EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0325

Дело C-325/12: Иск, предявен на 10 юли 2012 г. — Европейска комисия/Португалска република

OJ C 287, 22.9.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 287/22


Иск, предявен на 10 юли 2012 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-325/12)

2012/C 287/41

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade и L. Nicolae)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

да се установи, че Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 4 от Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (1), като не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за изпълнението на посочената директива, и във всеки случай, като не е съобщила на Комисията споменатите разпоредби,

да се осъди Португалската република, в съответствие с член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да заплати периодична имуществена санкция за неизпълнение на задължението да съобщи всички мерки за транспониране на Директива 2009/136/ЕО, в размер на 22 014,72 EUR на ден, считано от датата на постановяване на Решението на Съда.

да се осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Португалската държава не е предприела всички мерки, необходими за изпълнението на Директива 2009/136/ЕО. Във всеки случай, не е съобщила на Комисията посочените мерки.

Португалската държава се е опитала да транспонира във вътрешното право Директива 2009/136/ЕО само по отношение на измененията, направени в Директива 2002/22/ЕО. Останала е за транспониране частта от Директива 2009/136/ЕО, с която се правят изменения в Директива 2002/58/ЕО (защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации).

В съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС, когато Комисията сезира Съда с иск за неизпълнение по силата на член 258 ДФЕС, тя може да поиска от Съда въпросната държава членка да бъде осъдена да заплати еднократно платима сума или периодична имуществена санкция с решението, с което се установява неизпълнението от държавата членка на задължението ѝ да съобщи на Комисията мерките за транспониране на директива, приета съгласно определена законодателна процедура.

Според Съобщението на Комисията относно прилагането на член 260, параграф 3 от ДФЕС (2), периодичната имуществена санкция, предложена от Комисията, се изчислява съобразно с метода, изложен в Съобщението за изменение относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО.

Следователно определянето на основния размер на санкцията става въз основа на критериите за тежест и продължителност на нарушението, и на необходимостта да се гарантира възпиращия ефект на санкцията.

Комисията предлага да се определи коефициент за тежест 8, като се има предвид значимостта на нормите от правото на Съюза, които са предмет на нарушението, както и последиците на същото за общите и частни интереси.


(1)  ОВ L 337, стp. 11.

(2)  ОВ C 12, 2011 г., стp. 1.


Top