EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0075

Решение на Съда (втори състав) от 21 януари 2016 г.
Viiniverla Oy срещу Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.
Преюдициално запитване, отправено от Markkinaoikeus.
Преюдициално запитване — Защита на географските указания на спиртните напитки — Регламент (ЕО) № 110/2008 — Член 16, буква б) — Пресъздаване — Ябълкова дестилатна спиртна напитка, произведена във Финландия и предлагана на пазара под наименованието „Verlados“ — Защитено географско указание „Calvados.
Дело C-75/15.

Digital reports (Court Reports - general)

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:35

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

21 януари 2016 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Защита на географските указания на спиртните напитки — Регламент (ЕО) № 110/2008 — Член 16, буква б) — Пресъздаване — Ябълкова дестилатна спиртна напитка, произведена във Финландия и предлагана на пазара под наименованието „Verlados“ — Защитено географско указание „Calvados“

По дело C‑75/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Markkinaoikeus (съд, който разглежда икономически дела, Финландия) с акт от 13 февруари 2015 г., постъпил в Съда на 19 февруари 2015 г., в рамките на производство по дело

Viiniverla Oy

срещу

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal и E. Jarašiūnas, съдии,

генерален адвокат: P. Mengozzi,

секретар: A. Calot Escobar,

като има предвид становищата, представени:

за френското правителство, от G. de Bergues, D. Colas и S. Ghiandoni, в качеството на представители,

за италианското правителство, от G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от M. Russo, avvocato dello Stato,

за Европейската комисия, от P. Aalto, I. Galindo Martín и B. Eggers, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 16, буква б) от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, стр. 16).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между Viiniverla Oy (наричано по-нататък „Viiniverla“), учредено по финландското право дружество, и Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Агенция за издаване на разрешения и упражняване на контрол в областта на социалното дело и здравеопазването, наричана по-нататък „Агенцията“) по повод решение на последната от 18 ноември 2013 г. да забрани на Viiniverla да предлага на пазара, считано от 1 февруари 2014 г., напитка с наименованието „Verlados“.

Правна уредба

Правото на Съюза

3

Съображения 2 и 14 от Регламент № 110/2008 гласят следното:

„(2)

Секторът на спиртните напитки е важен за потребителите, производителите и сектора на земеделието в [Европейския съюз]. Приложимите за сектора на спиртните напитки мерки следва да допринасят за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция. […]

[…]

(14)

Като се има предвид, че Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни [(ОВ L 93, стр. 12), изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г. (ОВ L 363, стр. 1)] не се отнася до спиртните напитки, правилата за защита на географските указания на спиртните напитки следва да бъдат установени в настоящия регламент. Географските указания следва да се регистрират, като определят спиртните напитки като произхождащи от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход“.

4

Член 1, параграф 2 от Регламент № 110/2008 гласи:

„Настоящият регламент се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на [Съюза], независимо дали са произведени в [Съюза] или в трети страни, както и за тези, произведени в [Съюза] за износ. […]“.

5

Член 15 от Регламент № 110/2008, озаглавен „Географски указания“, гласи:

„1.   За целите на настоящия регламент географско указание е указание, което означава дадена спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, където дадено качество, репутация или друга характеристика на тази спиртна напитка се отдава по същество на нейния географски произход.

2.   Географските указания, посочени в параграф 1, са регистрирани в приложение III.

3.   Географските указания, регистрирани в приложение III, не могат да стават родови.

Наименования, които са станали родови, не могат да бъдат регистрирани в приложение III.

Наименование, което е станало родово, означава наименование на спиртна напитка, което е станало традиционно наименование на спиртна напитка в [Съюза], въпреки че е свързано с мястото или региона, където първоначално се е произвеждал или предлагал на пазара този продукт.

4.   Спиртните напитки, носещи географско указание, регистрирано в приложение III, следва да отговарят на всички спецификации от техническото досие, предвидено в член 17, параграф 1“.

