EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0390

Решение на Съда (трети състав) от 10 декември 2009 г.
Европейска комисия срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Неизпълнение на задължения от държава членка - Околна среда - Директива 91/271/ЕИО - Пречистване на градските отпадъчни води - Член 3, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 1-3 и 5 и приложения I и II - Първоначална липса на установяване на чувствителните зони - Понятие за еутрофизация - Критерии - Тежест на доказване - Релевантна дата за разглеждане на доказателствата - Въвеждане на задължения за събиране - Въвеждане на по-строго пречистване на заустването в чувствителните зони.
Дело C-390/07.

Сборник съдебна практика 2009 I-00214*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:765

Решение на Съда (трети състав) от 10 декември 2009 г. — Комисия/Обединено кралство

(Дело C‑390/07)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Член 3, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 1—3 и 5 и приложения I и II — Първоначална липса на установяване на чувствителните зони — Понятие за еутрофизация — Критерии — Тежест на доказване — Релевантна дата за разглеждане на доказателствата — Въвеждане на задължения за събиране — Въвеждане на по-строго пречистване на заустването в чувствителните зони“

1.                     Околна среда — Пречистване на градските отпадъчни води — Директива 91/271 — Установяване на чувствителните към еутрофизация зони — Еутрофизация — Понятие (член 2, точка 11 и член 5, параграф 1 от Директива 91/271 на Съвета) (вж. точки 26—29 и 33—38)

2.                     Околна среда — Пречистване на градските отпадъчни води —Директива 91/271 — Установяване на чувствителните към еутрофизация зони — Задължение на държавите членки да събират необходими за това установяване данни (членове 10 ЕО, 211 ЕО и 226 ЕО; член 5, параграф 1 от Директива 91/271 на Съвета и приложение II към нея) (вж. точки 32, 39, 42—46 и 355)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 ЕО; член 5, параграф 1 от Директива 91/271 на Съвета и приложение ІІ, буква  а) към нея) (вж. точки 50—63)

4.                     Околна среда — Пречистване на градските отпадъчни води —Директива 91/271 — По-строго пречистване на градските отпадъчни води, произлизащи от агломерациите с еквивалент жители над 10 000 (член 5, параграфи 2, 3 и 5 от Директива 91/271 на Съвета и приложение І Б към нея) (вж. точки 347 и 357; точка 1 от диспозитива)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 3, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стp. 40, Специално издание на български език, глава 15, том 2, стр. 43) и приложение II към нея — Липса на установяване на определени зони, които е трябвало да бъдат определени като чувствителни поради еутрофизацията и липса на въвеждане на по-строго пречистване на заустванията на градските отпадъчни води от агломерации с еквивалент жители над 10 000 в чувствителните зони или които е трябвало да бъдат определени като чувствителни

Диспозитив

1)

Като не е въвело задължение за по-строго пречистване на заустването на градските отпадъчни води, произлизащи от Craigavon (пречиствателните инсталации в Ballynacor и Bullay’s Hill), както и в Magherafelt, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 5, параграфи 2, 3 и 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

4)

Португалската република понася направените от нея съдебни разноски.

Top