EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0516

Дело C-516/19: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 9 юли 2019 г. — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

OJ C 328, 30.9.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/22


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 9 юли 2019 г. — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Дело C-516/19)

(2019/C 328/24)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: NMI Technologietransfer GmbH

Ответник: EuroNorm GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Може ли дружество с ограничена отговорност, извършващо икономическа дейност, да не бъде разглеждано като малко или средно предприятие по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014 (1), тъй като 90 % от неговия дружествен капитал се притежава от фондация на гражданското право, чийто надзорен съвет без управителни функции (Kuratorium) се състои от 17 членове, сред които двама представители на министерства, кмет на град, ректор на университет, трима преподаватели в същия университет, ръководител на друго висше училище и управител на търговско-промишлена палата?

2)

Представляват ли държавните университети и висши училища, както и германските търговско-промишлени палати публични органи по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014?

3)

Представляват ли физически лица, които са част от надзорния съвет на фондацията, без да получават заплащане за това, публични органи по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014 само защото основната им професионална дейност е в публичен орган?

4)

Предполага ли контролът от страна на публични органи по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014, че публичните органи могат въз основа на определено правоотношение да дават указания на членовете на надзорния съвет, които не получават заплащане във връзка с членството си, относно начина им на гласуване в надзорния съвет?

5)

За да е налице непряк контрол върху правото на глас от страна на публични органи, необходимо ли е да се установи, че публичните органи оказват влияние върху членовете на надзорния съвет да упражнят правото си на глас по определения от публичните органи начин?

6)

Налице ли е непряк контрол върху правото на глас от страна на публични органи, ако съществува възможност членовете на надзорния съвет, които не получават заплащане във връзка с членството си, при дейността си в надзорния съвет да се съобразяват с интересите на публичните органи, от които произхождат?

7)

Изисква ли „съвместният контрол“ по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014 да може да се установи формиране на обща воля на публичните органи по отношение на правото на глас?

8)

Зависи ли „контролът“ по смисъла на член 3, параграф 4 от приложение I към Регламент № 651/2014 от реалното прилагане на учредителния акт от страна на фондацията или от възможно тълкуване на текста на учредителния акт?


(1)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 2014 г., стр. 1).


Top