6

Член 16 от посочения регламент, озаглавен „Защита на географските указания“, гласи следното:

„Без да се засягат разпоредбите на член 10, регистрираните в приложение III географски указания са защитени срещу:

[…]

б)

всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори ако е посочен действителният произход на продукта или ако географското указание е използвано в превод или е придружено от израз като „като“, „вид“, „стил“, „произведен от“, „с аромат на“ или друг сходен термин;

[…]“.

7

В приложение III от Регламент № 110/2008, озаглавено „Географски указания“, се посочва, че „Calvados“ е регистриран в продуктова категория 10, „Ябълкова или крушова дестилатна спиртна напитка“, със страна на произход Франция.

Финландското право

8

Съгласно член 43, параграф 1 от Закона за спиртните напитки [alkoholilaki (1143/1994), наричан по-нататък „Закон за спиртните напитки“] производителят и вносителят на дадена алкохолна напитка отговарят за качеството и съдържанието на алкохолната напитка, която са пуснали на пазара, както и за това продуктът, етикирането и другите елементи на представяне да отговарят на приложимите законови и подзаконови разпоредби.

9

Съгласно член 49, параграф 2 от Закона за спиртните напитки, Агенцията може да забрани пускането на алкохолна напитка на пазара или да разпореди тя да бъде изтеглена от пазара без право на обезщетение по-специално когато продуктът или неговото представяне нарушават приложимите законови и подзаконови разпоредби.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

10

Viiniverla, установено във Верла (Финландия), произвежда и продава от 2001 г. ябълкова дестилатна спиртна напитка от ябълки с наименованието „Verlados“.

11

На 23 ноември 2012 г. по повод жалба за твърдяна злоупотреба с френското географско указание „Calvados“, Европейската комисия отправя до финландските власти молба за становище относно използването на наименованието „Verlados“.

12

В отговора си от 31 януари 2013 г. финландските власти посочват, че напитката с наименованието „Verlados“ е местен продукт, чието име препраща пряко към мястото на неговото производство, а именно село Верла и район Верла. Те допълват, че единствено последната сричка е обща за наименованията „Calvados“ и „Verlados“, което е недостатъчно с оглед на практиката на Съда, който приема, че за да е налице „пресъздаване“, са необходими две идентични срички.

13

На 6 март 2013 г. Комисията изпраща на финландските власти искане за допълнителна информация. С него съгласно член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 Комисията приема, че наименованието „Verlados“ не е разрешено, и уведомява Република Финландия за намерението си да започне срещу нея производство за установяване на неизпълнение на задължения, ако тя не се съобрази с това тълкуване. Според Комисията окончанието „ados“ в наименованието „Verlados“ е достатъчно, за да пресъздаде наименованието „Calvados“ по смисъла на практиката на Съда.

14

Поради това на основание член 49, параграф 2 от Закона за спиртните напитки Агенцията приема решение, с което забранява на Viiniverla да предлага на пазара, считано от 1 февруари 2014 г., напитката с наименованието „Verlados“.

15

Viiniverla сезира Markkinaoikeus с жалба за отмяна на това решение. Пред този съд то твърди, че използването на наименованието „Verlados“ не представлява злоупотреба, имитация или пресъздаване на продукта „Calvados“ и поради това не нарушава правото на Съюза относно защитата на географските указания.

16

Като приема, че практиката на Съда не съдържа всички обстоятелства, които той счита за необходими за разрешаването на спора, с който е сезиран, Markkinaoikeus решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)

Трябва ли при преценката дали е налице пресъздаване по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 да се вземе предвид средният потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен?

2)

При преценката на наложената за защита на географското указание „Calvados“ забрана да се използва наименованието „Verlados“ за ябълкова дестилатна спиртна напитка, която се продава под това наименование на територията на страната, какво значение за тълкуването на понятието „пресъздаване“ по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 и за прилагането на този регламент имат следните обстоятелства:

a)

началната част („Verla“) на наименованието „Verlados“ означава село във Финландия, което може би е познато на финландския потребител;

б)

началната част („Verla“) на наименованието „Verlados“ посочва производителя на този продукт — Viiniverla;

в)

„Verlados“ е произведен във Верла местен продукт, от който се продават средно няколкостотин литра годишно в ресторант, предлагащ продукти — собствено производство, и който в ограничена степен може да се достави по поръчка от държавно предприятие за разпространение на спиртни напитки по смисъла на Закона за спиртните напитки;

г)

думите „Verlados“ и „Calvados“ имат от три срички една обща сричка („dos“), но последните им четири букви („ados“), т.е. половината от всичките им букви, са еднакви?

