EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

Определение на председателя на Съда от 19 октомври 2018 г.
Andy Wightman и др. срещу Secretary of State for Exiting the European Union.
Бързо производство.
Дело C-621/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА CЪДА

19 октомври 2018 година ( *1 )

„Бързо производство“

По дело C‑621/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Висш граждански съд, горна колегия, първо отделение, Шотландия, Обединеното кралство) с акт от 3 октомври 2018 г., постъпил в Съда на 3 октомври 2018 г., в рамките на производство по дело

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham

Joanna Cherry

срещу

Secretary of State for Exiting the European Union

встъпили страни:

Tom Brake,

Chris Leslie,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА,

след като изслуша съдията докладчик C. G. Fernlund и генералния адвокат M. Campos Sánchez-Bordona,

постанови настоящото

Определение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 50 ДЕС.

2

Запитването е отправено в рамките на дело, водено от Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Jolyon Maugham, Catherine Stihler и Joanna Cherry срещу Secretary of State for Exiting the European Union (държавен секретар за излизането от Европейския съюз) по въпроса възможно ли е оттегляне на нотификацията за намерението на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да се оттегли от Европейския съюз.

3

Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Висш граждански съд, горна колегия, първо отделение, Шотландия, Обединеното кралство) иска по същество да се установи дали когато в съответствие с член 50 ДЕС държава членка нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза, правото на Съюза позволява на тази държава членка едностранно да оттегли нотификацията си преди изтичането на двугодишния срок по този член. При утвърдителен отговор посочената юрисдикция иска да установи какви са условията за оттегляне на нотификацията и какви са последиците от оттеглянето ѝ за оставането на държавата членка в Съюза.

4

Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно член 13 от European Union (Withdrawal) Act 2018 (Закон от 2018 г. за оттеглянето от Европейския съюз) споразумението за оттегляне, което Обединеното кралство би могло да сключи със Съюза на основание член 50, параграф 2 ДЕС и което ще определя реда и условията за оттеглянето от Съюза, може да се ратифицира само ако то и документът за рамките на бъдещите отношения на Обединеното кралство със Съюза получат одобрението на парламента на Обединеното кралство. Тази юрисдикция пояснява, че ако членовете на парламента не одобрят споразумението за оттегляне и ако не бъде направено друго предложение, Обединеното кралство все пак ще напусне Съюза на 29 март 2019 г.

5

Посочената юрисдикция добавя, че не е сигурна възможно ли е едностранно оттегляне на нотификацията и оставане в Съюза. Тя също така посочва, че отговорът на Съда ще изясни с какви варианти разполагат членовете на парламента при гласуването по тези въпроси.

6

В акта за преюдициално запитване Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Висш граждански съд, горна колегия, първо отделение, Шотландия) отправя искане до Съда да разгледа преюдициалното запитване по реда на бързото производство, предвидено в член 105 от Процедурния правилник на Съда.

7

Тази разпоредба гласи, че по искане на запитващата юрисдикция или, по изключение, служебно, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат председателят на Съда може да реши определено преюдициално запитване да бъде разгледано по реда на бързо производство, в отклонение от разпоредбите на Процедурния правилник, когато естеството на делото изисква то да бъде разгледано в кратки срокове.

8

В настоящия случай запитващата юрисдикция подчертава, че запитването ѝ е неотложно, тъй като, от една страна, съгласно член 50 ДЕС процедурата за оттегляне от Съюза е обвързана с двугодишен срок, който тече от 29 март 2017 г., датата на нотификацията за намерението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, и от друга, необходимо е обсъжданията и гласуването в парламента на Обединеното кралство по този въпрос да се организират доста преди 29 март 2019 г.

9

В това отношение следва да се констатира, че тази юрисдикция излага съображения, от които безспорно се установява неотложността на произнасянето по случая. По-конкретно, както личи от акта за преюдициално запитване, важно е обхватът на член 50 ДЕС да се изясни, преди членовете на националния парламент да гласуват по предвиденото в този член споразумение за оттегляне от Съюза, което евентуално ще им бъде представено.

10

Същевременно вече е постановено, че когато дадено дело повдига сериозни съмнения, отнасящи се до основни въпроси на националното конституционно право и правото на Съюза, предвид конкретните обстоятелства по делото може да е необходимо то да бъде разгледано в кратки срокове в съответствие с член 105, параграф 1 от Процедурния правилник (вж. в този смисъл определения на председателя на Съда от 28 февруари 2017 г., M.A. S. и M.B., C‑42/17, непубликувано, EU:C:2017:168, т. 79 и от 26 септември 2018 г., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, непубликувано, EU:C:2018:786, т. 1416).

11

Като се има предвид основното значение на прилагането на член 50 ДЕС за Обединеното кралство и за конституционния ред на Съюза, конкретните обстоятелства по настоящото дело оправдават разглеждането му в кратки срокове в съответствие с член 105, параграф 1 от Процедурния правилник.

12

Поради това дело C‑621/18 следва да бъде разгледано по реда на бързото производство.

 

По изложените съображения председателят на Съда:

 

Определя дело C‑621/18 да се разгледа по реда на бързото производство, предвидено в член 105, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: английски.

Top