EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XX0718(01)

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за правила за цифровата търговия с Република Корея и със Сингапур 2023/C 253/02 [Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu]

OB C 253, 18.7.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/2


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за правила за цифровата търговия с Република Корея и със Сингапур

(2023/C 253/02)

[Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu]

На 14 април 2023 г. Европейската комисия издаде препоръка за приемане на решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за правила за цифровата търговия с Република Корея и със Сингапур.

Целта на тази препоръка е Комисията да бъде упълномощена да започне преговори с Република Корея и със Сингапур за установяване на задължителни правила за цифровата търговия със стоки и услуги, която се осъществява по електронен път. Тези преговори може да обхващат основани на доверие трансгранични потоци от данни, изисквания към локализирането на данните и защита на личните данни.

ЕНОЗД припомня, че тъй като защитата на личните данни е основно право в Съюза, тя не може да бъде предмет на преговори в контекста на споразуменията за търговия на ЕС. Диалозите относно защитата на данните и търговските преговори с трети държави могат да се допълват взаимно, но трябва да следват отделни направления. Възможност за движение на лични данни между ЕС и трети държави следва да бъде дадена чрез използване на механизмите, предвидени в законодателството на ЕС за защита на данните. ЕНОЗД припомня, че през 2018 г. Комисията одобри хоризонтални разпоредби за трансграничните потоци от данни и защитата на личните данни при търговските преговори. ЕНОЗД счита, че тези разпоредби осигуряват балансиран компромис между публичните и частните интереси, тъй като позволяват на ЕС да се справи с протекционистичните практики в трети държави във връзка с цифровата търговия, като същевременно гарантират, че търговските споразумения не могат да се използват за оспорване на високото ниво на защита, гарантирано от Хартата на основните права на ЕС и законодателството на ЕС за защита на личните данни. ЕНОЗД разбира от препоръката, че преговорите относно потоците от данни и защитата на данните следва да започнат с оглед на постигането на съгласие за разпоредби, които са съгласувани с тези хоризонтални разпоредби. За по-голяма яснота ЕНОЗД препоръчва да се направи изрично позоваване на тези хоризонтални разпоредби.

Освен това, що се отнася по-конкретно до Република Корея, ЕНОЗД отбелязва, че тази държава вече е получила констатация за адекватно ниво на защита от Комисията през 2021 г. Вследствие на това предаването на лични данни от администратор или обработващ лични данни в Европейското икономическо пространство (ЕИП) на организации в Република Корея, обхванати от решението за адекватно ниво на защита, може да се извършва без необходимост от получаване на допълнително разрешение. Поради това ЕНОЗД препоръчва да се обясни допълнително защо, въпреки решението за адекватност, се счита, че са необходими допълнителни преговори относно трансграничните потоци от данни и защитата на данните в случая на Република Корея.

Освен това ЕНОЗД разбира преговорните директиви и хоризонталните разпоредби като позволяващи, в надлежно обосновани случаи, мерки, които биха изисквали администраторите или обработващите лични данни да ги съхраняват в ЕС/ЕИП. ЕНОЗД припомня, че заедно с ЕКЗД наскоро препоръча администраторите и обработващите лични данни, установени в ЕС/ЕИП и обработващи лични електронни здравни данни в обхвата на предложението на Комисията за регламент относно европейското пространство за здравни данни, да бъдат задължени да съхраняват тези данни в ЕС/ЕИП, без да се засяга възможността за предаване на лични електронни здравни данни в съответствие с глава V от ОРЗД. За да се избегне съмнение, ЕНОЗД препоръчва в указанията за водене на преговори изрично да се поясни, че договорените правила не следва да възпрепятстват ЕС или държавите членки да приемат, в надлежно обосновани случаи, мерки, които биха изисквали администраторите или обработващите лични данни да ги съхраняват в ЕС/ЕИП.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 14 април 2023 г. Европейската комисия („Комисията“) издаде препоръка за приемане на решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за правила за цифровата търговия с Република Корея и със Сингапур (1) („препоръката“). В приложение към препоръката са изложени подробно директивите за договаряне на правила за цифровата търговия с Република Корея и със Сингапур и предложеното съдържание на правилата и ангажиментите („приложението“).

2.

Европейският съюз („ЕС“) има споразумение за свободна търговия с Република Корея от 2011 г. и споразумение за свободна търговия със Сингапур от 2019 г. Тези споразумения за свободна търговия предвиждат съществени ангажименти за търговията със стоки и услуги между страните, но не включват изчерпателни правила за цифровата търговия (2).

3.

На 28 ноември 2022 г. ЕС и Република Корея сключиха партньорство в областта на цифровите технологии и в този контекст на 30 ноември 2022 г. договориха необвързващи принципи за търговия в областта на цифровите технологии. На 1 февруари 2023 г. ЕС и Сингапур сключиха партньорство в областта на цифровите технологии, а на 31 януари 2023 г. договориха необвързващи принципи за цифрова търговия (3).

4.

Целта на препоръката е да се упълномощи Комисията да започне преговори с Република Корея и със Сингапур за установяване на задължителни правила за цифровата търговия със стоки и услуги, която се осъществява по електронен път, в съответствие с член 218, параграфи 3 и 4 от ДФЕС.

5.

Настоящото становище на ЕНОЗД се издава в отговор на консултация на Комисията от 14 април 2023 г. съгласно член 42, параграф 1 от Регламента на ЕС за защита на данните (4).

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

18.

Предвид посоченото по-горе ЕНОЗД дава следните препоръки:

(1)

да се направи изрично позоваване на факта, че преговорите относно потоците от данни и защитата на данните следва да започнат с оглед на постигането на съгласие по разпоредби, които да са съгласувани с хоризонталните разпоредби за трансграничните потоци от данни и защитата на личните данни в търговските преговори, одобрени от Комисията през 2018 г.;

(2)

да се обясни в съображение защо, въпреки решението за адекватност, предоставено на Република Корея, се счита, че са необходими допълнителни преговори с тази държава относно трансграничните потоци от данни и защитата на данните;

(3)

в указанията за водене на преговори, включени в приложението към препоръката, да се поясни, че договорените правила не следва да възпрепятстват ЕС или държавите членки да налагат на администраторите и обработващите лични данни, в надлежно обосновани случаи, да съхраняват лични данни в ЕС/ЕИП;

(4)

да се включи позоваване на консултацията с ЕНОЗД в съображение от решението на Съвета.

Брюксел, 15 май 2023 г.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 230 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1681472401391&uri=COM%3A2023%3A230%3AFIN

(2)  Съображение 1 от предложението.

(3)  Съображение 2 от препоръката.

(4)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


Top