3)

В случай че се приеме, че наименованието „Verlados“ е пресъздаване по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008, може ли неговото използване да се обоснове от някое от посочените по-горе обстоятелства или от други обстоятелства, например обстоятелството, че най-малкото у финландския потребител не може да се създаде впечатлението, че „Verlados“ е произведена във Франция?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

17

С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че за да установи дали е налице „пресъздаване“ по смисъла на тази разпоредба, тя трябва да вземе предвид възприятието на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

18

Докато френското правителство предлага на първия въпрос да се отговори утвърдително, италианското правителство и Комисията считат, че не е необходимо позоваване на понятието „потребител“. В това отношение италианското правителство посочва, че може да е налице „пресъздаване“ дори при липса на каквато и да е вероятност от объркване в съзнанието на хората, а Комисията от своя страна счита, че установяването на пресъздаване има обективен характер, основан единствено на проверката на съответните наименования.

19

Съгласно член 15, параграф 1 от Регламент № 110/2008 понятието „географско указание“ е указание, което означава дадена спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, където дадено качество, репутация или друга характеристика на тази спиртна напитка се отдава по същество на нейния географски произход.

20

Член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 защитава географските указания от всяко „пресъздаване“, „дори ако е посочен действителният произход на продукта или ако географското указание е използвано в превод или е придружено от израз като „като“, „вид“, „стил“, „произведен от“, „с аромат на“ или друг сходен термин“.

21

Според практиката на Съда понятието „пресъздаване“ обхваща хипотезата, в която понятието, използвано за обозначаване на продукт, включва част от защитено наименование, така че онова, което потребителят си представя, когато срещне наименованието на продукта, е ползващата се от защитеното наименование стока (що се отнася до член 16, буква б) от Регламент № 110/2008, вж. решение Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 56; що се отнася до член13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 208, стр. 1), вж. и решения Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, т. 25 и Комисия/Германия, C‑132/05, EU:C:2008:117, т. 44).

22

Действително член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 не се позовава изрично на понятието „потребител“. От припомнената в предходната точка от настоящото решение съдебна практика обаче е видно, че за да се установи наличие на „пресъздаване“ по смисъла на тази разпоредба, Съдът приема, че освен включването на част от защитено наименование в понятието, използвано за обозначаване на разглеждания продукт, националният съд следва да провери и че онова, което потребителят си представя, когато срещне наименованието на продукта, е ползващата се от защитеното наименование стока. Следователно националният съд следва да се основе главно на предполагаемата с оглед на понятието, използвано за обозначаване на разглеждания продукт, реакция на потребителя, тъй като от съществено значение е последният да направи връзка между посоченото понятие и защитеното наименование.

23

В този контекст трябва да се припомни, че предоставената от член 16 от Регламент № 110/2008 защита на географските указания трябва да се тълкува с оглед на целта, която се преследва при регистрацията на последните, а именно, както се установява от съображение 14 от този регламент, да се позволява спиртни напитки да се определят като произхождащи от определена територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на тези напитки по същество се приписва на техния географски произход (решение Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 47).

24

Освен това системата за регистрация на географските указания на спиртните напитки, предвидена в Регламент № 110/2008, цели не само да допринася, както се припомня в съображение 2 от Регламента, за предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция, но и за постигане на висока степен на защита на потребителите.

