Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0037

Решение на Съда (трети състав) от 10 юни 2010 г.
Европейска комисия срещу Португалска република.
Неизпълнение на задължения от държава членка - Околна среда - Управление на незаконно депонирани отпадъци - Директива 2006/12/ЕО - Директива 80/68/ЕИО.
Дело C-37/09.

European Court Reports 2010 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:331

Решение на Съда (трети състав) от 10 юни 2010 г. — Комисия/Португалия

(Дело C‑37/09)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Управление на незаконно депонирани отпадъци — Директива 2006/12/ЕО — Директива 80/68/ЕИО“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Доказване на неизпълнението — Доказателствена тежест върху Комисията — Презумпции — Недопустимост (член 226 ЕО) (вж. точка 28)

2.                     Околна среда — Отпадъци — Директива 2006/12 — Задължение за държавите членки да осигурят оползотворяването или обезвреждането на отпадъците — Задължение за резултат — Свобода на преценка на държавите членки относно мерките, които трябва да се вземат — Граници (член 4 от Директива 2006/12 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. точки 35—39 и 44)

3.                     Околна среда — Отпадъци — Директива 2006/12 — Задължения на държавите членки по отношение на притежателите на отпадъци — Понятие за притежател на отпадъци — Притежатели на неразрешени депа за отпадъци — Включване (член 174, параграф 2 ЕО; член 8 от Директива 2006/12 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. точки 46—51 и 53—55)

4.                     Сближаване на законодателствата — Опазване на подпочвените води — Директива 80/68 — Приложно поле — Действия, водещи до непряко заустване на вещества от списък II от Директивата — Включване (член 174, параграф 2 ЕО; членове 3 и 5 от Директива 80/68 на Съвета) (вж. точки 64—66)

5.                     Сближаване на законодателствата — Опазване на подпочвените води — Директива 80/68 — Задължение на държавите членки за ограничаване на вкарването в подземните води на вещества от списък II от Директивата — Задължение за подлагане на всяко пряко заустване на тези вещества на предварително проучване — Заравяне на отпадъците, без да се вземат превантивни технически мерки, позволяващи да се избегне замърсяването на тези води — Неизпълнение на задължения (член 3, буква б) и член 5 от Директива 80/68 на Съвета) (вж. точки 74—78)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на членове 4 и 8 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците (ОВ L 114, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 45), която кодифицира Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците, и на членове 3 и 5 от Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 година относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества (ОВ L 20, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 113) — Депониране на отпадъците в изоставени кариери — Кариери „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras“ [Lourosa] — Липса на контрол

Диспозитив

1)

Като не е приела необходимите мерки във връзка с управлението на отпадъците, незаконно депонирани в бившите кариери на Limas и на Linos в община Lourosa, Португалската република не е изпълнила задълженията си по членове 4 и 8 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците, която кодифицира Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 година относно отпадъците, и по член 3, буква б) и член 5 от Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 година относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Португалската република понася, освен направените от нея съдебни разноски, две трети от съдебните разноски на Европейската комисия. Комисията понася една трета от направените от нея съдебни разноски.

Top