EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Решение на Съда (шести състав) от 13 март 2014 г.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main срещу ILME GmbH.
Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln.
Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2006/95/ЕО — Понятието „електрическо съоръжение“ — CE маркировка за съответствие — Корпуси за многополюсни електрически съединители.
Дело C‑132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

13 март 2014 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2006/95/ЕО — Понятието „електрическо съоръжение“ — CE маркировка за съответствие — Корпуси за многополюсни електрически съединители“

По дело C‑132/13,

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Landgericht Köln (Германия) с акт от 12 март 2013 г., постъпил в Съда на 18 март 2013 г., в рамките на производство по дело

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

срещу

ILME GmbH,

СЪДЪТ (шести състав),

състоящ се от: A. Borg Barthet, председател на състав, E. Levits (докладчик) и M. Berger, съдии,

генерален адвокат: E. Sharpston,

секретар: A. Impellizzeri, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 29 януари 2014 г.,

като има предвид становищата, представени:

за Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, от H.-J. Ruhl и M. Bohner, Rechtsanwälte,

за ILME GmbH, от U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

за Европейската комисия, от M. Noll-Ehlers и G. Zavvos, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на някои разпоредби на Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (OВ L 374, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 40).

2

Това запитване е подадено в рамките на спор между Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (централа за борба срещу нелоялната конкуренция във Франкфурт на Майн, наричана по-нататък „Zentrale“) и ILME GmbH, във връзка с поставянето на CE маркировка върху корпусите за многополюсни промишлени съединители.

Правна уредба

Директива 2006/95

3

Съгласно член 1 от Директива 2006/95 понятието „електрическо съоръжение“ означава всяко електрическо съоръжение, предназначено за използване при номинално променливо напрежение от 50 до 1000 V и постоянно напрежение от 75 до 1500 V.

4

Член 2, параграф 1 от тази директива гласи:

„Държавите членки предприемат необходимите мерки за да гарантират, че съоръженията се пускат на пазара, само ако са изпълнени нормите за безопасност, валидни в [Европейския съюз], и ако при правилното им пускане в експлоатация и поддръжка не застрашават безопасността на хората, домашните животни, както и имущество“.

5

Член 8, параграф 1 от посочената директива предвижда:

„Преди пускането на електрическите съоръжения на пазара, трябва да им бъде поставена CE маркировка, така както е предвидена в член 10, която да удостоверява съответствието с разпоредбите на настоящата директива, включително с процедурата по оценяване на съответствието, описана в приложение IV“.

6

Член 10, параграф 1 от същата директива гласи, както следва:

„Предвидената в приложение III CE маркировка за съответствие се поставя от производителя или от установен на територията на [Съюза] упълномощен негов представител върху електрическите съоръжения, или ако това е невъзможно, на опаковката, на инструкцията за употреба или на гаранционната карта, така че да бъде видима, лесно четлива и неизтриваема“.

7

Приложение II към Директива 2006/95 изключва от обсега на тази директива някои специфични електрически съоръжения и явления.

8

Приложение III към посочената директива описва СЕ маркировката, която следва да се поставя, както и съставните елементи на ЕО декларацията за съответствие.

9

Приложение IV от същата директива излага предписанията относно условията за вътрешен контрол на производството на електрически съоръжения.

Регламент (ЕО) №°765/2008

10

Съгласно член 30, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, стр. 30):

„3.   Като нанася или поръчва нанасянето на маркировка „CE“, производителят показва, че поема отговорност за съответствието на своя продукт с всички приложими изисквания, посочени в съответното законодателство на [Съюза] за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

4.   Маркировката „СЕ“ е единствената маркировка, която потвърждава съответствието на продукта с приложимите изисквания на съответното законодателство на [Съюза] за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

[…]“.

Насоките относно прилагането на Директива 2006/95

11

През август 2007 г. Европейската комисия изготвя Насоки относно прилагането на Директива 2006/95 (наричани по-нататък „Насоките“).

12

Бележка под линия 8 от Насоките посочва:

„Понятието „електрическо съоръжение“ не е дефинирано в Директивата, поради което следва да се разбира според международно утвърденото му значение. В „Международен eлектро[технически] речник“ на Международната електро[техническа] комисия (IEC) понятието за електрически съоръжения се описва по следния начин: “продукт, използван с цел производство, преобразуване, пренос, разпределяне или използване на електрическа енергия, каквито например са машини, трансформатори, шалтери и регулиращи устройства, измерителни инструменти, предпазни устройства, кабели, електропреносни съоръжения“.

13

Точка 9 от Насоките предвижда, че основните съставни компоненти на дадено електрическо съоръжение попадат в приложното поле на Директива 2006/95, доколкото тяхната сигурност може да бъде преценена в съответствие с тази директива още преди включването им в електрическите съоръжения, стига самите те попадат в категорията „електрическо съоръжение“ по смисъла на Директивата.