25

От постоянната съдебна практика относно защитата на потребителя обаче е видно, че като цяло в тази област следва да се вземат предвид предполагаемите очаквания на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен (вж. по-специално решения Mars, C‑470/93, EU:C:1995:224, т. 24, Gut Springenheide и Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, т. 31, Estée Lauder,C‑220/98, EU:C:2000:8, т. 30, Lidl Belgium,C‑356/04, EU:C:2006:585, т. 78, Severi,C‑446/07, EU:C:2009:530, т. 61, Lidl,C‑159/09, EU:C:2010:696, т. 47 и Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361, т. 36).

26

За да се прецени възможността понятието, използвано за обозначаване на продукт, да пресъздаде защитено наименование по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008, трябва да се приложи и такъв критерий, който се основава на принципа на пропорционалността (вж. в този смисъл решение Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, т. 28).

27

Освен това, що се отнася до съмненията на запитващата юрисдикция относно значението при преценката на понятието „пресъздаване“ по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 на обстоятелството, че наименованието „Verlados“ препраща към мястото на производство на разглеждания в главното производство продукт, което е известно на финландския потребител, следва да се припомни, че член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 защитава регистрираните в приложение III към него географски указания от всяко „пресъздаване“ на цялата територия на Съюза. Предвид необходимостта да се гарантира ефективна и единна защита на посочените географски указания на тази територия обаче, подобно на италианското правителство, и Комисията следва да се приеме, че понятието „потребител“, на което се позовава припомнената в точка 21 от настоящото решение съдебна практика, се отнася до европейския потребител, а не само до потребителя от държавата членка, в която се произвежда продуктът, във връзка с който е пресъздадено защитеното географско указание.

28

С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи дали е налице „пресъздаване“ по смисъла на тази разпоредба, националният съд следва да вземе предвид възприятията на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, като последното понятие следва да се разбира като отнасящо се до европейския потребител, а не само до потребителя от държавата членка, в която се произвежда продуктът, във връзка с който е пресъздадено защитено географско указание.

По втория въпрос

29

С втория си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че за да прецени дали наименованието „Verlados“ представлява по смисъла на тази разпоредба „пресъздаване“ на защитеното географско указание „Calvados“ за аналогични продукти, освен фонетичното и визуалното сродство между тези наименования тя трябва да се вземе предвид и наличието на обстоятелства, сочещи, че използването на наименованието „Verlados“ не може да заблуди финландския потребител.

30

Запитващата юрисдикция поставя по-специално въпроса за значението, което следва да се придаде на обстоятелствата, че първо, началната част на наименованието „Verlados“ съответства на името на финландското село Верла, и това име може да бъде разпознато от финландския потребител, второ, началната част „Verla“ посочва предприятието Viiniverla, което произвежда напитката с наименованието „Verlados“, трето, тази напитка е местен продукт, произвеждан и продаван в ограничени количества, и четвърто, думите „Verlados“ и „Calvados“ имат само една обща сричка, докато последните четири букви от всяка от тези думи, тоест половината от всичките им букви, са еднакви.

31

Най-напред, следва да се припомни, че запитващата юрисдикция трябва да прецени дали наименованието „Verlados“ за ябълкова дестилатна спиртна напитка представлява по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 „пресъздаване“ на защитеното географско указание „Calvados“. Когато се произнася по преюдициално запитване обаче, Съдът може при необходимост да даде пояснения, с цел да насочи националната юрисдикция при нейното решение (вж. в този смисъл решения Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, т. 60 и Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 49).

32

Както следва от точка 21 от настоящото решение, за да прецени наличието на „пресъздаване“ по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008, националният съд следва да провери дали онова, което потребителят си представя, когато срещне наименованието „Verlados“, е ползващата се от защитеното географско указание стока, а именно, в главното производство, „Calvados“.

33

В това отношение Съдът постановява, че е законосъобразно да се приеме наличие на пресъздаване на защитено наименование, когато, що се отнася до аналогични по вид продукти, търговските наименования са сродни във фонетично и визуално отношение (вж. в този смисъл решения Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, т. 27, Комисия/Германия,C‑132/05, EU:C:2008:117, т. 46 и Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 57).

34

Съдът приема, че такова сродство е явно, когато използваното за обозначаване на разглеждания продукт понятие завършва със същите две срички като защитеното наименование и съдържа същия брой срички като него (вж. в този смисъл решение Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, т. 27).

