Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0491

Дело C-491/15 P: Жалба, подадена на 18 септември 2015 г. от Rainer Typke срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 2 юли 2015 г. по дело T-214/13, Rainer Typke/Европейска комисия

OJ C 27, 25.1.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/2


Жалба, подадена на 18 септември 2015 г. от Rainer Typke срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 2 юли 2015 г. по дело T-214/13, Rainer Typke/Европейска комисия

(Дело C-491/15 P)

(2016/C 027/03)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rainer Typke (представител: C. Cortese, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени точки 2 и 3 от диспозитива на решението на Общия съд от 2 юли 2015 г. по дело T-214/13, Typke/Европейска комисия,

да отмени решението на генералния секретар на Европейската комисия, постановено по производството GESTDEM 2012/3258,

да осъди Комисията да плати съдебните разноски, направени от жалбоподателя както в първоинстанционното, така и във второинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, което може да бъде разделено на две основни части.

Първо, Общият съд допуснал грешка при тълкуването на Регламент 1049/2001 (1), и по-специално на член 3, буква a) и на член 4, параграф 6 от него, тъй като приел, че прилагането на релевантните членове по отношение на нормализирани релационни бази данни налага да се направи разграничение между частичен достъп до документи, съхранявани в релационна база данни, и открит достъп до съдържащата се в тази база данни информация. Последният не бил предмет на уредба от разпоредбите на Регламента относно достъпа, тъй като бил равнозначен на създаването на нов документ. По-специално Общият съд допуснал грешка, като по същество заключил, че Регламент 1049/2001 е неприложим по отношение на заявление за достъп до нормализирана релационна база данни, изискващо изготвяне на SQL запитване — каквото досега институцията, до която било подадено заявлението, не била прилагала „повече или по-малко обичайно за разглежданата […] база данни“и което било „препрограмирано“ — поради което споменатият достъп не включвал търсене чрез предлаганите за въпросната база данни инструменти за търсене и следователно предполагал създаването на нов документ.

Второ, Общият съд допуснал грешка като приел, че заявката на жалбоподателя не се отнася до съществуващ документ и че във всички случаи не попада в приложното поле на Регламент 1049/2001, като се основал на следните неверни предположения:

институцията, до която било подадено заявлението за достъп, не можела да го изпълни, тъй като съществуващите документи или не позволявали това (точка 73 от решението на Общия съд), или жалбоподателят не бил поискал достъп до тях (точка 67от решението на Общия съд)

заявлението на жалбоподателя било формулирано по такъв начин, че с него се искало класификация, каквато в съответната база данни липсвала и за която била необходима специална обработка на данните (точки 58, 66, 68; 62, 63 от решението на Общия съд)

това налагало създаването на нов документ, в който информацията да бъде представена в нов формат според поисканите от жалбоподателя критерии (точки 61 и 67 от решението на Общия съд)

Освен това с изложените тук неправилни констатации Общият съд изопачил доказателствата, които му били представени и с които той разполагал. Невярна била и констатацията на Общия съд, че в случая следвало да се приложи презумпция за законосъобразност на изявлението на институцията, до която било подадено заявлението за достъп, че поисканите документи не съществуват (точка 66 от решението на Общия съд).


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


Top