14

В тази точка се уточнява, че безопасността на някои видове електрически съоръжения, създадени с цел да бъдат вградени като основни съставни компоненти в други електрически уреди, зависи в голяма степен от начина, по който тези компоненти са включени в крайния продукт. Според бележка под линия 13 от Насоките в тази категория попадат електрическите компоненти, по-специално активните компоненти като интегралните схеми, транзисторите, диодите, токоизправителите, триаците, GTO, IGBT и оптическите полупроводници, пасивните елементи като кондензаторите, индукционни бобини, съпротивленията и филтрите, както и електромеханичните съставни компоненти, като елементите за свързване, механичните устройства за сигурност, включени в уредите, релейните връзки за печатни платки и микропревключвателите.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

15

ILME GmbH търгува в Германия с многополюсни съединители, произведени в Италия от ILME SpA.

16

Съставните компоненти на съединители се избират от клиента според неговите нужди. Веднъж доставени, различните съставни компоненти се сглобяват от самия клиент.

17

Корпусите на съединителите носят СЕ маркировката, предвидена в приложение III към Директива 2006/95. СЕ декларацията за съответствие, свързана с тази маркировка, засяга въпреки всичко не съединителите, които се съдържат в тези корпуси, а самите корпуси.

18

За Zentrale поставянето на СЕ маркировката не е оправдано, доколкото то засяга изключително корпусите и следователно не предлага никаква гаранция относно сигурността на сглобените съединители. Това сглобяване можело да въведе потребителите в заблуждение и в резултат на това, при обстоятелствата по делото в главното производство, до нарушение на националните правила, забраняващи нелоялната конкуренция.

19

След като всяко електрическо съоръжение трябва да носи СЕ маркировката съгласно националната правна уредба, която транспонира Директива 2006/95, възниква въпросът дали разглежданите в главното производство корпуси са такова съоръжение.

20

Сезиран с иск за преустановяване на нарушението от Zentrale и приемайки, че решаването на спора в главното производство зависи от тълкуването на тази директива, Landgericht Köln (Областен съд, Кьолн) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли членове 1, 8 и 10, както и приложения II[—]IV към Директива [2006/95] да се тълкуват в смисъл, че корпусите като съставен компонент на многополюсни промишлени съединители не следва да носят СЕ маркировката?“.

По преюдициалния въпрос

21

С въпроса си запитващата юрисдикция пита по същество дали член 1 от Директива 2006/95 трябва да се тълкува в смисъл, че корпусите за многополюсни промишлени съединители като разглежданите в главното производство попадат в понятието „електрическо съоръжение“ по смисъла на тази разпоредба и трябва поради това да носят СЕ маркировката.

22

В самото начало трябва да се припомни, че СЕ маркировката може да бъде поставяна само на продукти, за които това е предвидено от конкретна разпоредба на законодателството на Съюза в областта на хармонизацията, и не може да бъде поставяна на никакви други продукти. Всъщност всяка по-различна преценка би породила опасност от объркване относно значението на тази маркировка (Решение от 21 октомври 2010 г. по дело Latchways и Eurosafe Solutions, C-185/08, Сборник, стр. I-9989, точка 63).

23

В това отношение съгласно член 8, параграф 1 от Директива 2006/95 на електрическите съоръжения трябва да бъде поставена CE маркировка.

24

Въпреки това необходимо е да се отбележи, че понятието „електрическо съоръжение“ не е дефинирано в тази директива. От една страна, член 1 от посочената директива посочва ограничения на напрежението, при които това съоръжение е предназначено да се използва. От друга страна, в приложение II към същата директива са изброени видовете електрически съоръжения и специфични явления, които са изключени от обсега на Директива 2006/95.

25

В бележка под линия 8 от своите насоки Комисията прави извод от тази липса на дефиниция, че понятието „електрическо съоръжение“ следва да се разбира според международно утвърденото му значение.

26

В тази бележка под линия се прави позоваване по-конкретно на дефиницията, съдържаща се в международния електротехнически речник на CEI, според която електрическо съоръжение е „продукт, използван с цел производство, преобразуване, пренос, разпределяне или използване на електрическа енергия“.

27

В случая от акта за преюдициалното запитване следва, че разглежданите в главното производство корпуси са съставни компоненти на многополюсните промишлени съединители, доколкото те представляват тяхната външна опаковка. В това отношение тези корпуси изпълняват една главна функция, а именно да осигуряват физическата и електрическа изолация на отделните кабели помежду им, както и спрямо външната среда, посредством заземяване.

28

С оглед на тези характеристики следва да се счита, че разглежданите в главното дело корпуси попадат в понятието „електрическо съоръжение“ по смисъла на Директива 2006/95, след като те далеч нямат само естетическата и защитна функция спрямо тяхното съдържание, а гарантират обезопасения контакт на електрическите елементи и допринасят по този начин за преноса на електрическата енергия.