35

Съдът също така посочва, че при необходимост трябва да се вземе предвид съществуващата „концептуална близост“ между тези две понятия, принадлежащи към различни езици, такава близост също както фонетичното и визуалното сродство, посочени в точка 33 от настоящото решение, е от естество да накара потребителя да си представи продукта, чието географско указание е защитено, когато пред него се появи сравнима стока, носеща спорното наименование (вж. в този смисъл решение Комисия/Германия, C‑132/05, EU:C:2008:117, т. 47 и 48).

36

Освен това Съдът приема, че „пресъздаване“ по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 представлява регистрацията на марка, която съдържа или се състои от географско указание или от понятие, което съответства на това указание, и от неговия превод, за спиртни напитки, които не отговарят на изискваните за това указание спецификации (решение Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 58).

37

В този случай следва да се припомни, че според запитващата юрисдикция не се оспорва, че наименованието „Verlados“ се използва във Финландия за продукти, подобни на тези ползващи се от защитеното географско указание „Calvados“, че тези продукти са с общи обективни характеристики и от гледна точка на съответните потребители са свързани с поводи за консумация, които до голяма степен са идентични.

38

Що се отнася до визуалното и фонетичното сродство между наименованията „Verlados“ и „Calvados“, запитващата юрисдикция трябва да вземе предвид обстоятелството, че и двете съдържат осем букви, от които последните четири са еднакви, както и един и същи брой срички, и че те имат едно и също окончание „dos“, което им придава определено визуално и фонетично сродство.

39

Запитващата юрисдикция трябва също така да вземе предвид, в съответствие с практиката на Съда, евентуалните обстоятелства, които могат да укажат, че визуалното и фонетичното сродство между двете наименования не са случайни (вж. в този смисъл решение Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, т. 28).

40

В това отношение френското правителство посочва, че първоначалното наименование на продукта „Verlados“ е било „Verla“, като окончанието „dos“ е прибавено по-късно след значителния ръст на вноса на „Calvados“ във Финландия между 1990 г. и 2001 г. Освен това същото правителство посочва, че сричката „dos“ няма особено значение във финския език. Такива обстоятелства, които следва да се проверят от запитващата юрисдикция, могат да представляват указание, позволяващо да се приеме, че посоченото в точка 38 от настоящото решение сродство не е случайно.

41

Що се отнася до изброените от запитващата юрисдикция обстоятелства, следва по примера на всички страни, представили писмени становища, да се приеме, че тези обстоятелства не са от значение, за да се прецени наличието на „пресъздаване“ по смисъла на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008.

42

На първо място, запитващата юрисдикция подчертава, че наименованието „Verlados“ се отнася, от една страна, до името на предприятието Viiniverla, което произвежда напитката, а от друга страна, до село Верла, което е познато на финландския потребител, така че това наименование не би могло да го въведе в заблуждение.

43

В това отношение е достатъчно най-напред да се припомни, че съгласно член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 може да е налице „пресъздаване“ дори ако е посочен действителният произход на продукта (вж. в този смисъл решение Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 59).

44

По-нататък следва да се уточни, че член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 защитава регистрираните в приложение III към него географски указания от всяко „пресъздаване“ на цялата територия на Съюза. В това отношение в точка 27 от настоящото решение бе припомнено, че понятието „потребител“, на което се позовава съдебната практика, припомнена в точка 21 от настоящото решение, се отнася до европейския потребител, а не само до потребителя от държавата членка, в която е произведен продуктът, във връзка с който е пресъздадено защитеното географско указание.

45

На последно място, Съдът вече е постановил, че може да има пресъздаване дори да няма никаква вероятност от объркване между съответните продукти (решения Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, т. 26 и Комисия/Германия, C‑132/05, EU:C:2008:117, т. 45), тъй като е важно по-специално нито в съзнанието на потребителите да се поражда асоциация относно произхода на продукта, нито операторът да се възползва по неправомерен начин от репутацията на защитеното географско указание (вж. в този смисъл решение Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 и C‑27/10, EU:C:2011:484, т. 46).

