EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CO0298

Определение на Съда (шести състав) от 16 юни 2010 г.
RANI Slovakia s. r. o. срещу Hankook Tire Magyarország kft.
Искане за преюдициално заключение: Fővárosi Bíróság - Унгария.
Член 104, параграф 3, алинея 1 от Процедурния правилник - Присъединяване към Европейския съюз - Свободно предоставяне на услуги - Директива 96/71/ЕО - Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги - Предприятие за временна работа - Изискване за седалище на територията на държавата членка, в която се предоставят услугите.
Дело C-298/09.

European Court Reports 2010 I-00081*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:343

Определение на Съда (шести състав) от 16 юни 2010 г. — RANI Slovakia/Hankook Tire Magyarország

(Дело C‑298/09)

„Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Присъединяване към Европейския съюз — Свободно предоставяне на услуги — Директива 96/71/ЕО — Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги — Предприятие за временна работа — Изискване за седалище на територията на държавата членка, в която се предоставят услугите“

1.                     Свободно предоставяне на услуги — Разпоредби на Договора — Приложимост към новите държави членки — Унгария (членове 49—54 ЕО; членове 2, 53 и 54 от Акта за присъединяване от 2003 г.) (вж. точки 37—39 и точка 1 от диспозитива)

2.                     Свободно предоставяне на услуги — Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги — Съображение 19 и член 1, параграф 4 от Директива 96/71 на Европейския парламент и на Съвета (вж. точки 47—51 и точка 2 от диспозитива)

3.                     Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Предприятия за временна работа (членове 49—54 ЕО) (вж. точки 56—58 и точка 3 от диспозитива)

Предмет

Преюдициално запитване — Fővárosi Bíróság — Тълкуване на член 3, буква в) ЕО, членове 49 ЕО, 52 ЕО и 54 ЕО, както и на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 29) — Национална правна уредба, ограничаваща упражняването на дейността на предприятие за временна работа единствено до дружествата със седалище на националната територия

Диспозитив

1)

Членове 49—54 ЕО не могат да бъдат тълкувани в смисъл, че правна уредба на държава членка относно упражняването на дейността на предприятие за временна работа, действаща към датата на присъединяването на тази държава към Европейския съюз, продължава да бъде валидна, докато Съветът на Европейския съюз не приеме програма или директиви за прилагането на тези разпоредби с оглед на определяне на условията за либерализирането на разглеждания тип услуги.

2)

Нито съображение 19 от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, нито член 1, параграф 4 от нея могат да бъдат тълкувани в смисъл, че държава членка би могла да запази упражняването на дейността на предприятие за временна работа единствено за дружествата със седалище на националната територия или, що се отнася до разрешението за извършване на въпросната дейност, да предостави на същите по-благоприятно третиране от това на предприятията, установени в друга държава членка.

3)

Членове 49—54 ЕО трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, която запазва упражняването на дейността на предприятие за временна работа за предприятията със седалище на националната територия.

Top