29

Следователно, ако тези корпуси отговарят на нормите за безопасност, предвидени в тази директива, СЕ маркировката трябва да бъде поставена върху тях.

30

Въпреки това запитващата юрисдикция квалифицира тези корпуси като съставни компоненти на електрическите съоръжения, каквито са многополюсните промишлени съединители.

31

Zentrale счита, че в качеството им на съставни компоненти съответствието на въпросните корпуси с изискванията за безопасност не може да бъде проверено преди пълното сглобяване на многополюсните съединители.

32

В това отношение е важно да се отбележи, че съгласно член 30, параграфи 3 и 4 от Регламент № 765/2008, като поставя СЕ маркировката, която е единствената удостоверяваща съответствието на продукта с всички приложими изисквания, посочени в съответното законодателство на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното поставяне, производителят на този продукт обозначава, че поема отговорността за съответствието му с тези изисквания.

33

Член 2, параграф 1 от Директива 2006/95 припомня по същество, че единствено електрическите съоръжения, които не застрашават безопасността на хората и имуществото, могат да бъдат пуснати на пазара.

34

Така СЕ маркировката не може да бъде положена върху съставен компонент, представляващ електрическо съоръжение, чиято сигурност би била поставена в зависимост от начина, по който той е вграден в крайния електрически уред. Действително при тези обстоятелства, от една страна, след като качеството на този съставен компонент не би позволило да се прецени предварително сигурността на електрическия уред, в който е вграден, поставянето на СЕ маркировката върху посочения съставен компонент би могло да въведе в заблуждение потребителя на този уред. От друга страна, посоченото включване би могло да доведе до нарушаване на предварително констатираното съответствие на същия съставен компонент с изискванията за безопасност, както и тази на електрическия уред, в който съставният компонент се счита за включен.

35

В това отношение, на първо място, е важно да се подчертае, че ако електрическото съоръжение, в качеството му на съставен компонент, който се включва в електрически апарат, има собствени характеристики, годни да бъдат предмет на контрол с оглед на изискванията за безопасност, следва да се приеме, че поставянето на СЕ маркировката е оправдано.

36

В главното производство запитващата юрисдикция е тази, която следва да провери дали предвид именно факта, че разглежданите в главното производство корпуси позволяват изолирането на самите кабели, както и на съединителите спрямо външната среда с помощта на механизъм за заземяване, тези корпуси сами по себе си могат да бъдат предмет на реална преценка и независимо от включването им в друго електрическо съоръжение, с оглед на изискванията за безопасност.

37

Освен това, когато става въпрос за риска ползвателите да бъдат въведени в заблуждение, което може да доведе до маркирането на тези корпуси, от акта за преюдициалното запитване е видно, че разглежданите в главното производство съединители са доставени на отделни части, така че самият ползвател трябва да ги сглоби. Поради това маркировката на корпуса не може да се схваща като отнасяща се до съединителя в неговата цялост.

38

На второ място, следва да се припомни, че съгласно член 2 от Директива 2006/95 съответствието на електрическо съоръжение с изискванията за безопасност се преценява с оглед на случаите на инсталиране и поддръжка без дефект, както и до използването, съответстващо на предназначението на това съоръжение.

39

Следователно, от една страна, ако разглежданите в главното производство корпуси отговарят на изискванията за безопасност, с оглед на които те са били проверени, и от друга страна, ако правилното им и в съответствие с предназначението им инсталиране в многополюсните съединители не може да доведе до нарушаване на съответствието им с тези изисквания, тяхната употреба като съставен компонент на електрическо съоръжение не може да има за последица да постави под въпрос определянето им като „електрическо съоръжение“.

40

Въз основа на всички изложени по-горе съображения на поставения от запитващата юрисдикция преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 1 от Директива 2006/95 трябва да се тълкува в смисъл, че корпусите за многополюсни съединители за промишлена употреба като разглежданите в главното производство попадат в понятието „електрическо съоръжение“ по смисъла на тази разпоредба и трябва в резултат на това да носят СЕ маркировката, доколкото при правилното и съответстващо на предназначението им инсталиране по никакъв начин не може да се накърни съответствието им с изискванията за безопасност, с оглед на които те са били проверени.

По съдебните разноски

41

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (шести състав) реши:

 

Член 1 от Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението, трябва да се тълкува в смисъл, че корпусите за многополюсни съединители за промишлена употреба като разглежданите в главното производство попадат в понятието „електрическо съоръжение“ по смисъла на тази разпоредба и трябва в резултат на това да носят СЕ маркировката, доколкото при правилното и в съответствие с предназначението им инсталиране по никакъв начин не може да се накърни съответствието им с изискванията за безопасност, с оглед на които те са били проверени.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: немски.

Top