нито едно от доказателствата, включени в документи WK 50/2019 INIT и WK 3599/2020 REV 1, не следва, че в това си качество жалбоподателят се е облагодетелствал от сирийския режим, нито че го е подкрепял. В това отношение жалбоподателят изтъква, че вече не осъществява надзор върху проекти в Aman Holding. По-конкретно той представя доказателство, че е бил заменен в рамките на дейността му като пълномощник на Aman Holding, и председател, избран в Съвета на директорите на Aman Dimashq. Той посочва, че е запазил временно статута на заето лице до намирането на друг източник на доходи. Също така подкрепата и облагата, която жалбоподателят получава от бившия си работодател, не представляват пряко доказателство, от което да се установи, че той подкрепя сирийския режим или се облагодетелства от него.

180

Накрая, четвърто, що се отнася до Aman Facilities, макар от точка 146 по-горе да следва, че жалбоподателят е получил разрешение от Министерството на вътрешната търговия и защитата на сирийските потребители за учредяването на посоченото дружество, самият факт на учредяване на дружество, за което работят ограничен брой служители, не е достатъчен, за да се приеме, че жалбоподателят се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. В това отношение уебсайтът „Eqtsad News“ изтъква съществуващите връзки между жалбоподателя и г‑н Foz, тъй като последният използвал името на жалбоподателя, за да създаде нови дружества, сред които Aman Facilities. Това обстоятелство обаче не се подкрепя от други доказателства, съдържащи се в документ WK 3599/2020 REV 1. Освен това трябва да се отбележи, че нито едно доказателство от документ WK 3599/2020 REV 1 не позволява да се стигне до заключението, че жалбоподателят подкрепя сирийския режим по-специално посредством Aman Facilities.

181

С оглед на всичко изложено по-горе следва да се констатира, че второто основание за включване на името на жалбоподателя в разглежданите списъци поради връзката му със сирийския режим не е достатъчно обосновано, поради което оставянето в тях на името на жалбоподателя е неоснователно.

182

При това положение, що се отнася до актовете от 2020 г. за оставяне в списъците, първото основание на жалбата следва да се уважи и следователно посочените актове да бъдат отменени в частта, в която се отнасят до жалбоподателя, без да е необходимо да се разглеждат четвъртото, второто и третото основание, изтъкнати в подкрепа на жалбата във връзка с тези актове.

[…]

 

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

 

1)

Отменя Решение (ОВППС) 2020/719 на Съвета от 28 май 2020 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/716 на Съвета от 28 май 2020 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия в частта, в която се отнасят до г‑н Bashar Assi.

 

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

 

3)

Съветът на Европейския съюз понася, наред направените от него съдебни разноски, и половината от съдебните разноски на г‑н Assi.

 

4)

Г‑н Assi понася половината от направените от него съдебни разноски.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 24 ноември 2021 година.

Подписи


( *1 ) Език на производството: английски.

( 1 ) Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

Top