Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0624

Решение на Съда (осми състав) от 15 декември 2011 г.
Европейска комисия срещу Френска република.
Неизпълнение на задължения от държава членка - Данъчни въпроси - Директива 2006/112/EО - Членове 168, 171, 193, 194, 204 и 214 - Законодателство на държава членка, в което се предвижда задължение за установения извън националната територия продавач или доставчик на услуги да посочи данъчен представител и да се регистрира по ДДС в тази държава членка - Правна уредба, която допуска компенсация между подлежащия на приспадане ДДС, платен от продавача или доставчика на услуги, установен извън националната територия и ДДС, събран от него от името и за сметка на неговите клиенти.
Дело C-624/10.

European Court Reports 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:849

Решение на Съда (осми състав) от 15 декември 2011 г. — Комисия/Франция

(Дело C‑624/10)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Директива 2006/112/EО — Членове 168, 171, 193, 194, 204 и 214 — Законодателство на държава членка, в което се предвижда задължение за установения извън националната територия продавач или доставчик на услуги да посочи данъчен представител и да се регистрира по ДДС в тази държава членка — Правна уредба, която допуска компенсация между подлежащия на приспадане ДДС, платен от продавача или доставчика на услуги, установен извън националната територия и ДДС, събран от него от името и за сметка на неговите клиенти“

Данъчни разпоредби — Хармонизиране на законодателствата — Данъци върху оборота — Обща система на данъка върху добавената стойност — Лица — платци на данъка — Дерогации от национален режим на самоначисляване — Национална правна уредба, налагаща на установения извън съответната държава членка продавач или доставчик на услуги да посочи данъчен представител и да се регистрира по данъка върху добавената стойност в тази държава членка — Правна уредба, разрешаваща освен това на посочения продавач или доставчик на услуги да направи компенсация между платения от него подлежащ на приспадане данък и данъка, събран от него от името и за сметка на неговите клиенти — Неизпълнение на задължения (членове 168, 171, 193, 194, 204 и 214 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точки 39, 42, 46 и 50)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на членове 168, 171, 193, 194, 204 и 214 от Директива 2006/112/EО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Национално законодателство, в което се предвижда задължение за установения извън националната територия продавач или доставчик на услуги да посочи данъчен представител — Задължение за регистрация по ДДС — Естество и обхват на правото на приспадане

Диспозитив

1)

Като е предвидила в дял IV от административна инструкция 3 A‑9‑06 № 105 от 23 юни 2006 г. административно облекчение, което представлява изключение от режим за обратно начисляване на данъка върху добавената стойност и предполага установеният извън Франция продавач или доставчик на услуги да посочи данъчен представител и да се регистрира по ДДС във Франция и компенсация на подлежащия на приспадане данък върху добавената стойност, който той е заплатил, и този, който е събрал от името и за сметка на своите клиенти, Френската република не е изпълнила задълженията, които има по силата на Директива 2006/112/EО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, и по-конкретно членове 168, 171, 193, 194, 204 и 214 от нея.

2)

Осъжда Френската република да заплати съдебните разноски.

Top