Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0431

Решение на Съда (седми състав) от 7 април 2011 г.
Европейска комисия срещу Ирландия.
Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2005/85/ЕО - Право на убежище- Процедура за предоставяне и отнемане на статут на бежанец - Минимални норми - Липса на пълно транспониране в определения срок.
Дело C-431/10.

European Court Reports 2011 I-00056*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:227

Решение на Съда (седми състав) от 7 април 2011 г. — Комисия/Ирландия

(Дело C‑431/10)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2005/85/ЕО — Право на убежище — Процедура за предоставяне и отнемане на статут на бежанец — Минимални норми — Липса на пълно транспониране в определения срок“

Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 258 ДФЕС; Директива 2005/85 на Съвета) (вж. точки 10—15)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки (ОВ L 326, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 242).

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за съобразяване с Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 43 от тази директива.

2)

Осъжда Ирландия да заплати съдебните разноски.

Top