46

На второ място, запитващата юрисдикция подчертава обстоятелството, че напитката с наименованието „Verlados“ е местен продукт, произвеждан в село Верла, който се продава само в региона и в малки количества, и освен това може да се достави по поръчка от държавно предприятие за разпространение на спиртни напитки по смисъла на Закона за спиртните напитки.

47

В това отношение, независимо че посоченото обстоятелство се оспорва от френското правителство, което представя документи, сочещи, че напитката с наименованието „Verlados“ може да се купи от разстояние и от потребители, установени в други държави членки, е достатъчно да се констатира, че във всички случаи посоченото обстоятелство е без значение, тъй като Регламент № 110/2008, съгласно член 1, параграф 2 от него, се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на Съюза.

48

С оглед на посочените по-горе съображения на втория въпрос следва да се отговори, че член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да тълкува в смисъл, че за да се прецени дали наименованието „Verlados“ представлява по смисъла на тази разпоредба „пресъздаване“ на защитеното географско указание „Calvados“ за аналогични продукти, запитващата юрисдикция следва да вземе предвид фонетичното и визуалното сродство между тези наименования, както и евентуалните обстоятелства, от които може да се установи, че тези сродства не са случайни, за да провери дали, когато срещне наименованието на продукта, средният европейски потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, си представя ползващия се от защитеното географско указание продукт.

По третия въпрос

49

С третия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че използването на наименование, квалифицирано по смисъла на тази разпоредба като „пресъздаване“ на географско указание, посочено в приложение III към този регламент, при все това може да бъде разрешено с оглед на посочените във втория въпрос обстоятелства или при липса на вероятност от объркване между съответните продукти.

50

Видно от текста на член 16, буква б) от Регламент № 110/2008, „без да се засягат разпоредбите на член 10 [съдържащ специални правила относно употребата на търговските наименования и географските указания], регистрираните в приложение III географски указания са защитени срещу […] б) всяк[о] […] пресъздаване […]“. Следователно при липсата на такива специални правила, приложими към обстоятелства като разглежданите в главното производство, след като запитващата юрисдикция установи наличие на „пресъздаване“ по смисъла на тази разпоредба, тя не може да разреши наименованието „Verlados“ с оглед на посочените във втория въпрос обстоятелства.

51

Освен това, както бе припомнено в точка 45 от настоящото решение, може да има пресъздаване, дори да няма никаква вероятност от объркване между съответните продукти.

52

С оглед на посочените по-горе съображения на втория въпрос следва да се отговори, че член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че използването на наименование, квалифицирано по смисъла на тази разпоредба като „пресъздаване“ на географско указание, посочено в приложение III към този регламент, не може да бъде разрешено, дори да няма никаква вероятност от объркване.

По съдебните разноски

53

С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

 

1)

Член 16, буква б) от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи дали е налице „пресъздаване“ по смисъла на тази разпоредба, националният съд следва да вземе предвид възприятията на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, като последното понятие следва да се разбира като отнасящо се до европейския потребител, а не само до потребителя от държавата членка, в която се произвежда продуктът, във връзка с който е пресъздадено защитеното географско указание.

 

2)

Член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да тълкува в смисъл, че за да се прецени дали наименованието „Verlados“ представлява по смисъла на тази разпоредба „пресъздаване“ на защитеното географско указание „Calvados“ за аналогични продукти, запитващата юрисдикция следва да вземе предвид фонетичното и визуалното сродство между тези наименования, както и евентуалните обстоятелства, от които може да се установи, че тези сродства не са случайни, за да провери дали, когато срещне наименованието на продукта, средният европейски потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, си представя ползващия се от защитеното географско указание продукт.

 

3)

Член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че използването на наименование, квалифицирано по смисъла на тази разпоредба като „пресъздаване“ на географско указание, посочено в приложение III към този регламент, не може да бъде разрешено, дори да няма никаква вероятност от объркване.

 

Подписи


( *1 )   Език на производството: фински.

Top